Predikbeurten dinsdag 30 januari de gehele dag GESLOTEN Dodelijk ongeluk door de storm Goeree Overflakkee kreeg z'n portie van de storm Raadsvergaderingen verzet een docent(e) AARDRIJKSKUNDE T. van Dieren Bladz. 2 „EILANDEN NIEUWS'^ VRIJDAG 26 JANUARI 1990 Overal op Goeree Overflakkee is gistermiddag en -avond schade ont staan door het geweld van de orkaan die met windkracht 12 heeft gewoed. Vooral de brandweerkorpsen heb ben tot 's avonds laat de handen vol werk gehad met het opruimen van omgewaaide bomen en andere ob stakels. Gelukkig heeft de storm op Goeree Overflakkee geen slachtof fers gemaakt. Een stenen gebouw tegenover de Visaf- slag in Goedereede werd ernstig bescha digd. In Middelhamis woei een deel van het dak van 'Formido', de overkapping van benzinestation 'de Ronde Boom' woei stuk maar is toch nog op z'n plaats gebleven terwijl de weg veiligheidshalve was afgezet. In de Elzenlaan woei een muurtje om en beschadigde drie geparkeerd staande ACHTHUIZEN De orkaan die gisteren met windkracht 12 ons land en het buitenland teisterde, heeft volgens de laatste berichten alleen in Nederland 17 slachtoffers geëist, onder wie een inwoner van Achthuizen, n.l. de 46-jarige Gerardus van Bergen, gehuwd met Maria Verwers en wonende Pastoor van Luenenstraat 47. De heer Van Bergen, werkzaam bij Pak hoed te Rotterdam kwam tijdens zijn werk, aldaar, onder een container te recht en overleed ter plaatse. Het was op het eind van de middag. Groot is het medeleven in de dorpsge meenschap en daarbuiten met het gezin Van Bergen, dat twee kinderen heeft en met de talrijke familie. De overledene Zondag 28 januari 1990 OUDDORP Herv. Gem. 9.30 en 18.30 uur ds. D. Heemskerk, v.m. bedie ning Heilige Doop. Woensdag 31 januari: 19.30 uur kand.W. P. Emaus, Tholen Ger. Gem. 9.30 en 16.00 uur leesdienst Ger. Kerk 10.00 uur ds. P. Bijl en 17.00 uur ds. J. C. van Westenbrugge Doopsgezinde Gem. 9.30 en 18.30 uur ds. J. Smink. GOEDEREEDE Herv. Gem. 9.00 en 10.45 uur ds. J, Kommers, Papen- drecht en 18.30 uur ds. J. den Hoed, Sliedrecht. STELLENDAM Herv. Gem. 10.00 uur ds. J. Codée, bediening Heilige Doop en 18.00 uur kand. W. Ver waard, Sliedrecht; kollekte christe lijke belangen. Donderdag 1 februari 1990:19.30 uur ds. J. C. de Bie Ger. Kerk 10.00 uur ds. J. C. van Westen brugge en 17.00 uur ds. J. Borst, Pijnacker-Nootdorp. MELISSANT Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. A Vlietstra jr., D.L. 111/ V, 1; extra maandelijkse kollekte kerkvoogdij Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst Ger. Kerk 9.30 uur ds. P. Rozeboom en 17.00 uur ds. J. Wilschut Ger. Gem. in Ned. 10.00 en 18.00 uur leesdienst. DIRKSLAND Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. J. het Lam, v.m. bedie ning Heilig Avondmaal en nam. dankzegging Heilig Avondmaal; ex tra kollekte Onderhoud Kerk Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst. HERKINGEN Herv. Gem. 10.00 uur ds. T. E. van Spanje en 18.00 uur kand. A J. v. d. Herik, Strijen; extra kollekte bouwfonds Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst. SOMMELSDIJK Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. A. de Lange; extra kollekte Stichting de Poort Lukas- kapel 10.15 uurds. W.H. van Koeten; extra kollekte N.B.G. Rem. Ger. Gem. 10.00 uur mevr. Pleyzier, Hoek van Holland Herv. 