EIÜVIIDEn-niEUWS Maarten Luther: PsalUl 51 De Impact, elektrische auto met hoge prestaties Geheel vernieuwde editie van Het Beste Boek voor de Weg Rumptstad zode-injecteur ii Good-Luck verslaat Koploper Boekbespreking: Concert in Ned. Herv. Kerk te Dirksland Onderzoek verontreiniging regionale waterbodems (slot) Het niet recht verstaan van wat zonde is, is een dwaling, waaruit als vanzelf een andere dwaling geboren wordt, namelijk dat men ook niet weet wat genade is. En daarvan is weer het gevolg geweest dat de geestelijke leiders onbekwaam ble ken te zijn om verslagen gewetens op te beuren, om de zielen met het oog op de dood en het oordeel Gods te troosten. Hoe zou immers iemand troosten kunnen als hij zelf niet weet wat genade is? Zonde en genade Geen verdiensten Boetvaardigheid Zojuist is de gloednieuwe super-editie van Het Beste Boek voor de Weg verschenen! Deze uitgave is geheel vernieuwd omdat het boek moet voldoen aan de eisen die het drukke verkeer dagelijks stelt. Het is dan ook klaar om de moderne automobilist probleemloos door de jaren '90 te gidsen. Extra kerkdienst Ger. Gemeenten Doe mee! voor een schoner milieu!! AKTIE ZUINIG STOKEN 4e Blad VRIJDAG 26 JANUARI 1990 No. 5870 Zo lezen we in Luthers verklaring van de 51 ste Psalm. In een eerder artikeltje al vroeg ik aandacht voor dit mooie boek dat onlangs in Nederlandse vertaling - van de vaardige hand van drs. K. Exaïto - verscheen. Op enkele aspekten uit de rijke inhoud hoop ik hieronder nog in te gaan. De ware kennis van de genade gaat nim mer buiten het rechte verstaan van de zonde - dat had Luther zelf ervaren. Wie zal immers iets van Gods overmachtige en vrijmachtige genade kennen als hij er niet van weet hoe groot zijn zonde en ellende zijn? Wie zal enigszins het won der en de mate van de verlossing peilen als hij er geen weet van heeft uit welke nood en dood hij gered is? Welnu - deze noodzakelijke samenhang tussen de kennis van zonde en van genade, tussen de scherpte van de Goddelijke Wet en de heling door het evangelie komen we in geheel Luthers oeuvre en evenzo in dit boekje voortdurend tegen. In Psalm 51 las Luther het gebed om Gods genade door iemand die zijn zonde en ellende kende; koning David die zich deswege voor Gods aangezicht verfoeide. De barmhartigheden Gods waren zijn enige toevlucht. En Luther herkende er zijn eigen leven in. Wij vin den hier, zo lezen we, 'de leer van de ware boetvaardigheid'. Daartoe behoren twee stukken: kennis van de zonde en kennis van de genade, ofwel de vrees voor God en het vertrouwen op Zijn barmhartig heid. Het is voor Luther volkomen dui delijk dat David in deze zijn psalm de schat van de ware wijsheid van de god delijke religie ons heeft willen nalaten. We moeten deze Psalm dan ook houden, zo zegt hij, voor een allesomvattende onderwijzing voor heel Gods volk. Tot heden toe. Hier leidt de Heilige Geest ons in in de kennis van God èn de ken nis van onszelf Beide heeft David behandeld op meesterlijke wijze: ten eerste hoe het gesteld is met de zonde en ten tweede wat genade is. Dit zijn tegelij kertijd de twee stukken van de ware theologische kennis: de door de zonde schuldige en verloren mens èn de recht vaardigende God die een Behouder is van die zondige mens. Zo onderstreept Luther de geestelijke waarde van deze diepe Psalm. Bij eigen ervaring vast gesteld. Let wel, aldus Luther op een andere plaats, deze