EIÜVriDEII-rilEUWS IN GESPREK MET.... WVC-onderzoek alcoholcampagnes Nieu wj aar sduik in de Noordzee Fam. M. PADMOS I Fam. Iz. Breen J. Doornheijn Chr. Mol-Knop oud-vrachtwagenchauffeur Hans Vroegindeweij Tariefsverhoging openbaar vervoer 1 april i.p.v. 1 mei MEDISCHE DIENSTEN Grotere capaciteit en sneller telefoonverlceer Tholen met computer bestuurd! N. V. d. Wekke-Boogerman K. Padmos n, J. Padmos-van Dam s. W. J. BAKELAAR C. M. Oorbeek-Grootenboer Vergeleken met 1986 zijn er minder alcoholgebruikers in Nederland, door velen wordt er matiger gedron ken en er is minder tolerantie tegen over veel drinken. Dit blijkt uit het vandaag verschenen onderzoeksrap port 'ALCOHOL: opnieuw beke ken'. Dit onderzoek is gehouden in opdracht van het ministerie van Wel zijn, Volksgezondheid en Cultuur om na te gaan of er veranderingen zijn opgetreden sinds de start van de alcoholmatigingscampagnes in 1986. 't Zal misschien, na bijna twintig jaar, nog zo zijn dat oud-Sommelsdijker Hans Vroegindeweij (71) in z'n nieuwe woonplaats Ouddorp nog niet elk weggetje kent, maar anders is het met z'n kennis ran het Europese wegennet. Dat heeft hij zoveel jaren doorkruist dat niks daarvan hem onbekend gebleven is. Op z'n 65e zwaaide hij af bij z'n Rot terdamse werkgever die hem zeer had gewaar deerd voor de specifieke manier waarop Vroeginde weij z'n werk had gedaan; van aanpakken had'ie geweten en daar had'ie achter 't stuur goed blijk van gegeven. Hij was er dan ook nog een van 't ouwe stempel.... van vrijdag 29 december 1989 t/m dinsdag 2 januari 1990 ARTSEN Middelharnis - Sommelsdijk: DIENSTENCENTRUM „MIDDELHARNIS" 06-11 den Gods onmisbare zegen. VOOrspOedlg 1990 tOe een gezegend 1990 toegewenst MOJa Ga W©rh3fl© kamer 416, Churchiiisingei 483, een eezegend nieuwjaar Allen een gelukkig 1990 Alexanderstraat 21 OUDDORP ,fi Mevr. van der Velde-Visbeen een voorspoedig nieuwjaar Sommelsdijk, 'de Goede Ree', kamer 113 wenst familie, vrienden en bekenden een gezegend nieuwjaar Parksingel 4, 4691 GS THOLEN 2e Blad VRIJDAG 29 DECEMBER 1989 No. 5863 Saillante uitkomsten zijn: Het percentage drinkers is afgenomen van 87% in 1986 tot 83% in 1989; de daling van het aantal drinkers is ook bij de jongeren: 77% van de 15 t/m 24- jarigen drinkt, tegen 84% in 1986. Drinkers zijn de laatste drie jaar gemiddeld iets minder gaan drinken; de verschuiving vond voornamelijk plaats van de groep die 6 t/m 20 glazen per week drinkt naar de groep '5 glazen of minder per week'; het percentage drin kers dat meer dan 20 glazen per week consumeert is nu 9%, tegen 10% in 1986. Er is vooral een daling van het drin ken op door-de-weekse dagen. In 1986 dronk 15% van de drinkers iedere avond thuis, in 1989 is dat 10%. Ook de gewoonte om thuis bij het eten te drin ken, lijkt te zijn afgenomen: in 1986 drinkt 24% bij het eten, in 1989 is dat 19%. Daarentegen is het aantal perso nen dat in het weekend overdag juist toegenomen (41% in 1986, 45% in 1989). Meer drinkers doen een bewoiste poging tot matigen (10% in 1986,18% in 1989); van hen is in 1989 69% blijvend minder gaan drinken, terwijl dat in 1986 bij iets minder dan de helft het geval was (45%). Véél drinken wordt minder geaccep teerd dan in 1986; als het gaat om bier drinken op feestjes in het weekend, wordt nu 5 a 6 glazen als normaal beschouwd, tegenover 9 glazen in 1986. Bovendien vinden minder mensen dat gasten die graag alcohol drinken, een drankje behoort te worden aangeboden; in 1986 vond 53% dat, nu 45%. Voorlichting is nog steeds