EHAüDEfl-niEUWS Provincie Zuid-Holland geeft bijdrage voor sticliting Poortvlietmuseum Plederlandse Patiëntenve Zorgen voor thuiszorg Vuurwerk Insuline verandert Dam- en Schaakvereniging 'Ontspanning' te Ouddorp Mobil-olie P. A. Nelisse 7e Blad VRIJDAG 29 DECEMBER 1989 No. 5863 De provincie Zuid-Holland stelt een bedrag van 108.500,- beschikbaar voor de verbouwing en inrichting van het oude raadhuis in Middelharnis tot een museum waar de 600 werken van de illustrator/schilder Rien Poortvliet zullen worden geëxposeerd. De provincie vindt deze 'elk-weer-voorziening' op Goeree-Overflakkee een belangrijke verbetering van het toeristische produkt van dit gebied. De bijdrage komt uit de gelden voor Voorwaarden scheppende aktiviteiten toeristisch beleid van de provincie Zuid-Holland. Uit het economisch structuuronderzoek Goeree-Overflakkee, in 1987 uitgevoerd door het Nederlands Economisch Insti tuut, is gebleken dat behalve Goeree ook Overflakkee potenties bezit op toeris- tisch-recreatief terrein. Ook in het Ont werp Beleids- en Aktieplan Recreatie en Toerisme (BART) 1989-1994 komt dit nadrukkelijk naar voren. Ontwikkelin gen rond Grevelingen, Haringvliet en Volkerak met uitstraling naar het 'bin nenland' worden in dit kader genoemd. In de afgelopen jaren kon op Goeree- Overflakkee reeds een aantal toeristisch- recreatieve projekten worden gereali seerd, mede door provinciale inspan ningen. Het toeristisch-recreatief pro dukt in de zuid-westelijke regio van Zuid-Holland is daardoor in niet ge ringe mate verbeterd. Toch is een nog verdere verbetering naar ons idee nodig en ook mogelijk. Wij doe len dan vooral op de elk-weer-voor ziening op Goeree-Overflakkee en met name op Overflakkee. Op de 'kop' van het eiland is en wordt reeds een aantal voorzieningen in deze sfeer getroffen; op Overflakkee daarentegen zijn derge lijke ontwikkelingen nog wat minder van de grond gekomen. Om een even wichtiger spreiding van de toeristisch- recreatieve attracties over het gehele eiland te verkrijgen, zouden op Over flakkee nog enige ontwikkelingen gerea liseerd moeten worden. Ook in de werkgroep toerisme en recreatie Goeree- Overflakkee, waarvan de provincie voor zitter is, wordt hier naar gestreefd. Sinds het voorjaar van dit jaar wordt in de gemeente Middelharnis intensief gewerkt aan de oprichting van het zoge noemde Rien Poortvliet Museum. Dit museum zal alle werken van de bekende schilder Rien Poortvliet moeten gaan huisvesten. Het museum zal onderdak vinden in het leeg gekomen oude raadhuis aan de Voorstraat te Middelharnis, alsmede in een belendend historisch pand. Goeree-Overflakkee werd voor de vesti ging van het Rien Poortvliet Museum uitgekozen, omdat de familie Poortvliet oorspronkelijk uit dit gebied afkom stig is. De plannen tot aanpassing, verbouwing en inrichting van de historische gebou wen zijn in een zeer ver gevorderd sta dium. De Federatie van Zuidhollandse Musea is bij de planuitwerking en de fmancierings- en exploitatie-opzet nauw betrokken. De juridische constructie is de stich tingsvorm. Zowel de regiogemeenten, de regionale VW, het streekmuseum als de familie Poortvliet participeren in deze stichting, waarbij de burgemeester van Middelharnis het voorzitterschap ver vult. Voor de opzet van het museum is vooral ook gekeken naar de constructie die bij het Anton Pieck Museum te Hattem is gehanteerd. Gerelateerd aan het bezoe kersaantal van dit museum, wordt ver wacht dat in Middelharnis zo'n 40.000 bezoekers per jaar haalbaar moet zijn (voorzichtige schatting). Behalve dat 600 werken van Rien Poort