Spontane aktie voor Roemenië 'Wa tervoorziening^ Overdenking uit de Heilige Schrift Predikbeurten Politieberichten Volgende week één krant Giften voor Roemenië Oudejaar 1989 Nieuwjaar 1990 Bussen op Oudejaarsavond Geen vergunningen nodig voor hulptransport Roemenië Middelharnis Open Huls van de Prot. Chr. Hogeschool De Vijverberg Bladz. 2 „EILANDEN NIEUWS" VRIJDAG 29 DECEMBER 1989 I.v.m. de viering van Nieuwjaars dag, maandag 1 januari, zal het ons niet mogelijk zijn een dins- dagnummer uit te brengen. Het eerstvolgende nummer hopen we derhalve op vrijdag 5 januari 1990 uit te brengen. Redactie Eilanden-Nieuws Op Oudejaarsavond is de dienstregeling zeer beperkt. Globaal rijden er na 20.00 uur geen ZWN-bussen meer. U leest alles hierover in de folder in de bus. Voor meer informatie kunt u ook bellen: (01110) 1 9111 of (010) 4 54 68 90. GOEDEREEDE Morgen-, zaterdagmiddag en -avond tussen 17.00 en 20.00 uur, zal voor ieder die het Roemeense volk de hel pende hand wil reiken, gelegenheid zijn een gift in geld te schenken. Daartoe is de consistorie van de Herv. kerk tijdens bovengenoemde uren geopend. Gehoopt en verwacht wordt dat met milde hand gegeven wordt. Het geld zal ter leniging van de meest dringende behoeften wor den besteed. Voor het vervoer van hulpgoederen per vrachtwagen met bestemming Roemenië zijn geen transito-vergun ningen nodig voor Oostenrijk, de Bondsrepubliek Duitsland, Tsjecho- slowakije en Hongarije. Het ministerie van Verkeer en Water staat heeft bewerkstelligd dat een ver klaring waarin wordt aangegeven dat het om vervoer van hulpgoederen gaat, voldoende is. Een vrachtbrief blijft ook voor dit soort transport wel noodzakelijk. De Bondsrepubliek heeft verder be sloten het zondagsrijverbod voor het hulpgoederenvervoer op te heffen. Oostenrijk heeft voor deze transpor ten het nachtrijverbod opgeheven en zal voor dit soort vervoer geen ver keersbelasting heffen. Een verklaring van het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor het hulp- goederentransport is te verkrijgen bij de NIWO (Stichting Nederlandsche Internationale Wegvervoerorganisa- tie), Vervaartlaan 10, Rijswijk (tel. 070- 3902011) voorzover het beroepsver voerders betreft en bij de EVO (Onder- Aanrijding met licht gewonde De bestuurder van een fiets en van een auto zagen elkaar te laat, omdat een auto (geparkeerd) het uitzicht belem merde. De aanrijding vond plaats in de Nieuwstraat, waarbij de fietster licht gewond aan de knie. Aanrijding 2 personenauto's Er vond op de kruising Geldersedijk- Poldersweegje een aanrijding plaats tus sen twee personenauto's. Er was alleen materiële schade. De oorzaak was gele gen in het feit, dat een van de bestuur ders, rijdende over de Geldersedijk, te vroeg richting aan gaf. De andere be stuurder nam hierdoor aan, dat deze auto af zou slaan en reed de weg op. Toen bleek, dat de richting aangevende auto pas bij de volgende kruising af wilde slaan, vond de aanrijding plaats. Men is weliswaar verplicht om tijdig richting aan te geven, maar men kan dat, zoals in dit geval, dus ook te vroeg doen. Dronken autobestuurder Tijdens een routinecontrole bleek een autobestuurder te veel alcoholhou dende drank genuttigd te hebben. Te vens was zijn rijbewijs niet tijdig ver nieuwd. Een proces-verbaal voor beide feiten wordt opgemaakt. Wederom aanhouding inbrekers op heterdaad Rond 04.00 uur vrijdagnacht werden 2 mannen aangehouden, die juist hadden ingebroken in een winkel te Sommels- dijk. De