Bij 1989 GOEDEREEDE Leasing Vier Flal(l(eese wagens met 20 ton levensmiddelen vertroicken naar Roemenië -m "^/.^f L/5^ Citroen-Hesselink Optreden in koffiebar VERWERS auto's SGP-kandidatenlijst Oostflakkee Ramoco b.v. Rabobanken organiseren reizenmarkt op zaterdag 6 januari DIRKSLAND Jeugdwerk Nieuwe Tonge Binnenvaart groeit naar recordlioogte in 1989 fnubredïïUe Goeree-Overflal(l(ee cjasïïsiS) 62e Jaargang Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond Bxorgemeester en wethouders van Goedereede maken bekend dat op dinsdag, 2 januari 1990 van 20.00 tot 21.30 uur een NIEUWJAARSRECEPTIE zal worden gehouden in het raadhuis te Goedereede. Een ieder is van harte welkom. Dirksland, 01877 - 1357 Voor alle TAXATIES, Agrarische bemiddeling Beleggingen ÉÉN VAN DE CA. 50 DEMONSTRATIEKLAAR OPGESTELDE NIEUWE MODELLEN KlfURENTgiVjSIES PHILIPS 21 GR 2550 Platte 55 cm beeld buis, tele tekst, 60 voorkeur zenders, sleepti- mer. Adviesprijs 1575.- inclusief: -thuisbezorging IQQQ - plaatsing lOïlïJi' - demonstratie -i- - 3 jaar volledige garantie RENAULT-dealer t Verkoop na 17.00 uur: C. Breen, 01878 - 2496 A. J. van Rumpt AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER Wie heeft in de voorbije Kerstdagen niet intens meege leefd met het zwaar beproefde Roemeense volk toen lïct zich ten koste van zware offers aan de dictatuur van Ceausescu en zijn trawanten ontworstelde? Goeree Overflakkee deed dat zeker wél, daartoe al vanaf Eer ste Kerstdag opgeroepen vanuit Stellendam, door de initiatiefnemers Bram de Ronde en Jan van Gurp. Er kwam, na gedane oproepen vanaf de Herv. kansels eilandelijk een ware kettingreactie tot stand en Goeree-Overflakkee leegde massaal de welgevulde provisiekast, zodat woensdagavond, vanuit Stellendam vier vrachtwagens met de meest nodige voedingsmid delen richting Hongarije vertrokken. >srixi^^rixirixi>r'iri>r'\r%^ Kans op reis-cheque Nieuwjaarsbijeenkomst nieuwjaarsbijeenkomst Een ieder is daar dan ook van harte welkom. VRIJDAG 29 DECEMBER 1989 No. 5863 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 26 29. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. (01870) 33 92 FAX (01870) 57 36 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN ABONNEMENTSPRIJS 12.00 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelhamis Rek.no. 34.20.01.108 Niemand kan ontkennen dan 1989 een tur bulent jaar geweest is. Natuurlijk denken we dan aan de ontwikkelingen in Oost- Europa. Al te makkelijk zouden we dan overigens vergeten dat het voorwerk al van oudere datum is. Gorbatsjov is inmiddels alweer jaren de man voor en achter de schermen. Maartoch1989 was turbulent. Erwaren oorlogen en geruchten van oorlogen, ram pen, aardbevingen. Latijns- en Midden- Amerika deden van zich spreken. In Zuid- Afrika werden de bordjes weer verder ver hangen, het Midden-Oosten werd naar het schijnt rustiger. Dat geldt niet voor Israël, alhoewel ook daar de faktor tijd, slijt. 1989 was het jaar van Gorbatsjov, Bush, Kohl, Havel, Tatcher, een reeks die uit te breiden is. Het jaar zal als het jaar van de grote herschikking in de geschiedenisboe ken beschreven worden. We zullen er later over vertellen. Het is het jaar van de interna tionale opluchting, lokale onrust ten spijt. Het was ook het jaar van de westerse onze kerheid over de verdere gang van zaken. Het was het jaar van het kabinet Lubbers II en zijn succes Dat succes vroeg om een andere partner voor het CDA. Politiek was er heel wat te leren: hoe hou je het brede centrum en dus de macht in handen? Hoe verruil je van coalitiegenoot zonder zelf de breker te zijn? Hoe doe je dat zonder al te uitbundig te zijn over de volgende partner? Westonden erbij en keken ernaar. Wellicht hebben we ook nog gestemd, op het behoud, op een sociaal gezicht, op Lubbers of op Kok. Of was het op macht. Groen Links? Misschien wilden we met onze stem wel rekening houden met God, Die zegt 'Door Mij regeren de vorsten, de overheden 1989 het jaar van het milieu en het milieu bewustzijn. Was dat ee modegril of verant woordelijkheidsbesef? De tijd zal het leren. Als we maar niet hardleers blijken te zijn. 1989: kranten en tijdschriften vol. Straks nog wat jaarboeken. Bijgeschreven in de geschiedenis Nog even een terugblik en dan weer verder, steeds maar verder. Was dat allemaal nu echt zo belangrijk? Interesseert het ons? Waren we aktief ver stonden we onze roeping? Hebben we de tijd uitgekocht? Sta dan eens even stil 1989, het jaar waarin het gezin naast ons tobde. Het jaar waarin slagen vielen. Jonge mensen werden wegge rukt, de lamp van oude mensen brandde uit. Verdriet, leed. Weten we het nog of was ons medeleven met een week opgelost in 'het leven gaat verder'? Wij mensen zijn soms, onbedoeld, zo wreed. 