EIIIVt1DEt1-t1IEUW5 Een geschreven terugblik op 1989 3e Blad VRIJDAG 29 DECEMBER 1989 No. 5863 Januari Hoe zacht de winter aan het begin van dit jaar was, illustre ren de volgende berichten, die we in de eerste editities van E.N. in de maand januari lezen: 3 januari: Sneeuwklokjes in december. Deze kop staat boven een foto met sneeuwklokjes, gemaakt in de tuin van de fam. W. de Vogel te Melissant 3 januari: Nieuwjaarsduik in zee. Bij een temperatuur van 8 graden boven nul was deze duik zeker niet de koudste in de reeks van 7 6 januari: Op de boerderij 'Nerynnen' van de fam. C. van Putten te Dirksland wordt een - te vroege - dwerggeitjestweeling geboren 10 januari: Op de boerderij 'Groenewoud' van de fam. Struik aan de Geldersedijk worden twee lammetjes geboren. Bovengenoemde lente-boden waren vanzelfsprekend niet het enige nieuws. We lezen voorts dat de Oud- en Nieuwvie ring rustig is verlopen. Alleen in Middelhamis was het rumoerig geweest. In de krant van 10 januari wordt melding gemaakt van het voornemen om de historische arbeidswoninkjes aan de Dorpsweg te Sommelsdijk te slopen De eerste paal voor het nieuwe Riagg in Dirksland werd op dinsdag 10 januari geslagen In diezelfde plaats heerste er grote opluchting bij het bestuur van het ziekenhuis. Het kennelijke einde van een langdurige strijd om behoud- en verbetering van het zieken huis werd toen gemarkeerd door het ondertekenen van de contracten ten bedrage van ruim 32 miljoen.... 17 januari: Het weeghuisje aan de Plaatse haven meot behouden blij ven. Dat meenden de raadsleden tijdens de eerst gehouden raadsvergadering in het nieuwe jaar Met grote verbijste ring hebben velen in de krant van 17 januari kennis geno men van het verongelukken van dhr. Danny Kastelein jr. Hij was directeur van een Albert Heyn-vestiging In Oude Tonge werd op de Molendijk een gevel ontzet door een 21 meter lange oplegger die op de voetgangersdijk was terecht gekomen Na negen jaar directeur van verpleeghuis 'De Samaritaan" te zijn geweest, nam dhr. D. Blom op woensdag 18 januari afscheid De Goereese Kottervloot brengt regel matig mijnen en bommen uit de Eerste en Tweede Wereld oorlog boven water. Ook op vrijdagmorgen 27 januari gebeurde dit. De bemanning van de GO 44, de 'Quo Nadis' maakte toen een angstige ervaring mee: de medewerkers van de Explosieven Dienst slaagden er niet in een zware bom te demonteren. De bemanning werd van boord genomen waarna het projektiel op veilige afstand tot ontploffing werd gebracht Ooltgensplaat kreeg in deze maand een nieuw Verenigingsgebouw. 'Het Centrum' werd door weth. Poort- vliet geopend Op de voorpagina van de krant van 24 januari wordt melding gemaakt dat de Dirkslandse Witte Boezembrug nog niet onder de slopershamer zal vallen. Als een zwaard van Damocles hangt die hamer over deze brug Drie veteranen nemen afscheid van muziekvereniging 'Vooruit' te Oude Tonge: Bas Stander, Bram Hagens en J. Knöps In de krant van 27 januari lezen we dat het grond werk t.b.v. de aanleg van Rijksweg 59 bij Oude Tonge volop in uitvoering is De Volkstuindersver. 'Stellendam' krijgt haar zin: de huurprijs van een volkstuintje gaat omlaag. Dit lezen we in het verslag van de raadsvergadering te Goede- reede. In diezelfde vergadering wordt dhr. J. 