een van de meest populaire middelen om overma tig gebruik van alcohol tegen te gaan (96% is voorstander); het toch al grote aantal voorstanders van maatregelen tegen alcoholgebruik op werk en school steeg. Verder komt uit het onderzoek naar voren dat personen die de alcoholmati- gingscampagne kennen, meer over alco hol weten dan anderen en dat zij alcoholproblemen in de eigen omgeving vaker onderkennen. De bekendheid met de slagzin 'DRANK maakt meer kapot dan je lief is' is vrijwel algemeen. Slechts 2% van de Neder landse bevolking van 15 t/m 60 jaar heeft nog nooit van deze slagzin ge hoord. De Ouddorpse Reddingsbrigade orga niseert voor de 8e keer de Nieuwjaars duik in de Noordzee nabij de reddings- post aan het strand Flauwewerk. 1 januari 1990: Reddingspost geopend om13.00 Uur Duik in de Noordzee om14.00 uur Er zal een landrover rijden om eventu eel de deelnemers naar en van de water kant te brengen. Na afloop de Nieuwjaarsreceptie met koffie, erwtensoep enz. We hopen een groot aantal deelnemers en bezoekers te mogen begroeten op 1 januari 1990. Hij gunt 't zijn jongere collega's best, een comfortabele chaujfeursstoel in een air-conditioned cabine, stuurbekrach tiging, rembekrachtiging en als 't nodig is een comfortabele slaapplaats, maar hij kan 't een beetje slecht hebben dat er desondanks tóch nog wel-es geklaagd wordt. Die jongens hebben er geen weet van hoe 't vroeger is geweest, denkt Vroe gindeweij dan maaren we hebben hem gevraagd daar nog'es wat over te vertellen. Dat deed'ie - te beginnen in de dertiger jaren waarin hij samen met broer Aai - aan de Achterweg te Sommelsdijk een transportbedrijfje begon. Een gedurfd ini tiatiefin een tijd datje nauwelijks beter wist of anders kon dan de kost in de flakkeese kluiten te moeten verdienen. Dat wilden ze niet, de broers Vroegindeweij en ze reden met landbouwprodukten, akkertje op en af en pontje op en af, van 's maandags tot en met zaterdagsmiddags want er moest wél gereden worden. Toen de oorlog in 1940 uitbrak reed Hans met z 'n Chevrolet voor een flakkeese aannemer. Piet van den Doel, in de stad Utrecht, en hij maakte dat-ie weg kwam, richting Flakkee, maar zo snel kon hij niet zijn of hij werd ingezet bij het trans port van Hollandse soldaten naar Rotterdam. In de oorlog lieten de Duitsers hen niet met rust door hem in te zetten in de proviandering van de Duitse soldaten en met glimoogjes her innert dhr. Vroegindeweij zich hoe hij - zelfs flessen rum - wist te verstoppen in de ruimte bij de gasgenerator, die met turf en anthraciet werd gestookt Na de oorlog reed hij bij Jan en P. Vroegindeweij die samen een transportbedrijfje runden en ook daar heeft dhr. Vroe gindeweij z'n chauffeursavonturen beleefd, tijdens winterse ritten om melk in Schoonrewoerd, in een oude dumpwagen waaraan elke vorm van comfort vreemd was en waarvan de motorwarmte de ruiten ontdooid moesten houden. En dan de veerboot waarop je met zorgje plekje moest zien te bereiken. Eens sloeg z'n wagen finaal omver, geladen met tonnen uien die allemaal, kompleet met de reserveband, in 't Haringvliet terecht kwamen. Op 't gors bij Van Vliet werden ze later weer opgeraapt en als tweede soort verkocht. Ook het reservewiel werd teruggevonden, een rijk en onmisbaar bezit in de na-oorlogse dagen. Simon Koote, ook een Sommelsdijkse chauffeur ervoer het gemis van een reserveband pijnlijk toen hij zaterdags nog even een vrachtje naar Utrecht zou brengen en Hans illu streert hoe je elkaar dan uit de brand hielp. „Nou