Weinig kerstsfeer in Raadsvergadering Dirksland Op alle vluchten goed vanTTtx vanDroiigelen AAN N.BEDRIJF V. d. Made en Kalle b.v. KALLE B.v. Twaalf uur heeft de klok, de klok heeft twaalf Twaalf uur heeft de klok, Directie en Personeel Aannemersbedrijf Bladz. 2 Om een aantal raadsleden in de gelegenheid te stellen kerstvieringen bij te wonen begon de vergadering van 21 december al om zes uur. De 23 punten tellende agenda moest in een uur afgewerkt worden. Strenge start De raadsvoorzitter Burgemeester Over- sier merkte voorafgaande aan de behan deling van agendapunt 3 op dat er in de lijst van ingekomen stukken tal van zaken waren waarover men zou kunnen discussiëren. Daartoe zou hij echter geen gelegenheid meer geven, de stuk ken waren inhoudelijk niet aan de orde. De heer Van Prooijen van Gemeentebe langen reageerde daarop: „Deze nieuwe lijn is zeer verrassend, dat zou u eerst in de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken kunnen bespreken". De voorzitter voegde hem toe: „U heeft blijkbaar uw werk voor niets gedaan". De heer Eshuis (Partij van de Arbeid) sloot zich bij de her Van Prooijen aan. Hij vond het jammer dat op deze wijze de raadsleden de mogelijkheid werd ontnomen hun gedachten te ventileren. Burgemeester Oversier verklaarde dat hij vastbesloten was voortaan de in gemeenten alleszins gebruikelijke pro cedure te zullen volgen waarbij niet op de inhoud van de ingekomen stukken wordt ingegaan. „Ik geef toe dat ik in mijn coulance van de regel ben afgeweken" zei hij in zijn antwoord aan de heer Eshuis „u maakt daar misbruik van". Van Prooijen stelden voor - nu het toch over de lijst van ingekomen stukken ging - alle brieven die aan het gemeentebestuur c.q. de Raad worden gericht summier op de lijst van ingekomen stukken te vermel den. „Ik krijg nogal eens vragen van bur gers die aan het gemeentebestuur en de Raad hebben geschreven. Dan heb ik die niet gezien en dat is vervelend". De voorzitter beweerde met stelligheid dat het uitgesloten is dat aan de Raad gerichte brieven niet in de Raad behan deld worden, een vergissing uitgezon derd. Toen Van Prooijen suggereerde dat een brief wel eens lang kon blijven liggen voor hij in de Raad komt diende de heer Oversier hem van repliek: „Nee, onmid dellijk, dat staat in de gemeentewet". De vergadering die zo met wat lichte wrijving zou eindigen in een sfeer waarin wel de vrede werd bewaard, maar door het College van Burgemees ter en Wethouders nogal wat moest wor den geslikt. Géén deelname experiment betaald ouderschapsverlof De Raad besloot om uit organisatori sche overwegingen niet mee te doen aan de experimentele regeling om zowel de vrouwelijke als mannelijke ambtenaar in de gelegenheid te stellen bij de geboorte van een kind één tot zes maan den ouderschapsverlof op te nemen. De heer Schouten (CDA) vond het raad zaam de resultaten van het experiment in andere gemeenten af te wachten. „Dan kunnen we de regeling alsnog invoeren" zei de heer Schouten, een argumentatie waar de raadsvoorzitter het niet mee eens was. De WD was tegen het niet invoeren van de regeling. Tijdens de verkondiging van haar standpunt kwam mevrouw Tuinstra onzacht in aanvaring met de heer Koningswoud als fraktievoorzitter van de SGP. Crematie gevoelig onderwerp Het regelen van de mogelijkheid tot het bijzetten van urnen op de algemene begraafplaatsen in de gemeente Dirks land stuitte op weerstand van de SGP, die bij monde van de heer Van Rossum duidelijk liet weten crematie af te keuren en geen medewerking wilde geven aan de voorgestelde regeling. „De SGP is tegen, het is niet verplicht dit toe te staan". De woorden die hieraan vooraf