iNGeSPREKMET,... vanDron^elen Uitzicht NIEUWS Tholen 2000 net over de streep! Schaken De Zwarte Pion uit de Kerken I Lang plezier van tulpen en narcissen in dezelfde vaas Fransje v. d. Laan te Goedereede MEDISCHE DIENSTEN CDA en SGP voor, overige partijen tegen Bladz. 2 .EILANDEN NIEUWS" VRIJDAG 26 JANUARI 1990 Niet wetend-, maar slechts vermoedend op welke deur in 't stadje Goedereede z'n naam zou prijlien, waren we maar naar de Varkensmarlit gereden. Daar, bij zo'n traditioneel Goerees' woninkje had den we hem eens bezig gezien en daar zou'ie wonen, zo hadden we verondersteld, maar nee. Op zoek naar Frans'je van der Laan werden we naar de Tïtinen verwezen, een nieuwbouwstraat in het plan 'de Nieuwe Oostdijk' en daar hadden we hem zéker niet verwacht...., oh nee. Veel eerder in zo'n karakteristiek Goerees huisje, met gor dijntjes en een groenbemost toegangspaadje. Dhr. v. d. Laan met z'n pet en z'n klompen hoort zó nadrukkelijk bij Goeree dat we hem onwillekeurig in zo 'n heerlijk historische omge ving hadden geplaatst, maar hij stelt ons in z'n doorzon kamer gauw gerust met z'n mededeling dat hij daar zéér tot genoegen woont. Een ruime straat, een ruim huis en heus niet omgeven door alleen maar overkanters, tegen wier aan wezigheid hij overigens geen enkele bedenking heeft. Dhr v. d. Laan gunt het ieder te wonen in een pracht gemeente als Goeree. Gedurende twaalf jaar heeft hij die mooie gemeente mede bestuurd, maar voor de volgende ronde heeft hij zich niet meer beschikbaar gesteld i.v.m. zijn 68-jarige leeftijd: een mens moet de tijd weten waarop hij een punt zet", ver klaart dhr. V. d. Laan en hij heeft besloten dat voor hem die tijd gekomen is, al weet hij tevoren het raadswerk best te zul len missen. Hij wil graag een jongere op z'n plaats aan de raadstafel. „Een mens moet z'n tijd weten, de ontwikkelin gen gaan zó snel", zo beredeneert hij zijn vertrek uit de gemeenteraad. Gedurende drie raadsperiodes heeft hij vanaf z'n raadszetel de SGP vertegenwoordigd en de belangen van de gemeente en zijn burgers gediend. In de raad van de heringedeelte gemeente Goedereede was hij de eerste SGP vertegenwoordi ger uit het stadje en hij is er blij om dat die Goereese vertegen woordiging bestendigd blijft. „D'r bluufteen voluut Goereeër in de raed", stelt hij tevreden vast. Nee, dhr. v. d. Laan was in het raadscollege nooit nadrukkelijk aanwezig en had er nooit het hoogste woord, waarom zou hij ook? „Er was een goede verstandhouding en als je dan elkaar als mens waar deert en eikaars mening respekteert, dan komen er geen moeilijkheden zo heeft dhr. v. d. Laan andermaal ervaren. Wél leverde hij heftig tegenspel wanneer er onheuse opmer kingen vielen. Dan sloeg hij toe dat het een aard had en óf er dan naar hem geluisterd werd.... Zeker als 't om principiële zaken ging want nooit heeft hij zich zijn overtuiging geschaamd. Soms prikte hij ook heen door het 'etalagewerk van sommige raadsleden, vooral als ze zich tegen de verkie zingen zo nadrukkelijk lieten gelden. Niks voor Frans van der Laan was dat en dat maakte hij dan duidelijk, niet schamperend, maar altijd raak. Een tevreden mens moet'ie zijn en 't zal hem geen zorg zijn dat ze hem, o p z'n 68e nóg steeds Fransje noemen. „Dat deden ze al op school", herinnert dhr. v. d. Laan zich: „zeker omdat ik niet zo groot van