De geschiedenis van de visserij te l\/liddelhamis voor de Zuid-Hollandsche en Zeeuwsche Eilanden. Paartefiöime Klooster's bouwbedrijf i Metselwerk en Bouwtechnische adviezen t t VOORDEELMARKT J. Ml VW OUDDORP Weekblad Christelijk KLI<iRMAKER AKKEUSKNFX Openiare Yerkooping en medewerkers I MATA en medewerkers i f Prettige jaarwisseling te Huur. UERHEIW. net nmmm, mm ei tuin, Geslaagd voor doctoraal examen met flakkeese tint I een voorspoedig 1990 voorspoedig 1990 Timmerbedrijf Ontmoetingsavond GZB-IZB te Middelhamis Bladz. 2 ,EILANDEN NIEUWS" VE^IJDAG 29 DECEMBER 1989 Bijna 35 jaar geleden hield dr. J. Verseput, leraar aan de R.H.B.S. te Middelharnis, een uiteenzetting over de opokmst en de ondergang van de visserij te Middelharnis. Tij dens zijn verblijf op Flakkee had dr. Verseput een diepgaande studie van deze gemeente gemaakt en heeft er zelfs een boek over geschreven: 'Middelharnis, een eiland-gemeente". Dr. J. Verseput begon bij het ontstaan van Middelharnis in de 14e eeuw, toen er naast het moerbedrijf - zoutwinning - ook behoefte kwam aan visserij. In de tijd van Karel V werd het 'darrinckdel- ven' verboden. Er werd begonnen met indijking, waar de vissers het grootste belang bij hadden. In een octrooi van Philips II van 8 april 1567 valt te lezen dat Middelharnis „eene goede havene ende kaaie" had, die tevens diende voor uitwatering van de polders Oudelandt en Duyvenwaardt. De haven dreigde te verzanden, de polderbesturen stelden andere eisen dan de vissers, zodat naar andere geldelijke middelen moest wor den omgezien. Er werd besloten een vis- afslga op te richten, waartoe in 1597 een poging werd gedaan, echter zonder resultaat, door geringe medewerking van de vissers. Men bleef er echter pro paganda voor voeren, de vissers zouden n.l. bij verkoop aan de visafslag onmid dellijk na levering van gemeentewege betaling ontvangen, zodat er voor hen geen financieel risico in zat. Op 9 okto ber 1598 tekenden met baljuw en secre taris 16 vissers en werd de afslag een feit. Het burgerlijk bestuur was hierover zo verheugd, dat de vissers onthaald wer den op een maaltijd. De oprichtingsaktie hield in, dat de vis sers van de opbrengst de 30ste penning moesten betalen, de opbrengst hiervan diende tot verbetering van de haven. Indien de afslagprijs te gering was, mochten de vissers de vangst elders van de hand doen. Vreemde vissers moesten het recht alleen betalen als zij te Middel harnis verkochten. De visafslag werd verpacht voor één jaar. In 1599-1600 was Jacob Bastiaanse pachter voor 30,- per jaar. Daar kon niet veel van worden gedaan. De haven was toen zo ongeveer tot het huis, waar thans de Slavenburgse Bank is geves tigd. Het gedeelte tot aan Hotel Jacobi, bestond uit slikken- Het gemeentebe stuur trachtte de polder te belasten met het hele onderhoud van de haven. Dit ging niet door en in 1611 kwamen er steeds meer klachten over de haven. De toestand was van die aard, dat alleen kleine schepen konden in- en uitvaren. Er was een grotere haven nodig en het gemeentebestuur trachtte subsidie van de polder te krijgen en door tussenkomst van de Ambachtsheren werd deze ver worven. De gemeente sloot nog een lening, verhoogde de rechten op mee krap en herstelde de visafslag. Boven dien werd het verschuldigde recht ver hoogd tot de 20ste penning oftewel 5%. De haven werd in 1617 aan de polder overgedragen. De bepalingen werden