stoppen chauffeur van een en hetzelfde bedrijf nauwelijks meer voor elkaar, maar toen zou je elkaar nooit zomaar links hebben laten liggen zegt hij. En zo kwam het dat hij op die zater dagmorgen ook stopte - op de weg Rotterdam-Utrecht - toen hij aan de kant, langs de andere baan, Simon Koote zag staan, met lekke band en zonder reserveband. Het wiel van Vroegindeweij paste alleen binnenstebuiten en zó reed Koote door naar Utrecht. De vijftiger jaren, Vroegindeweij heeft er wat in afgesjouwd, met vee naar de veemarkt in Rotterdam voor welk vervoer 's maandagsochtends een speciale boot werd ingelast, al om half 4, met landbouwprodukten van en naar de scheepjes in de Sommelsdijkse haven en met kolen...., die je zelfs 's nachts loste omdat overdag, in de zon, De tariefsverhoging van het openbaar vervoer gaat in tegenstelling tot wat eer der is bericht, in op de gebruiktelijke datum van 1 april 1990. De eerder vermelde datum 1 mei was genoemd in verband met de door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat gelegde koppeling met maatregelen te nemen in het kader van de aftopping van het reiskostenforfait, (reductie abon nementsprijzen voor langere afstan den). De Ministerraad heeft echter besloten om vast te houden aan de gebruikelijke ingangsdatum van 1 april. Daarmee kan deels tegemoet worden gekomen aan de ook vanuit het openbaar vervoer gewen ste betere afdekking van de loon- en prijskostenontwikkeling in 1990. het stof zo brandde op je huid. Prachtige verhalen weet Vroe gindeweij op te dissen, zoals dat van die heel ouwe baas, die op de akker in de cabine werd gezet met de enige opdracht de auto in 't rechte spoor te houden terwijl die stapvoets voort ging om beladen te worden. Toen Flakkee werd ontsloten, in 1964, besloot dhr. Vroegin deweij het eigen bedrijf eraan te geven omdat kon worden voorzien dat de wagens steeds groter-, en de investeringen steeds hoger zouden worden en daar paste hij voor. Waar money mist heer organist, daar zwijgen alle pijpen Hans zei de eilandelijke tochtjes vaarwel, miste aanvanke lijk de gezelligheid van de overtochten met de veerpont, maar begaf zich in 't heel wat grotere werk, naar alle hoeken van Europa. Z'n dumpwagen verruilde hij voor een Scania 120 pk, voor hem een soort wonder op wielen, met alles erop en eraan wat aan z'n vorige wagens had ontbroken. Z'n eerste vracht voerde naar Frankrijk en het zei hem vol strekt niks toen iemand aan wie hij de weg vroeg hem beduidde toujours tout droite te rijden. Hij is gekomen waar hij zijn moest en met z'n wegen- en talenkennis is 't allengs beter gegaan. Bij "t zwarte wuuf net boven Parijs ontmoetten de collega 's elkaar en Hans Vroegindeweij was een van die Internationale chauffeurs geworden. Nooit heeft'ie met een bijrijder gereden want hij deed het veel liever zelf Dan kon je je eigen tempo bepalen en je had geen gezeur aan je hoofd.... Altijd sliep hij in de cabine en slechts één keer is 'm dat, bij Stuttgart, te gek geworden, maar toen vroor het ook 25 graden.... Het chauffeursleven van dhr. Vroegindeweij telt één inkt zwarte bladzijde. Bij Rijssen boorde zich een personenauto, met 4 volwassenen en 1 kind als inzittenden, in de flank van zijn vrachtwagen, ze kwamen allen om het leven en de Som melsdijkse chauffeur was verbijsterd. Hij woonde de begrafe nissen bij en met de anderen beleefde hij een intens verdriet. Dat hij nooit in z'n chauffeursloopbaan op onvoorzichtig- of te snel rijden was betrapt was nauwelijks tot troost. Ook dit