stuk ben en daar zal hij best gelijk in hebben. Maar het gebruik van het verkleinwoord heeft zeker óók met de sympathie te maken die hem wordt toegedragen en daar heeft dhr. v. d. Laan het ook wel een beetje naar gemaakt al zal hij zich nimmer op enige verdien ste voor laten staan. Niet op z'n ouderlingschap in de Herv. SI5 \rf Kerk, dat 13 jaar geduurd heeft. Al 26 jaar is hij boekhouder van de Kerkvoogdij en dat hoopt hij nog wel een poosje vol te houden. Zo ook het Zondagsschoolwerk, want dat is z 'n lust en z'n leven; de kinderen te vertellen van de Goede Herder; „dat doe 'k echt dolgraag!" laat dhr. v. d. Laan weten en hij heeft de geaardheid de kinderen aan te spreken. „Dankbaar werk", vindt hij. Zeventien jaar lang was hij voorz. van het bestuur van de Chr. school 'Eben-Haëzer'. In eenvoud is dhr. v. d. Laan altijd z'n weg gegaan, ook al was hij als raadslid een Edelachtbaar heer. Graag heeft hij mee-bestuurd en 't doet hem bijzonder deugd dat de Gemeente Goedereede een welvarende gemeente mag heten. Helemaal trots is'ie geweest toen vorig jaar H.M. de Konin gin in zijn stadje Goedereede op bezoek kwam en samen met mevr. v. d. Laan heeft hij toen op een ere-plaats voor de Gou den Leeuw gezeten. De restauratie van de Kerk is ook zo'n hoogtepunt in z'n leven geweest en wat dacht u van de vlag getjesdag waarop Goerees' vloot zich zo prachtig demon streerde. Dan was 'ie er ook op, op een van de trotse schepen, ook al heeft hij dan nooit écht een visreis meegemaakt. Daar moet'ie niet aan denken zelfs. Liever was hij bezig in de pol ders aan het onderhoud waarvan hij twintig jaar heeft gewerkt, eerst in dienst van de polder Goeree en later bij het Waterschap Goeree-Overftakkee. In weer en wind was hij buiten maar dat mocht niet bezwaarlijk heten voor een man die juist graag fietst en wandelt en de natuur opzoekt. Thuis wil hij de pen nog wel'es pakken en z 'n gedachten over de tijd van vroeger aan 't papier toevertrouwen. En natuur lijk hebben we hem toen gelijk uitgenodigd ook eens zo 'n pennevruc'nt aan ons blad toe te sturen, dat kan hij best en we hadden niet de indruk dat hij er onwelwillend tegenover stond. Straks, na de verkiezingen in maart heeft hij daarvoor alle tijd. Dan vallen er in huize van der Laan niet meer van die dikke enveloppen binnen. „Ja, zegt hij, in 't begin zal ik ook die wel missen want je bent toch altijd nieuwsgierig wat het College nou weer voor je in petto heeft". Straks niks meer dus, en dat vindt 'ie prima, deze weltevreden „voluut Goereeër". a t r^ A. J. G. Zwarte Pion 1 wint thuis met 6-2 van de Penning 1 (Rozenburg). 2e klas RSB Pers. uitslagen: Verolme - Kruidenier1 - O du Pree - Grinwis1 - O Mourik - HogerheideO - 1 de Jager - Schuurbiets1 - O van Prooijen - Strinic1/2 - 1/2 de Glopper -'t Hart1 - O Peeman - Visser1 - O Hollander - Baan1/2 - 1/2 Commentaar: Via een Siciliaans variant heeft Mourik al na 14 zetten flink nadeel. Tegelijker tijd wint Verolme stuk tegen 1 pioni en dat bleef zo. Du Pree die lang gelijk stond won op 't laatst pion en erna toren of mat. Geeft u maar op! Hollander ver loor pion maar vocht terug en haalde snel remise. De Jager won erna via aan val op Koningsvleugel terwijl de Glop per langzaam maar zeker pion na pion won. Peeman en van Prooijen hielden lang stand waarbij Peeman ineens twee verv. vrijpionnen