gingen waren voor de heer Van Prooijen aanlei ding te verklaren dat hij afstand wilde nemen van allerlei opmerkingen van de heer Van Rossum en hij vroeg wethou der Kalle af hoe die het kon rijmen dat hij als wethouder van een volledige gemeente niet mee wilde werken aan de regeling van een door de wet geboden mogelijkheid. Ook bij de Partij van de Arbeid en de WD bleek het betoog van de heer Van Rossum pijn te doen. „Stel je voor dat er hier een Hindoe sterft...." sprak hij de heer Van Rossum aan. Burgemeester Oversier die zich bij dit agendapunt zeer korrekt opstelde, toon de zich verrast door het standpunt van de CDA-fraktie, dat door de heer Schou ten helder werd verwoord. De heer Schouten zei principieel tegen crematie te zijn: „De belijdenis ver draagt zich niet met lijkverbranding. Echter, de wet stelt crematie gelijk met begraven". Hoewel de gemeente de regeling niet hoeft in te voeren, wil het CDA aan hen die kiezen voor cremeren niet de moge lijkheid onthouden dat de as wordt bij gezet op de begraafplaatsen. De heer Schouten wist zich hiermee een andere mening toegedaan dan het lan delijk partijstandpunt: „Dit is óns stand punt, het standpunt van de fraktie". Het voorstel van het College werd aan genomen waarbij alleen de SGP geacht wenste te worden tegen gestemd te hebben. Stads- en dorpsvernieuwing, premie woningverbetering De gemeente Dirksland ziet zich ge plaatst voor het feit dat door de provin cie voor het jaar 1990 voor stads- en dorpsvernieuwing een bedrag van rond de 300.000,- aan Dirksland wordt toe gekend, waardoor zo'n 70.000.- min der zal worden ontvangen dan in 1989. Toch stelde het College van Burgemeester en Wethouders voor een gelijk bedrag als vorig jaar, namelijk 160.000,- te be stemmen voor premie-woningverbetering. De Raad ging daarmee unaniem ak koord. De heer Schouten: „We waarde ren dat u die ƒ160.000,- hebt laten staan". De heer Van Nieuwenhuijzen vroeg zich bezorgd af hoe het College zich voorstelt de zaak in te vullen als de provincie de toelage voor stads- en dorpsvernieuwing gaat veranderen. Burgemeester Oversier zei: „We zijn ver baasd. We hadden gedacht dat voor 1990 nog de oude regeling zou gelden, nu blijkt opeens dat het 70.000,- minder is. Daar is het laatste woord natuurlijk nog niet over gevallen". Tijdelijke voorziening voor uitbreiding bijzondere school In het komende jaar heeft de bijzondere basisschool in Dirksland door het groei end aantal leerlingen behoefte aan uit breiding van de huisvesting. Op aan dringen van de gemeente heeft het ministerie van Onderwijs de aanvraag van het schoolbestuur voor een noodlo- kaal snel ingewilligd. Met het noodlokaal en de eerste inrich ting onderwijsleerpakket en meubilair is een totaalbedrag van 152.733,06 ge moeid, dat door het Rijk wordt ver goed. Ergernis over rioleringsplan en infrastructuur ziekenhuis Weinig goede woorden hadden de oppo sitiepartijen voor het voorstel van B en W om voor 100.000,- door Grontmij een nieuw plan te laten maken voor een pompkamer en berging voor de riole ring onder een toekomstig ziekenhuis parkeerterrein aan de Secretarieweg. Een plan dat met zich mee zou brengen dat het door Grontmij gemaakte basis- rioleringsplan, dat een jaar geleden door de Raad is vastgesteld, herberekend moet worden. De heer Van Prooijen stelde het College voor het voorstel terug te nemen en stak een verhaal af dat er niet om loog: Hij noemde het voorstel te duur, te ge haast, onvolledig. „Het plan dat door het College aan de raad wordt voorgelegd lijkt een heel praktisch plan. Zomaar een oplossing voor een aantal problemen tegelijk, behalve dan voor het busprobleem. Dat wordt