Personeel en Direktie wensen u een gezellig uiteinde en een voorspoedig en gezond 1990 wij starten het nieuwe jaar met een Aktie Roemenië Ouddorp verlengd I WEGGELOPEN i j Goede beloning Ongetwijfeld J ^1 1 t t l Dankbetuiging Dick en Joke Grootenboer I Nieuwjaarsconcert Stellendam t t Nieuwjaarsreceptie Gezinsverzorging Goeree-Overflal(l(ee VRIJDAG 29 DECEMBER 1989 „EILANDEN NIEUWS Bladz. 3 ffl FAMILIEBERICHTEN Met grote blijdschap en dankbaarheid aan God, t geven wij kennis van de geboorte van ons zoontje j en broertje Nikolaas Kommer Wij noemen hem Niels Piet, Klaske en Lianne Voogd l 24 december 1989 Molenweg 26 1 3253 AM Ouddorp 2 Moeder en zoon rusten van 1 tot 3 uur. DANKBETUIGING Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk dank zeggen, ook namens onze kinderen voor de vele kaarten, bloemen en cadeaus, die wij bij ons 40- jarige echtvereniging mochten ontvangen. G. de Ronde K. de Ronde- Verduyn En tevens nog een gezegend 1990 toegewenst. Langs deze weg wil ik ieder hartelijk bedanken t voor de belangstelling en de vele kaarten, die ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis. Tevens wensen wij familie, vrienden en kennissen een gelukkig nieuwjaar. Fam. Drooger Duivenwaardseweg 4 Nieuwe Tonge AAGTJE VIS geb. REDERT weduwe van Adrianus Vis oud 82 jaar. OPA HOEK we zullen je missen. Nathalie Vincent en Michel Jessica Maurice William Ouddorp, 21 december 1989 Plotseling is overleden onze buurman KLAAS HOEK echtgenoot van Jobje Tanis Kees en Lijnie Leen en Els Jan en Anja Piet en Truus Wim en Corrie Chris en Jannie Peter en Suze Gerard en Klara Pim en Elly Klaas en Ria Adrie en Elly Bas en Ankie Ouddorp, 21 december 1989 JAN KRAKEEL in de leeftijd van 48 jaar. Familie Krakeel Zierikzee, 21 december 1989 Lammermarkt 42 Correspondentie-adres: Korte Groendal 18, 4301 CJ Zierikzee De crematie-plechtigheid heeft plaats gehad op donderdag 28 december jl. in het crematorium te Rotterdam-Zuid. Met grote verslagenheid namen wij kennis van het plotseling overlijden, tijdens zijn werkzaam heden in Duitsland, van onze zeer gewaar deerde medewerker JAN KRAKEEL op de leeftijd van 48 jaar. Poortvliet's Internationaal Transportbedrijf 21 december 1989 Broekweg 25, 3253 XB Ouddorp Met droefheid geven wij u kennis van het plotse ling overlijden van onze geachte kollega JAN KRAKEEL op de leeftijd van 48 jaar. Personeel Transportbedrijf Poortvliet Ouddorp, 21 december 1989 Heden nam de Heere in het ziekenhuis 'Bethesda' te Dirksland van ons weg onze geliefde zuster, schoonzuster en tante AALTJE KRIJTENBERG in de ouderdom van ruim 80 jaar. Middelharnis: M. Krijtenberg Rotterdam; C. J. Krijtenberg Slikkerveer: A. Krijtenberg-Zondervan Dirksland: J. de Leeuw-Krijtenberg J. de Leeuw Middelharnis: L. Krijtenberg H. Kxijtenberg Joh. Krijtenberg L. Krijtenberg-van Heemst neven en nichten 28 december 1989 Oostvoorgors 30, 3241 KE Middelharnis Gelegenheid tot condoleren: zaterdag 30 decem ber van 20.00 tot 21.00 uur in de rouwkamer van 'De Samaritaan', Kon. JuHanaweg 59 te Som melsdijk. De begrafenis zal D.V. plaatsvinden op dinsdag 2 januari om 11.00 uur op de algemene begraaf plaats 'Vrederust' te Middelharnis, vanuit de Lukaskapel van 'De Samaritaan' waar vooraf de rouwdienst wordt