wist te creëren. Van Prooijen remise in iets betere stelling. Huish. afd. 1 Verbeek - Markwatafg. +/- Robijn - de Bruin1 - O Robijn wint stuk vanwege slecht ope- ningsspel de Bruin. Verbeek staat pion voor en zal verm. winnen. Afdeling 2: C. J. Smit - Lesuis1 - O vanDoom-vanSchaardeburgh....O - 1 Ant. Visser - Ad Visser1 - O HK Smit - C. BakelaarO - 1 Groenendijk - Poortvliet1 - O Afdeling 3: Albrechts - Noordijk1/2 - 1/2 van Bracht - Bakelaar jr1/2 - 1/2 Dane - VroegindeweijO - 1 Bogerman - Lugtenburg1 - O Tulpen en narcissen zijn nog altijd de echte Hollandse lente-bodes. En al zijn deze helder gekleurde bolbloemen steeds eerder in de winter te koop, juist in de eerste maanden van het jaar geven ze ons het idee op weg te zijn naar een nieuw voorjaar Om beide bloemsoorten gemengd in dezelfde vaas dagenlang goed te houden was voorheen een groot probleem. Meestal binnen een dag waren de tulpen ter ziele. De oorzaak lag niet in de kwaliteit van de bloemen, maar simpel in het feit dat narcissen een slijm afscheiden dat dodelijk is voor tul pen en andere snijbloemen. Het slijm komt vrij na het aansnijden van de nar- cissenstelen. Eenmaal in het water wordt het door de bloemstelen opgezo gen en veroorzaakt het ernstige verbran dingsverschijnselen met als gevolg een extreem snelle verwelking van de tulpen en de andere snijbloemen. Chrysal heeft als enige hiertegen een remedie ontwik keld waardoor het nu wel mogelijk is om dagenlang volop plezier te hebben van tulpen en narcissen en eventueel andere snijbloemen gemengd in een en de zelfde vaas. Chrysal echter doet meer dan alleen maar het neutraliseren van het schade lijke narcissenslijm. Het zorgt ervoor dat de felle en heldere kleuren veel beter tot hun recht komen en dat de bloemen in de vaas zich prachtig ontwikkelen. Bladeren en stelen blijven tot op de laat ste dag in prima conditie. Belangrijk is ervoor te zorgen dat er absoluut geen narcissenslijm aan de ste len van de overige bloemen in het gemengde boeket komt voordat deze in het water met het speciale Chrysal voed sel worden gezet. Dit kan heel eenvou dig door eerst de stelen van de tulpen en de andere bloemen schuin af te snijden en pas daarna die van de narcissen. Deze werkwijze voorkomt dat er via het mes toch narcissenslijm wordt overge bracht op de stelen van de andere bloe men waardoor het effekt in de vaas deels verloren zou gaan. met optimaal resultaat een huis verkopen... Makelaar Tamboer Tel. 01870-3477 Dam- en Schaakver. 'Dirksland' Uitslagen van maandag 22 januari 1990 Dammen; afdeling 1: K de Munck - Joh. Koppelman...2 - O M. van 't Geloof - C. van Welie ...2 - O K. de Jong - H. StolkO - 2 Afdeling 2: W.Nieuwland-H. Grootenboer....l - 1 A P. Nobel - W. L. Stolk1 - O V^. L. Knöps - J. C. de Jong1 - O A. J. v. d. Vliet - F. v. d. Linde1 - O H. KJoldersma-Av.d. LindeVi - Vi SINT ANNALAND Uienveiling van dinsdag 23 januari 1990 Uien, maat veertig opwaarts, klasse twee N.L. 36,30. Uien drielin- gen, maat vijf en dertig/veertig opwaarts, klasse twee N.L.: ƒ27,90. Uienprijs per honderd kilogram. Aanvoer: een en der tig ton. van vrijdag 26 januari 1990 t/m zondag 28 januari 1990 ARTSEN Middelhamis - Sommelsdijk: van zaterdagmorgen 8.00 uur tot maan dagmorgen 8.00 uur heeft dienst dokter G. J. Dogterom, tel. (01870) 21 21. Dirksland - Herkingen - Melissant: van vrijdagavond 19.00 uur tot maan dagmorgen 8.30 uur heeft dienst dokter H. O. Zoon. tel. (01877) 12 62. Stellendam - Goedereede: van vrijdagavond 17.00 uur tot zondag avond 24.00 uur heeft dienst dokter R. P. van Rijswijk, tel. (01879) 12 07. Ouddorp: W. J. Bron, A. J. Jansen, G. B. K. Steen- hof, O. Nieuwlandseweg 27, tel. (1878) 13 12. Nieuwe Tonge - Oude Tonge: van vrijdagavond 17.00 uur tot maan dagmorgen 8.00 uur heeft dienst dokter G. de Jager tel. (01875) 13 01. Stad aan 't Haringvliet - Den Bommel - Ooitgensplaat: van vrijdagavond 18.00 uur tot maan dagmorgen 8.00 uur heeft dienst dokter A J. M. F. Janssen, tel. (01871) 13 06. Natuurgeneeskundige M. L. C. MASTENBROEK Middelharnis. Tel. (01870) 64 59 (zaterdagochtend van 11.00 tot 11.30 uur) APOTHEEK „MENHEERSE" Voorstraat 16Middelharnis Telefoon (01870) 36 66 J. Slager apotheker, werkdagen van 8.30 tot 12.30 en van 13.00 tot 18.00 uur. Zaterdagen van 10.30 tot 11.30 uur en 17.30 tot 18.00 uur Zon- en feestdagen van 11.00 tot 11.30 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. Spoedre- cepten kunnen via de dienstdoende arts in de overige uren altijd worden aan geboden. Inlichtingen via telefoonnummer 36 66; of via mededelingen dienstkastje. TANDARTSEN Uitsluitend voor spoedgevallen, tand arts ten Voorde, tel. (01870) 63 93 (van 11.00 tot 11.30 uur). DIERENARTSEN De weekenddienst wordt opgegeven via de antwoordapparaten bij: P. R. J. M. Schilder, Oude Tonge, tel. (01874) 24 41; L. Tjebbes, Middelhamis, tel. (01870) 29 66; W. J. Vink, Sommelsdijk, tel. (01870)28 97. WIJKVERPLEGING Wanneer u de wijkzuster nodig heeft. kunt u het wijkgebouw in uw woonplaats bellen: Achthuizen(01873) 14 40 Den Bommel(01871) 13 12 Dirksland(01877) 15 00 Goedereede(01879) 12 67 Herkingen(01876) 2 24 Melissant(01877) 12 34 M'harnis/S'dijk(01870) 23 00 Nieuwe Tonge(01875) 13 90 Ooitgensplaat(01873) 13 10 Ouddorp(01878) 13 21 Oude Tonge(01874) 12 89 Stad a/h Haringvliet(01871) 23 01 Stellendam(01879) 12 96 Stichting MAATSCHAPPELIJK WERK „Goeree-Overflakkee" Jacob Banestraat 8a 3245 AJ Sommelsdijk Telefoon (01870) 51 66 Spreekuur: ma t/m vrij 9.00-10.00 uur Voor crisissituaties: ma t/m vrij 9.00-12.00 13.00-17.00 uur telefoon (01870) 51 66 Buiten kantooruren kunt u kontakt opnemen met de telefonische hulpdienst, telefoon (01880) 2 59 52. Stichting KRAAMCENTRUM „Haringvliet" Telefoon (01883) 1 00 00 Stichting Gezinsverzorging Spreekuren: maandag t/m vrijdagochtend 8.30-9.30 uur en alleen telefonisch van 13.00-14.00 uur „Dirksland"tel. (01877) 24 78 ..Middelhamis-Sommelsdijk". Jacob Banestraat 8, Sommelsdijk tel. (01870)28 84 „Goeree-Overflakkee" (Nieuwe Tonge, Stad en Oostflakkee) tel. (01874) 10 44 DIENSTENCENTRUM „MIDDELHARNIS" Doetincliemsestraat 27, Middelharnis Pedicure dhr J. T. v. d. Meijden elke Ie maandag van de maand van 14.00- 17.00 uur in het dienstencentrum. Stichting Bejaardenwerk „MIDDELHARNIS" Tel. (01870) 33 66. St. Welzijnswerk voor Ouderen „OOSTFLAKKEE" Tel. (01871) 15 45 OPVANG van SLACHTOFFERS BIJ MISDRIJVEN en VERKEERSONGEVALLEN Postbus 273, MIDDELH.ARNIS Telefoon (01870) 35 55 Ned. M.S. Stichting afd. Goeree-Overflakkee Contact-Coördinator; K. M. Schippers-Berghuis tel. (01879) 18 15 Vertrouwenstelefoon Ned. Patiënten Vereniging (01870) 21 74 (01878) 31 49 Ik sta voor 't raam, schuif de