strenger, de vis sers die te Middelharnis woonden wa ren verplicht de vangst aan de afslag te verkopen. Verkochten zij elders moesten zij toch het afslagrecht betalen. Ook de buitenvissers, die het Goereese gat binnenkwamen moesten hun vis ten afslag te Middelharnis brengen. Dit werd bepaald bij een resolutie van 3 mei 1678. De Ambachtsheren wisten op deze wijze het bestaan van het Middelhar- nisse viskantoor te verzekeren, zij had den het heft in handen, wat tegen de zin was van Schout en Schepenen te Mid delharnis. Tegen de willekeur der Am bachtsheren werden maatregelen ge troffen en 20 april 1681 een nieuwe keur vastgesteld, die 28 november 1682 door de Staten van Holland en West-Fries land werd goedgekeurd. Er ontstond een strijd over met de Halsheren, die hun rechten ontnomen zagen; het geschil werd na veel moeite bijgelegd, de Hals heren, Schout en Schepenen zouden het viskantoor gezamenlijk verpachten „ten behoeve van den dorpe". Op 10 mei 1685 werd door de ambachtsheren een nieu we ordonnantie opgesteld die 'approba tie' kreeg van de Staten en 130 jaar van kracht bleef. Dictatuur Omstreeks 1715 bleken weer misbruiken in te sluipen, het territoir dat tot de visaf slag behoorde werd verlegd tot aan de Noordzee. Op 11 juli 1733 werd bepaald dat van alle visrechten moesten betaald, óók van de ventjagers. Er werd dus wel een dictatuur opgelegd. In 1740 werd de visafslag te Middelhar nis bedreigd door concurrentie; in Hel- levoetsluis werd nl. ook een visafslag opgericht. Het monopolie dat Middel harnis had kon hierdoor worden gebro ken, waarom onderhandelingen werden gevoerd, wat tot de overeenkomst leidde, dat Middelharnis 10 jaar de visafslag te Hellevoetsluis zou exploiteren waar- 100 jaar geleden 20 en 27 December 1889 IN HOC SIGN o VINCES W. BCEKHöVE-i. ADVERTEMTIËN. Twmimjttmaem SIETJE VAN LEU VALK, LAUWRIiNTJE VAN SETERS Kantoor- of Winkelbediende. 7M^ p-nmTTTi mr TTninnmmn» Een mahtnieliouten Sclirijfbnreau, CONVERSIE RUSLANJD 1«G4 on 18GC, 5Rusland 6e Serie 1855. M. DE GAST, SOWMELSDIJK. Veilen en Verkoopen: 1 Eene Bouwschuur Burgerlijke .«itiiiid. te MKf.<IS!S»A]VT. HET FORTUIN" IC .Fanrilen, verschlllciid van h.iar cnjarni, fl I >i«l llk« llooril- vee, ft lioogtviirkena, diverse BSiioIilnes en ïiaii(1l>oii>v»:e- ree<l)*o5iain»eii, IWelkcrU ea Stalj;eree«lsrliapi>en. alsmede onderscheidene jne«UilaireCil OC- rteren. RADWANMOLENS Hondentreekarnmolens, CORNS, TIELEMAN, Publikatie van de Vereniging Streeicmuseum, Kerkstraat, Sommelsdijk. A. J. K. voor Middelharnis 140,- per jaar zou uitkeren. Middelharnis bezat dus 2 visafslagen! Politiedienst te water Toch waren niet alle moeilijkheden overwonnen, want de visers uit Schie dam, Pernis, Delfshaven enz. trachten dit monopolie te breken. Het lukte niet, want bij arrest van de Hoge Raad werd het oude recht van Middelharnis er kend. De limieten van de afslag werden bepaald tussen de zee en het Goereese gat „tot waer met laeg waeter drie a vier vademen waeter staet". Ter controle werd zelfs een eigen politiedienst inge steld, waarvoor de schipper met zijn vaartuig 18,- per week ontving. Bloeiperiode van Middelharnis De gemeente Middelharnis maakte een bloeiperiode mee tengevolge van de grote inkomsten van de visafslag. Dit blijkt duidelijk uit de bedragen, die de pachters voor de visafslag bevoerden. In 1600 bedroeg dit slechts 30,-; en 1650 ƒ505,-; in 1700/2230,-; in 