vliet bekeken kunnen worden, biedt oude raadhuis ook stijlvolle, historische ruimten, zoals de oude raadszaal, een gevangenis en een geselkamer. Het geheel kan dus een aantrekkelijke toe- ristisch-recreatieve attractie gaan vor men; zeker in combinatie met de Kerk- ring, de Voorstraat en de oude haven van Middelharnis. Op dit ogenblik wordt in overleg met de Federatie van Zuidhollandse Musea de laatste hand gelegd aan de statuten van de Stichting. Op zeer korte termijn zullen deze statu ten notarieel worden verleden. Het ligt in de bedoeling dat het museum voorjaar 1990 zijn deuren opent. Er zal met betaalde krachten voor de dage lijkse aktiviteiten in het museum wor den gewerkt. De Stichting wenst een professioneel museum op te zetten, met een verkooppunt voor reproducties etc. en een beperkte restauratieve voorzie ning. De Stichting wil grote groepen kunnen ontvangen (via arrangementen). De ver wachting is dat het museum exploitabel kan worden opgezet. De Federatie Zuid hollandse Musea is eveneens deze me ning toegedaan. Het nieuwe van dit projekt is, dat het hier een museum betreft van werken van een nog in leven zijnde schilder/illustrator. Het financiële plaatje is echter nog niet geheel sluitend. Meer dan bij andere projekten wellicht het geval is, geldt hier dat de bijdrage van de lokale en provin ciale overheid een grote stimulans vormt voor de realisatie van het projekt. Een aantal instanties heeft reeds een bedrag toegezegd, maar het totaal daar van blijft in relatie tot het benodigde bedrag beperkt. Een substantiële ge meentelijke en provinciale bijdrage zal ongetwijfeld nog een aantal nieuwe sub sidiegevers opleveren, alsmede voorlo pige toezeggingen in definitieve doen omzetten. Op dit moment ziet het dekkingsplan er als volgt uit: De totale verbouwings- en inrichtings kosten worden geschat op maximaal ƒ1.250.000,-. Bijdrage van de gemeente:..../320.000,- Aan te gane lening (tegen gunstige condities): 530.000,- Verwachte bijdragen van derden (tot nu toe): - Cultuurfonds Bouwfonds Nederlandse Gemeenten.../ 35.000,- - Kamer van Koophandel Zuid-Holland-Zuid25.000,- - St. Maatschappelijke Zorg Middelharnis25.000,- - Anjerfonds25.000,- - Plaatselijk/regionaal bedrijfsleven20.000,- - Bankwezen, aangeschreven stichtingen en fondsen (geschat)50.000,- Het te overbruggen dekkingstekort be draagt bij de weergegeven opsomming ca. 220.000,-. Zekerheid over de defini tieve hoogte van de voorlopig toege zegde bedragen van derden zal er pas rond de jaarwisseling zijn. De gemeente Middelharnis vraagt het college van gedeputeerde staten een sub stantiële bijdrage te leveren in het dek kingstekort m.b.t. de investeringskosten. De Provincie staat positief tegenover dit projekt. Met dit projekt wordt het toe ristisch-recreatief produkt in het speer puntgebied Deltawateren en specifiek op Goeree-Overflakkee verbeterd en wordt een zekere diversificatie in dat produkt verkregen. GS stellen voor de resterende middelen voorwaardenscheppende aktiviteiten toeristisch beleid 1989, ten bedrage van 108.500,- als eenmalige bijdrage onder voorwaarden aan dit projekt toe te kennen. Uitslagen van 11 december 1989 Dammen: C. Akershoek - J. W. Stoof2 - O C. Tanis - K TanisO - 2 J. P. ten Hove - A. Meijer2 - O P. V. d. Steen - C. Mierop2 - O G. Tanis - J. Moerkerk2 - O J. van Koppen - L. Moerkerk2 - O H. Tanis - K. Tanis1 - 1 Schaken: E. Sandfort - M. BreenO - 1 M. Breen - C. Wassenaar1 - O Kr. V. d. Wende - A. C. BaasVi - Vi R. Kickert - J. DijkstraO - 1 NAL. van Doorn - P. WesthoeveO - 1 E. Santifort - W. BreenO - 