gordijnen open. Was er vaag op de achtergrond vem'achting hopen op beter weer, wat zon en helderheid? Ik schud mijn hood één grijze somberheid De donkerheid komt op mij af, dan komen weer de zorgen Dat wat er gisteren was. het is er ook vanmorgen. Waar vind ik houvast, nieuwe kracht en moed Als ik het niet meer weet waar ik het zoeken moet? Na het ontbijt sla ik de Bijbel open. Welzalig die de God van Jacob tot Zijn helperheeji. opHem blijjthopen Die trouw blijft tot in eeuwigheid. Ik lees, herlees, raak mijn benauwdheid kwijt. Dit is het wat ik nodig heb. nu kan ik er weer tegen Hij is er ook vandaag Hij stuurt mijn gang, mijn leven. Hij laat nooit in de steek die op Zijn almacht bouwen Uitzicht op God geeft vastheid en vertrouwen. Ps. 146 LANERTA NED. HERV. KERK Aangenomen naar: Ede (toez.) C. van de Worp te Dussen. Aangenomen: de benoeming tot predi kant bij de Stichting PERKI (vereniging voor protestants-christelijke Indone siërs) H. Olde te Zwolle voor de missio naire toerusting van de kerken in de classis Zwolle; Grijpskerk i.c.m. Niezijl (part-time) drs. R. Alkema, kand. te Nie zijl; Zuidland drs. I. J. Bijlsma te Idskenhuizen. Beroepbaarstelling: drs. R. Alkema, kand. te Niezijl. 01870 4844 Gratis taxatie van uw huis GEREF. KERKEN (Vrijgemaakt) Beroepen te: Baflo i.c.m. Warffum, Kan- tens drs. P. Groen, kand. te Kampen; Harderwijk H. J. Room te Alphen aan den Rijn. Bedankt voor: Enschede-Oost J. T. 01- denhuis te Helpman; Gouda A van Houdt te Enschede-Noord. NED. GEREF. KERKEN Bedankt voor; Amstelveen W. Smouter te Rijswijk (Z-H). Beroepen te: Nieuwdorp J. C. Weststrate te 's-Gravenpolder, die bedankte voor Hamilton (Can.); Capelle aan den IJssel (wijk West) J. Mol te Werkendam; De Valk-Wekerom G. Mouw te Gene muiden. Bedankt voor: Boskoop, Middelhamis. Nieuwerkerk (Z) en Scherpenzeel G. J. van Aalst te Benthuizen. SINT-ANNALAND - De gemeen teraad van Tholen heeft j.L maan dagmiddag, allerminst van harte, de nota Tholen naar het jaar 2000 vast gesteld. Met zeven stemmen tegen en het niet onderschrijven ^an en kele paragrafen en uitgangspunten door de voorstemmers, bleek hoe smalletjes de nota 2000 door de raad gedragen wordt. Dat deze nota desondanks toch werd vastgesteld, kon de opstandige vleugel van de raadstafel - de frakties van RPF/ GPF, 'WD en PvdA - niet verhinderen. De frakties aan de overzijde - SGP en CDA - zagen in het werkstuk, dat in de lange vorobereidingstijd kortweg Nota 2000 is gaan heten, een doelmatig instru ment om Tholen naar het volgende mil lennium te sturen. Burgemeester H. A. van der Munnik kon de weerstand bij de kritici niet weg nemen, ook niet door de opzet van de nota te relativeren. De PvdA-fraktie vond de gehele nota ondermaats: geen behoorlijk onderzoek naar de diverse faktoren, die tot de huidige ontwikkeling hebben geleid, conclusies op basis van niet geboekstaafde aannames en een te grote heilsverwachting van economi sche stimulansen alleen. De WD stuitte het daarbij nog tegen de borst dat met een differentiatie in bedrijfsvestigings- premies een rechtsongelijkheid ontstaat tussen kernen aan de westkant van het eiland Tholen, die de gemeente tot groei wil brengen, en de kernen aan de oost kant, waar de overheid juist wil tem peren. Dat laatste was ook voor het raadslid P. van Belzen (RPF/GP'V) de verkeerde benadering. „De