Opvanggebieden rotganzen bepleit NIEUWS Alarmnummer 06-11: alleen als elke seconde telt Fam. VERWEIJ Casper Witvliet TIJS BESTMAN Mevr. Kom-de Gast uit de Kerken VVV Tholen krijgt 31 mille voor TV-projekt Bietentelers zullen tevreden zijn ZHE breidt dienstverlening uit St. MELISSANT e» ge^n Algemene ontwikkeling in de Open School J. MARKUS en gezin Voor onverwintering in de Delta SINT ANNALAND - Er moeten zo snel mogelijk opvanggebieden komen voor de rotganzen die jaarlijks overwinteren in het Deltagebied. Daarvoor kan ge bruik worden gemaakt van buitendijkse terreinen, zoals het Krammer-Volkerak, de Grevelingen, de Yerseke Moer, maar ook van binnendijkse cultuurgronden, zoals de karrevelden in het zuiden van het voormalige eiland Tholen. Dit be pleitten vertegenwoordigers van diverse milieu-organisaties, landbouw en over heid tijdens een één dezer dagen gehou den thema-bijeenkomst over de rot- ganzenproblematiek in Tholen. De opvanggebieden moeten dan ook de overbodige schade aan de landbouwge wassen terugdringen. De Zeeuwse Delta is sinds mensenheugenis één van de meest geliefde fourageer- en overwinte- ringsgebieden van de hier veel voorko mende rotgans. Milieubeschermers en vogelaars kijken dan ook jaarlijks uit naar de eerste trek. „Als ik de eerste gans zie, dan doet me dat goed", aldus de heer Thijs Kramer van de Zeeuwse Milieu federatie. De landbouwers delen dat genoegen echter geenszins. Deze ganzen doen zich bij gebrek aan voldoende goed zee gras te goed aan graszaad en winter graan. Het feit dat de akkerbouw re kening moet houden met meeëeters is allang geaccepteerd. Maar er is een grens. Landbouwer A. A. van Nieuwenhuyzen uit Sint Philipsland reageerde hierop: „De boer heeft zijn kennis niet verwor ven om ganzehoeder te spelen". Om de pijn voor de landbouw wat te ver zachten, vergoedt het ministerie van landbouw jaarlijks enkele honderddui zenden guldens aan opgevreten winter graan en graszaad. De gevoelsmatige schade - zeker zo belangrijk voor de akkerbouw - blijft. De boer is dan ook tolerant", aldus de heer Van Nieuwen huyzen, „maar hij tolereert niet dat zijn jonge gewas wordt opgevreten. Dat gaat de boer wel aan zijn hart. Schadevergoe ding is niet de oplossing voor deze problematiek". Alle inleiders waren het daarover met Naast de vakken Nederlands, Engels en rekenen die in de Open Schoolgroepen gegeven worden, wordt er in dezelfde mate aandacht besteed aan algemene ontwikkeling. Wat de vakken betreft daar kan men over het algemeen wel wat bij voorstel len, Nederlands, de d's, de t's, verleden tijd, tegenwoordige tijd, opstel, dictee, vreemde woorden, begrijpend lezen, luisteren, spreken, brieven schrijven etc. Bij Engels: eenvoudige gesprekken voe ren, schrijven etc. Rekenen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, ma ten, gewichten, oppervlakte, inhoud, redactiesommen, tabellen etc. Maar wat moet je je nu voorstellen bij algemene ontwikkeling? Na de zomervakantie van 1989 is er in alle Open Schoolgroepen aandacht besteed aan de Nederlandse politiek en staatsinrichting, dit i.v.m. de verkiezin gen van jl. 6 september 1989. Aan de orde kwamen de verschillende politieke partijen en hun verkiezingspro gramma's, het belang van je stem uit brengen, de betekenis van de demo cratie, de verschillende overheden, lan delijk, provinciaal en gemeentelijk, en de uitslag van de verkiezingen. Na de verkiezingen werd er met een nieuw thema (zo noemt de Open School dat) gestart dat door de deelnemers zelf werd gekozen, te weten Het Milieu. elkaar eens. Als het aan drs. A. M. M. van Haperen van het consulentschap natuur, milieu en faunabeheer ligt, komen er opvanggebieden in het Kram mer-Volkerak. Een