1 C. Wassenaar - E. SantifortVi - Vi M. van Damme-J. van HuizenO - 1 Uitslagen van 18 december 1989 Dammen: J. W. Stoof - H. TanisO - 2 J. van Koppen - J. VisbeenO - 2 G. Tanis - P. van Dam1 - 1 J. P. ten Hove - J. Westhoeve1 - 1 A Meijer- C. Mierop2 - O P. V. d. Steen - L. Moerkerk1 - 1 Schaken: W. Breen - C. WassenaarO - 1 P. Westhoeve - E. Santifort1 - O J. Grinwis - NAL. van Doom1 - O J. Dijkstra - J. SoetemanVi - Vi WHM. van Geelen - R. Kickert....l - O Een volledig gewonnen partij voor de heer Kickert werd door hem volledig uit handen gegeven. A C. Baas - A. J. Kastelein1 - O F. Papavoine - Kr. van der Wendeafg. Met betrekking tot de gezondheidszorg en alles wat daarmede samenhangt is en wordt veel gepubliceerd en gediscus sieerd. Daarbij staat veelal de problematiek rondom de verzorging van de behoeftige mens, de werkdruk van de verzorgenden en niet in de laatste plaats het terugdrin gen van de kosten van gezondheids zorg centraal. Veel was en is er te doen rondom de tarieven van de artsen/specialisten bed denreductie, opnamestops, loonkonflik- ten, verpleegduur, zorg voor ouderen enz. enz. Al deze niet onbelangrijke zaken zou den bijna doen vergeten dat,alles in feite draait om de zorg voor patiënten. Deze patiënten vormen de gebruikers van de gezondheidszorg in de breedste zin van het woord en de welzijnsvoor zieningen waarbij al te dikwijls over het hoofd wordt gezien dat we in feite alle maal potentiële patiënten zijn. De Nederlandse Patiënten Vereniging stelt zich ondermeer ten doel om de belangen te behartigen van de gebrui kers van gezondheidszorg- en welzijns voorzieningen waarbij deze vereniging zich richt op Gods Woord en de daarin geboden zorg voor het menselijk leven vanaf de conceptie tot aan de dood. De afdeling Goeree-Overflakkee van de Nederlandse Patiënten Vereniging wil mede aan voornoemde doelstelling ge stalte geven door zich nader te profile ren en het projekt 'Thuiszorg' te reali seren. Door het bestuur van deze afdeling is voor dit 'thuiszorgprojekt' een coördina tor aangetrokken met het oogmerk een professionele aanpak na te streven. Het is daarbij uiteraard niet de bedoe ling om het reeds in gang gezette vrijwil ligerswerk, zoals daar is, burenhulp, vrijwillige hulpdienst, helpende hand, graag gedaan, hulpcentrale, vrijwilliger- sposta enz, die veelal plaatselijk opere ren, in de wielen te rijden. Onder druk echter van de verschuivin gen van de tweede-lij ns-gezondheids- zorg naar de eerste-lijns-gezondheids- zorg zal de hulpverlening door vrijwilli gers meer in gaan houden en zullen er dus ook hogere eisen gesteld gaan wor den als het gaat om hulpverlening in thuissituaties aan gehandicapten, chro nisch zieken, demente bejaarden en ter minale patiënten. Nu reeds is vast te stellen dat bijvoor beeld de behoefte aan verpleeghuisbed den in de jaren negentig van dien aard zal zijn dat de wachttijden voor opname in 1995 ten opzichte van 1987 verdubbe len terwijl daarnaast bij opname uiterst selektief zal moeten worden opgetreden. Het is dan ook te verwachten dat er een zware claim op de thuiszorgmogelijkhe- den zal worden gelegd en de afdeling Goeree-Overflakkee van de Neder landse Patiënten Vereniging wil binnen de hiervoor gegeven doelstellingen het projekt 'Thuiszorg' opstarten. Ofschoon hiervoor enige woorden aan de toekomst van de gezondheidszorg zijn besteed wil zulks niet zeggen dat er op dit moment in het kader van de thuis zorg geen behoefte zou zijn aan aller hande hulp en wellicht is die behoefte vele malen groter dan men zou ver moeden. In dit kader wordt