De Sommelsdijkstraat, in Willemstad Curasao MobilD Videofilm over Goeree-Overflalcicee; huzarenstuicje van Delta Video ■il^i H55 De volgende stap MERCEDES Jeugdsolistenconcours NU 799r huSbrecMse VERWERS auto's Rally Formula Garage Knöps B.V. onsüs) \iam^em(Mi Ramoco b.v. Goeree-Overflakkee Bij ongeval in Botlek inwoner Ooitgensplaat omgekomen Citroen - Hesselink Bijbels voor China 62e Jaargang No. 5870 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond EEN VAN DE MAGNETRONS UIT ONZE VOORRAAD Philips AVIVI 730WH Middelharnis Telefoon 01870-2222 Voor alle TAXATIES, Agrarische bemiddeling Beleggingen Voor onderhoud van uw Autobedrijf A. J. van Rumpt RENAULT-dealer i Verkoop Service 01871 - 1662 5 Verkoop na 17.00 uur: t C. Breen, 01878 - 2496 AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER Met de vervaardiging van een 30 minuten durende videofilm over Goeree Overflakkee heeft het in MeUssant gevestigde bedrijf Delta Video Produc tions in casu Cees de Vos, andermaal z'n vakmanschap bewezen. De kwali teit mocht bij voorbaat verzekerd zijn, maar voor het maken van de promotie-film was de tijd wel kort bemeten en dat gaf misschien te denken. Gelukkig dat het lang zomerde, vorig jaar, een toegift die dhr. de Vos dan ook heeft uitgebuit; aan de kwaliteit van z'n produkt hoefde hij dan ook, ter- wille van de haast, geen concessies te doen. Bij een explosie op een schip bij de werf Verolme Botlek te Rotterdam zijn dinsdagmiddag 23 januari j.l. vier mensen omgekomen, onder wie de 26-jarige Pieter Bom H.Jzn. uit Ooitgensplaat. Woensdag is zijn stoffelijk overschot geborgen. Oud papier voor de zending Dirksland, 01877 - 1357 Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 26 29. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. (01870) 33 92 FAX (01870) 57 36 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN ABONNEMENTSPRIJS 12,00 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelharnis Rek.no. 34.20.01.108 Mevrouw Stinissen is overleden. De zaak Stinissen is in een volgend stadium geko men. Los van de emoties zal nu worden getoetst of alles zorgvuldig verliep. Los van de emoties. Waarschijnlijk is dat ook de wens van de Nederlandse Patiënten Vereniging geweest, toen die het nu wel bekende kort geding aanging. Ook sympathisanten hebben wel eens ver zucht: Moet dat nou? Voor de een was dat een bange vraag: Is het nu al zover gekomen? Moet dat nu over een sterfbed heen uitgevochten worden? Waren er geen andere wegen? Je haalt de media, de sensatie ligt op de loer. Is het die prijs waard? Voor de ander was het een boze vraag: Wat moet zo'n vereniginga. Gelukkig is zij nu ontmaskerd. De rechter zegt dan toch maar dat het een christelijke vereniging is. Alsof dat in het kort geding een motivering was. Alsof het een gevaarlijke ziekte is. De bestuurders van de NPVzullen zich die dagen best wel eens eenzaam gevoeld hebben. Hoe dan ook, de NPV kon qua rechtsgang, niet anders. De zaak was verder te ingrij pend om voorbij te laten gaan. Het gaat in deze zaak om de grens van leven en dood en de zeggenschap die de mens daarover meent te hebben. Het gaat ten diepste om de ver groting van de zelfbeschikking van de mens. Het gaat dus om het mensbeeld: God of ik. Mag je dannog pleiten vooreen normering die dan in de verte nog haar wortels heeft in de Bijbel? Mag je dan nog aangeven