werkgroep studeert momenteel op een beheersvisie. „En in die visie wordt zeer zeker gekeken naar de rotganzen", aldus de heer Van Hape ren. „Maar dat zal niet voldoende zijn. Je moet ook binnendijks kijken". Karrevelden Milieubeschermer Kramer liet zich kri tisch uit over eventuele opvanggebieden in de diverse natuurgebieden. „Ik vind dat de rotganzen daar zouden moeten fourageren. Deze gebieden zijn met veel maatschappelijk geld aangekocht en gemaakt. Die gebieden zijn er voor het ontwikkelen van een maximale natuur waarde". Volgens hem zijn cultuurgron den en karrevelden fouragegebieden bij uitstek.. „Onder één voorwaarde: tijdens de overwinteringsperiode mag er dan niet gejaagd worden op andere beesten, zoals hazen". Bij de ruilverkaveling op Tholen kan al rekening gehouden worden met deze rotganzen. „Die fourageergebieden kun nen vergroot worden in het kader van de ruilverkaveling". Volgens landbouwer Van Nieuwenhuy zen moeten de opvanggebieden beheerd worden door deskundigen, en dan het liefst door boeren. De boer heeft de ken nis in huis om voedsel te telen, zowel voor menselijke als dierlijke consump tie. De Fliplandse akkerbouwer schreef de toenemende eetlust van de rotganzen op de binnendijkse gebieden op Tholen en Sint Philipsland juist toe aan een ver minderde kwaliteit van het buitendijks voedsel. „Rotganzen voorspellen verontreini ging", meende de heer Van Nieuwen huyzen. „Er zijn fijnproevers onder de ganzen. De boer registreert zo'n ver schijnsel snel, omdat zijn eigen dieren ook zo reageren. Daar moet iets aan gedaan worden. Verjagen is onnatuur lijk; jagen behoort bij de strijd in de natuur. De boer begrijpt de rotgans best, maar de gans begrijpt de boer niet". Door het team van de Open School, in samenwerking met de deelnemers, werd een werkboek gemaakt. Hiermee wordt in alle groepen gewerkt. Het werkboek bevat teksten, opdrachten en vragen over de volgende onderwerpen betref fende het milieu: ons milieu met kring loop en evenwicht, afvalstoffen, lucht en bodemverontreiniging, waterzuive ring en het leidingwater, de afbraak van natuurafval, verpakkingsmateriaal, re cycling, de ozonlaag, het regenwoud en natuurlijk de hamvraag: „Hoe kunnen wij zodanig omgaan met onze leefomge ving dat we in plaats van verder te ver vuilen weer sch oon maken en schoon houden". In het kader van het thema Milieu zijn er ook een aantal excursies georgani seerd: een bezoek aan 'De Kleine Aarde' te Boxtel, waterzuiveringsinstallatie op Goeree Overflakkee, Afvalverwerking Rijnmond in Rozenburg en aan de Hompelvoet in de Grevelingen. Ook komen er gastsprekers vertellen over hun bijdrage aan een beter milieu, o.a. een spreker over biologisch-dynami- sche voeding. Naast het werken uit het werkboek milieu wordt er in de groepen veel gediscussieerd over dit onderwerp en wordt er veel informatie door de deel nemers aangedragen, opgedaan uit kran ten, tijdschriften, t.v., bibliotheek, fol ders etc. In alle Open Schoolgroepen is men nog volop bezig aan het thema milieu. Het zal afgesloten worden met een door elke deelnemer zelf gemaakt werkstuk. Wilt u meer weten over de Open School, NED. HERV. KERK Beroepen te: Oud-Alblas drs. T. C. de Leeuw, kand. te Hei- en Boeicop; Nu- mansdorp A. J. de Kieviet te Oud- Vossemeer; Klaaswaal D. Siebelink te Linschoten. Bedankt voor: Middelhamis, ds. Goud- riaan te Apeldoorn. GEREE KERKEN Beroepen te: Dokkum ing. J. W. Kuipers te Andijk; Oss (reformatorische Faas- kerkgemeente) drs. J. van den Berg, zend.pred. te Sao Paulo (Braz.); Nagele i.c.m. Tollebeek (part-time) drs. N. T. Overvliet-van der Veen, kand. te Nagele; Nieuwerbrug aan den Rijn drs. W. H. D. Pastoor, 1.1. pred. te Hijken, wonende te