overigens duidelijk gesteld dat de beoogde 'Thuiszorg' geen concurrentie is of zal worden van de reeds bestaande beroepszorg zoals wijk verpleging en gezinszorg enz. doch meer een aanvulling daarvan met name in die situaties waarin deze beroepszorg geen mogelijkheden tot het bieden van zorg hebben. Wat thans voor ogen staat is dat door vrijwillig(st)ers thuiszorg wordt gebo den aan patiënten die in de thuissituatie zorg nodig hebben en deze 'aanvul lende' zorg wordt georganiseerd door de afdeling Goeree-Overflakkee van de Nederlandse Patiënten Vereniging. Voor de goede orde dient te worden opgemerkt dat aan het verlenen van thuiszorg geen salaris/vergoeding voor hulp is verbonden zij het dat eventueel gemaakte (on)kosten worden vergoed. Daar tegenover staat dat bij de hulpvra genden ook geen kosten in rekening worden gebracht en het geheel moet dan ook in principe puur als vrijwilligers werk worden gezien. Immers wanneer de thuiszorg volledig in handen komt van professionele hulp verleners wordt deze onbetaalbaar en daarom is de hulp van buren, familiele den (zgn. mantelzorg) en vrijwilligers onontbeerlijk. Door deze gang van zaken kan de idee van de zorgzame samenleving handen en voeten krijgen. Voor de opstart en organisatie van het projekt zijn voor deze regio coördinato ren aangetrokken kunnen worden, te weten de heren C. Noorthoek te Stellen- dam en E. Top te Melissant. De hoop en het vertrouwen wordt uitge sproken dat voldoende vrijwillig(st)ers in deze regio gevonden zullen worden om het aangegeven projekt te doen sla gen en teneinde het nodige inzicht te verkrijgen worden personen die zich - binnen de doelstellingen zoals die hier voor zijn weergegeven - willen inzetten - oud en jong - om anderen zorg te ver lenen verzocht zich aan te melden. Dit kan geschieden bij: C. Noorthoek, Mr. Iman Caustraat 76, 3251 AR Stellendam, (01879) 12 06. E. Top, Secr. Rooijstraat la. Melissant, (01877) 30 13. Ds. J. H. Velema, Veelvuldig vragen naar de weg. Uitgeverij Kok-Voorhoeve te Kampen. Paperback. 150 pag. Prijs 19,90. De boekjes in deze serie komen gestadig uit. Met dezelfde voortvarendheid name lijk als waarmee de auteur zijn gelijkna mige bijdragen verzorgt voor de EO- microfoon. Dit is het vierde deeltje. De formule is bekend. Luisteraars stellen vragen over bijbels-praktische en leer stellige onderwerpen - dominee Velema tracht antwoorden te geven en wel op de veilige basis van Gods Woord. Een veel heid van thema's is ook nu weer in dit bundeltje vervat. Dr. H. Vreekamp, Met diep ontzag. Dr. W. H. Velema, Aan Christus gelijkvormig. Uitgeverij De Groot Goudriaan te Kampen. Paperbacks. 67 resp. 91 pag. Prijs/10,75 14,75. Beide boekjes verschenen in de serie Pasmunt, een reeks die actuele zaken in kort verband behandelt. Dit tweetal onderwerpen, namelijk 'de vreze des HEEREN' respectievelijk 'de plaats van de wet in de orde des heils' werd door de onderscheidene auteurs al eerder in een breder kader behandeld. Daarnaar wordt dan ook verwezen. Dr. Vreekamp wijst de vreze des HEEREN aan als de springader van het leven. Zonder het putten uit die Bron kan van het ware leven geen sprake zijn. Dr. Velema toont aan dat wat heilshistorisch in de Heilige Schrift is geopenbaard - het lijden, het sterven en de opstanding van Christus - door de Zijnen heilsordelijk moet wor den gekend en beleefd tot zaligheid. Drs. A. G. Knevel, e.a.. Verkenningen in Spreuken en Prediker. Uitgeverij Kok te Kampen. Paperback. 