'Exodus' Gem. auto's en in de Margrietstraat helde een boom zó over dat de waterleiding knapte en in een de omliggende huizen waterschade veroorzaakte. De boom moest worden omgezaagd, een lot dat tal van bomen is overkomen. Ze woeien met wortel en tak omver, zoals in de Molenweg in Sommelsdijk. In die om geving ontstond ook grote schade aan glazen kassen. De Provincie sloot uit veiligheidsover wegingen enkele wegen af o.a. de Oude- landsedijk Sommelsdijk-Dirksland. Langs de Oudelandsedijk naar Stad zijn tal van bomen omgewaaid. Ze kwamen op de weg terecht, maar de automobilis ten hebben ze weten te omzeilen. Oostflakkee heeft een zelfde beeld gege ven. Ook daar moesten wegen worden afgezet en van het dak van de woning van de fam. T. F. Beije woei een schoor steen door het raam van de buurvrouw mevr. Korteweg-Birkhoff Het bleef ge lukkig zonder persoonlijke ongelukken. De raadsvergaderingen die gisteren zowel in Dirksland als in Goede reede zouden worden gehouden, zijn beide afgelast. De raad van Goede reede vergadert al vanavond (vrij dag) om 7 uur; Dirksland heeft de vergadering naar volgende week donderdag verzet. was te Achthuizen beheerder van de FlOS-kantine en maakte zich bijzonder verdienstelijk voor het verenigingsleven. Het gebeuren heeft diepe indruk ge maakt bij allen die hem kenden. De begrafenis zal waarschijnlijk a.s. dins dag 30 januari te Achthuizen plaats vinden. 10.00 uur ds. A. de Jong, Rotter dam. MIDDELHARNIS Herv. Gem. 10.00 uur ds. K. Groenendijk, Sommels dijk en 18.00 uur ds. A. Schaap, Has selt; extra kollekte kerk Chr. Ger. Kerk 9.30 en 18.00 uur ds. A. Baars Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur lees dienst Ger. Kerk 10.00 uur ds. J. Bruning en 17.00 uur drs. T. M. Gil huis Ger. Kerk (Vrijgemaakt) 9.30 uur leesdienst en 14.30 uur ds. H. Drost. NIEUWE TONGE Herv. Gem. 9.30 en 18.00 uur ds. A. Belder, v.m. bedie ning Heilige Doop; Ie kollekte dia- konie en 2e kollekte kerkvoogdij Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur lees dienst. OUDE TONGE Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. N. P. J. Kleiberg Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst. STAD aan 't HARINGVLIET Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. Joh. de Rijke; kollekte Kerk en Restauratie fonds Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst Ger. Kerk 10.00 uur ds. A. V. d. Zwaag en 18.00 uur ds. P. Rozeboom. DEN BOMMEL Herv. Gem. 10.00 uur kand. A. J. v. d. Herik, Strijen en 18.00 uur ds. A. Vos Ger. Kerk 10.00 uur ds. J. J. Lamme, Delft (Dovendienst) en 17.00 uur drs. E. R. V. Schuddebeurs, Dordrecht. OOLTGENSPLAAT Herv. Gem. 9.30 uur kand. R. W. de Koeyer, Stellen- dam en 18.00 uur ds. C. J. W. Ver boom; extra kollekte Quotum Ger. Gem. 9.30 en 18.00 uur leesdienst Ger. Kerk 9.30 en 18.00 uur drs. W. Venema, voorber. H.A. LANGSTRAAT Herv. Gem. 10.00 uur ds. C. J. W. Verboom, bevestiging ambtsdrager; extra kollekte verwar ming. ZIERIKZEE Evang. Lutherse Gem. 10.00 uur Hr. Oosterloo. SINT MAARTENSDIJK Herv. Gem. 9.30 en 14.30 uur ds. J. G. van Loon Ger. Gem. in Ned. 3x leesdienst Oud Ger. Gem. 3x leesdienst. Tot onze diepe droefheid nam de Heere plotseling uit ons midden weg mijn geliefde en zorgzame man, onze lieve vader en grootvader TEUNIS VAN DIEREN Ridder in de Orde van Oranje Nassau op de leeftijd van 70 jaar. Middelhamis: J. van Dieren-Esselink T. C. van Dieren A. van Dieren-Verhage Teus-Jan, Taco, Mirjam Alike, Renate Stolwijk: C. A. van Dieren L. C. van Dieren-Noordergraaf Middelhamis: A A. Verhage-van Dieren M. Verhage Pieter, Annemarie 25 januari 1990 Kon. Julianaweg 33, 3241 XB Middelhamis Er is D.V. gelegenheid tot condoleren. Uitsluitend voor de familie aan het woonhuis op zaterdag 27 januari van 15.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur. Verder op maandag 29 januari van 15.