Leek; Vlaardingen als geestelijk verzor ger van verpleeghuis Het Zonnehuis aldaar drs. N. C. de Fockert te 's- Gravenhage-Escamp (geestelijk verzor ger van verpleeghuis de Lozerhof); Gorinchem als geestelijk verzorger van het Beatrixziekenhuis (part-time) L. H. Stel te Krommenie (part-time). Aangenomen naar: Gorinchem als gees telijk verzorger van het Beatrixzieken huis (part-time) L. H. Stel te Krommenie (part-time); drs. N. T. Overvliet-van der Veen; kand. te Nagele; Veendam A. J. Verhoog te Ruinerwold-Koekange; Vlaar dingen als geestelijk verzorger van ver pleeghuis Het Zonnehuis aldaar drs. N. C. de Fockert te 's-Gravenhage-Escamp (geestelijk verzorger van verpleeghuis de Lozerhof)- Beroepbaarstelling: Drs. N. T. Over vliet-van der Veen, kand. te Nagele. Beroepen te: Oegstgeest drs. P. Groen, kand. te Kampen; Hoek, Nijmegen en Zuidbroek drs. E. Brink, kand. te Kam pen. Beroepbaarstelling: drs. P. J. de Haan, Meeuwenweide 17, 3993 CK Houten, tel. (03403)8 01 83. Het staat wel vast, dat de suikerbieten verbouwers over het afgelopen campag nejaar 1989 niet alleen tevreden zullen zijn over de opbrengst (gemiddeld 63 ton per hectare) maar dat ook de prijs zal meevallen. Niet alleen dat in de cam pagne 1989 het tarraverlies gering was, ook de C suiker zal een behoorlijke prijs opbrengen. C suiker noemt men de hoe veelheid suiker, waarvoor niet de tevo ren vastgestelde garantieprijs wordt betaald, maar die weer geproduceerd is, dan waarvoor de garantieprijs geldt. Tot voor enkele jaren de schrik van de bietentelers. De tot tevredenheid stemmende hoge produktie, getemperd door de wereld marktprijs, die zo laag was dat de C sui ker bijna niets opbracht, zodat het financiële resultaat laag bleef. Nu is de wereldmarktprijs tot een behoorlijk niveau gestegen en brengt ook de C sui ker behoorlijk wat op. dan kunt u bellen of schrijven naar de SVE, Postbus 126, 3240 AC Middelhar- nis, telefoon (01870) 39 27 (tussen 8.30- 12.30 uur). GEREE GEMEENTEN Beroepen te: Alblasserdam, Lisse en Scherpenzeel G. J. van Aalst te Benthui- zen; Leerdam, Berkenwoude en Sprang- Capelle i.c.m. dovenzorg Th. van Stuij- venberg te Terwolde de Vecht; Lelystad P. van Ruitenburg te Meliskerke; Aagte kerke en Poortugaal A. Bac te Bodegra ven; Wageningen M. Mondria te Waar denburg; Borssele D. Hakkenberg te Groningen; Rotterdam-Centrum L. Blok te Nunspeet. Bedankt voor: Apeldoorn J. S. van der Net te Dordrecht; Drachten M. Mon dria te Waardenburg. Aangenomen naar: Terneuzen L. Huis man, 1.1. zendingspredikant te Zuid- Af rika. Ook in 1990 zal het ziekenfonds 'Zuid-Hollandse Eilanden' u.a. te Zwijndrecht de dienstverlening cen traal stellen. In vervolg op de zojuist van kracht geworden verlengde open stelling van de balies tot vijf uur 's middags, wordt ZHE ook op plaat sen waar geen kantoor is beter bereikbaar. Dat gebeurt door mid del van spreekuren. De ZHE-spreekuren in de regio hebben inmiddels hun waarde bewezen. Reeds vele verzekerden maakten van deze dienst gebruik, hetzij om informatie te verkrijgen, hetzij om een mutatie of een rekening door te geven. Het aantal ZHE-spreekuren wordt met ingang van 1 januari 1990 fors uitgebreid. Niet alleen wordt de frequentie opge voerd van één spreekuur naar twee spreekuren per maand, maar tevens worden plaatsen aangedaan waar tot nog toe een dergelijke dienst niet be stond. Het volledige spreekuren-schema per maand is als volgt: Regio Goeree-Overflakkee: De Vliedberg, Ouddorp, le/3e maandag9.00-10.00 uur Ebbe en Vloed, Oude Tonge, le/3e maandag14.00-15.00 uur Bepaal aan de hand van dit lijstje welk spreekuur voor u het meest geschikt is en schroom niet: kom gerust, de ZHE- mensen zijn er voor u! door: A. M. Alblas, directeur van de Centrale Post Ambulancererroer Rijnmond te Rotterdam ROTTERDAM - In oktober j.l. werd in de regio Rijnmond het landelijke alarm nummer 06-11 in werking gesteld. Dat betekent dat de burger vanaf die tijd nog maar één nummer hoeft te onthouden voor spoedeisende hulp. Of die burger nu de politie, de brandweer of een ambulance nodig heeft. In al die spoed eisende gevallen, wanneer elke seconde telt, kan 06-11 gebeld worden. Een hele vooruitgang in vergelijking tot al die ver schillende lokale alarmnummers. Toch is het nog lang niet iedereen duidelijk wanneer 06-11 gebeld moet worden en wanneer niet. Eén landelijk alarmnummer voor poli tie, brandweer en ambulance tegelijk, gaat honderden verschillende alarm nummers in het hele land vervangen. In december 1987 werden de eerste 06-11 centrales geopend. In de loop van 1990 zullen alle 21 centrales in ons land ope rationeel zijn. 06-11 is een nieuw alarm nummer. Het werkt echter anders dan de tot nu toe gebruikelijke alarmnum mers. De 06-11 centrale is niet de politie, de brandweer of de ambulancedienst, het is een alarmcentrale. Men wil daar slechts twee dingen van de hulpvrager weten: waar de hulp gewenst wordt en welke dienst hulp moet bieden. In een mum van tijd wordt de hulpvrager dan doorverbonden met óf de politie, óf de brandweer óf de centrale post ambulan cevervoer. Deze vraagt natuurlijk wel om nadere gegevens; gaat indien nodig op weg en waarschuwl: eventueel an dere diensten. Voorbeelden: Er dreigt echter een misverstand te ont staan. Om optimaal profijt van het 06-11 alarmnummer te hebben moet er zo ver standig mogelijk gebruik van gemaakt worden. Zo weinig mogelijk bellen dus, en alleen als het echt nodig is: als elke seconde telt. Voor zaken die minder spoedeisend zijn dient dan het gewone lokale nummer van de benodigde in stantie gebeld te worden. Bij de invoering van 06-11 in de regio Rijnmond werd huis-aan-huis een fol der verspreid. Het is niet ondenkbeeldig dat deze op de meeste plaatsen bij de stapel oud papier terecht gekomen is. Toch stonden daarop enkele voorbeel den die verduidelijkten wanneer 06-11 wel en wanneer 06-11 nu niet gebeld moet worden. Een paar voorbeelden: U belt 06-11 en vraagt naar de politie als U getuige bent van geweld en als U iemand ziet inbre ken. U belt 06-11 en vraagt naar de brandweer als er brand uitbreekt. U belt 06-11 en vraagt om een ambulance als U een ongeluk met lichamelijk letsel ziet of meemaakt en als iemand in een levensbedreigende situatie verkeert, bij voorbeeld een hartaanval. U belt het gewone nummer van de politie als U een klacht wilt indienen vanwege mishan deling, als uw hond is weggelopen, of als U constateert dat de inbraak al is gepleegd. U belt de huisarts wanneer U ziek bent of uw voet verzwikt heeft. Natuurlijk mag U bij levensbedreigende situaties ook altijd de huisarts bellen. Maar wanneer elke seconde telt is het verstandiger eerst de ambulance te bel len (06-11) en dan de huisarts. Serie 'het gezicht van Nederland' SINT ANNALAND - De VW-Eiland Tholen krijgt van de gemeente een een malige subsidie van ruim 31.000 gulden voor deelname aan het televisieprojekt 'Het gezicht van Nederland'. Dat heeft de gemeenteraad van Tholen maandag middag (18 december) besloten. De SGP-fraktie stemde om princiciële en financiële redenen tegen het voor stel. Het projekt omvat twee series van 48 programma's, die door de NOS op Nederland 3 zullen worden uitgezon den. In iedere uitzending staat een gemeente in ons land centraal. In de documentaires zal telkens een totaal beeld van een gemeente worden ge schetst. Behalve de geschiedenis van een plaats, komen ook meer recente ontwik kelingen aan de