©as Kiezen voor meer Rijplezier ISSIMPEL:MAZDAó2ó. Maar nu...Welke Mazdaó26? :L VAN DER BAAN: ATTENTIE: WITLOFZADEN akershoek Fa. G. Buth&Zn. berna GARAGE JJ. BLAAK B.V. heeft jaarplaatsen RIHA orgel Aangifte Inkomstenbelasting 1989 gewijde en kiassieice I Compact Discs iProvamel Soyadrink: 2.69 ;-'i UW •'^- FIEISENSPEaALIST, Camping 'Zuidhoek' J. L. VAN DER VEN, GOEDEREEDE ini.: CeesenJannievanderMast Eerste klas is wegens vakantie GESLOTEN "W^^^jb^^^rt^ SOMMELSDIJK, Pluvier 67 BOUTEN EN MOEREN, TAPBOUTEN EN MOEREN KOLOMSCHROEVEN EN MOEREN "FLAKKEE" zit-slaapkamer 4 moclellen- boeken Tevens beschikken wij over: BLAAK MAZDA SERVICE iHet adres voor al uw: Pootgoed 2 Groenbeinesting Kunstmest en Gewasbeschermingsmiddelen Voor al uw: Personeelsfeesten Vergaderingen Bruiloften Recepties enz. Diverse zalen ter beschikking v.a. 10 tot 200 personen. Volledige verzorging Vader heeft ze wel op een rijtje Hij kiest bij ons een goede fiets voor z'n 80ste verjaardag. En Willem kan het weten. De beste fiets koop je bij Akershoek OUDDORP voor uw sta- of toercaravan inl.: telefoon (01878) 18 23 De praktijk van: van 5 tot 12 februari INTERNATIONALE BRUIDSMODE BRUIDSMODE St. Domusstraat 2-4 ZIERIKZEE (01110) 1 52 04 Wet op de Stads- en dorpsvernieuwing Hoorzitting bevoildng gemeente Goedereede Wijziging strandverordening 1984 Monumentenwet 1988 Bouwplannen Mooi gelegen goed onderhouden tussenwoning met CV, schuur en tuin. EEN BEGRIP OP ZONWERINGSGEBIED Jaloezieënfabriek OPENINGSAANBIËDING M. VIJFHUIZE - OUDDORP Oud Papier IJzer en Metaalafval met keuken en douche Tel. (01877) 16 76 Gaarne verzorgen wij Uw Administratiekantoor Hobbemastraat 49, 3241 AC MIDDELHARNIS Telefoon (01870) 24 14 b.g.g. 40 54 51 11 ONKYO W Specialist in KASTELEIN voor lactose-vrij dieet Literpak van 2,95 NU OUDDORP Tel. 01878-1Ó82 ('s Qvonds); of 01870-2729 (overdog) Havenuueg 59 VRIJDAG 26 JANUARI 1990 „EILANDEN NIEUWS' Bladz. 3 Perfecte hannonie tussen mens en machine. De Mazda 626 is er voor mensen die comfor tabel autorijden prefereren, zonder dat veiliglieid of zuiniglieid in liet gedrang komt. Die eisen stellen aan de techniek en die praktisch nut graag combineren met een eigenzinnige stijl. Ze vinden het terug in vier variaties op een comfortabel thema: de fraai gevormde Coupé, of de bijzonder gestyleerde Hatchback. De royale Sedan of het "ruimtewonder", de Wagon. Alle vier te bewonderen in onze showroom. Waar u overigens zult ontdekken dat er op het thema verder gevarieerd is. Kiest u bijvoorbeeld voor een zuinige diesel of is een temperament volle 12 klepper uw ideaal? Rijdt u het liefste in een handgeschakelde auto, of vindt u een automaat plezieriger? Inderdaad, soms is kiezen niet zo eenvoudig. Zeker als uw voorkeur al naar de Mazda 626 uitgaat...Komt u binnenkort even langs. Een proefrit zal het u ongetwijfeld makkc4ijker maken. 22 jaar MAZDA vakkennis Speciaal iVIAZDA gereedschap Originele MAZDA onderdelen Up to date MAZDA informatie Ben. Oostdijk 18 3258 AB Den Bommel 01871-1317 Langeweg 153, SOMMELSDIJK Telefoon 01870 - 5490 •fla -it? Melissant, tel. 01877 - 1654 - 3068 Wij leveren u de bekende Hollandse en Franse Selecties. Ook de nieuwste soorten, o.a. die van O.K. Ons Zaad wordt gekeurd door de N.A.K.G. op: Kiem-kracht en Kiem- energie. De uitslagen van deze rapporten leveren wij bij het witlofzaad. I. RAS Langeweg 166, MIDDELHARNIS Telefoon (01870) 23 92 JAAR Dorpsweg 27 Ouddorp W 01878-1704 Voorstraat 26 MIDDELHARNIS Tevens willen wij u dankzeggen voor de ontvangen goede wensen. Wij wensen u wederkerig voorspoed en gezondheid toe voor 1990. Ingaande maandag 29 januari 1990 ligt gedurende veertien dagen ter gemeentesecretarie, afdeling Algemene Zaken ter Inzage het ontwerp verdellngsbesluit 1990 met betrekking tot het fonds Stads- en Dorpsvernieuwing. Daarin staan de bedragen aangegeven, welke in 1990 be schikbaar zijn voor de verbetering van eigen woningen, de restauratie van monumenten en beeldbepalende panden, sanering milieuhinderlijke bedrijven en voorzieningen aan andere werken. in het kader van de vaststelling van dit besluit bestaat ten aanzien van de