zondekennis is niet een inbeelding, niet een of andere specula tie. Zij is een heel wérkelijk gevoelen, ja een zware zielestrijd. Zegt David niet: Ik ken mijn overtredingen?! Dat is een voe len en ervaren van de ondragelijke last van de toorn Gods. Het kennen van de zonde is hetzelfde als het voelen van de zonde. Die mens is een zondaar wiens geweten gekweld wordt en blijft steken in de angst, zodat hij niet weet waarheen hij zich wenden moet. Zo werkelijk is deze kennis der zonde! Is dit kennen dan een voorwaarde, een soort grond, een verdienste om door God te worden aangenomen? Zoekt de Heere iets in de mens dat Hem aanlei ding geeft vergiffenis te schenken? Deze redenering kende Luther. En hij geeft er een treffend en bijbels antwoord op. Er is maar één grond der rechtvaardiging. Dat moet boven alles duidelijk zijn. Namelijk de verdienste van Christus ofwel Gods loutere barmhartigheid die wordt aangegrepen door de door Gods Geest ontvlamde harten. Gods belofte, aldus Luther, die is de enige en eerste, de middelste en laatste oorzaak. Met an dere woorden: in de rechtvaardiging is de belofte alles. General Motors heeft een elektrisch aangedreven auto voorgesteld, de 'Impact', die wat acceleratie betreft kan konkurreren met auto's met verbrandingsmotoren en die een actie-radios heeft die hem voor het dagelijkse woon-werkverkeer geschikt maakt. De 'Impact' levert betere prestaties dan andere electrische auto's dankzij nieuwe ontwikkelingen in elektronika, motorontwerp, dragende delen, banden en batterijen, met veel aandacht voor het gewicht, de stroomlijn en de rolweerstand. General Motors heeft een tiental patenten aangevraagd op de diverse noviteiten in dit produkt. De 'Impact' is geen omgebouwde benzine-auto maar van meet af aan als elektrovoertuig ontworpen. „Hij voldoet aan alle Amerikaase veiligheidseisen voor produktie personenwagens", zei de heer Roger B. Smithu, voorzitter van Gene ral Motors. De luchtweerstand is zeer laag mede waardoor een gemiddelde snelheid van 90 kilo meter en een actie-radius van 190 km kan worden behaald. De 'Impact' accelereert van 0-60 mijl (96 km) in precies 8 seconden en heeft een haal bare topsnelheid van meer dan 160 km. Door een elektronische toerenbegrenzer wordt de topsnelheid tot 120 km beperkt. Met de huidige accu-technologie liggen de exploitatiekosten twee maal zo hoog als een benzine-auto. Door ontwikkelingen wat betreft de levensduur van de batterijen en brandstofprij zen kunnen de kosten uiteraard lager worden. De 'Impact' verbruikt slechts een derde van de energie van een vergelijkbare benzine-motor maar om een vloot elektrische auto's op de weg te brengen is zeer veel elektrische energie nodig. GM's voorzitter benadrukte dan ook dat deze elektriciteit uit een schone primaire energiebron moest komen om het voordeel van elektrische aandrijving te benutten. „Als we proberen dit te doen door meer fossiele brandstof te verbruiken zijn we weer terug bij AF", zei de heer Smith. Er zijn geen plannen de 'Impact' nu in produktie te nemen. De geschiktheid van het konsept voor produktie wordt echter wel bestudeerd. Evenwel - Gods genadige en geheel een zijdige toezegging houdt in dat Hij beloofd heeft zich te willen ontfermen over hen die hun zonden kennen en hongeren en dorsten naar de gerechtig heid. Wanneer dan ook David belijdt: 'Ik ken mijn overtredingen', wil hij zeggen: wanneer ik mijn zonden belijd, haal ik ernieteen of andere verdienste bij; maar omdat U genade beloofd hebt aan hen die hun zonden kennen, daarom belijd ik voor U dat ik ze ken. God is immers de God der nederigen, zo voegt Luther daaraan toe. Hij is de God der aangevochtenen en der armen, die van zichzelf weten dat ze zondaren zijn, maar God zo vrezen dat zij desniettemin des te meer hopen op Zijn barmhartigheid. De HEERE heeft een welgevallen aan hen die Hem vre zen, die op Zijn goedertierenheid ho pen. God wil voor dezulken geen rechter zijn. Hij heeft de Wet vervangen door de prediking van het evangelie, waarin Hij betuigt dat het voor Hem straf genoeg is als het hart verslagen en vertwijfeld is, terwijl het tevoren zorgeloos in de zonde leefde. Een gebroken en verslagen hart zal de HEERE nimmer verachten. Ja, het zijn vruchten van Zijn eigen werk. Zo kan worden gezegd dat aan Gods genadige belofte geen enkele verdienste lijke gestalte vooraf gaat. Slechts onze natuurlijke wanstaltigheid. Luthers verklaring van deze Psalm is, zoals u bemerkt, geen beschouwing van uit de ivoren toren van de theologie. Deze man was een zondaar en wist zich zondaar. Hij verstond wat het was te sid deren voor Gods geduchte majesteit vanwege zonde en eigengerechtigheid. Hij doorspekte zijn verklaring dan ook met pastorale raadgevingen in harte lijke bewogenheid met hen die in gelijke omstandigheid verkeerden. ,Jïlrkent u zonde te hebben, siddert u, kwelt het gevoel van de toorn Gods, vreest u Gods oordeel en de hel- vertrouw dan: bent het met wie God van doen wil hebben, aan wie Hij Zijn barmhartigheid wil betonen en die Hij redden wil. Zijn beloften getuigen ervan dat Hij de God der armen is, die de dood van de zondaar niet begeert. Hij is niet een God van woedende toom, maar een God van genade en vrede. Daarom begeert Hij dat de zondaar zich bekeert en leeft. Heeft de Wet het harde hart verschrikt en gegeseld, zodat het kwam tot schuldbesef, laat dan Christus naar Zijn belofte u, aldus verschrikte mens, troosten en opbeuren De ware boetvaardigheid - dit motief komt steeds weer in heel dit boekje terug. De beoefening daarvan kenmerkt het leven van de christenen. Gedurig dienen zij te beseffen dat alleen in Christus hun leven is. Immers - al heb ben de rechtvaardigen vergeving van zonden, doordat zij hun vertrouwen stellen op Gods barmhartigheid en door Christus delen in Zijn genade', zo hou den zij toch de knagingen van hun geweten over, de overblijfselen van de zonde, waarmee zij aangevallen wor den. Deze stormen en vloeden houden nooit op, zo wist Luther. Satan houdt de wacht. Niet zodra bemerkt hij dat de harten niet goed toegerust zijn met de beloften Gods of hij verwekt spookbeel den van toorn en andere ontsteltenissen. En daarom: te vertrouwen op de genade Gods en te weten dat Hij als een genadig God Zijn gunst zal bewijzen, dat kan alleen door de kracht van Christus' Geest - door de bittere strijd heen. Een oefening in boetvaardigheid! Luthers Psalmverklaring is al meer dan 450 jaar oud. Maar bent u het niet met mij eens dat ze nog opmerkelijk fris en actueel is? Hier worden zaken aange sneden die van zulk een belang zijn dat ze als het ware boven de tijd zijn verhe ven. En Luther schreef met zulk een fris heid en directheid dat de goede ver staander geen twijfel heeft over wat wordt bedoeld. Er is een herkenning over de eeuwen