't Mannetje benoemd tot raadslid voor de SGP Bij de Rabobankorga- nisatie Ooltgensplaat-Stad aan 't Haringvliet nam de direc teur G. J. M. Appelman afscheid. De witte brug over de Boezem te Dirksland wordt nog altijd gehandhaafd, aldus de verslaggever van de gemeenteraadsvergadering aldaar 31 januari: Twee ernstig gewonden bij botsing op provincia- leweg te Ouddorp. Februari In de gemeenteraadsvergadering van Middelhamis, gehou den op 2 februari, werd besloten 'De Staver' uit te breiden met een zalencomplex Boerderij het 'Mekhof wordt ver- kocyht aan de Fogem Op de voorpagina van de krant van 3 februari staat het ouwe Sakriesje Poortvliet afgebeeld. Dit is n.a.v. de bekendwording dat het oude Raadhuis zal wor den ingericht tot het Rien Poortvliet-museum Zwembad "t Zuiderdiep' te Stellendam meldt, na pas enkele maanden open te zijn, de 50.000ste bezoeker De voltooiing van de Rondweg te Dirksland nadert Oud-kerkvoogd M. de Groot te Middelhamis krijgt Koninklijk Goud opgespeld door burg. mevr. Sleurink Het Groene Kruis te Ouddorp krijgt 'ijzeren verpleegster' In de schoolschaapstal van de lagere Land- en Tuinbouwschool te Middelhamis wordt een vierling geboren Voor de gemeenteraad van Oostflakkee is er geen vuiltje aan de lucht wat betreft een 'intergemeente lijk samenwerkingsverband' Gemengde Zangvereniging 'Advendo' te Ooltgensplaat heeft 7 jubilarissen in haar mid den De 3000ste energiezuinige lamp wordt uitgereikt door dhr. Ir. D. A la Fleur van de Emgo Op Flakkee zijn ver- wijsbordjes van de toeristische route aangebracht 'Eeuwe- ling in de Goede Ree': Jantje v. d. Berg werd 14 februari 100 jaar Aktie 4x0 gaf de 'Kon. Beatrixschool' in Ouddorp haar computers In Sommelsdijk kregen de landbouwers heel wat te zien: drainagebedrijf Scaldis demonstreerde o.a. de 'autocontrol', een elektronisch bestuurde hefinrichting Weerman Kroll houdt lezing in Goeree De gemeenteraad van Goedereede besluit wel deel te nemen aan het Samen werkingsverband maar heeft moeite met de zetelverdeling In het hartje van Sommelsdijk klinkt het lied van de arbeid. In de St. Joris Doelstraat en de Dubbele Ring worden histori sche pandjes gerestaureerd Leerlingen van de Groen van Prinstererschool bedenken 'Vogelvooropvangcentrum' WD raadslid J. L. Poortvliet te Dirksland neemt afscheid na 23 jaar trouwe dienst De Kon. Fanfare 'Sempre' in Mid delhamis krijgt nieuwe uniformen Flakkeese schrijvers houden 'Poterbal' in het Dienstencentrum te Oude Tonge Koninklijke Zilver voor brandweerman Meyer te Ouddorp. In Achthuizen houdt een groepje dames zich bezig met dekens breien voor Polen. i\/laart 3 maart: Flakkeese landbouwers nemen deel aan een traktor-estafette Handwerkonderwijzeres mevr. de Korte krijgt een Gouden Onderscheiding Aan de Molenkade te Stellendam brandt de woning van de fam. Kos uit C.N.S. 