voorgenomen verdeling voor belanghebben den de gelegenheid gedurende bovenvermelde termijn zijn of haar mening schriftelijk kenbaar te maken bij burgemees ter en wethouders. Bovendien bestaat hiertoe mondeling de gelegenheid tijdens een hoorzitting voor de bevolking op woensdag 7 februari 1990 's avonds om 20.00 uur ten ge- meenfehuize van Goedereede. Op woensdag 7 februari 1990 's avonds om 20.00 uur zal ten gemeentehuize van Goedereede een hoorzitting voor de bevolking van de gemeente worden gehouden, waarbij de gelegenheid bestaat met het college van gedachten te wis selen over diverse onden/verpen. Door middel van deze bekendmaking wordt de bevolking van dè diverse woonkernen uitgenodigd deze hoorzitting bij te wonen. Gedurende drie maanden is op de gemeentesecretarie voor een ieder ter lezing gelegd en tegen betaling der kosten al gemeen verkrijgbaar gesteld de Verordening tot wijziging van de Strandverordening 1984 (betreft instellen verbod tot berijden van het strand met motorrijtuigen, bespannen en onbespannen wagens en (brom)fietsen). Deze Verordening treedt in werking met ingang van 2 februa ri 1990. (art. 12, lid 8 IVIonumentenwet 1988) Door de heer D. Samson, wonende Oostdijkseweg 43 te Goedereede is een aanvraag als bedoeld In artikel 11lid 2 van de Monumentenwet 1988 Ingediend voor het restaure ren van het pand Pieterstraat 23, kad. bek. gem. Goederee de, sectie A, nr. 2163. De aanvraag ligt ingaande 29 januari 1990 gedurende veer tien dagen ter Inzage op de afdeling Bouw- en Woningtoe zicht ter gemeentesecretarie. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 38,3253 ZG Ouddorp. Het college is voornemens om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 8 van de Woningwet met gebruikmaking van de algemene Ver klaring van geen bezwaar bouwvergunning te verlenen aan: - de heer M. v.d. Spaan, Margrietweg 1 te Ouddorp - bou wen carport. Voorts is het college voornemens om met toepassing van ar tikel 50, lid 8 van de Woningwet met gebruikmaking van de algemene Verklaring van geen bezwaar bouwvergunning te verlenen aan: - de heer G.H. Tanis, Dorpsweg 18 te Ouddorp - bouwen schuur. Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 19a, lid 3 e.v. W.R.O. maakt de burgemeester bekend dat een aanvraag om bouwvergunning is ontvangen van: - de heer J. Klepper, Oudeiandseweg 52 te Ouddorp - bou wen schuur. De bouwplannen liggen ingaande 29 januari 1990 gedurende veertien dagen ter inzage op de afdeling Algemene Zaken, ter gemeentesecretarie. Gedurende deze termijn kan een ieder legen het voornemen bouwvergunning te verlenen c.q. de aanvraag om bouwvergunning schriftelijk bezwaar indie nen bij burgemeester en wethouders, postbus 38, Ouddorp. 26 januari 1990, Burgemeester en wethouders van Goedereede. Ind.: woonkamer m. open haard en parketvl., open keuken, bijkeuken. Op verd.: badkamer m. ligb., 3 slaapk. Opl: i/o. Prijs 158.000,- k.k. ONROEREND GOED Voorstraat 44 - 3245 BH SOMMELSDIJK Postbus 128 - 3240 AC Middelharnis Tel. 01870-48 44 markiezen, knikarmscliermen, uitvaisctiermen, vlakhangende scliermen, rolgordijnen, jaloezieën, vertikale lamellen, plisségardijnen, rolluiken, horren en hordeuren Tevens reparatie en onderhoud van alle zonwering. Alles op maat gemaakt. West Achterweg 55 3245 BJ Sommelsdijk Telefoon 01870-3484 Word Perfect 5.0NL ƒ1269,- - inclusief instaliatie dBase lil plusNL 1549,- dBase IVNL 1749,- Lotus 1-2-3NL ƒ1249,- en vele andere pakketten Tevens - maatwerk software - instructie W/. P. op lokatie Bel voor vrijblijvende informatie: Tel. (01878) 27 31 Prijzen excl. BTW J. KLEIN B.V. tevens containers Tel. 01887 - 1795 TE HUUR aangeboden: TE KOOP i.z.g.st. Tel. (01877) 13 21 t-^%C^(-^l-^t.^t^^t,^^V^^(.^ *,^^t^^t^^t^^<^^^^^ t.^^ t-^<-^^' KADE 7-9 - MIDDELHARNIS - 01870-2172 Ploni,) Tanis, uuerkzaam bij drukkerij Gebr. de LUqqI, brengt graag de voor u mee, ujoarin u thuis uuj gelegenheidsdrukuuerk kunt uitzoeken. €ven bellen en u hebt het snel In huls. Het modellenboek van G€BOORT€HfiFlRTJ€S Is altijd aanuuezig. U kunt het halen op

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1990 | | pagina 11