stad Tholen lijkt rede lijk in de markt te liggen, daar kunnen we als gemeente ons voordeel mee doen, al zijn we er momenteel nog niet. Tholen is onze krielkip met de zilveren eitjes en ik voel er dan ook niets voor om dat beestje te slachten". Het raadslid Van Belzen waarschuwde er voor dat een kunstmatig instand gehouden situatie - Alarmering Brandweer, Politie, Ambulance 06-11 „Geen spoed? bel het plaatselijke nummer". ALCOHOLPROBLEMEN Bel AA (Alcoholicus Anonymus) voor hulp en inf. tel. (01883) 1 73 27 Ver. Reumapatiënten Goeree-Overflakkee e.o. Tel. (01879)24 88 de kern Sint-Maartensdijk als kloppend hart van de gemeente Tholen, tegen alle geografische, logistieke en demografi sche gegevens in - nooit tot een goede en een verantwoorde struktuur kan leiden. Premiezones De discussie leek maandagmiddag nog te verzanden in gemillimeter over de premiedifferentiatie. Het CDA voelde wel voor het invoeren van vier premie zones en ook de frakties RPF/GPV en de PvdA hadden daar aanvankelijk wel oren naar Na een schorsing van de raadsvergade ring kwamen de frakties toch terug bij het collegevoorstel: het westen dubbel premieren en he toosten voor de helft van het huidige bedrag. Terugkomend op de nota 2000 als tekort schietend beleidsinstrument, eiste de PvdA-fraktie de toezegging van afzon derlijke kernen-nota's om dan maar op langere termijn een breed inzicht te ver krijgen in de sterke en de zwakkere pun ten van de diverse dorpen als woon omgeving. Het college van B en W weigerde echter verder te gaan dan een onderzoek naar de beweegredenen van mensen die in de afgelopen twee jaren binnen de ge meente Tholen verhuisd zijn en een soort proefnota voor de kern Stavenisse. Voor de PvdA deed dat de deur dicht, die dat voor de frakties van RPF/GPV en WD al was. Op het eiland Tholen is veelvuldig de opvatting te beluisteren dat niet econo mische, maar sociologische faktoren veel eilanders en in Tholen werkende Westbrabanders ervan weerhouden zich in de kern Sint-Maartensdijk of in de kleine kernen in het westen te vesti gen. Niet het ontbreken van de bedrij vigheid maar de sterke vertegenwoor diging van hechte en gesloten gemeen schappen die hun binding vinden in bepaalde kerkelijke groeperingen, zou buitenstaanders afschrikken. De PvdA- poging tot het afdwingen van een onder zoek daarnaar en dus de vaststelling van dat gegeven, mislukte. De frakties van het CDA en de SGP wil den ondanks de verder instemming met de nota 2000, toch de handen vrijhou- deii bij de vestiging van een nieuw politiebureau. Het college van B en W wil dat koste wat kost dit in de kern Sint-Maartensdijk situeren, maar de twee confessionele frakties houden het stadje Tholen toch gaarne als mogelijkheid open. De frak- tie van de SGP liet ook nog weten de recreatieve paragrafen van de Nota 2000 niet te onderschrijven! Komplete woninqinrichtinq Oottgensplaat V_^ 9 018731437 iNVM, GEREF KERKEN Benoemd: tot predikant bij de Stichting PERKI (vereniging voor protestants- christelijke Indonesiërs) H. Olde te Zwolle voor de missionaire toerusting van de kerken in de classis Zwolle. Beroepen te: Amersfoort J. van Verse- veld te Franeker; Grijpskerk i.c.m. Nie- zijl (part-time) drs. R. Alkema, kand. te Niezijl. b.v. GEREE GEMEENTEN

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1990 | | pagina 10