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur in de zaal achter de Chr. Ger. Kerk, Hoflaan 41 te Middelhamis. Dinsdag 30 januari D.V. zal er om 13.00 uur een rouwdienst worden gehouden in de Chr. Ger. Kerk, Hoflaan 41 te Middelhamis. In aansluiting daarop zal de teraardebestelling plaatsvinden. Na afloop van de begrafenisplechtigheid is er als nog gelegenheid de familie te condoleren in de zaal achter de kerk. Geen bloemen Geen toespraken Heden heeft de Heere plotseling van ons wegge nomen onze zeer geliefde zwager en oom, de heer TEUNIS VAN DIEREN echtgenoot van J. Esselink Middelhamis: A M. Esselink G. W. H. Esselink R. E. Esselink-Mulder en kinderen Middelhamis, 25 januari 1990 Hiermee vervullen wij de droeve plicht u het over lijden te berichten van onze direkteur TEUNIS VAN DIEREN Ridder in de Orde van Oranje Nassau op de leeftijd van 70 jaar. Direktie en Raad van Kommissarissen van Esselink Beheer b.v. 25 januari 1990 Molenweg 28, postbus 51, 3240 AB Middelhamis Zijn onteriibare werklust en zijn beminlijke per soonlijkheid zullen ons altijd tot een voorbeeld blijven. Dinsdag 30 januari D.V. zal er om 13.00 uur een rouwdienst worden gehouden in de Chr. Ger. Kerk, Hoflaan 41 te Middelhamis. In aansluiting daarop zal de teraardebestelling plaatsvinden. Na afloop van de begrafenisplechtigheid is er gelegenheid de familie te condoleren in de zaal achter de kerk. Onze bedrijven zijn 30 januari de gehele dag gesloten. Geen bloemen Geen toespraken Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen (Psalm 90:12) Met grote verslagenheid berichten wij u dat de HEERE geheel onverwacht uit het midden der gemeente wegnam onze mede-ambtsbroeder TEUNIS VAN DIEREN in de leeftijd van 70 jaar. Wij gedenken met ontroering en dankbaarheid de arbeid die hij gedurende meer dan 36 jaren als diaken ten behoeve van de gemeente mocht ver richten. Vrijwel de gehele periode was hij tevens scriba van de kerkeraad. De HEERE vertrooste zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. De eeuwige God zij hun een woning, en van onder eeuwige armen. De kerkeraad van de Chr. Geref Kerk te Middelhamis. Namens deze, ds. A. Baars, voorzitter. W. Villerius, 2e voorzitter. Middelhamis, 25 januari 1990 Chr. Scholengemeenschap voor HAVO en MAVO te Middelhamis 'Prins Maurlts' Telefoon (01870) 27 45 Het bestuur van de Chr. S.G. 'Prins Maurits' vraagt voor direkt, i.v.m. vervanging wegens ziekte, tot het eind van de cursus voor 18 uur De lessen worden gegeven in de brugklassen en klas 2 mavo, en bij voorkeur alleen op de ochtenden. Sollicitanten dienen in te stemnnen met de grondslag van de school. Sollicitaties aan de sekretaris van de Vereni ging: de heer C. den Braber, Lijsterbesweg 35, 3241 BL Middelhamis. Inlichtingen bij de direkteur, de heer J. Boot, tel. (01870) 56 24 of bij de plaatsvervangend direkteur, de heer C. Quist, tel. (01870) 53 46. Wegens het overlijden van onze direkteur, de heer zijn onze bedrijven in Middelhamis en Zierikzee op C. Esselink en Zn. b.v. Bouwmaterialen Tot onze grote droefheid werden wij opgeschrikt doordat de Heere plotseling van ons heeft wegge nomen onze direkteur T. VAN DIEREN Zijn vaderlijke zorg en zijn bijzondere leiding over ons allen zullen wij node missen. Zijn persoonlijke inzet zal ons steeds ten voor beeld blijven. Wij wensen de familie van harte sterkte en Gods nabijheid toe in dit grote verlies. Personeel C. Esselink en Zoon B.V. Middelhamis en Zierikzee Het bestuur van de Chr. Geref. Mannenvereni- ging 'Voetsius' deelt u met leedwezen en grote ver slagenheid mede dat het de Heere heeft behaagd, plotseling uit dit leven weg te nemen hun geachte voorzitter, de heer T. VAN DIEREN in de leeftijd van ruim 70 jaar. Gedurende een groot aantal jaren heeft de heer Van Dieren onze vereniging met grote toewijding ge diend als voorzitter. Wij gedenken hem met grote dankbaarheid. Sterke de Heere zijn vrouw, kinderen en klein kinderen. Namens de Chr. Geref Mannenvereniging 'Voetsius', Secretaris: M. Wielhouwer. Alg. Adj.: J. P. de Bakker. Middelhamis, 25 januari 1990 Met ontsteltenis hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van de heer T. VAN DIEREN Vanaf 1965-1987 maakte hij deel uit van de colle ges van onze bank. Daama verrichtte hij nog taxatiewerkzaamheden. Op zeer deskundige wijze is hij ten behoeve van onze bank en cliënten bezig geweest. God sterke zijn vrouw en kinderen in dit zware