aanhouding vond plaats bij het verlaten van het pand. Tijdens het onderzoek bleken deze beide mannen ook nog eerder in het zelfde winkelpand te hebben ingebro ken, terwijl ook eerder dit jaar door hen inbraken waren gepleegd bij een auto garage, benzinestations, een kapsalon en een bloemenwinkel elders in het land. Tevens was door hen een auto gestolen. Na het onderzoek werd een van de daders in vrijheid gesteld, de andere werd overgedragen aan de gemeentepo litie Roosendaal, daar hij aldaar nog werd verdacht van meerdere inbraken. Al met al een zeer succesvol weekje voor de politie en gelukkig minder succesvol voor het inbrekersgilde. Inbraak fabriekspand Bij een fabriekspand aan de Oosthaven- dijk bleek te zijn ingebroken. Het gehele pand is kennelijk doorzocht, terwijl ook twee kluizen werden opengebroken. Er is een technisch onderzoek ingesteld. Doorrijden na stopteken, dronken bestuurder De bestuurder van een personenauto reed door, nadat hij een stopteken had gekregen van een politie-ambtenaar. De poHtie-ambtenaar kon nog maar juist opzij springen. Na een achtervolging kon de auto met de bestuurder alsnog worden aangehouden. Hij bleek te heb ben gedronken. De bestuurder krijgt niet alleen een proces-verbaal voor het onder invloed van alcoholhoudende drank besturen van een auto, maar ook voor poging tot doodslag. nemersorganisatie voor logistiek en transport). Kadelaan 6, Zoetermeer (tel. 079-414641). OOLTGENSPLAAT De op 2e Kerstdag in de Herv. Kerk en per circulaire aangekondigde aktie ter inzameling van levensmiddelen voor Roemenië op woensdag 27 december, is een onverdeeld groot succes geworden. Woensdagmorgen van 9 tot 11 uur stond het Verenigingsgebouw 'Elthato' open om deze goederen af te geven. De spon tane toeloop was enorm. Pakken, dozen en zakken, gevuld met diverse artikelen werden binnengebracht en door vrijwil ligers ontvangen. Wat niet was verpakt werd gesorteerd en in dozen gedaan om een goede overkomst te waarborgen. De gehele zending werd na 11 uur naar Stellendam gebracht waarvandaan voor verder transport zorg werd gedragen. Ook werden er nog giften ontvangen die zullen worden overgemaakt. In de kerstnachtdienst in de Geref. Kerk op 24 december werd er al gekollekteerd voor hulp aan Roemenië. De opbrengst was 594,45. Tijdens de viering van het kerstfeest met de kinderen van de zon dagsschool in de Herv. Kerk op 2e Kerst dag bracht de kollekte voor Roemenië ƒ340,-op. Voor alle goederen in nature en de ont vangen giften en koliekten worden de gevers heel hartelijk bedankt. De eens gezindheid tijdens de diverse akties heeft een spontane bijdrage voor deze hulpverlening teweeggebracht, 't Was hartverwarmend. MELISSANT - Ophalen oud papier - D.V. woensdag 3 januari a.s. wordt weer oud papier opgehaald. Graag tijdig en goed gebundeld gereed zetten s.v.p. EDE De protestants-christelijke hoge school op gereformeerde grondslag De Vijverberg in Ede houdt op 20 januari en 17 maart a.s. tussen 10.00 en 16.00 uur twee informatieve Open Huizen voor schoolverlaters en anderen die zich wil len oriënteren op vol- en deeltijdoplei dingen op het gebied van personeels- werk, gezondheidszorg en welzijnswerk. 