gehouden. Aanvang 10.00 uur. Geen bloemen Heden behaagde het de Heere tot onze droefheid van ons weg te nemen onze geliefde broeder, zwa ger en oom, de heer JACOB DE KORTE echtgenoot van Maatje Maria Lodder op de leeftijd van ruim 77 jaar. Sterke de Heere ons in dit smartelijk verlies. Voorburg: J. Toen-de Korte A. Toen Sommelsdijk: A de Korte N. de Korte Rijswijk (Z-H): C. J. van Hartskamp-Toen A. H. van Hartskamp Sommelsdijk, 24 december 1989 Koninginnelaan 51 Met droefheid geven wij u kennis dat vrij plotse ling van ons is weggenomen mijn innig geliefde vrouw, moeder, behuwdmoeder, oma, dochter, zuster, behuwdzuster en tante MAARTJE ADMIRAAL echtgenote van F. van Leeuwen op de leeftijd van 64 jaar. Achthuizen: P. van Leeuwen Melissant: Th. van Leeuwen I. van Leeuwen-Lauwers Jeroen, Niels Middelharnis: E. van Leeuwen Hoogvliet: H. Admiraal 3256 AT Achthuizen, 27 december 1989 Pastoor van Luenenstraat 44 De overledene is opgebaard in de rouwkamer, Emmalaan 20 te Middelharnis. Gelegenheid tot condoleren: zaterdagavond van 19.00 tot 20.00 uur aldaar. De begrafenis is bepaald op dinsdag 2 januari a.s. des namiddags 14.00 uur op de algemene begraaf plaats te Middelharnis. Heden heeft de Heere na een ernstige ziekte uit ons midden weggenomen onze geliefde, zorg zame broeder en zwager JACOB MOLESTEEG echtgenoot van Martijntje Cornelia Zandburg in de leeftijd van 61 jaar. Zij die hem gekend hebben, zullen beseffen wat wij in hem verliezen. Ouddorp: P. Grinwis N. Aleman-Molesteeg Hoogvliet: J. Tanis-Molesteeg J. Tanis Medemblik: Mw. Kool-Breen Ouddorp, 24 december 1989 Heden behaagde het de Heere van onze zijde weg te nemen onze geliefde zwager en oom JACOB MOLESTEEG echtgenoot van Martijntje Cornelia Zandburg in de leeftijd van 61 jaar. Stellendam: C. M. Hakvoort-Zandburg J. Hakvoort Ouddorp: J. Vlietland-Zandburg P. Vlietland K. C. Zandburg J. Zandburg-Klepper neven en nichten Ouddorp, 24 december 1989 Heden nam de Heere tot onze diepe droefheid uit ons midden weg onze oom en oud-oom JACOB MOLESTEEG echtgenoot van Martijntje Cornelia Zandburg in de leeftijd van 61 jaar. Wij verliezen in hem een zeer gewaardeerde oom. Wij wensen de familie alle kracht toe dit verlies te kunnen dragen. Corn. Aleman J. Aleman-Grinwis Marco J. KI. Voogd-Aleman K. C. Voogd Euwina KI. E. Tanis-Aleman C. Tanis Ko en Nelleke Ouddorp, 24 december 1989 1 Heden overleed na een ernstige ziekte onze 1 1 geliefde vriend 1 JACOB MOLESTEEG 1 1 in de leeftijd van 61 jaar. 1 1 Sterke de Heere Tiny en de kinderen in dit zo 1 smartelijk veriies S. Bezuijen Pt.zn. B. Bezuijen-de Vogel Piet en Janneke Jan en Truida en kinderen 1 Ouddorp, 24 december 1989 1 Vanaf deze plaats hebben wij er behoefte aan om iedereen te bedanken die heeft meege-werkt en meegeholpen om de inzamelingsaktie voor Roemenië tot een succes te maken. De firma's Matthijs Jansen, W. den Hertog, Joop van Geest en het bedrijf uit Hellevoetsluis voor het ter beschikking stellen van de vrachtauto's. Met de woorden van Psalm 121 vers 4 mochten we woensdagavond onze vrienden vanuit 'De Rank' uitzingen. Dat het ook onze bede mag zijn dat deze woorden bewaarheid zullen worden en dat zij over enkele dagen veilig vanuit het verre Roemenië terug mogen komen. Namens