gruwelijke ongeluk had hij niet kunnen helpen.... Zes jaar geleden kwam een eind aan z'n omzwervingen door Europa. Nee, getrouwd is'ie nooit geweest, daar heeft'ie nooit echt tijd voorgehad, maar in Ouddorp heeft hij bij broer en schoonzus al bijna twintig jaar een uitstekend kosthuis, al moppert hij dan wel eens op vrouwen en op Ouddorp. Uit de kast komt z'n 'diplome d'honneur van de Union Internatio nale des transports routiers' tevoorschijn en hij heeft Gouden Mercedesspelden voor 200.000 en 500.000 km. Mooie herin neringen aan een enerverend bestaan toen 't chauffeursleven, net als 't zeemansleven nog avontuur in zich had: Toen je van 't mennen van een beladen vrachtauto nog armspieren als kabeltouwen kreeg, zó zwaar ging het soms om krappe bochtjes....! 's Woensdags is Vroegindeweij steeds op de markt in Sommelsdijk te vinden, daar is nog een beetje z'n vaderland en daar ontmoet hij nog van harte z'n vroegere dorpsgenoten. A.J.G. van zaterdagmorgen 8.00 uur tot dins dagmorgen 8.00 uur heeft dienst dokter G. J. D. Wieringa, tel. (01870) 20 90. Dirksland - Herkingen - Melissant: 30 en 31 december tot 12 uur hebben dienst de doktoren R. P. Boot en H. C. Graafiand, tel. (01877) 12 27 b.g.g. 12 91 en 31 december vanaf 12 uur tot 2 januari 8 uur heeft dienst dokter H. O. Zoon, tel. (01877) 12 62. Steilendam - Goedereede: van vrijdagavond 17.00 uur tot maan dagavond 24.00 uur heeft dienst dokter P. J. Bulthuis, tel. (01879) 13 67. Ouddorp: W. J. Bron, A. J. Jansen, G. B. K. Steen- hof, O. Nieuwlandseweg 27, tel. (1878) 13 12. Nieuwe Tonge - Oude Tonge: 30 en 31 december en 31 december en 2 januari heeft dienst dokter W. Westra, tel. (01874) 12 59. Stad aan 't Haringvliet - Den Bommel - Ooltgensplaat: van vrijdagavond 18.00 uur tot dinsdag morgen 8.00 uur heeft dienst dokter Maas, tel. (01871) 12 69. Natuurgeneeskundige M. L. C. MASTENBROEK Middelharnis. Tel. (01870) 64 59 (zaterdagochtend van 11.00 tot 11.30 uur) APOTHEEK „MENHEERSE" Voorstraat 16Middelharnis Telefoon (01870) 36 66 J. Slager apotheker, werkdagen van 8.30 tot 12.30 en van 13.00 tot 18.00 uur. Zaterdagen van 10.30 tot 11.30 uur en 17.30 tot 18.00 uur. Zon- en feestdagen van 11.00 tot 11.30 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. Spoedre- cepten kunnen via de dienstdoende arts in de overige uren altijd worden aan geboden. Inlichtingen via telefoonnummer 36 66; of via mededelingen dienstkastje. TANDARTSEN Uitsluitend voor spoedgevallen, tand arts Zeelenberg, Hazersweg 22, Oud dorp, tel. (01878) 29 19 (van 11.00 tot 11.30 uur). DIERENARTSEN De weekenddienst wordt opgegeven via de antwoordapparaten bij: P. R. J. M. Schilder, Oude Tonge, tel. (01874) 24 41; L. Tjebbes, Middelharnis, tel. (01870) 29 66; W. J. Vink, Sommelsdijk, tel. (01870) 28 97. WIJKVERPLEGING Wanneer u de wijkzuster nodig heeft, kunt u het wijkgebouw in uw woonplaats bellen: Achthuizen(01873) 14 40 Den Bommel(01871) 13 12 Dirksland(01877) 15 00 Goedereede(01879) 12 67 Herkingen(01876) 2 24 Melissant(01877) 12 34 M'harnis/S'dijk(01870) 23 00 Nieuwe Tonge(01875) 13 90 Ooltgensplaat(01873) 13 10 Ouddorp(01878) 13 21 Oude Tonge(01874) 12 89 Stad a/h Haringvliet(01871) 23 01 Steilendam(01879) 12 96 Stichting MAATSCHAPPELIJK WERK „Goeree-Overflakkee" Jacob Banestraat 8a 3245 AJ Sommelsdijk Telefoon (01870) 51 66 Spreekuur: ma t/m vrij 9.00-10.00 uur Voor crisissituaties: ma t/m vrij 9.00-12.00 13.00-17.00 uur telefoon (01870) 51 66 Buiten kantooruren kunt u kontakt opnemen met de telefonische