'Zomerland' te Stellendam neemt afscheid van meester B. Tjooitink In Nieuwe Tonge vond op donderdag 2 maart de eerste steenlegging plaats van de bejaardenwoningen die in opdracht van de Ned. Herv. Diakonie van Nieuwe Tonge gebouwd werden Bij een gasexplosie aan de Oranjeweg raakt de bewoonster, mevr. Goedegebuure ernstig gewond In het stadje Goedereede worden resten blootgelegd van de vroegere Mariapoort In de krant van 10 maart lezen we via ene ingezonden schrijven, een oproep van dhr. J. van Hoom met de titel 'Dirksland, zo niet, alstublieft! Het slachtoffer van de gasexplosie, mevr. Goedegebuur, is herstellende, zo lezen we eveneens in de krant van 10 maart In Nieuwe Tonge worden twee jubilarissen van zangvereniging 'Apollo' gehuldigd. Dit zijn: Andries Bruggeman, mevr. Hoogstraate- Lodder en mevr. Knöps-Noteboom Minister Nijpels ont vangt een delegatie Oostflakkeese scholieren Gouden waardering voor Cebeco jubilaris Bart v. d. Velde In Dirksland wordt de Witte Boezembrug gesloopt. In de raad was nog enige oppositie hierover geweest maar burg. Over- sier wist de raad ervan te overtuigen dat verder gebruik door zwaar vrachtverkeer niet toegelaten kon worden In Oude Tonge werd de Stichting Flakkeese Hulpgoederen Polen opgericht. Vele transporten zouden in de loop van dit jaar nog via deze stichting naar Polen gaan Verkeersvertragin- gen in Dirksland waren medio maart aan de orde van de dag. Deze zouden nog tot half april voortduren Op 18 maart herdacht zondagsschool 'Samuel' te Nieuwe Tonge haar 50- jarig bestaan. In de Ned. Herv. Kerk werd een herdenkings dienst gehouden Feest bij 'de Hoop' in Stellendam. Het fanfare-orkest o.l.v. Arie Stolk, heeft het KNF landskam pioenschap veroverd Dir. van Wezel van de Rabobank te Stellendam vierde zijn zilveren jubileum De ANWB route Goeree Overflakkee werd zaterdag 18 maart met feestelijk vertoon opengesteld In Dirksland lag de gemeenteraad overhoop over de aanvoer van bouwmaterialen voor het zie kenhuis Het Rode Kruis afd. Middelhamis kreeg een nieuwe accomodatie in de vroegere school aan het Beneden Zandpad Ambtenaar J. Zaayer kreeg door burg. Sleurink Koninklijk Goud opgespeld. April In de krant van 4 april zien we op een foto een hijskraan staan voor het vroegere gemeentehuis van Oude Tonge, dat gekocht is door de Rotterdam Leo Puy. Hij liet het histori sche gebouw weer restaureren De raad van Goedereede wenst voortaan 'objectieve norm' voor verkiezing bestuursle den Samenwerkingsverband, zo staat er in het raadsverslag van onze verslaggever Dhr. KI. van Ree nam, na 35 jaar, afscheid bij de brandweer van Oostflakkee In de krant van 4 april wordt ook de aankondiging gedaan van de ope ning van de Rondweg te Dirksland door Gedeputeerde dhr. Jansen en burg. Oversier. Begin april werd de eerste van een serie artikelen afgedrukt n.a.v. het bezoek van Koningin Beatrix aan Goedereede. De artikelen zijn geschreven door Dieke Schippers-Vaarzon Morel Een prachtige foto van burg. Sleurink prijkt op de voorpagina van de krant van 7 april. De burgemeester was als spuitgasst aanwezig om de nieuwe instructieruimte te openen in Sommelsdijk Voor de verbouwing van zwembad 'De Gooye' te Dirksland werd de eerste paal geslagen door zr. Gorissen. Door de kou kwam miljoen in de visserij Woensdagmiddag 24 mei werd de oprichting van de Stichting Rien Poortvliet-museum een feit, aldus het verslag in onze krant van 26 mei 'De Vliedberg' in Ouddorp kreeg er een multi-functioneel gebouw voor ouderen bij Zaterdag 27 mei: Havendag. Op het Haring vliet speelde zich een boeiende vlootschouw af