verlies. Bestuur, raad van toezicht, direktie en medewerkers van de Rabobank M'hamis Met leedwezen ontvingen wij bericht van het overlijden van de heer T. VAN DIEREN Wij denken met respekt en erkentelijkheid temg aan zijn grote en bekwame inzet bij de jarenlange kontakten welke wij met hem onderhielden. Boeter Bouwbedrijf Middelhamis Tot onze onuitsprekelijke droefheid heeft de Heere plotseling van ons weggenomen, onze lieve zoon, broer en zwager PIETER BOM op de leeftijd van 26 jaar. Sterke de Heere ons in dit smartelijk verlies. Ooltgensplaat: H. J. Bom A. M. Bom-Kroon Rotterdam: T. H. Duine-Bom E. L. Duine Ooltgensplaat: J. Bom A. Bom-van Veen L. Bom C. J. D. Bom-Mooijaart N. S. Bom J. M. G. Bom-Vervloet J. Dorsman-Bom J. Dorsman N. S. Poll-Bom R. Poll Ooltgensplaat, 23 januari 1990 Met grote droefheid en diepe verslagenheid delen wij u mede, dat door een ongeval uit ons midden is weggenomen onze geliefde schoonzoon en zwager PIETER BOM echtgenoot van Linda Hobbel in de leeftijd van 26 jaar. G. Hobbel J. M. Hobbel-Beijer Astrid en Ardy Marco Den Bommel, 23 januari 1990 Door een ongeval op zijn werk werden wij diep getroffen door het heengaan van onze vriend PIET BOM op de leeftijd van 26 jaar. Wij zullen hem nimmer vergeten. Jan en Connie Ooltgensplaat, 23 januari 1990 Heden heeft de Heere van mij weggenomen, mijn lieve vriendin GRIETJE DE BRUYN-VAN WEENEN Ik zal haar erg missen. M. Baas-den Besten Stad aan 't Haringvliet, 24 januari 1990 Enige algemene kennisgeving Heden is onverwacht overleden de heer JACOBUS MATTHIJS DE KONING weduwnaar van Maatje Huisman in de ouderdom van bijna 82 jaar. De begrafenis is bepaald op maandag 29 januari a.s. om 11.00 uur op de algemene begraafplaats te Middelhamis. Zij die de overledene de laatste eer willen bewij zen worden om 10.30 uur uitgenodigd in de rouw kamer van 'de Samaritaan', Kon. Julianaweg 59 te Sommelsdijk. 25 januari 1990 Lijsterbesweg 76, Middelhamis Correspondentie-adres: L. van Lente, Oudelandsedijk 67, 3245 LG Sommelsdijk Tot onze diepe droefheid nam de Heere, ten gevolge van een ongeval, plotseling van ons weg mijn innig geliefde man, mijn lieve zorgzame papa, onze geliefde zoon, schoonzoon, broer, zwager en oom PIETER BOM echtgenoot van Linda Hobbel in de leeftijd van 26 jaar. B. L. Bom-Hobbel José H. J. Bom A. M. Bom-Kroon G. Hobbel J. M. Hobbel-Beijer en verdere familie 23 januari 1990 Voorstraat 38, 3257 BD Ooltgensplaat De begrafenis zal D.V. plaatsvinden zaterdag 27 januari om 14.30 uur na een rouwdienst in de Hervormde Kerk, welke aanvangt om 13.45 uur. Zij die de overledene de laatste eer willen bewij zen, worden verzocht hierbij aanwezig te zijn. Gelegenheid tot condoleren in 'Elthato' na de begrafenis. Geen bloemen De Heere heeft door een droevig ongeval tot Zich genomen, onze lieve onvergetelijke OOM PIET Zijn hartelijkheid zullen wij nooit vergeten. Hans en Rianne Tanja, Martine en Huib-Jan Cornelia en Adriaantje Frans Johan en Leon George Ooltgensplaat, 23 januari 1990 Diep getroffen geven wij u kennis, dat door een emstig ongeval uit onze familiekring is wegge- mkt, onze neef PIET BOM op de leeftijd van 26 jaar. De Heere ondersteune de familie in dit zware verlies. Chilliwack, (Canada): Jo en Piet Visscher-Bom Ooltgensplaat: Janny van Nieuwaal-Bom Leen en Lijntje Bom-Fase Hans Bom Geertje van Drongelen-Bom Piet Bom Teuny en Wijnand van der Welle-Bom neven en nichten Ooltgensplaat, 23 januari 1990 Voor ons onbegrijpelijk en met ontsteltenis vema- men wij, dat door een ongeval op zijn werk plotse ling uit onze vriendenkring werd weggenomen PIET BOM Zijn bereidwilligheid en vriendschap zullen altijd in onze gedachten blijven voortbestaan. Wij wensen Linda, José en familie heel veel sterkte toe. Merie en Frans Jenny en René Ooltgensplaat, 23 januari 1990

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1990 | | pagina 2