hulpdienst, telefoon (01880) 2 59 52. Stichting KRAAMCENTRUM „Haringvliet" Telefoon (01883) 1 00 00 Stichting Gezinsverzorging Spreekuren: maandag t/m vrijdagochtend 8.30-9.30 uur en alleen telefonisch van 13.00-14.00 uur. „Dirksland",tel. (01877) 24 78 „Middelhamis-Sommelsdijk", Jacob Banestraat 8, Sommelsdijk tel. (01870) 28 84 „Goeree-Overflakkee" (Nieuwe Tonge, Stad en Oostflakkee) tel. (01874) 10 44 Doetinchemsestraat 27, Middelharnis Pedicure dhr. J. T. v. d. Meijden elke Ie maandag van de maand van 14.00- 17.00 uur in het dienstencentrum. Stichting Bejaardenwerk „MIDDELHARNIS" Tel. (01870) 33 66. St. Welzijnswerk voor Ouderen „OOSTFLAKKEE" Tel. (01871) 15 45 OPVANG van SLACHTOFFERS BIJ MISDRIJVEN en VERKEERSONGEVALLEN Postbus 273, MIDDELHARNIS Telefoon (01870) 35 55 SINT ANNALAND De Thoolse burgemeester H. A. van der Munnik heeft één dezer dagen de elektro-mechanische telefooncentrale in Tholen, die dertig jaar als knooppunt voor het gehele eiland Tholen gediend heeft, afgeschakeld. Ervoor in de plaats werd er een moderne door een computer bestuurde centrale in werking gesteld, die nog niet een kwart van de ruimte in beslag neemt van de oude centrale in het gebouw aan de Visstraat. Deze computercentrale, onderdeel van een netwerk waarmee geheel Nederland in het jaar 1995 moet zijn uitgerust, heeft niet alleen een grotere capaciteit, hij kan ook veel sneller verbindingen tot stand brengen. Een dergelijke afhandeling van het telefoonverkeer wordt steeds meer noodzakelijk omdat de telefoon meer en meer gebruikt wordt voor uit wisseling van digitale gegevens. Heel Tholen is thans uitgerust met com- puterbestuurde centrales; ook de instal laties in de zes lokale centrales zijn inmiddels vervangen door de nieuwer wetse schakelsystemen. Daarnaast liggen in de Thoolse klei diverse glasvezelkabels, die het oude stervormige systeem van koperkapels hebben vervangen. De ringvormige aan leg van de bekabeling heeft als voordeel dat een calamiteit ergens in de ring niet behoeft te betekenen dat de communi catie wegvalt. Als aan de één kant van de ring een kabelbreuka optreedt, kan het telefoonverkeer altijd nog via de andere kant geschieden, zij het dan wel met wat minder capaciteit. Ned. M.S. Stichting afd. Goeree-Overflakkee Contact- Coördinator: K. M. Schippers-Berghuis tel. (01879) 18 15 Vertrouwenstelefoon Ned. Patiënten Vereniging (01870) 21 74 (01878) 31 49 Alarmering Brandweer, Politie, Ambulance „Geen spoed? bel het plaatselijke nummer". ALCOHOLPROBLEMEN Bel AA (Alcoholicus Anonymus) voor hulp en inf tel. (01883) 1 73 27 Ver. Reumapatiënten Goeree-Overflakkee e.o. Tel. (01879)24 88 Bij de wisseling desjaarswensen wij familie, fjfl[ Wij wensen u vrienden, kerkeraden, besturen en beken- Vt ir\r\r\ Rondweg 92 Krimpen a/d IJssel Telefoon (01807) 1 36 98 M. F. Visserstraat 8 4356 BB OOSTKAPELLE 1& Wilhelminastraat 12,3241 GW Middelharnis wenst haar familie, vrienden en bekenden Familie, vrienden en bekenden Bejaardencentrum 'Uitzicht', 3137 XB Vlaardingen GOEDEREEDE Haveneind 16 Wij wensen familie, vrienden en bekenden een gezegend nieuwjaar. Familie, vrienden en kennissen Gods on misbare zegen toegewenst in 1990. Kamer 101, 'Geldershof, Poldersweegje 2 DIRKSLAND S Familie, vrienden en bekenden toegewenst Aan familie en bekenden, lezers en mede werkers van 'Eilanden-Nieuws', des Heeren onmisbaren zegen toegewenst voor de komende tijd. Nudenoord 166, 'Avondrust', 3079 ZL ROTTERDAM

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 5