dat ook juridisch het autonomiebeginsel leidt tot willekeur, tot onzekerheid? Is het dan bui ten de werkelijkheid als aangetoond wordt dat het ook hier gaat om een hellend vlak? Mag je dan nog zeggen dat het onderhou den van Gods geboden moet en mag. Heeft rentmeesterschap dan niet de verplichting tot erkenning van een heer boven zich, van een Heere boven zich? Het is overigens goed om zich te herinneren dat niet de NPV, maar de heer Stinissen keer op keer de publiciteit zocht. Zijn privé problemen - onderschat die niet - waren ook ontaard in een kruistocht tegen het recht. Er is ook sprake van terughoudendheid geweest. Er is gelukkig niet (massaal) gede monstreerd. Dat is ook het juiste wapen Op zaterdag 12 mei wordt het jaarlijkse Jeugdsolistenconcours gehouden in het verenigingsgebouw 'Melishof te Melis sant. Muziekleerkrachten op Goeree-Over- flakkee en daarbuiten kunnen hier alvast rekening mee houden. De deelnemers aan dit concours worden in vier catagorieën ingedeeld n.l.: grote instrumenten (orgel, piano); kleine in strumenten (blokfluit, dwarsfluit, gitaar, accordeon, enz.); zang (ook duo's, trio's enz); groepen (instrumentaal: duo's, trio's enz.). Afhankelijk van het aantal deelnemers vindt er nog een leeftijdsindeling plaats voor de afdelingen grote- en kleine instrumenten. Binnen niet al te lange tijd ontvangen scholen en muziekleerkrachten aan meldingsformulieren voor dit concours. Mochten er muziekleerkrachten of an dere belangstellenden zijn, die niet in het bezit komen van een aanmeldings formulier, dan kunnen zij telefonisch kontakt opnemen met C. J. Smit, Julia- naweg 6. Melissant, tel. (01877) 12 70. niet, althans een gevaarlijk wapen. Het kan al te makkelijk ontaarden in nietes-welles. Omdat het een wapen is uit het arsenaal van de wereld. Van de geseculariseerde wereld wel te verstaan. Ons past de geestelijke wapenrusting. Maar er is meer, want het is bid en werk. De zaak Stinissen wordt nu getoetst aan de wet, door onze overheid uitgevaardigd en door onze rechtelijke macht gecontroleerd. De overheid is er toch ten goede van de bur gers? Zij is er toch om het kwade te beteuge len? Ronduit bijbelse noties. De burger mag toch meewerken om die overheid te kiezen? In maart hopen we onze plaatselijke over heid weer te kiezen. Veranderingen gebeu ren altijd via het individu, via het gezin, via de kleinere verbarrden. via de basis. De zaak Stinissen heeft ons weer eens gewezen op het feit dat er aan de basis wat moet ge beuren. Bidden en werken. Is de campagne al begonnen? In uw persoonlijk en in het poli tieke leven? Vooral Sommelsdijkers zullen blij verrast zijn te horen dat de naam van hun dorp zelfs tot 'de Wesf is doorgedrongen...! Rond Kerst en Nieuwjaar keek Marius Jongerius wat op Curasao rond en daar, in Willemstad, ontdekte hij zeer tot z'n verrassing de Sommelsdijkstraat. Niet direct een riante winkelprome- nade, eigenlijk meer een steeg en niet iets om snel over naar huis te schrijven, maar dhr. Jongerius maakte er wel een foto van en die bood hij ons ter publicatie aan. Doen we natuurlijk graag, ook die foto met die man, die mooi ging staan omdat hij dacht dat dhr. Jongerius z'n camera op hém richtte, terwijl 't om 't straatnaambord te doen was. Adviesprijs 1185,- vooTitOe z^terhetd VINGcRLING 3-MiOOELHARNIS-TEL 01870-2518 Klinkeriandseweg 9 3244 BD Nieuwe Tonge