Dhr. A. J. Kruider richtte 40 jaar geleden het Streekmuseum op. Juni Het echtpaar v. d. Sluijs-Bakker kreeg na 42 jaar Flakkeese klei zijn verlovingsring terug De Ondernemers Vereni ging Ouddorp vierde haar 50-jarig bestaan Weth. L. C. Kievit kreeg donderdagavond 1 juni het Ereteken van het Ridderschap opgespeld Stellendam huldigt postbode Bart Noorthoek tijdens 40-jarig jubileum In 'de Goede Ree' kwamen zaterdag 3 juni reünisten bijeen In Middel hamis wordt de avondvierdaagse gelopen Van dokter en mevr. v. d. Peppel wordt door patiënten en vrienden hartelijk afscheid genomen. Dit gebeurde in en rond het gebouw van het Rode Kruis aan het Beneden Zandpad De sponsor loop te Ooltgensplaat voor het Kon. Wilhelmina Fonds werd een groot succes Schipper Kommer Tanis van de GO 55 ving vrijdag 9 juni een zeldzame steur. De vis had een lengte van 1.20 mtr. en woog 5 kg. De Bommelse OUie B. zag op zaterdag 10 juni oude bekenden terug. Het standbeeldje was 25 jaar geleden door de studentenjaarclub Ollie B aan Den Bommel geschonken Jaap Rooy en Pau Heerschap bouw den de tentoonstelhng 'Schatten uit het water' in het jubile rende streekmuseum op Op het terrein van 'Hemesser- oord' werd een Unicef-loop gehouden Voor het te bouwen complex van 28 fraaie senioren-woningen aan de Oost- Achterweg-Steneweg, 'Mientjeshof geheten, sloeg weth. Jacobs de 100ste paal Tuindersver. 'Stellendam' kreeg een eigen volkstuinencomplex. Weth. Klepper mocht bij de ingang 2 coniferen planten „Twee pracht jubileum tentoonstellingen in Sommelsdijk". Deze kop prijkt boven een foto die n.a.v. de opening gemaakt is. Op de foto zien we drie Flakkeese burgemeesters gebroederlijk naast elkaar staan W.S.F. 'Goeree' kreeg clubhuis De gemeenteraad van Dirksland benoemt nieuwe pachter 'de Schakel' In Ooltgensplaat werd een informatie-avond gehouden om de plannen uiteen te zetten voor het bouwen van 200 recreatie bungalows Ter promotie van de gemeente Dirksland zal een kleurenfolder worden uitgegeven, zo lezen we in het raadsverslag van de krant van dinsadg 27 juni In Nieuwe Tonge werden twee banken van de Rabobank geplaatst De openbare basisschool 'De Inktvis' in de gemeente Dirks land won een eerste prijs, te weten ƒ3.500,- met het inzamelen van batterijen Na 10 jaar werkzaam te zijn geweest op de school met de Bijbel te Sommelsdijk, nam meester J. Lit op dinsdagmiddag 27 juni afscheid Havo- leerling Henk v. d. Velde fotografeerde in de omgeving van zijn ouderlijk huis, bij hoeve 'Veelust' te Sommelsdijk, 7 torenvalkjes Suppoost A. Visbeen neemt, na 18 jaar, afscheid bij het Streekmuseum We sluiten de maand juni af met het bericht dat het eerste kruispunt met stoplichten op Flakkee, te Oude Tonge, is opengesteld. De RW 59, zoals deze werd aangeduid, zal in de komende jaren door een tweede worden gevolgd. de ontsteking van het heiblok maar moeilijk op gang 11 april: een verslag van de presentatie van de nieuwe unifor men voor de Rode Kruiskolonne te Ouddorp Twee 40- jarige jubilarissen bij Rumptstad: Kees Maliepaard en Leo Moerenhout Niet onvermeld mogen blijven de prachtige foto's van, toen nog prinses Beatrix Raad van Middelhar- nis niet blij met komst Dalton-school Botsing in de bocht van de Staakweg