1750/5060,- ;in 1770/10.110,-; in 1790/11.730,-en het liep op tot ruim 12.000,- per jaar. De haven Men zou denken dat de haven door de gelden van de afslag uitstekend in orde was. In werkelijkheid was dit niet het geval. De gelden werden overal voor gebruikt, zelfs voor de bouw van een nieuwe pastorie aan de Ring. In de 17e eeuw was de haven van beperkte omvang. De ligplaats bestond uit een oost-westwaarts gedeelte, zo ongeveer tot de ophaalbrug, door een smalle geul met de rivier verbonden. In 1758 besloot men tot verlenging tot aan het Havenhoofd. Voor de financiering werd een lening gesloten, de afslagper centages werden verhoogd tot lVi%. Hel levoetsluis hield vast aan 5% maar later gelukte het ook daar de verhoging door te voeren. Na veen geharrewar werd in 1806 bepaald, dat zowel de buitenvissers als de Middelhamissers 5% recht te betalen hadden. Omstreeks 1840 ontstond voor de haven ondiepte en begon de vishandel zich meer en meer naar Hellevoetsluis te ver leggen. Het verzet tegen betaling van het afslagrecht nam steeds grotere vormen aan. De visafslag werd met ondergang bedreigd en de gemeente riep de hulp in van Mr. Lipman te Amsterdam, maar deze kon geen enkel bewijs vinden voor de vermeende rechten van Middelhar nis. De moeilijkheden werden nog ver groot, doordat België als afzetgebied verloren ging. De pachtprijzen van de visafslag liepen terug; in 1850 bedroeg de pachtprijs slechts/150,-. Het kwam zo ver, dat de gemeenteraad op 14 april 1857 besloot het afslagrecht niet meer te heffen, waarmede een in stelling, die eeuwen bestaan had ver dween. Middelharnis verloor zijn be tekenis als marktplaats van vis, al bleef de visserij bestaan. hypotheek Q|] op maat... nvm Makelaar Tamboer Tel. 01870-3477 DIRKSLAND Donderdag 21 december j.l. heeft Dean van der Wekke uit Dirksland de docto randus-bul uitgereikt gekregen. Dit fees telijke feit vond plaats in de Erasmus Universiteit van Rotterdam, waar Dean ruim drie jaar maatschappijgeschiede nis studeerde. Het onderwerp van zijn doctoraal-scriptie was; 'De ondergang van de (beug)visserij van Middelharnis'. Dean heeft, voordat hij naar de Erasmus Universiteit ging, al heel wat scholen doorlopen. Zo begon hij op de Chr. basisschool in Dirksland, waarna hij de Chr. 'Prins Maurits' mavo en havo door liep om te gaan studeren aan de Lera renopleiding Zuidwest-Nederland te Delft. Daar behaalde hij in 1986 het tweede-graads diploma voor de vakken geschiedenis en nederlands. Dean besloot echter niet te kiezen voor het leraarschap, maar voor de studie maatschappijgeschiedenis. Deze studie bleek vele mogelijkheden te bevatten, zoals bijvoorbeeld de afstudeervariant 'communicatie voorlichting'. Nadat Dean zijn propadeuse en docto raal I examen had behaald, besloot hij te kiezen voor een zelf samengesteld stu diepakket, een zogenaamd 'vrij docto raal'. Hiermee verplichte hij zich om tevens op een andere universiteit te gaan studeren. Dit werd de Rijks-Universiteit Utrecht, waar hij de keuzevakken Pu blic Relations volgde bij prof. dr. A. van der Meiden. Door dit alles verschoof zijn aandacht en interesse naar het bedrijfsleven en dan natuurlijk speciaal de Public Relations hiervan. Nog voordat Dean was afgestudeerd had hij al een baan gevonden bij het aan de Brouwersdam gelegen luxueuze villa dorpje Port Zélande van Gran Dorado. Dit bedrijf wil zich, voordat het op 23 mei 1990 open