heen. HEERE, bij deze dingen leeft men en in dit alles is het leven van mijn geest... Ik trachtte enigszins de grote lijn van het boekje aan te geven. Veel aspekten liet ik onbesproken. Laat het u aansporen dit gouden kleinood zelf ter hand te ne men. Tot slot nog een fragment dat de dichter David - en impliciet de kleine knecht Luther - doet kennen als een ootmoedig mens. Immers, als genade niet tot oot moed brengt, wat dan wel? De vrome, zegt Luther, - en hij bedoelt daarmee wie in de vreze des HEEREN leeft - voelt de zonde meer dan de genade, de toom meer dan de gunst, het gericht meer dan de verlossing. Wie het verstaat, die verstaat het. Maar de vrome houdt, hoe meer hij zijn zwakheid gevoelt, des te meer aan in het gebed. De ware wijs heid en het gedurig gebed gaan samen op. Welnu - onder meer déze woorden legt Luther David in de mond: O Heere, ik ben leem in uw hand, Gij zijt mijn formeerder en pottebakker. U zegt dat ik een zondaar ben en ik geef U gelijk, omdat U het bent die het zegt; ik erken vrij willig dat in mijn vlees en in heel mijn natuur de zonde woont. Zo wordt U ver heerlijk en word ik te schande. U bent rechtvaardigen U bent het leven, maariken alle andere mensen zijn zonde en dood. U bent het hoogste goed, maar ik en alle andere mensen zijn zonde en dood. U bent het hoogste goed, maar ik en alle andere mensen zijn het ergste kwaad. Dit weet ik en belijd ik. na onderwezen te zijn door uw beloften en door uw wet; o neen niet door mijn rede. want die wil niet liever dan deze zonde en goddeloosheid toedekken of zelfs Dankzij ruim 20 jaar ervaring, de nauwgezette samenwer king tussen Readers Digest en de ANWB èn een onderzoek naar de wensen van niet minder dan 1,8 miljoen gebruikers heeft de redactie deze super-editie kunnen samenstellen. Het beste is behouden, het goede is verbeterd en spectaculaire nieuwe elementen zijn toegevoegd. Zo zijn de Nederlandse wegenkaarten op de ideale schaal afgedrukt; elke centimeter komt overeen met twee kilometer in werkelijkheid! Vervolgens wordt Europa op maar liefst 118 verduidelijkte kaarten afgebeeld met daarop de belang rijkste wijzigingen en die van de nabije toekomst. Kleurrijke plattegronden maken de automobilist wegwijs in 100 ver schillende grote steden in binnen- en buitenland met alle belangrijke in- en uitvalswegen. Bovendien zijn er plan- ningskaarten opgenomen om razendsnel de kortste weg uit te stippelen. Hiermee kan de automobilist tevens het aantal kilometers uitrekenen en zien welk wegroutenummer ge volgd moet worden. Uitklapbare schutbladen met legenda verklaren op eenvou dige, maar unieke wijze alle tekens en symbolen van de wegenkaarten. De linker legenda verklaart Nederland en de rechter het buitenland. Ook splinternieuw zijn de praktische tabellen waarin vakantiegangers in één oogopslag kunnen zien wanneer de diverse bergpassen geopend zijn en hoeveel het stijgings-percentage bedraagt. Voor uitstapjes in eigen land zijn alle 48 ANWB-routes op een rijtje gezet en bovendien worden ze nauwkeurig beschre ven. Voor uitstapjes naar het buitenland kan men aan de hand van ideale zonneroutes de vakantiereis tot in de pun tjes thuis voorbereiden. Bovendien is het boek uitgerust met volledige toeristische informatie over 25 landen: banken, douanebepalingen, afwijkende verkeersregels, nieuwe ver keersborden, enz. Praktische onderwerpen om thuis alvast