1989, het jaar waarin grote dingen gebeur den, maar waarin we het kleine niet eerden. Ook dit jaar waren er tallozen die zorgden en verzorgden, betaald en onbetaald. Die enerzijds wisten dat een werker zijn loon waard is, maar het beroep toch als een roe ping zagen. Hebben wij er nog respekt voor? Dragen wij hen in het gebed? 1989, het jaar van de kleine dingen, een glimlach, een bemoedigende schouderklop, het klusje dat even voor een ander werd opgeknapt. Het jaar van de eerste liefde, het huwelijk dat werd aangegaan, het kindje dat geboren werd. Gewoon? Laten we dat maar vragen aan hen die moesten missen. Nee, laten we het niet vragen, het zou hen er des temeer op wijzen weer eenjaar vergeten te zijn. Oudjaar, de wereld maakt de balans op, doen wij het persoonlijk ook? Geldt dan ook: 'hoe menig maal heb Ik u bijeen willen vergaderen, maar gij hebt niet gewild"? O ja, we kwamen netjes onder het Woord, ver beeldje. We stonden pal voor de Waarheid, we beijverden ons voor geïnspireerde poli tiek. En toch.... niet gewild? 1989, genadetijd. Hebben wij die uitgekocht? Om het nieuwe jaar gezamenlijk te ope nen, hopen wij op D.V. zaterdag 6 januari, een koud buffet te houden in 'Elim'. Een ieder die hierbij aanwezig hoopt te zijn, en zich nog niet heeft opge geven, kan dit alsnog doen tot en met morgenavond (zaterdag 30 december). De kosten voor deze avond zijn 10,- p.p. Je kunt je opgeven onder de vol gende telefoonnummers: (01875) 19 81 of (01875) 20 72. ^^,^^^c. ook bij aan- en verkoop van woningen, boerderijen, landerijen enz. J. A. Mijs Tel. 01877-1309 H. A. van Kempen Tel. 01877-2614 Zaterdagavond 30 december verzorgt de Amerikaan Eric Engerbretson een avond vullend programma. Eric is een ware virtuoos op z'n gitaar en kan mooi zin gen. Zijn talent stelt hij sinds een aantal jaren full-time in dienst van de Gospel (muziek). Hij zal zowel bekende als eigen nummers ten gehore brengen. Vanaf 20.00 uur ben je welkom op ons schip 'Windekind' in de haven van Mid delhamis (aan de kant van Hernesser- oord). De toegang is slechts 2,50. Y.E. C. -medewerkersgroep Uit tellingen van het ministerie van Ver keer en Waterstaat blijkt dat het binnen- vaartverkeer in 1989 naar recordhoogte is gegroeid. Het aantal scheepsbewegingen groeide met zo'n 5%, het laadvermogen met ongeveer 10%. Vooral de duwvaart is fors gegroeid. Hoewel naar aantal scheeps bewegingen slechts 11% van het totaal, neemt zij met gemiddeld 6620 ton per eenheid circa 40% van de op Duitsland gerichte transportcapaciteit voor haar rekening. voordOe zefcerheüf VINGERLING 3-MlODÈLHARNIS-TEL 01870-2518 Klinkerlandseweg 9 3244 BD Nieuwe Tonge Tel. 01875-2235 Het betrouwbare adres voor uw 2e hands auto! Op de op 20 december gehouden ver gadering is voor de a.s. raadsverkie zing de volgende SGP-kandidatenlijst vastgesteld: J. H. van Dam, Ooltgensplaat. C. Breeman, Oude Tonge. A. T. van Gurp Jr., Ooltgensplaat. C. Groenendijk, Oude Tonge. T. F. Okker, Ooltgensplaat. H. Knops, Oude Tonge. J. Oskam, Ooltgensplaat. L. Holleman, Oude Tonge. G. V. d. Welle, Den Bommel. C. J. V. d. Welle, Ooltgensplaat. J. Dogterom, Oude Tonge. J. Bal, Ooltgensplaat. voor ♦•♦•♦♦jnnmjn><nnnn>»^nnn>»» 4- Verkoop Service 01871 1662 FOTO - FILM REPORTAGE - VIDEO COMPU^ 01871 - 1553, Stad a.h. Haringvliet Peugeot Talbot Peugeot Talbot dealer Kastanjelaan 41-43 Middelhamis - tel. 01870-3094 Er werd van harte gegeven en gewerkt. De inwoners van het dorp Dirksland kregen al op de avond van de Eerste Kerstdag een oproep in de bus om de volgende dag levensmiddelen af te geven in 'Onder de Wiek". De orga nisatoren, aanvankelijk nog wat beducht of de oproep vol doende gehoor zou krijgen, begrepen al snel dat het