186 pag. Prijs 28,50. Dit boek verscheen in samenwerking met de Evangelische Omroep. Het ver schijnt in de reeks Theologische Verken ningen; Bijbel en exegese. Dit vierde deel gaat in een 20-tal bijdragen nader in op de inhoud van de twee wijsheids boeken Spreuken en Prediker. De mede werkers behoren alle tot hen die de betrouwbaarheid van de overgeleverde Schriften handhaven in hun uitlegkun- dige arbeid. In dit boek wordt getracht de Schriftkritische uitgangspunten van de modieuze exegese te weerleggen. Enkelen van de medewerkers: ds. W. van Benthem, dr. J. Broekhuis en dr. M. J. Paul. Een waardevolle bundel. C. H. Spurgeon, De worsteling in Gethsemané. Uitgeverij De Banier te Utrecht. Paperback. 190 pag. Prijs 22,50. Van de bekende opwekkingsprediker Charies Haddon Spurgeon (1834-1892) zijn vele honderden preken op schrift overgeleverd. Zijn verzamelde preekar- beid omvat wel rond de zestig dikke boekdelen. Zo spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Overigens - voor wie de Engelse taal machtig is. Wanneer dat u niet geldt, dan hebt u sedert kort de mogelijkheid toch weer een bundeltje preken van Spurgeon in het Nederlands te lezen. Bij De Banier verscheen een paperback van 12 zogenaamde lijdens preken van hem bevat. Zoals altijd: goede kost; indringende predikaties waarin met ernst en bewogenheid het van God gegeven heil na aan het hart van de hoorders wordt gelegd. Dr. J. van Gort, Augustinus, facetten van leven en werk. Uitgeverij Kok te Kampen. Paperback. 111 pag. Prijs 22,50. De schrijver is een kenner bij uitstek van de oude kerkvader Augustinus. Dit boek bevat de bundeling van ooit door hem gehouden/gepubliceerde lezingen en artikelen over de persoon en het werk van de genoemde 'pater ecclesiae'. Aan de orde komen onder meer diens levens verhaal, zijn bekering en doop en zijn betekenis als prediker van het Woord. Bundels als deze zijn helaas wat korta demig; anderzijds is het toch goed dat deze opstellen van hoge kwaliteit ont trokken zijn aan de betrekkelijke ontoe gankelijkheid die tijdschriftartikelen eigen is. Drs. L. Wüllschleger, Scheurmakers en Nieuwlichters. Uitgeverij J. J. Groen Zn. te Leiden. Paperback. 141 pag. Prijs 26,50. 'Over Remonstranten en Contra-Re monstranten te 's-Gravenhage (1612- 1618)', aldus de ondertitel van dit boei ende boek. Het diende in een enigszins uitgebreider vorm als doctoraalscriptie van de auteur, die hervormd predikant te Den Haag is. Beschreven wordt de roerige tijd aan het begin van de 17e eeuw; de polemiek tussen de (zoals ze wel werden genoemd) bavianen en de slijkgeuzen. Ook in dit boek komt weer tot uitdruk king met welk een moeite en worsteling de leer die naar de godzaligheid is moest en moest worden overgeleverd. On danks het al te menselijke dat ook in dit geding een plaats had, werd de zuivere gereformeerde leer van de uitverkiezing nog in de kerken alhier (en in 's- Gravenhage in het bijzonder) gelaten. Een goed initiatief om deze studie op deze wijze uit te geven! Prof. dr. G. Huntemann, Het heilige in het heden. Uitgeverij J. J. Groen Zn. te Leiden. Paperback. 59 pag. Prijs 14,95. Een (al te) bescheiden boekje met theo logische opstellen t.g.v. de 60ste verjaar dag van prof. Huntemann, één der auteurs. Hijzelf schreef over 'De onder gang van het heilige en de emotionele manipulatie van het christendom'. Ver der werkten mee dr. C. A Tukker (De predestinatieleer tussen 1608 en 1610), dr. L. E. von Padberg (Mensbeelden en hèt mensbeeld) en dr. M. W. Pretorius (Kierkegaard en Bonhoeffer). Voor de geïnteresseerden. j j^ 1 januari 1990: De insuline die in Nederland door diabetespatiënten wordt gebruikt gaat veranderen. Vanaf 1 