de diakonie der Ned. Herv. Kerk te Stellendam, J. van Gurp, secretaris. De afd. Ouddorp van het Ned. Rode Kruis heeft besloten de Voedselpakkettenaktie voor Roe menië te verlengen tot na Nieuwjaar. De pakketten kunnen nog worden ingeleverd woensdag 3 januari tussen 10.00 en 18.00 uur in het Rode Kruisgebouw aan de Molenweg 3A te Ouddorp. Graag in plastictas verpakken. De pakketten dienen o.a. bonen, rijst, suiker, vlees of vis in blik, chocolade, kaarsen, lucifers en plantaardige boter te bevatten. In plaats van kaarten Langs deze weg wil ik familie vrienden en bekenden Gods onmisbaren, doch verbeur- den zegen toewensen. P. Meijer js Duivenwal 42 I 3901 ZB VEENENDAAL Middelharnis mooie zwarte KATER j met witte sokken en witte onderbek. J Telefoon (01875) 14 52 of (01870) 54 88 Tabaksspeciaalzaak wensen u een voorspoedig 1990 toe DIRKSLAND Stationsweg 3 Telefoon (01877) 13 30 Het Nieuwjaarsconcert is een traditie geworden! Chr. Gemengde Zangver eniging Soli Deo Gloria o.l.v. haar nieuwe dirigent Abram Bezuijen en Fan fare-Orkest De Hoop o.l.v. Arie Stolk zullen geza menlijk dit concert ver zorgen op zaterdag 6 ja nuari a.s. in het Haegse Huus te Stellendam. Aan vang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. Toegang gratis! Iv.m. de grote belangstelling wordt u geadviseerd uw toe- gangskaarten tijdig af te halen bij schoenhandel Maliepaard, Voorstraat 35 of bij de fam. Dirk Jansen, Brielsestraat 5 te Stellen dam. Gastvrouwe is Herma Wycisk. De Stichting Gezinsver zorging 'Dirksland' en de Stichting 'voor Gezinsver zorging op Goeree-Over- flakkee' die vanaf 1 ja nuari 1990 samen gaan onder de naam Gezins verzorging 'Goeree-Over- flakkee', houdt haar nieuw jaarsreceptie op vrijdag 5 januari vanaf 16.00 uur tot 17.00 uur in het hoofd kantoor te Oude Tonge, Julianastraat 9. slaagt U beter met uw inkopen als U eerst de advertenties leest! DAVERENDE OPRUIMING! MIDDELHARNIS, 01870-2052 Dinsdag 2 januari 9.00 uur start uitverkoop MIDDELHARNIS, 01870-2052 Verdrietig delen wij u mede dat in het verpleeghuis 'De Samaritaan' te Sommelsdijk zacht en kalm is ingeslapen onze lieve moeder, schoonmoeder, groot-en overgroot moeder Burgh Haamstede: T. M. Zoon-Vis C. Zoon Piet en Els Nelleke en Jan en kleinkinderen Sommelsdijk: C. de Kok-Vis P. de Kok Frans en Marjon Ad Sommelsdijk, 29 december 1989 Correspondentie-adres: F. de Kok, Kaai 49, 3245 LP Sommelsdijk De overledene is opgebaard in de rouwkamer van 'De Samaritaan', Kon. Julianaweg 59 te Sommelsdijk. De begrafenis zal plaatsvinden op maandag 1 januari 1990 om 14.00 uur op de algemene begraafplaats te Sommels dijk, voorafgegaan door een rouwdienst in de Lukaskapel van 'De Samaritaan'. Aanvang rouwdienst 13.00 uur. Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condole ren in de aula van 'De Samaritaan'. Liever geen bezoek aan huis Geen bloemen Je was zo jong, opgewekt en levenslustig We begrijpen niet waarom dit moest gebeuren We missen je en zullen je nooit vergeten. Tijdens zijn werkzaamheden, die alles voor hem betekenden, is tot onze verbijstering plotseling overleden onze broer en zwager En nu, wat verwacht ik o Heere? Mijn hoop, die is op U. (Ps. 39:8 onber.)

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 3