te lezen, geven de automobilist zekerheid over niet alledaagse zaken onder weg. Bijvoorbeeld over veiligheid, geld besparen, zonder technische kennis storingen verhelpen (inclusief de Zesta- lige Automobilist), de nodige EHBO-kennis, etc. Deze super-uitgave bevat bovendien een geheel nieuw intro- ductiekatem met opvallend gekleurde tabs, zodat de gebrui ker in één keer het juiste hoofdstuk te pakken heeft. En als vanouds is uiteraard het plaatsnamenregister in deze uitgave duidelijk en overzichtelijk, zodat iedere automobilist trefze ker naar de plaats van bestemming rijdt. Dit alles maakt dat deze blauwe editie van Het Beste Boek voor de Weg wederom completer, actueler en veelzijdiger is dan ooit tevoren: een onmisbaar autohandboek in een sterke, handzame en gebonde band! Van harte aanbevolen. OUDDORP dinsdagavond 7.30 uur ds. J. de Pater van Krabbendijke. Het eerste team van Good-Luck moest het afgelopen weekend aantreden in een thuiswedstrijd tegen het nog ongeslagen O.D.O. uit Dordrecht. Om nog een kans op een hoge eindklas sering te behouden moest er gewonnen worden. Daar het in de uitwedstrijd 10-8 voor de Dordtenaren was geworden, beloofde deze ontmoeting een span nende te worden. Het begin van de wedstrijd zag er rooskleurig uit, wat bleek uit de 3-0 voor sprong die binnen 4 minuten tot stand gekomen was. Good-Luck speelde in deze beginfase zeer geconcentreerd en in een hoog tempo. Na deze voorsprong liet Good-Luck de teugels een beetje vieren, wat ertoe leidde dat het vervolg van de eerste helft de ploegen elkaar aardig in evenwicht hielden. De ruststand werd bereikt bij een stand van 6-3. Na enkele aanwijzigingen in de rust van coach Ronald Weidema begon Good- Luck in de tweede helft weer het heft in handen te nemen. Via 7-3 en 7-4 liep Good-Luck uit naar 10-4 en was de wed strijd zo goed als gespeeld. Hierna ging Good-Luck de bal rondspelen, waar door O.D.O. risico's moest gaan nemen. O.D.O. scoorde nog éénmaal tegen, maar kon het toch niet bolwerken, omdat Good-Luck goed de bal rond- speelde en door dit spelletje nog twee maal wist te scoren. Hierdoor werd de eindstand bepaald op 12-5 en had het goed opgekomen publiek een goede wedstrijd en een uitstekend fluitende scheidsrechter gezien. Door deze overwinning staat Good- Luck op een derde plaats met nog 2 pun ten achterstand op koploper O.D.O. Met nog 4 wedstrijden in het vooruitzicht blijft het in deze poule spannend en is de kampioen nog lang niet bekend. De doelpunten van Good-Luck werden gescoord door: 1-0 D. Boeter; 2-0 B. Vis; 3-0 D. Sprong; 4-1 D. Boeter; 5-2 D. Sprong; 6-3 D. Boe ter; 7-3 A. Vroegindewey; 8-4 A Mol; 9-4 B. Vis; 10-4 B. Vis; 11-5 A Mol; 12-5 B. Vis. opsmukken. Mij echter is er alles aan gele gen dat liw eer toeneemt. N.a.v. Psalm 51, door Maarten Luther. Vertaling drs. K. Exalto. Uitgeverij Lindenberg Boeken en Muziek, Rotterdam. Gebonden. 136 pag. Prijs 29,90. Middelharnis J. M. J. Kieviet Op zaterdag 27 januari 1990 is er een concert in de Ned. Herv. Kerk te Dirks land, te geven door het Voorburgs Vocaal Ensemble o.l.v. Marijke van Kla veren; Toon Hagen, orgel. Aanvang 20.00 uur. Entreeprijs ƒ7,- (scholieren, CJP en 65-^ ƒ5.