januari a.s. wordt de insuline geleverd in een concentratie die twee en een half keer zo hoog is als op dit ogenblik. Met deze verandering wijkt Neder land niet langer af van de meeste andere landen. Diabetespatiënten die insuline injecte ren met een injectiespuit, gebruiken momenteel de zogenaamde U40-insu- line, dat wil zeggen insuline in een con centratie van 40 eenheden per milliliter. In 1990 moeten zij overschakelen op UlOO-insuline. Dat is insuline in een concentratie van 100 eenheden per mil liliter. Om hetzelfde aantal eenheden te injecteren, moet de hoeveelheid vloei stof dus twee en een half keer worden teruggebracht. Bij de nieuwe insuline hoort ook een andere injectiespuit; de UlOO-spuiten. UlOO-insuline mag nooit gespoten worden met een U40-spuit. De patiënt loopt dan het gevaar een hoeveelheid insuline bin nen te krijgen die twee en een half keer te groot is. Overigens blijft, mits gebruik gemaakt wordt van de juiste injectiespuit, het aantal te spuiten eenheden insuline gelijk. Slechts de concentratie van de vloeistof verandert, niet het aantal eenheden. Voor de gebruikers van insulinepennen (twintig procent van de insuline-afhan- kelijke patiënten) verandert er niets. Alle penpatronen bevatten ook nu al UlOO-insuline. Gebruikers van een insulinepompje of een injectie-automaat dienen kontakt op te nemen met de leverancier of behandelend arts. Op 1 januari 1990 zal er geen U40- insuline meer verkrijgbaar zijn. ledere diabetespatiënt zal dan dus in het bezit moeten zijn van een recept waarmee UlOO-insuline kan worden verkregen. Voor nadere informatie hierover kunt u kontakt opnemen met de Diabetes Ver eniging Nederland (DVN) of met Rini van der Wel, adviserend verpleegkun dige van het ziekenfonds ZHE te Zwijn- drecht. Het telefoonnummer van de laatste is (078) 25 17 39. De telefonische hulpdienst voor diabetes (van de DVN) is bereikbaar onder nummer: (033) 72 50 83. Landb.mech.bedrijf Langeweg 74 NIEUWE TONGE In ons land mag vuurwerk alleen maar worden verkocht in de laatste paar dagen voor de jaarwisseling. En het mag alleen maar worden aangestoken op Oudej aars-avond en in de nacht van Oud op Nieuw. In die paar uren gebeu ren er nog elk jaar zoveel ongelukken met vuurwerk, dat we maar blij moeten zijn dat we niet het hele jaar onze gang kunnen gaan. Tijdens de afgelopen jaar wisseling en de uren daarna moesten weer honderden mensen na een ernstig ongeval met vuurwerk in een ziekenhuis en door een huisarts worden behandeld. De meest voorkomende verwondingen waren verbrandingen, oogletsels en open wonden. Het is dus bepaald niet overbodig om nog eens te wijzen op de risico's van vuurwerk. En hoe we die risico's zo klein mogelijk kunnen hou den. Waar de problemen zitten Ongelukken met vuurwerk worden ver oorzaakt doordat de lading op de ver keerde plaats of het verkeerde moment explodeert. Dat kan gebeuren omdat er aan het vuurwerk zelf iets mankeert. Maar in verreweg de meeste gevallen gebeuren ongelukken met vuurwerk doordat men er zelf mee gaat experi menteren of er onverstandig mee om gaat. Hoe ontstaan die ongelukken, waar zit het probleem? Vuurwerk wordt vaak in de hand aangestoken en dan weggegooid. Dat is ronduit gevaarlijk, omdat nooit met zekerheid te voorspel len valt wanneer het vuurwerk zal ont ploffen, en waar het precies terecht zal komen. Ook is het een slechte gewoonte om 'weigeraars' opnieuw aan te steken. De lont kan al zover zijn opgebrand, dat de zaak bij de hernieuwde poging onmiddellijk explodeert. Vuurwerk dat de lucht inschiet veroorzaakt vaak onge lukken