gaat, sterk presenteren, en vond in Dean hiervoor een ge schikte medewerker. Uw adres voor: f Komplete ISOLATIE en RENOVATIE systemen 1 Zoals: Kozijnvervanging I Dubbele beglazing I Spouw-, dak-, B vloerisolatie I Zonwering etc. etc. (waag onze uitgebreide folder) 8 I Wij wensen familie, vrienden en relaties OUDDORP Molenweg 18b Telefoon 01878-1656 OUDDORP g Dorpsweg 41a f Telefoon 01878-2236 Werkplaats: Stoofweg 18. Tel. 01878-3704 t f 1 Bij de wisseling des jaars al onze clientèle, familie, vrienden en bekenden een voorspoedig nieuwjaar toegewenst. Hoveniersbedrijf OUDDORP - Kelderweg 36a Tel. 01878-1020 wenst u een in alle opzichten OUDDORP OUDDORP Tel. 14 46 Marijkeweg 6 wenst u allen een voorspoedig nieuwjaar Uitgaande van de Geref Zendingsbond (GZB) en de Hervormde Bond voor Inwendige Zending (IZB) worden er ook ditjaar weer een 12-tal ontmoetings avonden gehouden. Voor deze regio is Middelharnis aan gewezen. De datum is bepaald op woensdag 10 januari 1990 nam. om half acht in het Herv. Verenigingsgebouw 'De Hoek steen', bij de Herv. Kerk. Het thema voor deze avonden zal zijn: „Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid" (Matth. 6:33). Drie zendingspredikanten die momen teel met veriof in Holland zijn zullen op de diverse samenkomsten een inleiding houden. Het zijn: Ds. G. A. Schreuders uit Costa Rica; Ds. W. G. Teeuwissen uit Guatemala en Ds. G. van Ek uit Colom bia. Te Middelharnis is ds. Schreuders de gast-spreker. Behalve de ontmoeting en de inleiding zal er ook een gedach- tenwisseling zijn, die van groot belang wordt geacht. Naast de kerkeraden, de zendings- en evangelisatiecommissies uit de regio Zuid-Hollandse eilanden, zijn ook alle andere belangstellenden heel hartelijk welkom. Deze Cuurant verechijnt 'eiken Vrijdag. AbOlinBrDentspriia per drie maaiideii 50 Cent, Iraaco p. post AfzoDderlJjke nmnmerB 5 Cent. Advertentièn van 15 regels 50 cent, elke regül meer 10 cent. AdT«rtt'nti.;u driemaal gepUat'-t worden sleclits tweemaal berekend. Advertentièn wtirden bjj den VlTC^:vtu ingei^'acht tut PondL'rdiignuddag 5 uur Na een kortstünclig docli smjrleUjk lijden overleed heden onze gelielde Zuster en Aanbehuwd-zuater in den ouderdom van 48 jaar. Uit aller naam, F. VAN DER VALK, Virksland, U Uec. 1889. Ahjemeene, kennüi/evhiff. liet heeft den Heere van leven i-u hl dood behaagdvan onze zijde op te nemen in de eeuwige heerlijkheid onze geliel'du Moeder en Behuwd-moeder WüU. A. IvutKiT, I in den ouderdom vam ruim 74 jaren. In volle bewustzijn dat zij is ingegaan is een grootte troost in ons verlies. Uit aller naam van |J Kinderen en Behuwd-kinde]en,gj A. KllEEFT Az. g SlelUiuiam, 24 Dec. 1880. Eon jongeling van 25 jaar zag zich gaarne 8(ioedig geplaatst als Franco brieven worden ingewacht ouder lett. A. aan hot bureau van dit blad. Vit (1b band te huui, oji zeer bilUike voor waarden, de doelmatig ingerichte llOl'stede met ongeveer 70 Ileklaveu vruv.litbare Bouw en Woilaudon, uaneengelcgeu in de polders itoxeninMr en 4>iabfirllhiiiintttlfi' ouder Mclissant, benevens ongeveer 59 UekUiren Jaarbij liggende tli/hvu en biiileiii/rouUen. Inlichtingen verstrekt de Notaris VAN SCHOUWEN te (ioedereede. Zij, die iets te vorderen hebben van- of verschuldigd zijn aan MAKIWÜS DE WAGTER, bouwman en logementhouder te Stal aan 't ILiringvliet, worden verzocht daajv.in viiór den 1 Jauiniii l8i)ü opgaaf of betaling Ie doen ten