te Dirksland Wit-Gele Kruis Achthuizen huldigde haar voorzitter: dhr. J. P. Jacobs. Hij kreeg door dhr. de Wit de Kruisspeld opgespeld Commissaris Patijn opent Haringvlietexpo 'De kraan van Nederland' Ds. I. Hoornaar vertrekt na 41/2 goede Dirkslandse jaren naar Gies- senburg Mevr. L. Roos-Troost (Teentje) nam in Ooltgens plaat afscheid van "t Centrum' na een loopbaan van 12'/2 jaar In Middelhamis werd op zaterdag 15 april de nieuwe accomodatie van het Rode Kruis geopend tevens vond in Middelhamis een zwangerschapsmarkt plaats Een prachtig verslag van de eerste tramrit over Flakkee (80 jaar geleden) lezen we in de krant van 21 april De jeugd van Goedereede gaf een hartverwarmend totaalbeeld van het a.s. bezoek van Koningin Beatrix. Een hele pagina scheven ze vol met brieven In Ouddorp verdween het laatste stuk bovengronds electr. net Patiëntvriendelijke akties in het ziekenhuis te Dirksland gingen gepaard met de eis voor 5% loonsverhoging De entree van de gemeente Goedereede werd opgefleurd met oranje Afrikaantjes Rien en Cock van Dijk brachten een bezoek aan Poznan in Polen Op 27 april werd de Rondweg in Dirksland in gebruik gesteld In Ouddorp vond een kranslegging plaats voor de gevallenen uit dit dorp in de Tweede Wereldoorlog. Mei Een pagina vol fotoflitsen van het Koninklijk bezoek aan Goedereede in de krant van dinsdag 2 mei. De ontmoeting met de Goereese bevolking was onvergetelijk. In de krant van 5 mei vinden we een schitterend verslag hierover van Dieke Schippers-Vaarzon Morel Op Flakkee daalde een lintjesregen neer. Vele Koninklijke Onderscheidingen wer den uitgereikt In Dirksland vond de eerste botsing plaats op de nieuwe Rondweg Eveneens in de krant van 5 mei lezen we een artikel van D. Hoogzand over Dodenherden king In 'Dorpstienden' te Ouddorp kregen twee oud- voorzitters van 'Nut en Genoegen' Koninklijk Zilver opgespeld: de heren Daan Mierop en Maart Tanis Bezoe kerscentrum 'Grevelingen' werd geopend Pieter Tanis wint Jeugdsolistenconcours In Ooltgensplaat vond een plechtige herdenking gevallenen plaats Bij het kantelen van een tankwagen bij Stellendam kwamen tienduizenden liters dieselolie vrij Dankzij het snelle optreden van burg. van Velzen van Goedereede werd een bijna-milieuramp voorkomen Op 10 mei werd de eerste paal voor de zieken- huisnieuwbouw geslagen door de commissaris van Zuid- Holland, Mr. Patijn In de raadzaal van het gemeentehuis te Middelhamis vergaderde een jeugdgemeenteraad, die was samengesteld -uit leerlingen van de Bosseschool De brandweer van Herkingen krijgt een nieuw blusvoertuig De 110-jarige Bosseschool in Middelhamis werd maandag 22 mei opnieuw in gebruik genomen Dr. G. A. Roelofs nam afscheid als directeur van 'Hernesseroord' Drie jubi lea herdacht: 35 jaar Verzorgingshuis 'De Goede Ree', 12'/2 jaarVerpleeghuis'De Samaritaan'en 10 jaar bejaardenhuis vesting 'Het Oudeland' Raad van Goedereede stopte 1.6 I Juli In de tweede helft van het jaar 1989 werden regelmatig berichten over Polen gepubliceerd. Zo lazen we in de krant van dinsdag 4 juli hoe dhr. Jaas van Rumpt na 44 jaar zijn Poolse 'Kamerad' terug zag In Middelhamis nam adju dant Kootstra afscheid Deze gemeente besluit (aanvanke lijk) geen bijdrage toe te