(Som 3ko Lezing 'Het huishouden van Jan Steen jeugd- hoekje Ds. H. Bouter treedt vervroegd uit Damvereniging Verlies Intermezzo Radio-zendamateurs op Open Huis LTS IVliddelliarnis van Oom Ko Januari-raadsel 4 Extra januari-raadsel C Schilderijen van Jan Steen muzikaal belicht 'Zitten' en 'Slapen' op maat. Elke Dinsdag Senioren-dag PTT Post geeft op 6 maart twee van Gogh-postzegels uit Bladz. 2 „EILANDEN NIEUWS VRIJDAG 26 JANUARI 1990 Deze vraag- en antwoord-rubriek staat geheel ten dienste van de lezer die er kosteloos gebruik van kan maken. Uw vragen op velerlei gebied kunt u sturen aan: Redactie Eilanden-Nieuws, Post bus 8, Middelharnis, met in de linker bovenhoek „Vragen-rubriek" vermeld. De vragen worden door deskundigen beantwoord en zullen binnen enkele weken na de inzending compleet met antwoord in deze rubriek worden ge publiceerd. HULP VOOn UITVINPEH Waar zit die stichting die je kan helpen als je een bruikbaar apparaatje hebt uitge- prakkizeerd, maar geen geld hebt om er een octrooi voor aan te vragen of mee te gaan handelen? Antwoord: U kunt zich wenden tot de Stichting Uitvinderscentrum, West- blaak 43, 3001 AG Rotterdam, tele foon (010) 4 13 63 33, want die kan de mogelijkheden door deskundigen laten onderzoeken en als de vinding bruik baar is, wil zij die aan geïnteresseerde bedrijven aanbieden. De aanmelding kost u slechts 25,-. VLASSENP O? VLAS Zoekend naar nieuwe vloerbedekking viel onze keuze op een vlastapijt. Is die vezel wel zo sterk als die van een wollen tapijt? Antwoord: De sterkte hangt o.m. af van de manier van bewerken, maar van vlas wordt ook stevig touw gemaakt, zodat u zich niet ongerust hoeft te maken over de sterkte of de slijtvastheid van de vezel. OOST'TIML In Tirol is juni de regenmaand, maar hoe is dat in Oost-Tirol? We willen graag naar het Virgendal, maar niet in de regentijd. Antwoord: Volgens het Oostenrijks Ver keersbureau kunt u de gehele zomer wel naar Oost-Tirol, daar er geen uitgespro ken natte maanden zijkn. Het ligt immers beschut tussen twee gebergten, de Dolomieten en de Hohe Tauem. Alleen raadt men juni en begin juli af als u veel wilt wandelen in uw vakantie, want in die maanden kan het daarvoor veel te warm zijn. Verder moet u er reke ning mee houden, dat de weersomstan digheden in de bergen plaatselijk kun nen verschillen, omdat een bui in een bepaald dal blijft hangen terwijl het in een naburig dal stralend weer is. Beste jongens, meisjes.... en ieder die dit leest VRIENDELIJK VERZOEK Willen jullie eigengemaakte dingen voortaan zó opsturen, dat er eigenlijk niets meer aan hoeft te gebeuren? Ik dacht namelijk steeds, dat erbij E.N. een super-kopieer-machine stond. Dan le verde ik iets in wat jullie gemaakt had den met lichtgrijs potlood. En.... prach tig zwart stojid het in de krant! Maar weet je wie die super-kopieer machine was? Eén van de heren van E.N.! Die had met zwarte pen alles over zitten trekken. Je begrijpt het al: Laat huis.... standje van zijn vrouw.... geen warm eten.... met z'n blote voeten naar bed. Bespaar dat die arme man voor taan! Bij voorbaat dank. Deze keer weer eens een zelfgemaakt raadsel.... van Jan Bruggeman uit Oud- dorp. De eerste-letter-uitkomst van bo ven naar beneden zal jullie héél bekend voorkomen! „Geeft niets Jan, je krijgt er toch 15 extra punten voor!" 1. Vriend van David 2. Moeder van Abel 3. Krijgsheld van David 4. Richter 5. Vriend