Tel. 01875-2235 Het betrouwbare adres voor uw 2e hands auto! ook bij aan- en verkoop van woningen, boerderijen, landerijen enz. J. A. Mijs N. A. van Kempen Tel. (01877) 13 09 Tel. (01877) 26 14 FOTO - FILM - BËPOBTAGE - VIDEO - COMPUTER cj cj C3 g Molendijk 85, Stad a.h. Haringvliet Tel. 01871-1553 voor Peugeot Talbot dealer Kastanjelaan 41-43 Middelharnis - tel. 01870-3094 Een kollektieve weigering van de vier eilandelijke gemeenten aan de film mee te betalen, omdat er van een commer cieel initiatief sprake zou zijn, was er oorzaak van dat met de opnames pas laat werd begonnen. De Ver. van Bedrij ven Goeree Overflakkee zorgde, via een oproep aan z"n leden, voor de financie ring en j.l. dinsdagmiddag, bij de pre sentatie van het eindprodukt, sprak Ver.voorz. L. Tamboer Jr. er z"n bijzon dere waardering voor uit dat de leden hebben ingezien dat zo'n film een uitste kend promotiemiddel kan zijn voor gemeenten, VWs en het bedrijfsleven. Het deed ook dhr. Cees de Vos bijzonder deugd dat - met steun van zestig bedrij ven - de film tóch kon worden gemaakt. Uit de 800 minuten 'ruwe opnames' monteerde hij een pracht film over alles wat Goeree Overflakkee - 'een uniek stukje Nederland' - aan rust, ruimte en recreatie te bieden heeft. Door Meta de Vries wordt de film ingesproken en Bernhard Joosten verzorgt de muzikale omlijsting. De 30 minuten flakkeese beelden worden gevolgd door 10 minu ten reclameboodschappen en de namen van de sponsors. De film is in elk van de dorpen op een - niet genoemd - distri butiepunt te koop a ƒ24,95. De VVV Overflakkee zal inmiddels in een niet flakkeese krant die adressen hebben verspreid; 'n zaak van wille keur derhalve. De begrafenis zal zaterdag om 2.30 uur nam. plaatsvinden. Om 1.45 uur is er een rouwdienst in de Herv. Kerk. De onder Bahama's-vlag varende olie tanker 'Century Dawn' lag bij de werf Verolme Botlek in dok voor reparatie. Vier mensen waren in een lege tank in het midden van het schip bezig met sol- deerwerkzaamheden toen plotseling een explosie plaats vond waardoor brand uitbrak. De brandweer was het vuur spoedig meester. Eén slachtoffer kon direkt worden geborgen. De overige drie, die eerst als vermist werden opge geven, onder wie de heer Bom, werden in de loop van woensdag geborgen. De Terug naar een zuiverder beeld, de mooie film waarin dhr. de Vos een brok creativiteit en artisticiteit heeft gelegd en we kunnen slechts bij benadering ver moeden wat het hem in de weinige beschikbare tijd aan inspanning heeft gekost. „Eigenlijk zouden gemeente, bedrijfsle ven en de VWs elkaar met deze pro- duktie moeten feliciteren" zei dhr. Tam boer bij de presentatie: de behoefte aan een nieuwe promotiefilm betekent na melijk dat er op Goeree-Overflakkee geen sprake is van stilstand, doch van verandering, verandering die wordt ge kenmerkt door verbetering, groei en positieve ontwikkelingen. In een paar jaar tijd is er veel tot stand gekomen: in diverse dorpen zijn ontspanningscentra verrezen, vestigden zich bedrijven op industrieterreinen, werden centra in dorpen gerenoveerd, er vond uitge breide nieuwbouw plaats, er werden en worden nieuwe doorgaande verbin dingswegen aangelegd, met de uit breiding van het ziekenhuis in Dirks- land kon een aanvang worden gemaakt. Het Noordzeepark in Ouddorp en Port Zélande aan de Grevelingen zijn re- kreatieprojekten van de nodige