'De Vijverberg - op weg naar het jaar 2000' is het thema van de toespraak die de voorzitter van de centrale direktie, drs. G. van Soest, die dag zal houden. Daarin gaat hij in op het streven naar hoge kwaliteit hoger beroepsonderwijs in relatie tot de christelijke identiteit van de Edese hogeschool. Tijdens de Open Huizen zijn docenten en studenten aanwezig om over de ver schillende studierichtingen informatie te geven. Ook zijn er stands en worden er openbare colleges gegeven. Uit onderzoek tijdens vorige Open Hui zen bleek dat de bezoekers die van grote informatieve waarde vonden in het kader van de studiekeuze. De Open Huizen worden gehouden in het lesgebouw aan de Galvanistraat 7 te Ede. Nadere informatie over De Vijverberg kan schriftelijk of telefonisch worden aangevraagd. Correspondentie-adres: Galvanistraat 7 Telefoon (08380) 1 91 04 Toen, zo'n zestig jaar geleden, er geen waterleiding was; was men altijd aangewezen, op het water uit de tras. Bij de landarbeidershuisjes, waren trassen vaak te klein. En dat kon in droge zomers, voor hen heel erg lastig zijn. Had men op een tras een filter, dan was 't water echt wel schoon. Maar bij landarbeidershuisjes, was dat wel héél ongewoon. Zonder filter was 't niet zuiver. Vogelpoep, en stof van 't dak, dikwijls ook wel dode mussen, vond men in zo'n regenbak. Soms zag 't rood van waterluizen. Maar dat was niet zo'n bezwaar, 't Werd dan door een doek gegoten, en het was weer helder. Maar.... zag men eens wat pluisjes drijven, in het water, uit de tras, bij de schoonmaak kwam j'er achter, dat het haar van muizen was! Men kon echt zo nauw niet kijken, want men moest het er mee doen. 't Lijkt misschien wat overdreven, maar zo was het immers, toen! Wanneer in een droge zomer, eens de tras was leeg geraakt, dan benutte men die droogte, en werd hij eerst schoongemaakt. Men zat dan wel zonder water; en men moest snel aan de slag, ergens water te gaan zoeken, zonder kon men zelfs geen dag. Maar er was nog een reserve! Al was dat dan een heel werk, met een halsjuk en twee emmers, kon men 't halen bij de Kerk. Daar werd dan een 'reize waeter' voor 'een cent of wat' gekocht. Als die tras het ging begeven, moest een nieuw adres gezocht. Dat vond men dan in de schooltras. En was die nog ongerept, met zo 'n groeiend aantal klanten, was die ook gauw leeg geschept. Bleef nog over, "t Vorse Pitje', op de 'eeuwkant' van Jan Buth. Of 'den Turk', daar was een slootje, waar nog water kon geput. Waren trassen al niet zuiver, overwegend zeer besmet, 't water uit genoemde bronnen. dat was ook geen je van het'! Hoe werd toen door vele mensen, naar een regenbui gesmacht. Maar het was de waterleiding, die de mensen uitkomst bracht. Toen was 't ('k meen in vieren dertig) met die tobberij gedaan, en kon men voldoende tappen, zuiver water, uit een kraan. Arjaon van Herken Aanbidden in de vindenstijd Hierom zal U een ieder heilige aanbidden in vindenstijd (Psalm 32:6a) Alles heeft een bestemde tijd, en alle voornemen onder den hemel heeft zijn tijd. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven; een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te roeien. Het leven van de mens is tijdsgebonden. Hij weet niet wat morgen geschieden zal. Het jaar 1989 gaat naar het einde. Het was een veel bewogen jaar. In de geschiedenis van de volken is dit te zien. Wat jaren als een heilsleer in een heilstaat werd beleden blijkt een luchtkasteel te zijn geweest. Grenzen worden geopend. Volken ontmoeten elkander over afgebroken muren en gesloopte ijzeren grenspalen. De koude oorlog is voorbij, de vrede wordt gezocht. Het is nu 'vindenstijd'. Ja, maar is dit niet de boodschap waarvan wij lezen in Psalm 32. David de man naar Gods hart schreef dit lied. Hij schrijft