kennen aan een familiehuis voor de Daniël den Hoedkliniek in Rotterdam Op woensdag 5 juli overleed koordirigent C. C. v. d. Heuvel In de krant van 11 juli staan 2 ingezonden stukken betreffende het familiehuis voor de den Hoedkliniek Op de provinciale weg onder Den Bommel verongelukte de 32-jarige D. v. d. Welle uit Zie- rikzee Zaterdag 15 juli ontving de voorzitter van de Red dingsbrigade te Ouddorp, dhr. L. Tom, de Bondspenning Het eerste transport van de Stichting Hulpgoederen ging op weg naar Polen Kwart eeuw brugverbinding met de Hoek- sche Waard herdacht aan de hand van een paginagroot arti kel van dhr. P. in 't Veld te Ooltgensplaat Keesje Bok te Ouddorp hield 100ste lezing De toeristendag te Ouddorp trok veel bezoekers. Augustus Dinsdag 1 augustus werd de 32e Delta Flora geopend door de commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, mr. S. Patijn Donderdag 4 augustus reikte burg. Sleurink van Middelhamis een eremedaille in zilver uit aan mevr. J. A. Peekstok De gemeenteraad van Middelhamis besloot als nog om een bijdrage van 1000,- te leveren voor het familie huis van de den Hoedkliniek In Den Bommel overleed, plotseling op woensdag 9 augustus, de gereformeerde emeri tus predikant dr. A. W. Meeder Oeltgendag, die op zater dag 12 augustus werd gehouden, werd een groot succes In Herkingen werd op diezelfde dag de Triathlonloop gehou den Hans Dolieslager uit Goedereede had twee dagen lang een T.V. ploeg over de vloer voor opnamen betreffende de cursus tekenen en schilderen van landschappen, die hij zou gaan doceren Bouwvereniging Sommelsdijk bracht een hommage aan weth. Jacobs door een complex van 19 woningen voor ouderen naar hem te noemen: 'Jacobshoeve'. De eerste paal van dit complex aan de Stoofhoek werd woensdagmiddag 16 augustus geslagen Een SGP-depu- tatie bracht een werkbezoek aan de aanleg van RW 59 te Oude Tonge. Dit vond op vrijdag 18 augustus plaats. De LTS te Middelhamis meldt de 9000ste aanmelding van leer lingen. De gelukkig was Johan v. d. Klooster uit Ouddorp De nieuwe brandweerauto van de blusploeg Herkingen liet het afweten toen er een bermbrand was gesignaleerd. De accu's bleken droog te staan Een Pools gezin genoot deze zomer van een vakantie in Ouddorp Dhr. van Rumpt uit Stad aan 't Haringvliet had enkele weken Poolse vrienden op bezoek. Zij waren 45 jaar geleden, tijdens de oorlog, bevriend geraakt Vanaf een stuk land in Goedereede werden in het weekend van 26 augustus 80 kilo vergiftigde uien ont vreemd. September Zelfs uit het verre Oosten was er belangstelling voor Den Hertog's ijs. Een deputatie was naar Melissant gekomen om de fabricage van ijstaarten te zien Zaterdag 9 september was er ook op Flakkee Monumentendag. Van de gelegenheid om gratis musea, kerken enz. te bezichtigen, maakten velen gebruik In Goedereede werd dhr. A. J. Vogelaar tot Ridder benoemd. Hij vervulde de funktie van gemeente-secretaris r, De nestor van de raad te Middelhamis, dhr. G. C. Joppe, 1 nam donderdag 7 september afscheid De hoogste zonne bloem werd gemeten bij de fam. Witvliet te Stad aan 't Haringvliet: 5.01 mtr. De Ger. Kerk van Melissant- Herkingen-Dirksland kreeg een nieuwe predikant in de per soon van ds. P. Rozeboom Zaterdag 9 