lukken zou! Erwaren gelukkig helpende handen om het gegevene in dozen (van den Hertog) te verpakken en nog op de avond van Tweede Kerstdag werd de voorraad in Stellendam afge leverd, van waaraf transport plaats zou vinden, zoals dat woensdagavond ook metterdaad gebeurde. Kontaktman van de Diaconale Werkgroep Hulp Oosteu ropa is de in Stellendam wonende Bram de Ronde. Vanuit de Herv. Classis Brielle bestaat al een zestal jaren kontakt met Oosteuropese landen en nog slechts enkele weken geleden was het de Werkgroep gelukt een vracht levensmiddelen naar Roemenië te brengen, te smokkelen eigenlijk. Een in Hellevoetsluis wonende kontaktman van de Werkgroep, die al zaterdagmorgen naar Roemenië vertrok, hoopt het Stel- lendamse konvooi in de Hongaarse stad Szentes op te van gen en vandaar naar Roemenië te begeleiden naar die plaatsen waar het voedsel het hardst nodig is. Het was hartverwarmend te zien hóe en hoeveel werd gege ven. Levensmiddelen die in Roemenië volstrekt ontbreken werden vanuit het hele eiland in overvloed naar Stellendam gebracht. Zelfs balen suiker, bakmeel, chocolade, kindervoe ding en conserven, 't ging allemaal snel de auto's in. Ook werd kleding-, en door velen ook geld gegeven. De vrijwilligers hebben de hele dag hard gesjouwd en woensdagmiddag konden de wagens, welgevuld, vertrekken, nadat in 'de Rank' in Stellendam door ds. Codée een zegen was gevraagd voor de mannen die hun materieel en hun tijd beschikbaar stelden om de verre tocht - tweeduizend kilo meter ver - te ondernemen. Het konvooi bestaat uit een wagen van vishandel Matthijs Jansen, met Gerard Jansen, zijn vrouw en Leen Both in de cabine. Voorts een wagen uit Hellevoetsluis, een VW- transporter van Joop van Geest, bestuurd door dhr. van Geest en Jan van Gurp Jr. en een grote wagen van den Her tog, met chauffeur Cor Koppelman en Bram de Ronde als bijrijder. Het is woensdagavond, toen het konvooi, met de Rode kruis- vlag getooid, een ontroerend afscheid geweest. „Flakkee op z'n best" zei iemand heel terecht. Evenals vorig jaar organiseert de Rabobank ook dit jaar weer een reizenmarkt. Op zaterdag 6 januari a.s. kunt u alvast een beetje in de stemming komen, want dan houdt de Rabobank in 9 plaatsen op Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland een reisinformatie dag in het bankgebouw. Wat voor korte of lange vakantie u ook leuk vindt en of u met trein, vliegtuig, bus of auto wilt gaan, bij uw eigen Rabobank profiteert u van vele jaren ervaring op reisgebied en een zeer volledig aanbod. Op deze reisinformatie-dag kunt u gratis vakantie-ideeën ophalen. Speciale informatie-kramen zijn daarvoor ingericht. Maar daar blijft het niet bij.... Via het Toeristiek Informatie Systeem kunnen de deskundige reisad viseurs u antwoord geven op allerlei vragen. Op dia's, films of video kunt u bovendien met eigen ogen zien hoe een bepaalde vakantiebestemming eruit ziet. Mochten uw vakantieplannen vaste vorm aannemen, dan zult u veel plezier hebben van deze vakantie service. De computer vertelt u met een of er voor het arrangement van uw keuze nog plaats is. Als dat zo is, kan de reis direct worden gereserveerd. Bezoekers aan de vakantie-markt kunnen bovendien deelnemen aan een wedstrijd met kans op één van de 9 reischeques t.w.v. ƒ250,-. Een bezoek aan onze reisinformatie-dag is daarom écht de moeite waard. U kunt op 6 januari a.s. terecht van 10.00 tot 16.00 uur in de volgende plaatsen: Den Bommel, Dirksland, Middelhamis, Nieuwe Tonge, Ouddorp, Oude Tonge (Emmastraat), Renesse, Stellendam en Zierikzee. In verband met de jaarwisseling zal op dinsdag 2 jïuitiaTi 1990 in het gemeentehtiis van Dirksland een worden gehouden. Het programma van deze bijeenkomst ziet er als volgt uit: - vanaf 19.00 uur gelegenheid tot het wisselen van nieuvsjaarswensen 19.30 uur nieuvyjaarstoespraak door de burgemeester 20.00 uur muzikaal intermezzo door de muziekvereniging "Amicitia" De nieuwjaarsbijeenkomst is bedoeld als een informele ontmoeting tussen ge meentebestuur en burgerij, zowel persoon lijk als In groepsverband. Burgemeester en wethouders van Dirks land, De secretaris, De burgemeester, K. Blijenberg. C. Oversier.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1