-. Programma: Koor: - MisereJ. Pz. Sweelinck - Magnificat primi toniLeonard Lechner - O Nata LuxThomas Tallis - Jauchzet dem HerrenHeinrich Schutz (psalm 100) Orgel: - Chaconne in E mollDietrich Buxtehude - Herr Christ ...Heinrich Scheidemann der enig Gottes Sohn Koor: - Diffusa est gratiaVic Nees Koor met orgel: - MagnificatHendrik Andriessen Pauze Orgel: - Praeludium in C mollJ. S. Bach - Wer nur den liebenJ. S. Bach Gott lasst walten Koor met orgel: - Missa in honorem sancti Josephi (opus 21)- Flor Peeters Uit de thans beschikbare gegevens kan worden geconcludeerd, dat de waterbo dems van regionale beheerders op een groot aantal plaatsen zijn verontreinigd. Uit een eerste inventarisatie, die minis ter Maij-Weggen van Verkeer en Water staat mede namens de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer naar het parlement heeft gestuurd, blijkt dat er vermoedelijk 9 miljoen kubieke meter verontreinigde waterbodem moet worden gesaneerd. Dat is 40 procent van de hoveelheid in de rijkswateren. Daarover verscheen medio vorig jaar een rapportage. Voor de verwijdering van de verontrei nigde specie in de regionale wateren wordt een bedrag van 550 miljoen gul den geraamd. Daar komt nog 35 mil- jioen gulden bij voor nader onderzoek. Onderzoek en sanering worden verricht door de regionale waterbeheerders in samenwerking met de provincies. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen hoeveel specie er per lokatie zal moeten worden gesaneerd. Voortgaande inventarisatie zal meer inzicht verschaffen in omvang en verspreiding van de verontreiniging. De sanering van de regionale waterbo dems is een projekt dat zich over een reeks van jaren zal uitstrekken. In het regeerakkoord is vastgelegd daarvoor in de komende jaren extra geld uit te trekken. De label voor de meek van: 1 15 januar t.e.m. 21 januari 1990 Normaal jaar- Weekstreef- Totaal streel- verbruik verbruik verbrulk 500 m' 12 m' 171 m'' 600 m= 15 m^ 206 m' 700 m= 18 m' 241 m^ 800 m» 20 m= 274 m> 900 m» 23 m» 310 m^ 1000 m' 25 m» 343 m» 1100 m" 28 m= 381 m= 1200 m= 30 m» 413 m= 1300 m' 33 m» 449 m= 1400 m» 35 nn= 484 m= 1500 m" 38 m» 517 m= 1600 m' 41 m= 553 m' 1700 m= 43 m= 588 m" 1800 m= 46 m' 623 m= 1900 m= 48 m' 657 m= 2000 m= 51 m= 693 m» 2200 m» 56 m» 764 m3 2400 m= 61 m^ 832 m= 2600 m= 66 m= 900 m> 2800 m' 72 m= 974 m' 3000 m= 77 m= 1041 m» 3500 m= 90 m' 1218 m' 4000 m= 103 m' 1393 m= 4500 m= 116 m= 1570 m' 5000 m= 129 m= 1744 m= 5500 m' 142 m' 1918 m» 6000 m= 155 m= 2093 m= Weergegevens Valkenburg Z-H berekeningsmodel NV. GEB ZHW Weersomstandigheden: Afgelopen week lag de buitentemperatuur aanzienlijk boven het normale niveau, het waaide echter harder dan normaal. TIP VAN DE WEEK: Houd de warmte binnen met een warmte-schild. Uw energiebedrijf weet er liet fijne van. Rumptstad B.V., landbouwwerktuigen- fabriek te Stad aan 't Haringvliet sinds 1936, heeft, in samenwerking met het IMAG, als aanvulling op de eerder ont wikkelde schaarmengmestinjecteur een zode-injecteur ontworpen. Zeer uitvoerige testen en proefnemingen hebben geleid tot een geheel nieuw con cept van mengmestinjectoren. De voordelen: - geen zodebeschadiging - geen uitstoot van ammoniak - betere benutting van de werkzame delen in de mest. De Rumptstad zode-injecteur kenmerkt zich door: - een zeer gelijkmatige injectie over de gehele werkbreedte - geen verstoppingen (doorstootmecha- nisme - gepatenteerd) - V-vormige aandrukwielen (patent aangevraagd). Levering van Rumptstad landbouw- werktuigen vindt plaats door Rumpt stad B.V.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1990 | | pagina 13