september werd in Sommelsdijk een Streek/museummarkt gehouden Aan de Oudelandsedij kwerd maandag 11 september een begin gemaakt met de wegconstructie en de aanleg van een fiets pad richting Den Bommel In Stad aan 't Haringvliet werd zaterdag 9 september een brandweerwedstrijd gehouden. De eerste prijs ging naar de Melissantse blusploeg Medio sep tember vond er een zeer ernstig verkeersongeval plaats op de kruising Provincialeweg-Schaapsweg waarbij twee doden vielen te betreuren: mevr. J. L. Braber-Stmik uit Middelhar- nis en mevr. M. J. van Strien uit Dirksland In de krant van 19 september lezen we het verslag van de familiedag Hamee- teman te Ouddorp, die op 9 september werd gehouden Ook de van Oostenbrugges hadden een familiedag en wel op zaterdag 16 september Gedeputeerde Günther instal- leerde dinsdag 19 september te Middelhamis het interge meentelijk samenwerkingsverband De Ned. Herv. Ge meente te Dirksland ontving haar nieuwe predikant in de persoon van ds. J. het Lam De Nieuwe Tongse jeugd beleefde zaterdag 23 september een pracht speldag dankzij de brandweer, Gebar en de Rabobank September was wel de maand van de reünies: De van Nieuwalen hielden een familiedag in Ooltgensplaat De CDAfraktie te Dirksland stemde donderdag 28 september op het laatste moment tegen een aanvrage tot oprichting van een Reformatorische School De 87-jarige mevr. Schaaff-Boogerman vertrekt voorgoed naar Amerika, zo lezen we in de krant van 29 september LTS-ers hielden een schoonmaakaktie op Flakkee. Oktober Gedeputeerde van Heemst legde een herinneringstegel bij de herbouwvan arbeidershuisjes aan de Dorpsweg te Som melsdijk. We schrijven hier 3 oktober Maatschappelijk werkster, mevr. de Vries neemt afscheid Hernesseroord herbergde de tentoonstelling 'Duimelijntje' Tóch een MTS voor Oude Tonge. Deze bekendmaking lezen we in de krant van 6 oktober Weer vertrok een transport hulpgoe deren naar Polen Het hoofd van de vervoersdienst ZWN, dhr. Schellinger, nam per 1 oktober afscheid Woensdag 11 oktober vierde dhr. H. R. de Krey zijn 40-jarig jubileum bij de Rabobank-organisatie. Ir. van Eek mocht hem de gouden Rabospeld opspelden 12 oktober: feestelijkheden in de Gereformeerde Kerk te Stad aan 't Haringvliet. Koster van Pelt bekleedde 25 jaar het ambt van koster en de gereno veerde vergaderzalen werden in gebmik genomen In Den Bommel werd de laatste rioolwater-zuiveringsinstallatie op het eiland in gebruik genomen Opoe v. d. Klooster uit Ouddorp werd dinsdag 17 oktober 100 jaar Dominee W. J. op 't Hof nam 15 oktober afscheid van de Herv. Gemeente in Ouddorp In Goedereede nam ds. Westerhout afscheid van 'zijn' Herv. Gemeente De korenmolen te Oude Tonge, daterend uh 1748, kreeg in opdracht van de Molenstichting woensdag 25 oktober weer een gerestaureerde kap Goede reede rouwde om 3 jeugdige verkeersdoden: Marleen Sper ling, Peter Spuybroek en Corrie Tanis. Het verkeersongeval waarbij ze om het leven kwamen, gebeurde op Rijksweg 57, Rozenburg-Goeree Overflakkee In Port Zélande, op de Kabbelaarsbank, werd het hoogste punt bereikt in de bouw van een enorm woningbouwprojekt Zaterdag 28 oktober vierde de Prot. Chr. Stichting voor geestelijke en sociale zorg haar 25-jarig jubileum. De Stichting