plotseling losgekoppeld nadat de raad vijf jaar lang voorbereidingsbeslui- ten heeft moeten nemen voor het totale gebied van het ziekenhuis. Gemeentebelangen is er natuurlijk vóór dat de riolering en de Secretarieweg wordt opgeknapt, maar moet helaas nogal wat vraagtekens zetten bij de bestudering van dit raadsvoorstel en de argumentatie die er aan ten grondslag ligt. Het ambtelijk rapport is niet overtuigend en de uitleg van de zon aan. Ze gaven en geven nog zo nauwkeurig de tijd aan dat men water- klokken, kaarsklokken en wat voor ver nuftige systemen men ook maar bedacht, regelmatig gelijk moest zetten met de zonnewijzer. De zonnewijzer hield het vol tot ongeveer 1800. Toen kregen de tik-tak klokken, die al veel eerder waren uitgevonden, de overhand. Men werkte toen voor het eerst met tandraderen en gewichten. Rond het jaar 1400 versche nen de eerste kamerklokken, die zo kost baar waren, dat alleen koningen en keizers zich die luxe konden permitte ren. In de boudoirs en paleiszalen sloe gen en tinkelden ze er lustig op los. Maar volmaakt was het allemaal nog niet. Pas toen Christiaan Huygens in 1656 het slingeruurwerk uitvond met de spiraal- veer, kwam de doorbraak van het uur werk, dat feilloos zijn tijd aangaf Er is een al vaak geciteerde tekst uit de Goddelijke Comedie van Dante, ge schreven in het begin van de twaalfde eeuw, waarin Dante over het uurwerk schrijft: Zoals het uurwerk dat ons roept wanneer de bruid van God ontwaakt, om voor haar bruidegom, die ze bemint, de morgengroet te zingen, zoals het uur werk het ene deel vooruit drijft en het andere deel voorttrekt. Deze laatste regel in de vergelijking duidt op de toe passing van een mechanisch gecontro leerde onderbreking voor het uurwerk, het meest elementaire onderdeel, van een echt uurwerk. Van Prooijen zei dat hij hier niet wilde uitweiden over de missers van Grontmij maar dat Gemeentebelangen helemaal niet wil dat 100.000,- van de Dirks- landse burgers zomaar door het riool gespoeld wordt. Kan dat dan niet beter naar Herkingen? Duidelijkheid busroute gewenst Ook de WD was niet te spreken over de plannen van het College. Van Nieuwen huijzen zei verbijsterd te zijn. De ge meente had pas een prachtig boekwerk over de rioleringen laten maken door Grontmij. „We hebben aan dat hele boekwerk blijkbaar niets". Ook de WD vond de plankosten veel te hoog en wat betreft het plan zelf: „De WD heeft het idee dat het College achter stevoren bezig is. De meeste klachten komen uit de Winterstraat en de Stations weg en dat wordt nu losgekoppeld; er is meer spraken van afkoppelen als je het mij vraagt". Hij zag de buurt als een afgekop pelde wagon, die terzijde zou staan, lang zaam wegroestend, en waarvan men op de lange duur hopelijk niets meer zou horen. Hij vroeg verder: „Gaat de ƒ200.000,- voor de infrastructuur rond het terrein van het ziekenhuis nu naar een gratis parkeerterrein?" Van Nieuwenhuijzen stelde het College tenslotte voor: „De bus rijdt nu niet door de Winterstraat, ik zou zeggen: laat het maar zo. We praten er nu al zo ontzet tend lang over. Sinds jaar en dag, m'n voorganger al. Er zijn steeds tegenstrij dige berichten, ik ben het spoor vol ledig bijster". De heer Schouten bracht namens zijn fraktie naar voren dat het wel beter was geweest het voorstel in de commissie gemeentewerken te bespreken. Met het loskoppelen van de Winterstraat uit het totale infrastructuurplan kon de CDA- fraktie wel meegaan, waarbij hij aante kende dat de bus toch wel snel uit de Winterstraat moet. „Na zo veel tijd moet daar toch een oplossing voor komen". Bij de heer Schouten eveneens vragen over de hoogte van het krediet. Voorstel