van Hananja 6. Moeder van Samuel 7. Richter 8. Zoon van Rebekka 9. Man die door de aarde verslonden werd 10. Broer van Sem 11. Zoon van Aaron. Zet de eerste letters van de antwoorden maar onder elkaar! DE REISPLEtSTER Omdat ik telkens last krijg van reisziekte als ik in een auto, boot, bus of vliegtuig zit, kon ik nog nooit de grens over. Vrienden vertelden van een pleister die je achter je oor kunt plakken. Kun je daar écht dagen lang mee op stap en bijv. naar Australië? Antwoord: Een aantal gebruikers heeft al enkele jaren gunstige ervaringen met die reispleister. De werkzame stof daar in is scopolamine en die kan niet recht streeks door een injectie of tabletten worden toegediend aan mensen die last hebben van lucht-, wagen- of zeeziekte (of alle drie), omdat de werking dan te sterk zou zijn. Als het middel vanuit de pleister, welke ermee gevuld is, en via de huid geleidelijk aan het bloed wordt afgegeven, zijn de bijwerkingen mini maal. De Scopoderm TTS-pleister moet wel precies achter het oorlelletje op een ónbehaarde plek op de hoofdhuid wor den geplakt, namelijk pal boven het evenwichtsorgaan, dat immers verant woordelijk is voorevt. duizeligheid, mis selijkheid en braken bij bepaalde be wegingen van het lichaam. Dat aan brengen moet minstens zes uur voor de aanvang van de reis gebeuren en dan moet men grondig de handen wassen om te voorkomen, dat resten van de sco polamine elders terechtkomen. Men mag dan geen andere middelen gebrui ken. Kinderen onder de 18 jaar mogen er niet mee op stap. Bij volwassenen kan het drie dagen prima werkenk, maar na 72 uur moet de pleister er af en zijn er minstens 12 uren rust zónder enig mid deltje nodig, alvorens een nieuwe pleis ter achter het andere oor mag worden aangebracht. U kunt er du sgeen langdu rige cruise mee maken; hoogstens reisjes van enkele dagen, waarna een rustpe riode volgt. U kunt er wèl in één ruk mee naar familie in Amerika of Australië vliegen. Zelf chaufferen van een auto wordt afgeraden, omdat er slaperigheid en concentratiestoomissen kunnen op treden. Mogelijke andere bijwerkingen zijn droogheid van de mond, lichte bloeddrukdaling en wazig zien en bij oudere personen soms enige verward- heid. In zulke gevallen moet u de pleis ter verwijderen. Raadpleeg voor alle zekerheid de huisarts. RUIKENDE VISSEN Mijn dochter kreeg op school te horen, dat vissen konden ruiken, waar ze naar toe moesten. Daar geloof ik niets van. Dan krij gen ze toch water binnen? Antwoord: Ja, en dat water stroomt door een aparte groeve of kanaaltje van de bovenzijde van hun kop richting mond holte langs hun reukorgaan. De opper ste laag daarvan is sterk geplooid en als het awter die plooien passeert, kan zo'n vis uit de geur van die vloeistof opmaken in welke richting (hun soort) voedsel gevonden kan worden, waar zich veel vijanden bevinden, waar zich ergens een mogelijke partner ophoudt en waar de grens van hun jachtterrein ligt. De Pacifische zalm, die in de bovenloop van een rivier geboren werd, kan - dank zij haar reukorgaan - zelfs na een ver blijf van zeven jaar in de Stille Zuidzee, zonder moeite haar geboorteplek terug vinden, teneinde juist daar in zoet water te paren. Twee raadseltjes gemaakt door Rianne Verduyn uit Ouddorp. Ook Rianne krijgt de 15 extra punten! Horizontaal (van links naar rechts) en Verticaal (van boven naar beneden) moet er in 't eerste puzzeltje hetzelfde