kantine van den Notaris C. DE VRl Erf te Middelharnis. foor 's ricoren pcdlieid voorspoedig bevallen van een wolgeschiifu ZOON s KABOS, gi'liifde FjrhtgiKioto van ,1. M\itKi's SommolsHijk, 1.' Ibrmri 1890. Tegen 'Mei a... gevraagd pon l>okwamo ook goed kunnetlc schecron. Adres ondcr)i''l nnuimer dezer mlvovli~ntio a/h Bureau van lil blad. 1403, Terstond goviagd een of halfwas, val goede getuigen voorzien. Adreaond^r het nu.Tinior dezer advertentie aan het Bnreiii van dit bl.ad. 1439. Wordt te joop nangelioden geheel voor «chrijftafel ingericht legen billijken prijs. Te hevngen bij den uitgever dezer courant onder het p. dezer advertenlio. 14U7. VAJJ Coupons 1 April en 1 October. Ilouifcrs worden beleefd verzocht hunne stuk ken vóór of op lü Februari 1890 in te leveren ten kantore van EENE De Noxms VAN SCHOUWEN te Qoede- reedf, zal op nnnilerilaijrn It en fnaart n. 's vm. tl tire, in na te melden herberg te MELISSANT op het dorp. 2 De van ouds bekende, gunstig gelegen IIERnültC, IMidtlelliai-niM, 5—IK Ucc. UF.llORKN. llillrtj., J. VV. C.ïHttZMlco K. v. il. \V«[Jc; Jota, aU Georirt; Krimrü, i. V. .V. L. Auiijicrli'c' cu A, l'riioii; ilduiia ('oniclia, d. V. J. Kosltr yii n. de Korlu.- AbniliLim (Jerrit. z. v. Ju]i. Krijli u- biT.; vil M. L. ■•A» Aivlw,?[iie«-, Film\,us, i. v. 1'. v.il. >[t,jdp cu J. Viil- huiicji; Joli«uiiis, i. V. J. NoorJ.jL oi F. S|i.,-. Ju,i v. A. Iln™-.•n Jl. Kli-iii;Mti;ttji', il. V. L. V, J. NicuwTiiilijk iiifil lil-Kimiiig. ONlIEUllldUWlli L. L<iiliUT>l.j.enJ.J.iliiilliiti,i|. 22 j. ÜK'l'llUUH'U II. V. J. Uij/t 2ü j. en N. J. l'ut ii j.; L. A. Smle. mail 2a j, ril AVounnmi 52 j. OV EILI.KUENA. vun Heemst ü7 j.-. A. lüu i'rumjeu 4 vi Aen. Wen Boiuiucl, 17 Occ. r.EIÏOUKrl: DiiiiiiJHiu^, i V. S.JiiiiBi'ii en J.UuiiOiQkun. OVKIlLKDEN; W. lCeljl75j, Mcuwu Toiigc, ta Nov.IT l»ce. GKMOllKN. Adriiiiin, il. V. I.. viin K» eu 11. Jluiilers; Cornelia, d. ï.lJ.Berklii,reu J. v.d.Tol; Adnuiuis llasltullu, 1. T. i'. ilükker eu J. llurtniHii. (JNUEIITIIOUWD; D. Mtlmaiit 37 j.(ï»li Mel;s«aii() inel M. Vir- .luelSij. OV EllUEDEN: A. T. d. Tol S m.; J. K.i.leUiii 01 j.; J. E. EeUUourg (17 j eu +111 i A.Tiiiiiiier 71 j.en U m. IMcliowaut, 1«—IN Ucc. CEllOllEN: Joliimnij. 2. r. C. »an «eek en M. W. 11 rocnenjijk; Kliia r. T, 11. J. Keijieren 11 lUVker.; Joli, v. A. r. (inlik t-n A. van Oi«- iiin^'en; Jan, i.y.i. van U'a;;enin(;eii eu U. 1). ileal man, Ljnelje J^lajijv J, J. A. Srrnijk en .1. den Hoer. OVEllEEUH.N: i. ïan Heek 1 iliig. Mtcllcudnui, 'il Mot.—Il Uec. GEDOKEN; Jan Maarlen, i. v. A. Kreeft en U'. v. lliereu, Stüll'el, i.v. C. Keijiir en U. Koon. <MOC4lei*eeilc, "il IVov.11 Ucc, CEKOflENi Curiiilu. V. C, 3 llioufeinan en M. Meli.sanl- GE'l'llOl'WU-. A. ï«ii Ra.illuoi (van llcileiüoUlui») iS j. en 11 •J,okker il j. ïJ te MELISSANT ann den grintweg. De invBntaria wordt dadelijk na den afslag publiek verkocht. Do NntnTi=. VAN SCHOUWEN in Gordcreedc, zal op UoiKlrrdns FelH'iinrl n.a., 'a vm. nri>, op de liofslede „Clcilnïil rn 'Volliar- «liiiff'*, in den polder lïoKonisso onder ^lelissant. in bet openbaar TcpKoopcn worden volgens de beste constructie gemaakt en geleverd „op keur goed" door Timn nan te iMELTSSANT kritisch selekteren i»«(iR>CB-;it<>j!t^aKi»c»i»a*»fcaw.s«gNr*!°i(^^^'' ctKiir<*f!%4eK9ii9ïi^^3e>!4ii«t>!^9K^<3K^ i!iir9riii«»i«k3)!ö49^iifl>^OT^^lK«

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 18