riolering ingetrokken Burgemeester Oversier besloot meteen het gewraakte voorstel terug te nemen. Hoewel hij naar zijn zeggen een goed betoog ter onderbouwing van het voor stel zou kunnen houden, gaf hij er de voorkeur aan het in te trekken, nu hij zoveel vragen bij de raad bespeurde. Eén opmerking wilde hij wel maken. Hij nam het zeer kwalijk dat de Grontmij een onderneming werd genoemd die missers en blunders maakt, zonder dat het met voorbeelden werd gestaafd. Hij vond dat niet gepast omdat Grontmij zich niet verdedigen kon. „Dat kunt u niet doen!" was zijn verontwaardigde commentaar. De heer Van Prooijen attendeerde de burgemeester: „U dwingt ons zo met dit voorstel om te gaan" en de heer Robijn zei grif: „'t Is waar, Grontmij kan zich niet verdedigen; dan had u het maar in de commissie moeten behandelen". Van de zijde van de heer Van Rossum kwam alsnog protest: „Ik ben het er niet mee eens. Ik ben er tegen het voorstel terug te nemen", toen de Burgemeester het voorstel terug genomen had. En daarmee kon de burgemeester weer niet uit de voeten: „'t Is een beslissing van het College", zei hij. En zo was het. Beter vliegjaar dan 1989 kan Cees Suij- kerbuijk uit Lepelstraat nauwelijks meer beleven. Hoewel, met zijn 45 levensjaren zit hij nog in de ideale dui- venliefhebbersleeftijd. Boordevol ener gie en enthousiasme om aan alle vluch ten van het programma mee te doen. Niet zo gebruikelijk voor een pursang fondspeler, maar Cees is er niet zo flauw mee. Men mag er rustig zijn weduw- schapskooi inlopen en hij is wars van geheimzinnig gedoe. Iedereen mag we ten dat zijn vogels buiten het normale rantsoen, ook nog biergist en lookolie testen door een bevriende dierenarts. Want gezond moeten ze zijn om de enorme afstanden sneller dan de con currenten te overbruggen. Voor ze diep in het zuiden worden losgelaten, hebben ze er meestal al zo'n duizend vliegkilo- meters opzitten. Dit zijn nu echt de paarden van het luchtruim. Het is heerlijk om aan het eind van het seizoen te kunnen zeggen, „ik weet niet zo gauw welke vlucht in 1989 mijn beste was". Geen wonder dat vrouw, zoon en dochter meeleven met het succes, maar een eventuele opvolger zit er niet in. Dat was anders toen Cees zelf met duiven begon. Zijn vader was een verwoed lief hebber die graag experimenteerde en waarvan hij veel heeft geleerd. Vieren twintig jaar borduurt hij nu al door op deze wijsheid en is met zijn eerste aan schaf doorgegaan tot de dag van van daag. Stambomen die teruggaan tot 1966 met duiven van wijlen Cees de Groot en Cees van Bergen uit Steenbergen en zeker tot de duif die hij kocht van plaat selijk kolenboer Vervaart voor ƒ25,-. Het zou een zuivere Linssenduif zijn, die ging luisteren naar de bijnaam van zijn eerste eigenaar „den Turk". Die Turk kreeg uit de harem van de Witte Molen een Delbarduivinneke en nog steeds lopen er een zestal wolven van deze stam op zijn hok. Een gouden kop pel waardoor Suijkerbuijk tien tot twaalf jaar geleden tot sterspeler op de fond werd verheven. Een herhaling van 1987, in 1989 werd hij wederom eerste in de fondclub Zuid westhoek, een organisatie van 1300 Bra bantse fondspelers, misschien de sterk ste eenheid in Nederland, bovendien eerste gouden fondkampioen in de 5200 leden tellende fondclub zuid-Neder land, die Brabantse en Zeeuwse fonds pelers herbergt van Aardenburg tot Mook en werd behalve de verenigings- titels, 4e ZNB-verband, 7e fondclub Flakkee-Zeeland-Brabant, 10e natio naal kampioen en 12e west-Europese marathon. Zo'n doorgewinterde fonds peler heeft vanzelf goede adviezen. We laten er enkele volgen. Men moet als het niet gaat, niet versa gen, maar extra