ingevuld worden: 1en zeker 2. jongensnaam 3. meisjesnaam 4om in te kamperen. Hor. 1 Vert. 6 Hor. 2 Vert. 5 Hor. 3 Vert. 4 Hor. 4 Vert. 3 Hor. 5 Vert. 2 peen rangtelwoord hup.... weg op grote afstand muzieknoot WAKER WAAKT NIET De waakvlam van mijn centrale verwar ming gaat telkens uit. Al twee keer is mate riaal vernieuwd. Het merk is Remeha IHR, zes jaar oud, met vloer- en dakontluchting volgens de voorschriften. Zou er geen valse wind in waaien? Antwoord: Wanneer een ervaren mon teur het probleem niet kan oplossen, zult u zich moeten wenden tot de fabriek, waar deze installatie vervaar digd is. Dat is Remeha fabrieken. Ka naal Z. 110, corr.adres: Postbus 32, 7300 AA Apeldoorn, telefoon (055) 49 69 69. ONTSTOTTERLES Omdat ik in sommige situaties wel eens last heb van stotteren, verwees de huisarts mij naar een logopedist Na een aantal bezoe ken vraag ik mij af, of ik er wel wat aan heb. Hoe lang kan zoiets gaan duren en zou een speciale stottertherapeut beter geweest zijn? Antwoord: Er zijn verschillende thera pieën. Sommige patiënten geven de voorkeur aan een privé behandeling, maar het is voor menigeen juist beter, zich gelijk aan te sluiten bij een groep personen die allemaal last van dat stot teren hebben. Dan behoeven de deelne mers zich niet voor elkaar te schamen, begrijpen zij eikaars moeilijkheden en zien ze ook de vorderingen bij de ande ren, waardoor ze meer vertrouwen krij gen in de therapie. Dat sterkt het zelfvertrouwen en geeft de patiënt meer moed om zich te uiten. Wij kunnen u niet voorspelen hoe lang het zal duren. Dat hangt af van ieders persoonlijke omstandigheden. SCHOENENVERLAKKERIJ Hoe kan ik nieuwe zwarie lakschoentjes mooi houden? Antwoord: Een schone wollen doek is voldoende om ze even op te wrijven. Goede lak blijft jaren glimmen. Zijn ze gevlekt of beschadigd, dan kunt u daar voor een middeltje halen bij de zaak waar u deze schoentjes kocht. TORENHOOG Ik las over de verzakking van de scheven toren van Pisa, maar nergens vind ik staan hoe hoog die toren precies is. Weet u dat? Antwoord: Die Campanile (klokkento ren) is precies 54,40 meter hoog. Helaas waren we vorige week vergeten de oplossing van de vorige puzzel te ver melden. We willen die graag deze week doorgeven. 1. Nieuwjaar 2. Israëlitisch nieuwjaar 3. Engelen 4. Uittocht 5. Winter 6. Beloofde Messias of Middelaar 7. Eilanden Nieuws 8. Goede wensen 9. In den beginne 10. Nieuwe Testament De woorden die u van boven naar bene den kunt lezen zijn: Nieuw begin. Tot slot van deze zeer korte ouderen- hoek wensen we u een goede weekwisse- ling en bij leven en welzijn tot vol gende week. Tante Nel Daan en Marieke Ras. „Maar, we moes ten naar school jammergenoeg". Foei! Dat is toch niet „jammergenoeg"? Al hoewel.... een beetje begrijp ik het wel, hoor. Jullie hebben nogal wat familiebe zoek achter de rug. Gefeliciteerd met jul lie nieuwe nicht! Jullie stonden inder daad niet in het puntenoverzicht omdat jullie oktober-raadsels er toen nog niet bijgeteld waren en jullie de 100 grens dus nét niet gepasseerd waren. Tot en met de december-raadsels zijn jullie bij de 300-punten-grens „aange land"! Dus.... hou vol! Eima Buscop. Als er lezers zijn, die jouw verzameling vingerhoedjes (30 stuks) aan kunnen vullen, kunnen ze het dan bezorgen te Oude Tonge: Grijsoord 14? Je ziet het: E.N. helpt je bij het uitbrei den van je verzameling. Wie weet hoe veel