beheert 3 gezinsvervan gende tehuizen: Sjaloom, Salem en Refugium Zwembad 'De Gooye' werd door burg. Oversier van Dirksland hero pend Voor de uitbreiding van Ver.gebouw 'Oostdam' legde burg. van Velzen de eerste steen. November De Zeeuwsche Dialect Vereniging vierde haar 60-jarig bestaan door een jubileumboek uit te geven: 'Tussen Hol land en Vlaanderen' geheten Ex-minister Nijpels (VROM) was woensdagmiddag 1 november op bezoek in Oude Tonge. Hem viel de eer te beurt om door een symboli sche handeling én een motiverende toespraak het MIP- projekt (een schoon Goeree Overflakkee) te starten De gemeenteraad van Middelhamis hakte donderdagavond, 2 november de knoop door om de toegang naar de Westplaat te ontsluiten via de Kaai te Sommelsdijk Kon. Fanfare korps 'Sempre Crescendo' vierde zijn 100-jarig bestaan Het jaar 1989 bleek voor de visafslag een goed j aar te worden: de 65 miljoen aan omzet werd donderdag 9 november over schreden Burg. Oversier ontving als eerste het nieuwe fotoboekje van Melissant Architect Matth. Zeelenberg sloeg 1ste paal voor 8 premie-woningen in Stellendam, gebouwd door aannemer Gijs v. d. Nieuwendijk Op een foto in de krant van vrijdag 10 november staan de vier Flak keese burgemeesters met in hun midden Kol. Prenen. Zij waren aanwezig bij de start van het MlP-projekt Bij een botsing, aan de Oudelandsedijk raakte drie Stadtenaren gewond Mavo-directeur van Renswoude sloeg woensdag 15 november de eerste paal voor de nieuwe Mavo te Oude Tonge De voorraad Kerstpakketten voor Polen groeit gestadig, vernemen we in de krant van 17 november „De nieuwbouw van het ziekenhuis te Dirksland schiet uit de grond", luidt de kop op de voorpagina in dezelfde krant Mevr. van Driel-Vermeer werd zaterdag 18 november 100 jaar. Zij woont in 'de Goede Ree' te Sommelsdijk In gale rie Mandala-ei te Nieuwe Tonge exposeerden vanaf 25 november twee Poolse kunstenaars De Stichting Monu mentenbehoud vierde vrijdagmiddag 17 november de feeste lijke overdracht van enkele gerestaureerde panden in Sommelsdijk „Een derde ijsloze winter wellicht bijzon der", voorspelde Pelleboer in de krant van 21 november Alweer vertrok op zaterdag 25 november een goederen transport naar Polen. Verschillende Flakkeese transportbe drijven hadden een wagen ter beschikking gesteld Stoffel Huizer uit Herkingen belandde na ongeluk op 25 november in het ziekenhuis. December De visafslag te Stellendam meldt op 1 december een omzet van 70 miljoen Leden van de archeologische vereniging 'De Motte' onderzoeken bodem bij 't voormalig Gasthuis te Sommelsdijk Anton Mans en Lilian de Bakker waren op vrijdag 8 december het 7000ste bruidspaar dat na de invoe ring van de burg.stand in 1811, in het huwelijk trad Zater dag 9 december vertrok weer een DAF-tmck richting Polen. Deze keer waren het allemaal Kerstpakketten De top van Ouddorps vuurtoren moest plaats maken voor radar scanner Zaterdag, 16 december werden er twee Kon. Onderscheidingen uitgereikt: in Achthuizen kreeg P. J. dhr. van Dravik de eremedaille in brons en in Nieuwe Tonge dhr. J. C. van Groningen. Voor de uitbreiding van 'de Staver' werd door burg. Sleurink de eerste paal geslagen.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 9