dat het een 'onderwijzing' is. Het is onder wijs op de school van Gods genade. Ze meld ingrij pende lessen, want ze handelen over de vredebood- schap van de levende God. Davidslied leert de bevrij ding uit de strikken van de zonde en de hel. Het leert het geloofsgeheim van het ware geluk. „Welgelukzalig is de mens, dien de HEERE de ongerechtigheid niet toere kent en in wiens geest geen bedrog is". Een vredeboodschap klinkt in vele landen en wordt gehoord door vele mensen. Blijdschap is er, de vrijheid is aanstaande! Hierom vermelden de bladen vol bewondering over de verbroken banden waarmee velen waren gebonden. De dichter van Psalm 32 spreekt ook van 'hierom'. Van wege de bevrijding van de gebonden zondaar, zal een ieder heilige aanbidden in vindenstijd. Het wonder van schuldvergevende genade en herstellende genade ver wekt aanbidding in het hart van de heiligen. Maar dat is geen aanbidden van mensen en politieke systemen. Het is het verwonderen in God, Die vrede in Christus schenkt. Geschonken vrijheid en genade eindigt niet in een schepsel maar in de ledende God. Hij droeg en spaarde ook in het jaar 1989. Veel herinneringen zullen het hart vervullen als het voorbijgevlogen jaar wordt overdacht. Gaf het ons de ware vrede en vrijheid? Bij de poorten van de eeuwigheid zullen de ware heili gen ervaren dat poorten zijn geopend en muren en gren zen zijn verdwenen. Dan worden de grenzen van de eeuwigheid overschreden en het ware Immanuëlsland binnen gegaan. De dichter herinnert aan de 'vindens tijd'. Dat is de tijd waarin de HEERE nog te vinden is. Op oudejaarsavond geve de Heere dat rijkelijk te ervaren. Dies zal tot U een ieder van de vromen, In vindenstijd, met ootmoed smekend, komen; Een zee van ramp moog' met haar golven slaan, Hoe hoog zij ga, zij raakt hem zelfs niet aan. Bewaring voor de toekomst Gij zijt mij een verberging: Gij behoedt mij voor benauwdheid (P^alm 32:7a) Hetgeen geweest is, dat is nu, en wat wezen zal, dat is airede geweest. Er is niets nieuws onder de zon. Toch is de toekomst voor ons verborgen. Niemand weet wat het jaar 1990 zal geven. Eén ding weten wij wel. De jaren tachtig zijn voorbij. Een nieuw cijfer staat er op de kalender. De jaren negentig zijn aangebroken. Vele plannen zijn in voorbereiding. Regeringen beraadsla gen over nieuwe wetten. Het moet leefbaar blijven op de wereld. Alleen mag niet worden vergeten dat deze wereld voorbijgaat met al haar begeeriijkheid. Moeten wij dan niet aan de toekomst denken. Is de mens dan niet verantwoordelijk voor zijn rentmeesterschap? Ja, de mens is verantwoordelijk voor de toekomst die wacht, maar dat niet alleen voor het lichaam, ook bij zonder voor zijn onsterfelijke ziel op weg naar de eeu wige toekomst. David, de dichter van Psalm 32, mag zich voor de toe komst veilig weten. De HEERE is zijn verberging. Dat is een schuilplaats. De dichter rekent dus op strijd en waar zal hij dan veilig zijn als de strijd ontbranden gaat? Wanneer de stormen opsteken waar zal hij dan schui len? Het nieuwe jaar zal misschien veel doen verande ren, maar toch: „Hetgeen geweest is, dat is nu, en wat wezen zal, dat is airede geweest". Gods kerk is een strijdende kerk. De vijanden hebben bij de klokslag van 12 uur, 1989, hun wapenen niet neer gelegd. Het is goed dit te onthouden. De jaren die de mens nog geschonken zijn voor de komst van Gods vre- derijk zijn weinigen. De maranathaklanken worden in het rumoer van de volkenwereld gehoord. Wanneer de