gemotiveerd trachten verbeteringen aan te brengen. Een goed fondspeler moet geduld heb ben, niet alleen om drie dagen op zijn duiven te wachten, maar ook om zijn toekomstverwachting te laten uitgroeien tot twee en drie jaar alvorens er overwin ningen van te eisen. Regelmatig moet men de gezondheid van de duiven doen testen. Ter voorkoming van rasdegeneratie jaarlijks van de beste fondhokken iets bij kopen. De jonge duiven - alleen de duivinnekes doen Orleans, Chateauroux en Bourges in het geboortejaar - niet ziften op pres taties maar op ras. Wil men de sterkste speler zijn op de nationale overnach- tingsvluchten, dan zal men de mara- thonvluchten met weinig en met 2e garnituur moeten spelen. De kolonie bestaat uit 60 koppels, waar van een klein aantal in winterkweek werd gezet, want dat is wel nodig bij alle bonnenaanvragen. In principe worden ze alleen afgestaan voor een liefdadig doel, zo zijn er in 1990 weer al 20 ver zegd. Die ze verkrijgen zullen gelukkige zijn met atleten met zwaluwvleugels, bij zondere soepels spieren, vogels die niet missen van Strombeek tot St. Vincent en van Moeskroen tot Marseille. Op alle vluchten in zuid-Frankrijk, Spanje en Duitsland waren ze mee, op alle vluch ten wonnen ze prijs. Proficiat! De tijd zal 't Ieren Nee, ik heb geen tijd! Hoe vaak horen we die uitroep? Maar „tijd en getij wachten op niemand" is een oud gezegde. Het is waar, je kunt altijd wel ergens tijd voor maken, zo beweert men. Inderdaad. We hebben alleen de beperking, dat we alle tijd hebben, die ons is gegeven. Alleen weten we niet hoe lang dat zal zijn. Wie er zorgvuldig mee omspringt kan tijd sparen, zo niet verspillen. En.... komt tijd komt raad. Ook zal de tijd het leren. En tijd is geld, zegt men. Ons hele leven is ingedeeld in het ritme van de tijd. Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Niets is bestendig. Wat staat ons nog te wachten? Beidt uw tijd! Of, zoals op een gravure van Jan Luycken staat geschre ven: Al heeft de tijd nooit stilgestaan, is het toch wel goed er zo tegen het eind van het jaar zelf bij stil te staan en ook figuurlijk de balans eens op te maken. De winter met de rustperiode in de natuur, de donkere dagen waarin men probeert zoveel mogelijk lichtpuntjes te zien, stemt tot overpeinzing. Zonnetijd Maar ook kijkt men keer op keer op de pendule, de digitale wekker of het quartz horloge. Want, het is tijd om.... De indeling van de tijd is te danken aan Mesopotamische geleerden. Al zo'n 4000 jaar is de mens bezig met het meten van de tijd. Daar kwam nog geen klok aan te pas. Tijdmeten was een weten schap. Alleen met het verschijnsel dag en nacht, het opkomen van zon en maan en ook de beweging van het zeewater bij eb en vloed had men een bepaalde tijd rekening. Ook was de tijd gebaseerd op de sterren. Nog heeft ons dateerstelsel als basis de jaarlijkse tocht die de aarde om de zon maakt. Onze tijdmeting staat los van het roteren van de sterren. Onze zogenaamde zonnetijd berust niet meer op het middaguur, als de zon het hoogst staat, maar op middernacht. En dan wel in Greenwich in Engeland. Dat tijdstip is over de hele wereld als uit gangspunt van de tijdrekening geno men. En zo kan men nu de tijd met een stopwatch tot op een zoveelste van een seconde meten en verder naar eigen keuze benutten of verspillen. Schaduwlijn De vaak prachtig uitgevoerde zonnewij zers waren en zijn nog niet alleen een sieraad voor het oog, maar geven heel ingenieus met een schaduwlijn op" een tijdschaal het draaien van de aarde om DE GLASBAK SNAKT NAAR GLAS wensen U een voorspoedig 1 990 ■Vanaf 1 januari zijn onze tel.nummens [018-70)3144 C01S-7-7) 14 11 „EILANDEN