lezers er kontakt met je opnemen! Tot slot hopen we dat het intussen met 't broertje van Christa en Rianne beter mag gaan! Allemaal de hartelijke groeten en bij- leven-en-welzijn tot volgende keer. Op donderdag 1 februari 1990 zal dhr. Mar van der Veer uit Zierikzee voor De Motte een lezing verzor gen over: 'Het huishouden van Jan Steen'. Aan de hand van dia's zal Mar van der Veer in sa menwerking met Liesbeth Francken, alt; Dik de Ko ning, gitaar en Pau Heer schap, teksten; een aantal schilderijen van Jan Steen belichten. Liesbeth Francken kreeg zangles van Titia Dijkstra en Francien Fregeres. Dik de Koning studeerde gi taar aan het Rotterdams Conservatorium. Beiden wonen in Zierikzee. Voor liefhebbers van his torie, muziek en archeolo gie wordt het zeker een boeiende avond! Deze Culturele avond wordt gehouden in de sfeervolle Raadszaal van het Oude Raadhuis te Middelharnis (eind Voor straat). Niet-leden van De Motte eveneens van harte welkom. Aanvang 20.00 uur. Als we wat ouder worden stellen we andere eisen. Aan 'zitten' en 'slapen' bijvoorbeeld. De Senioren-Studio bij MeubelExpo is speciaal ingericht met slaap- en zit meubelen voor U, die op comfort gesteld bent. Zoals fauteuils met verstelbare rug- en armleuning. Latten en spiraalbodems met verstelbaar hoofd- en voeten einde (zelfs elek trisch). En.... onze meubelmakers maken al deze meubelen op de voor U meest comfortabele hoogte. Elke dinsdag krijgt onze Senioren- Studio speciale aandacht. Er is iets lekkers bij de koffie en we maken het extra gezellig. Kom op uw gemak proberen, passen en meten. De dinsdag is voor U. Stellendam Delta /ndustrieiDeg 38 ZÓ veel en zó dichtbij! Op 6 maart van dit jaar geeft PTT Post twee bijzondere postzegels uit gewijd aan Vincent van Gogh. Deze uitgifte vindt plaats in het kader van het Vincent van Goghjaar. De postzegels hebben als waarde 55 en 75 cent. Op de zegel van 55 cent staat een deel van een met potlood en pen getekend zelfportret, een kunstwerk dat in het bezit is van het Rijksmuseum Vincent van Gogh te Amsterdam. Daarnaast is afgebeeld de tekst 'werkelijk, er is niets kunstzinniger dan liefde voor de men sen'. Dit is een citaat uit een van de brie van van Van Gogh. Op de postzegel van 75 cent is een detail afgebeeld van het schilderij 'De groene wijngaard'. Dit werk van Van Gogh is in het bezit van het Rijksmuseum KröUer- Müller te Otterloo. Verder staat op deze zegel de tekst 'want men ziet de natuur door zijn eigen temperament', eveneens uit een van Van Gogh's brieven. Het ontwerp voor de postzegels is van de hand van grafisch ontwerper Otto Treu- mann uit Weesp. De zegels zijn gedrukt in de kleuren magenta, blauw, geel, zwart en grijs. De gebruikte druktech niek is offset. De oplage van de postzegel van 55 cent is 12.390.000, terwijl er van de zegel van 75 cent 16.390.000 wor den gedrukt. Afgelopen zaterdag speelde het eerste herenteam tegen KeyzerA'^1 met als inzet de voorlopige tweede plaats. Inter mezzo startte voortvarend en won door goed volleybal de eerste set met 15-9. Veel fouten bij Heren I, waarvan Keyzer profiteerde, resulteerde in een te grote achterstand. De set ging verloren met 15-4. De tegenstanders hadden de smaak te pakken en scoorden veelvuldig, waar de aanval van Intermezzo het liet afweten. De derde en vierde set gingen verloren met 15-13 en 15-8. Jongens C en jongens B deden goede zaken. Beide