4% Mededeling w Teunisbloemen Garage van der Sluys J. A. van der Sluys v.v. extrannafW Accountantskantoor .vande\Afetering bv ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER HARD- en SOFTWARE Oog voor uw ogen en kijk op de mode H.H. LANDBOUWERS! Den Bommel Bienefelt's Bakkerij GOEREE Centrum Slagerijen B.V. De peeken van de Vismarkt Goedereede ^^uTEVt^^"^ DIRKSLAND Herbagro - H.I. Ambacht voor Zaadteelt Lj» xlUJliJV-ouddorp Wij wensen U in 1990 gezondheid, liefde en vrede ^Q^htn^ht Oranjevereniging Goedereede Greet en Jan Wagenaar Wij wensen u mede namens personeel een voorspoedig 1990 VRIJDAG 29 DECEMBER 1989 „EILANDEN NIEUWS" Bladz. 3 Accountantskantoor C. van de Wetering B.V. Oud Papier IJzer en Metaalafval J. KLEIN B.V. tevens containers Tel. 01887 - 1795 Ook uw adres voor: -POOTGOED - KUNSTMEST - Organische MEST o.a. kuikenmest en diepstabnest - Graszaadkontrakt- teelt en Zaai zaden NV Watermaatschappij Zuid-West-Nederiand (WIMZ) Handelsonderneming TANIS Voorgenomen bouwvergunning 'Burgemeester en wethouders zijn voornemens met toe passing van de artikelen 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en 50, lid 8 van de Woningwet vergunning te verlenen aan de N. V. E.M.G.O. voor het bouwen van vijf windturbines op een perceel aan de Klinkerlandse Zee dijk te Herkingen. Dit bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende be stemmingsplan, doch wel in overeenstemming met de in voorbereiding zijnde herziening hiervan. De op het bouwplan betrekking hebbende stukken liggen van 2 t/m 16 januari 1990 op het gemeentehuis, afdeling Algemene Zaken, voor een ieder ter inzage en gedurende deze termijn kan een ieder legen dit plan schriftelijk be zwaren indienen bij burgemeester en wethouders. 29 december 1989, De burgemeester, C. Oversier Wij kunnen nog enkele percelen gebruiken voor 1990. I Die telers die al een opgave gedaan hebben hoeven niet te reageren. Heeft u interesse? Bel dan met: Telefoon (01878) 17 80 Clientèle, familie en vrienden een gelukkig en voorspoedig 1990 toegewenst door Verkoop van nieuwe en gebruikte automobielen Tevens APK keuringen Beneden Oostdijk 10 DEN BOMMEL Telefoon (01871) 14 72 Rijwielen - Verlichting Oostdijk 7 - Tel. 1318 - DEN BOMMEL Vrienden en clientèle een voorspoedig 1990 toegewenst wenst bij de jaarwisseling trainers, alle leden, sponsors, supporters - begunstigers en verenigingen een voorspoedig 1990 Het bestuur en medewerkers .St ZIE IK JE N06 'S EEN KEER? v- V WAT VIND JE VAN MORGENMIddAGINVE GLASBAK? DE GLASBAK SNAKT NAAR GLAS Het bestuur van de wenst al haar leden en begunstigers een voorspoedig 1990 Wij danken alle clientèle voor het vertrouwen in het afgelopen jaar, en wensen u een voorspoedig 1990. Verder familie, vrienden en kennissen een gezond 1990 toegewenst namens: en personeel OUDDORP wensen vissers, handelaren, marktpersoneel en bestuur stichting Visies en sorteerbedrijf een voorspoedig 1990. Doelweg - Goedereede Telefoon 2502 m Ten behoeve van een onzer relaties zoeken wij gegadigden voor de funlctie van In deeltijd voor 16 a 20 uur per week. De aan te stellen funktionaris dient: 1e. in het bezit te zijn van een MAVO diploma 2e. enige type-vaardigheid te bezitten 3e. een goede l<ennis van de nederlandse taal te hebben 4e. liefst bekend te zijn met de verwerking van een administratie via een computer 5e. woonachtig te zijn in de gemeente Goedereede (Ouddorp-Goedereede-Stellendam). Uw sollicitatie met voldoende informatie gelieve u te zenden aan: Postbus 115, 3240 AC Middelharnis. 28 II JUUiUUWEG 28 MEUSSiMT IEL.0I877- 1200-1321 MimééAMuimA. Ant. Fokkerstraat 8 4462 ET GOES Met ingang van 1 februari 1990 worden de nieuwe 'Voorwaarden voor aansluiting en leve ring van drinkwater' van kracht, fvlet ingang van die datum vervallen de tot dan geldende voor waarden. Ingevolge artikel 27.3 van de Algemene Voor waarden Drinkwater liggen de voorwaarden gel dend vanaf 1 februari 1990 ter inzage bij de Kamer van Koophandel te Middelburg en ten kantore van ons bedrijf. Hoofdkantoor Ant. Fokkerstraat 8, Goes (01100) 3 23 33 Distriktskantoor Goeree/Schouwen Oosthavendijk 44, Middelharnis (01870) 36 00 Distriktskantoor De Bevelanden Ant. Fokkerstraat 8, Goes (01100) 2 72 00 Distriktskantoor Walcheren Pres. Rooseveltlaan 735, Vlissingen (01184) 1 39 56 Distriktskantoor Zeeuwsch-Viaanderen Axelsestraat 79, Terneuzen (01150) 136 45 Distriktskantoor Thoien/Brabant Botermarkt 1, Tholen (01660) 24 75 NV Watermaatschappij Zuid-West-Nederland (WMZ) ir. P. Stoter, direl<teur. PHILIPS AT 9120 1x1, 44MB3250,- PHILIPS AT 9125 1x1,44MB, 20MBHD....3695,- PHILIPS AT 9126 1x1, 44MB 1x1, 2MB, 20MB HD3895,- PHILIPS AT 9130 1x1,44MB,40MBHD ...4625,- Incl. 14" FSQ monitor, 640KB RAM STAR LC-10 printer nu voor495,- Prijzen zijn excl. BTW Ireneweg 13 - Ouddorp - 01878-3453 ^XVCENT/?^ Zandpad 56 Middelharnis Tel. 01870-3437 '®®®®®®®®®®®®(S®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®® ------------- 1 Patisserie - Tearoom danken U voor het in ons gestelde vertrouwen in 1989! In het nieuwe jaar hopen wij U weer van dienst te mogen zijn. Brood - Banket -^\ ^GLASBAK

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 23