golven van de revolutie zullen komen zullen zij de gemeente des Heeren niet wegspoelen. David mag zich veilig weten in God. Christus is de Rots der eeuwen. Hij is de Schuilplaats tegen de vloed. Daarom kan de levende kerk de jaren negentig binnen gaan. Noch in, noch uitlands vorst zal Zijn zetel onderdrukken. Wan neer wij de ontwikkeling van vele dingen zien, kan benauwdheid ons bezetten. Wat zal het einde zijn? Ongekende mogelijkheden openbaren zich. Aan de mens wordt veel van Gods wonderlijke schepping geopenbaard. Hoe gaat hij daarmee om! Welke vrijhe den meent hij zich te kunnen veroorloven? Telt het nor matief gezag van Gods Woord nog in onze dagen? Wat zal er geworden van het opgroeiende geslacht? Hoe zal de ontwikkeling zijn in het kerkelijk leven? Vragen, veel vragen kunnen het hart bezetten. Maar toch! Gij behoed mij voor benauwdheid! De golven kunnen hoog zijn. Gods macht en heerlijkheid is hoger. Dat zij de troost voor de jaren negentig. Gij zijt mij, HEER', ter schuilplaats in gevaren; Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren; G' omringt me, daar Gij mij in ruimte stelt. Met blij gezang, dat mijn verlossing meldt. Kootwijkerbroek ds. P. Blok Zondag 31 december 1989 Oudejaarsdag OUDDORP Herv. Gem. 9.30 en 18.30 uur ds. D. Heemskerk Ger. Gem. 9.30 en 16.00 uur leesdienst Ger. Kerk 10.00 en 17.00 uur ds. J. C. van Westenbrugge Doopsgezinde Gem. 9.30 en 18.30 uur (Dorpstien- den) ds. J. Smink. GOEDEREEDE Herv. Gem. 9.00 en 10.45 uur ds. A. van Vuuren, Alblas- serdam en 18.30 uur kand. A. Sonne- velt, Zeist. STELLENDAM Herv. Gem. 10.00 uur kand. L. D. Burger, Waddinx- veen en 18.00 uur ds. J. Codée; kol lekte verlichting en verwarming Ger. Kerk 10.00 uur leesdienst en 17.00 uur ds. J. C. van Westen brugge. MELISSANT Herv. Gem. 10.00 uur ds. N. P. J. Kleiberg en 18.00 uur ds. A. Vlietstra jr.; extra kollekte pred. weduwen en -wezen Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst Ger. Kerk 9.30 uur ds. P. Rozeboom en 17.00 uur ds. Q. Huizer Ger. Gem. in Ned. 10.00 en 18.00 uur lees dienst. DIRKSLAND Herv. Gem. 10.00 uur ds. J. het Lam en 18.00 uur ds. A. Kastelein; extra kollekte Leerstoel fonds GB Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. J. Koster. HERKINGEN Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. T. E. van Spanje; extra kollekte Leerstoelfonds GB Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst. SOMMELSDIJK Herv. Gem. 10.00 uur ds. K. Groenendijk en 18.00 uur ds. A. de Lange; extra kollekte voor Roemenië Lukaskapel HDG 10.15 uur ds. P. Vermaat, Maassluis en 18.30 uur ds. W. H. van Kooten; extra kollekte voor Roemenië Rem. Ger. Gem. 10.00 uur ds. Boeijinga-Alders Herv. 'Exodus' Gem. 10.00 uur ds. S. Bruining. MIDDELHARNIS Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. K ten Klooster; extra kollekte Leerstoel- en Studiefonds GB Chr. Ger. Kerk 9.30 en 18.00 uur ds. A. Baars Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst Ger. Kerk 10.00 uur ds. W. v. d. Kooi en 19.30 uur ds. W. J. V. d. Hoek Ger. Kerk (Vrijgemaakt) 11.00 uur kand. P. Groen en 16.00 uur ds. W. F. Wisse- link. NIEUWE TONGE Herv. Gem. 9.30 en 18.00 uur ds. A Belder; Ie kollekte diakonie en 2e kollekte extra kerk voogdij Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst. OUDE TONGE Herv. Gem. 10.00 uur ds. A Vlietstra jr. en 18.00 uur ds. N. P. J. Kleiberg; extra kollekte Leer stoelfonds GB Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst. STAD aan 't