teams won nen met 3-0 hun wedstrijd en verstevig den daarmee hun kop-positie in de ranglijst. Overige uitslagen: Mini meisjes - Rowido 10 - 3 Mini mix 1 - Ibis 10 - 3 Mini mix 2 - DVO 13 - O Mini jongens - Ibis 12 - 2 Meisjes Cl - Ibis 13 - O Meisjes BI -Apollo 13 - 1 Meisjes Al - Ibis 10 - 3 Dames 3 - Ibis 23 - 1 Dames 2 - Vollido 1niet gespeeld Dames 1 - SNA 10 - 3 Heren 3 - Apollo 20 - 3 Heren 2 - Ibis 30 - 3 Kangoeroes 1 - Meisjes A20 - 3 Jongens Cl - Ibis 13 - O Jongens BI - Ibis 13 - O STAVENISSE Ds. H. Bouter, hervormd predikant te Wageningen, treedt 3 februari vervroegd uit. Op 21 januari vindt de afscheids- dienst plaats om 15.00 uur in de Grote Kerk. Hermanns Bouter werd 3 februari 1928 in Groot-Ammers geboren. Hij bezocht het middelbaar onderwijs in Gouda en Gorinchem en studeerde na staatsexa men te hebben gedaan theologie in Utrecht. Op 11 oktober 1953 werd hij in Stavenisse in het ambt bevestigd. Van daar ging hij in 1958 naar Leiden. Van 1968 tot 1979, toen hij predikant in Wageningen werd, was hij verbonden aan de gemeente van Hilversum. 'Ernst Nut en Ontspanning te Melissant Uitslagen van maandag 22 januari 1990 Ie afdeling: B. Visbeen - C. Visbeen2 - O A het Jonk - A. Visbeen1 - 1 J. Looy - B. Grootenboer1 - 1 2e afdeling: J. Non - M. Arrias1 - 1 M. Wiegel - J. DoomO - 2 T. Goedegebuur - B. van Engen...2 - O Bekerronde finale: H. Visbeen - S. W. Keijzer2 - O Op donderdag 1 februari, van 14.30 tot 17.00 uur en van 18.30 tot 21.00 uur, houdt de Technische School te Middel harnis haar jaarlijkse Open Huis. Tradi tioneel is de school op zo'n dag een ontmoetingspunt van zeer vele ouders van de eigen leerlingen, ouders van toe komstige leerlingen, tientallen bedrijfs- relaties, personeel van basis- en voort gezet ondenvijs enz. De belangrijkste aktiviteiten op deze dag bestaan uit demonstratielessen in alle vakrichtingen. In de hal van de school zijn een aantal stands ingericht door bedrijven die daarmee de vervolg mogelijkheden in de verschillende leer lingstelsels laten zien. Door het grote gebrek aan vakmensen wordt de animo van bedrijven om aan dit soort voorlich tingsdagen mee te werken steeds groter. In de aula wordt voor het publiek een terras ingericht waar leerlingen van de afdeling consumptieve techniek koffie met gebak serveren. Elk jaar wordt in de aula een 'gast optreden' georganiseerd. Dit jaar zullen radio-zendamateurs hun hobby demon streren. Hiertoe moeten de nodige an tennes van tevoren worden geïnstalleerd om tijdens het Open Huis de apparatuur ook echt te kunnen laten werken. Behalve de gewone radio-zenders zullen er ook enkele bijzondere toepassingen te zien zijn. Packet-radio of computer communicatie via de zender, een korte golf station waarmee telefonie en tele grafie bedreven zal worden, VHF en UHF-zend/ontvangers en ook de zelf bouw zal niet ontbreken. Wat is er mooier dan uit een sloop TV of radio zelf een zend/ontvanger bouwen? Voor diegenen die meer willen weten over bijv. cursussen om gelicenseerd zenda mateur te worden bestaat er alle gelegen heid tot vragen en is er documentatie beschikbaar bij de enthousiaste ama teurs die de verschillende posten be mannen. 1 2 3 4 2 3 4 6 5 4 3 2 (bij de Haringulietsluizen, afslag Havens) Tel. 01879-2300 Open: Maandag tm Zaterdag van 8.30 tot 17.00 u. Vrijdagavond tot 21.00 u.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1990 | | pagina 6