NIEUWS" VRIJDAG 29 DECEMBER 1989 In de wandelgangen viel te beluisteren dat door de Vereniging voor Christelijk Basis onderwijs op Reformatorische Grondslag te Dirksland bij het provinciaal bestuur beroep is aangetekend tegen het besluit van de Raad in september om de aanvraag van de vereniging niet op te noemen op het plan van nieuwe scholen voor 1990/ 1993. De verwachting is dat de behandeling van het beroepschrift door Gedeputeerde Sta ten ongeveer een jaar in beslag zal nemen. De heer Robijn uitte de kritiek van de Par tij van de Arbeid ongezouten: jj" 100.000,- plankosten voor een werkje van 6 a 7 ton! Wij vinden dat dat eerst in de commissie had moeten komen. Het zo plompverloren op tafel gooien, daar zijn we het niet mee eens". Ook de keuze van het bureau dat het plan zou moeten maken had zijn in stemming niet. Ook dat had volgens hem eerst in de commissie besproken moeten worden. „Als we zien welke blunders Grontmij heeft gemaakt, 100.000,- daer ken 'n vent 'n vol jaer voo gae zitte tekene!" De heer Robijn had nog meer vragen en suggesties voor een betere aanpak van de plannenmakerij maar na een aantal voor beelden genoemd te hebben besloot hij: „We zitte noe te jakken vanwege de kerst- vieriengen. Zeker gedocht: achter in de agenda worre ze wel moe om d'r over te mauwen". wethouder Kalle in de commissie finan ciën maandagavond was weinig zakelijk, om niet te zeggen twijfelachtig". Evenals de PvdA nam Gemeentebelangen het Burgemeester en Wethouders kwalijk dat niet eerst de commissie gemeentewer ken was geraadpleegd en hij vroeg zich af welk belang het ziekenhuis er bij kon heb ben toe te staan dat de pompkamer van de riolering onder het parkeerterrein wordt gemaakt. Heeft hij goed begrepen dat het ziekenhuis er een prachtig bestraat par keerterrein aan overhoudt? Hij vroeg het College af hoe zeker het is dat het ziekenhuis het toestaat. Bij de stukken had hij daarover niets aangetrof fen. „Er is mondelinge overeenstemming met het ziekenhuis, die mondelinge af spraken kennen we", daarmee kennelijk doelend op de beloofde bijdrage van het ziekenhuis aan de vervanging van de witte brug door een dam die de gemeente nooit gekregen heeft. Over de kosten van het plan dacht hij net als Robijn en hij vond het vreemd dat bij de stukken begrotingscijfers nergens te vin den waren. Hij vond het ondenkbaar dat de raad het voorstel van het College zou aanvaarden. „In de begrotingsvergadering heeft de Raad twee maanden geleden tot belasting verhogen besloten" vervolgde hij. „Ge meentebelangen heeft daar als enige raadsfraktie tegen gestemd. Het is toch ondenkbaar dat de Raad nu akkoord gaat met een voorstel als dit!" Van Prooijen had zijn bedenkingen tegen het voorstel van het College delen uit de plannen voor de infrastructuur rondom het ziekenhuis los te koppelen en vroeg of de Winterstraat en de Sta tionsweg dan nog aan de beurt zou den komen. „Na alle toezeggingen die gedaan zijn hebben de bewoners recht op zekerheid" aldus de heer Van Prooijen. Hij verweet het College dat de bewoners niets van de gemeente horen, zelfs niet op een mede aan de Raad gerichte brief van één van de bewoners. Hij eiste duidelijkheid, naar de bewoners toe én naar de raadsleden. „O Mens beschick uw Zielen staat, Terwijl des leevens Uurwerk gaat. Want als 't gewicht is afgeloopen Van deze korte levenstijd, Daar is geen ophaal weer te kopen Voor kunst, noch geld, noch achtbaarheid". Komplete woninginrichting Oolt< Komplete woninginrichting Oottgensplaat Vtj 01873-1437 van M.i.v. 1 januari 1 390 hopen wij onze bouwaktiiviteiten onder de naam voort te zetten.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 6