HARING'VLIET Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. Joh. de Rijke; extra kollekte Leerstoelfonds GB Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst Ger. Kerk 10.00 uur ds. Q. Huijzer en 18.00 uur ds. P. Roze boom. DEN BOMMEL Herv. Gem. 10.00 uur ds. H. V. d. Pol, Dinteloord en 18.00 uur ds. A Vos; extra kollekte Leerstoelfonds GB Ger. Kerk 10.00 en 18.00 uur drs. W. Venema. OOLTGENSPLAAT Herv. Gem. 9.30 uur kand. W. P. Emaus, Tholen en 18.00 uur ds. C. J. W. Verboom; extra kollekte Studiefonds GB Ger. Gem. 9.30 en 18.00 uur leesdienst Ger. Kerk 9.30 uur dhr. P. Bout en 18.00 uur dhr. K Baas. LANGSTRAAT Herv. Gem. 10.00 uur ds. D. Scheepmaker; extra kol lekte verwarming. ZIERIKZEE Evang. Lutherse Gem. 10.00 uur ds. Verduijn, Roosendaal. SINT MAARTENSDIJK Herv. Gem. 9.30 en 18.00 uur ds. J. G. van Loon Ger. Gem. in Ned. 3x leesdienst Oud Ger. Gem. 3x leesdienst. SINT ANNALAND Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. A van Herk Ger. Gem. 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst Ger. Gem. in Ned. 9.45, 14.15 en 18.15 uur leesdienst. Maandag 1 januari 1990 Nieuwjaarsdag OUDDORP Herv. Gem. 10.00 uur ds. Heemskerk; bevestiging ambtsdra gers Ger. Gem. 10.00 uur lees dienst Ger. Kerk 9.30 uur ds. J. C. van Westenbrugge Doopsgezinde Gem. 10.00 uur ds. J. Smink. GOEDEREEDE - Herv. Gem. 10.00 uur ds. A Kastelein; bevestiging ambtsdragers. STELLENDAM Herv. Gem. 9.30 uur ds. J. Codée; kollekte diakonaal quotum. MELISSANT Herv. Gem. 10.00 uur ds. A. Vlietstra jr.; extra kollekte Leer stoelfonds GB Ger. Gem. 10.00 uur leesdienst Ger. Kerk 10.30 uur GOEDEREEDE - Ophalen oud papier 'ApoUo' - Zaterdag 30 december wordt weer oud papier opgehaald in Goedereede, Oost dijk en Havenhoofd. Wilt u het s.v.p. goed gebundeld gereed zetten? ds. Q. Huizer Ger. Gem. in Ned. 10.00 uur leesdienst. DIRKSLAND Herv. Gem. 10.00 uur ds. J. het Lam; extra kollekte PIT Ger. Gem. 10.00 uur ds. J. Koster. HERKINGEN Herv. Gem. 10.00 uur ds. T. E. van Spanje; extra kollekte noodlijdende gemeenten en perso nen Ger. Gem. 10.00 uur lees dienst. SOMMELSDIJK Herv. Gem. 10.00 uur ds. A de Lange; extra kollekte kerkvoogdij Lukaskapel HDG 10,15 uur kand. T. C. de Leeuw, Hei en Boeicop. MIDDELHARNIS Herv. Gem. 10.00 uur ds. K ten Klooster; extra kollekte noodlijdende gemeenten en perso nen Chr. Ger. Kerk 9.30 uur ds. A Baars Ger. Gem. 10.00 uur lees dienst Ger. Kerk 10.00 uur ds. v. d. Hoek. NIEUWE TONGE - Herv. Gem. 9.30 uur ds. A. Belder; Ie kollekte kerk voogdij en 2e kollekte noodlijdende gemeenten en personen Ger. Gem. 10.00 uur leesdienst. OUDE TONGE - Herv. Gem. 9.30 uur ds. N. P. J. Kleiberg; extra kollekte noodlijdende gemeenten en perso nen Ger. Gem. 10.00 uur lees dienst. STAD aan 't HARING'VLIET Herv. Gem. 9.30 uur ds. Joh. de Rijke; kol lekte kerk Ger. Gem. 10.00 uur leesdienst Ger. Kerk 10.00 uur ds. P. Rozeboom. DEN BOMMEL - Herv. Gem. 10.00 uur ds. A. Vos; extra kollekte noodlij dende gemeenten en personen Ger. Kerk 10.00 uur drs. W. Venema. OOLTGENSPLAAT - Herv. Gem. 9.30 uur ds. C. J. W. Verboom Ger. Gem. 9.30 uur leesdienst Ger. Kerk 9.30 uur dhr. K Baas (na afloop koffiedrinken). SINT MAARTENSDIJK Herv. Gem. 9.30 uur ds. J. G. van Loon Ger. Gem. in Ned. 9.30 uur leesdienst Oud Ger. Gem. 9.30 uur leesdienst. SINT ANNALAND - Herv. Gem. 10.00 uur ds. A van Herk Ger. Gem. 9.30 uur leesdienst Ger. Gem. in Ned. 9.45 uur leesdienst.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 2