orde, zoals de industrie en de economische ontwikkelingen na de tweede wereldoorlog. De programma's over grote gemeenten zullen een halfuur duren, die over klei nere gemeenten, zoals Tholen, een kwartier. Wethouder Lt.J. Koopman uit de kern Sint Maartensdijk (SGP) vond ruim 31.000 gulden dan ook veel te veel voor een televisie-programma van slechts vijftien minuten. „Zonde van het geld", stelde hij onomwonden vast. De staat kundig gereformeerden waren van me ning dat het bedrag beter aan welzijns voorzieningen besteed kan worden, bij voorbeeld op het gebied van ouderen zorg of aangepaste woningen. Ook het raadslid M. A. van Beek uit de kern Sint Annaland (CDA) zei deel name aan het projekt erg duur te vinden. Maar hij ging akkoord omdat de ge meente er een professionele videoband en niet minder dan duizend brochures aan overhoudt. Die kunnen op hun beurt gebruikt worden voor educatieve en promotionele doeleinden. De voorzitter van de WD-fraktie, de heer J. L. van Gorsel uit de kern Oud- Vossemeer, stelde dat het hier een goed kope manier betreft om het eiland Tholen te presenteren. „Het lijkt een groot bedrag, maar dat is het niet als je in het doolhof van prijskaartjes de juiste Qj] taxatie... nvm Makelaar Taumboer Tel. 01870-3477 kjijkt wat je er voor in de plaats krijgt", zei Van Gorsel. Het raadslid P. van Belzen uit Tholen (RPF/GPV) betwijfelde of het wel ver standig is om het geld over te hevelen naar de VW. „Op die manier is de zeg genschap van de gemeente te beperkt. Kunnen we dit niet beter in eigen hand houden", vroeg hij zich af. Burgemees ter H. A. van der Munnik antwoordde dat er goede afspraken met de VW gemaakt zullen worden. De PvdA liet bij monde van fraktievoor- zitter J. de Bres uit de kern Sint Maar tensdijk weten geen enkele moeite met het voorstel te hebben. „Het is goed voor de werkgelegenheid en voor de vestiging van nieuwe inwoners", volgens De Bres. Kabelnet De raad, ging verder, met uitzondering van de SGP-fraktie, akkoord met de uit breiding van het kabelnet met het Luxemburgse televisiestation RTL-plus en enkele radiozenders. Verschillende raadsleden stoorden zich aan het feit dat de bewoiste programma's al sinds 6 december te zien en te horen zijn. „Wat is de zin van dit soort voorstel len als de uitbreiding al heeft plaats gevonden", vroeg fraktie-voorzitter van het CDA, de heer W. C. van Kempen uit de kern Poortvliet. Wethouder J. Versluijs uit de kern Scher- penisse (CDA) deelde mee dat hierover inmiddels een brief gestuurd is naar de exploitant van de N.V. Casema. Adoptieplein 2 Bezorgers van dit blad HERKINGEN Levensmiddelen Textiel Woningtextiel en Drogist Kaaidijk 7, HERKINGEN, Telefoon 01876 - 282 wenst allen een voorspoedig 1990 Schilder Behanger Annex laarzen, klompen enz. Reformatorische boeken en kinderboeken wenst familie, clientèle en vrienden een voorspoedig nieuwjaar. Herkingen, 1 januari 1990 Tel. 01876 - 384 L. LOOIJ en M. LOOIJ-DE GEUS wensen familie, vrienden en kennissen een gelukkig 1990 toe. 3249 AS Herkingen, Klinkerlandsestraat 38 »*s w Familie, vrienden en bekenden een voorspoedig nieuwjaar toegewenst Fam. J. A. DE KLERK-DROOGER Klinkerlandsestraat 18, Herkingen J. Struijk N Struijk-Baars en kinderen wensen allen een gezegend nieuwjaar Herkingen, 1 januari 1990 Fortstraat 16 wenst familie, vrienden en bekenden een goed nieuwjaar Krammerstraat 4, Telefoon 260, HERKINGEN Familie, vrienden en bekenden een gezegend nieuwjaar toegewenst. Herkingen, 1 januari 1990 Scharlopad 75, telefoon 201 wensen vrienden, familie en clientèle een voorspoedig 1990 Peuterdijk 15, HERKINGEN, Tel. 01876-210 ALS ELKE SECOniDE TELT

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 22