impor tantie, de Visafslag in Stellendam boekte een rekord-omzet, er zijn nieuwe gemeentehuizen gebouwd en verbouwd, op aktieve wijze wordt zorg besteed aan de leefsituatie van ouderen in onze OOLTGENSPLAAT Woensdag 31 januari a.s. zal er weer oud papier worden opgehaald voor de zen ding van de Geref Gemeente. Graag alles vroegtijdig en gebundeld gereed zetten. Van deze gelegenheid wordt gebruik gemaakt om allen hartelijk te bedanken die vorig jaar hebben meegeholpen met het ophalen en die er voor hebben gezorgd dat de hoeveelheid oud papier een groot succes is geworden. De op brengst was weer hoger dan in 1988. Nogmaals hartelijk dank voor de mede werking. oorzaak is nog onbekend. Een onder zoek wordt ingesteld. De vier mannen die bij het ongeluk zijn betrokken komen uit Sliedrecht, Rid derkerk, Krimpen a/d IJssel en Ooit gensplaat. De heer Bom is gehuwd en heeft een dochtertje. Het medeleven met zijn vrouw, de ouders en verdere familie is zeer groot. Met ontroering is het ontzet tende bericht van het ongeluk en het overlijden van de heer Bom en zijn kol lega's ontvangen. Dhr. Tamboer (r) pleegt de officiële handeling. maar het échte knipwerk werd - zo laat de foto zien - door Cees de Vos, met schaar, gedaan. samenleving, en voor de jongeren wordt veel in het werk gesteld om op Goeree- Overflakkee een zo breed mogelijk onderwijspakket te behouden en te verkrijgen. „Dergelijke aktiviteiten", aldus dhr. Tamboer, „zijn alleen mogelijk indien en gemeenten en bedrijfsleven in posi tieve zin bereid zijn met elkaar samen te werken en vooral naar elkaar te luiste ren. De gemeenten zullen hierbij hoofd zakelijk voorwaardescheppend te werk dienen te gaan, moeten inspelen op de wensen en verlangens van bestaande en nieuwe ondernemers. De bedrijven zul len de hen geboden kansen tijdig moe ten onderkennen en inspelen op be staande en nieuwe behoeften. Een der gelijke samenwerking en de positieve instelling van de beroepsbevolking op Goeree-Overflakkee kunnen dan alleen maar reden zijn om de toekomst opti mistisch tegemoet te zien". De film helpt daarbij met een zonnige blik op Goeree-Overflakkee. De 3 aan wezige burgemeesters kregen er elk een exemplaar van, al hebben hun gemeen ten dan ook de knip dichtgehouden. Misschien wordt er daarom met geen woord over de beschikbare industrie- grond gerept. Die moeten ze dan maar op een andere manier zien kwijt te raken. Een mooie slogan ten besluite door dhr. Tamboer zelf bedacht: Goeree is mooi, Overflakkee, nee, is niet mooier Goeree-Overflakkee, da's mooier. OUDDORP Op D.V. vrijdag 2 februari 1990 organi seren de Herv. Knapenvereniging 'Ben jamin' en de Herv. Meisjesvereniging 'Mirjam' een voor iedereen toegankelijke avond, met als thema: BIJBELS VOOR CHINA. Op deze avond hoopt ds. D. L. van Vuu- ren, Chr. Geref predikant te Maassluis aan de hand van dia's te vertellen over zijn recente bezoek aan christenen in China. De verenigingen hebben geld bijeen gebracht, dat door de Hervormde diako- nie aangevuld wordt tot een bepaald bedrag, waarvoor Bijbels (in een verant woorde vertaling) beschikbaar gesteld kunnen worden voor onze mede-chris tenen in China. Iedereen is van harte welkom in het Her vormd Verenigingsgebouw 'Eben-Haë- zer', Preekhillaan 3. Aanvang 20.00 uur. U, jij komt toch ook?!

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1990 | | pagina 1