omdat het een andere koers volgt dan de bedoeling was. Vuurwerk dat zichzelf voortbeweegt en daarbij met opzet een grillige baan volgt (voetzoekers, gillende keukenmeiden, luchthuilers) is officieel verboden. Datzelfde geldt voor vuurwerk dat in de hand moet worden afgestoken (strij kers). Veel vuurwerk veroorzaakt een knal. De wet schrijft voor, dat die knal nooit harder mag zijn dan 150 decibel. De fabrikanten gaan wat dat betreft vrij wel tot de grens. En je zou het beslist niet geloven: er zijn nog steeds mensen die zelf met vuurwerk experimenteren. Wat levensgevaarlijk is, want meestal explo deert zelfgemaakt vuurwerk onverwacht en op het verkeerde moment. Laat het maken van vuurwerk daarom aan ex perts over. Wat kunnen we eraan doen? Als we ons aan de volgende punten hou den, blijven de risico's van vuurwerk redelijk binnen de perken: Koop alleen vuurwerk van een goede kwaliteit waar een Nederlandse gebruiks aanwijzing bijzit. De winkelier met een vergunning kan je herkennen aan een biljet met de tekst: 'Verkoop Vuurwerk, Roken en Open Vuur Verboden'. Vuurwerk mag in de meeste gemeen ten alleen verkocht worden aan perso nen die 16 jaar of ouder zijn. In som mige gemeenten geldt een andere leef tijdsgrens. Bestaat er geen gemeentelijk voorschrift, dan geldt een minimum leeftijd van 18 jaar. Koop geen pakket Kindervuurwerk voor de kleintjes. Koud vuur bestaat niet, vuurwerk voor kinderen evenmin. Lees de gebruiksaanwijzing van tevo ren. Op het moment dat je vuurwerk mag afsteken is het donker en dan is de instructie niet te lezen. Steek vuurwerk alleen af op het moment dat het officieel toegestaan is. Tijdens de jaarwisseling en in de eerste uren van het Nieuwe Jaar. Steek vuurwerk alleen aan met iets dat gloeit, zoals een brandende sigaar of sigaret. Een vlam van een aansteker of lucifer kan de lont ergens in het midden aansteken en dat verkort de tijd tot de explosie. Steek geen vuurwerk aan dat een beschadigde of gebroken lont heeft. Vaak zijn dat aanstaande weigeraars, of leveren ze andere ontstekingsproble men. Steek weigeraars nooit opnieuw aan. De kans dat er geen tijd is om op een vei lige afstand te komen, is veel te groot. Steek elk vuurwerk apart aan. Vuur werk bundelen is levensgevaarlijk. Steek vuurwerk nooit in de hand af. Zet vuurpijlen voor het afsteken in een fles. Die fles moet ingegraven zijn in de grond, zodat hij niet kan omvallen als de vuurpijl omhoog gaat. Is de grond te hard of bevroren, dan kan de fles gedeel telijk met zand worden gevuld. Denk aan de huisdieren. Hun oren zijn veel gevoeliger voor knallen dan de onze. Houd ze binnen en zelfs daar heb ben ze het al moeilijk genoeg. Ruim na het afsteken zo veel mogelijk op straat de rommel op. Daarmee voor kom je, dat er de volgende dag allerlei 'weigeraars' worden verzameld en op nieuw afgestoken. Gelukkig Nieuwjaar! Wie de inhoud van dit foldertje in de praktijk toepast, kan optimistisch de jaarwisseling en het nieuwe jaar tege moet zien: de kans dat vuurwerk roet in het eten gooit, is klein. Maar nogmaals: voorzichtigheid blijft het parool. Advies- en Klachtenlijn Wil je meer weten over vuurwerk of heb je vragen of klachten over (on)veilige produkten, dan kun je gratis bellen naar de Advies- en Klachtenlijn van Stich ting Consument en Veiligheid, telefoon (06) O 22 02 20. Ook kun je een briefje sturen in een envelop zonder postzegel naar: Stich ting Consument en Veiligheid, Antwoordnummer 17035 1000 SL Amsterdam. Nieuwe boeken «»%«»!*«pia»!%<(*5j(fl«M»f!*««%«^

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 25