EIIAIIDEII-IIIEUWS Wilgen knotten Reisverslag kerstpakketten aktie S.F.H.P. Wij zijn rentmeesters onzer goederen... JKIJKVENSTER Extra openingsuren bibliotheek Ooitgensplaat 0 0 Tiende jongerenzendingsdag GZB, HGJB en IZB VERVOLGVERHAAL Jan Knape Mzn. blik op kerk "^P en samenleving Lj - Ongelooflijke veranderingen - Gebedsverhoring? - Vrede op aarde? 01870 4844 Onafhankelijk HYPOTHEEK-ADVIES Tweewielercentrum Middelharnis Namens Cock, Gees, Mieneke, Adrie en Corrie - en de S.F.H.P. - - 7 - Niet uitgegeven manuscript, beschikbaar gesteld door M. A. Knape 5e blad VRIJDAG 29 DECEMBER 1989 No. 5863 Het nieuws uit Oost-Europa domineert nog steeds op de voorpagina's van de meeste dagbladen. En dat is ook geen wonder, wanneer we ons realiseren hoe onbegrijpelijk het allemaal is en hoe snel het allemaal in z'n werk gaat. De muur, die 28 jaar lang het oosten van het westen scheidde, heeft, voor zover hij nog bestaat, geen funktie meer. De gren zen zijn opengegaan en het bewind waaronder de volken van het Oostblok tientallen jaren hebben gezucht, heeft ineens een menselijker gezicht gekre gen. Het blijkt dat de twee woorden die thans iedereen in het westen kent, 'glas nost' en 'perestroika' geen loze kreten zijn geweest. En het is geen wonder dat velen, ook onder ons het nog maar nau welijks vertrouwen. Is het niet te mooi om waar te zijn? Is het niet een list van de rode machthebbers om het westen zand in de ogen te strooien? Er is in deze hele toestand één element dat nog weinig aandacht heeft gekregen. Jarenlang hebben tal van christenen ter- wille van hun geloof ontzaglijk veel moeten lijden. Ze werden opgenomen in psychiatrische inrichtingen om van hun geloof te 'genezen', of ze werden verban nen naar werkkampen in Siberië. En al die tijd is er daar en hier voor hen gebe den, dat ze in die verdrukking staande zouden blijven en kracht zouden ont vangen om het te dragen. Maar ook gebeden of er aan die verdrukking een einde mocht komen. Het was zo'n vaste gewoonte geworden om te bidden voor de christenen achter het IJzeren Gordijn, dat de Evangeli sche Omroep een tijdje geleden de pre dikanten moest voorhouden hun ge beden te 'herzien' omdat er in het Oost blok nauwelijks meer iemand terwille van z'n geloof wordt vervolgd.... Dat deed bij sommigen de vraag opkomen of ze wel hebben geloofd in de kracht van het gebed? Er is wel trouw gebeden voor de ondergrondse kerk en voor de ver drukte christenen, maar was er ook geloof dat God op Zijn tijd die gebeden zou verhoren? Het deed me denken aan de geschiedenis van Petrus. Hij zat in de gevangenis en werd zwaar bewaakt. En de gemeente van Jeruzalem bad onop houdelijk om zijn verlossing. Maar toen hij in levenden lijve voor de deur stond, toen werd het niet voor mogelijk ge acht... Dat alles bracht me aarzelend overi gens tot de vraag: mogen we de ingrij pende veranderingen in de landen achter het voormalige IJzeren Gordijn misschien zien als een verhoring van al die gebeden? Tegelijk vervult de hele situatie ons toch met enige zorg. Nu de bevolking van de Oostbloklanden ongehinderd in het wes ten kan komen, zal zij worden gecon fronteerd, niet alleen met de westerse vrijheid, maar ook met de westerse wel vaart en het westerse materialisme. En hoe zal daarop worden gereageerd? Zal de weelde waarin wij leven op den duur niet een groter gevaar betekenen dan de verdrukking en de vervolging? Rondom Kerst krijgen de woorden uit de engelenzang 'Vrede op aarde' altijd een onevenredig accent. Maar vrede is niet in de eerste plaats afwezigheid van oorlog. Vrede is de herstelde harmonie tussen God en mensen, en tussen men sen onderling. Wat kunnen we elkaar rondom de Kerst dagen beter toewensen dan deze vrede? Waarnemer b.v. A.S. zaterdag 30 december gaat de vereniging voor Natuur- en Landschapsbescherming Goe- ree-Overflakkee weer wilgen knotten. Deze keer de wilgen aan de Kjammerweg ten zuid-oosten van Oude Tonge. Iedereen die de handen uit de mouwen wil steken is welkom. De aktie begint om 8.30 uur en duurt tot ongeveer 12.30 uur. Gereedschap is in geringe mate aanwezig, maar wie in het bezit is van een goede hand- of motorzaag kan deze geriist meenemen. Het afkomende openhaard hout zal onder de helpers wor den verdeeld voor 10,- per m^. De Krammerweg is te bereiken via de provincialeweg richting Oude Tonge. Voorbij Oude Tonge bij Dierenpension 'Ons Eiland' rechtsaf, einde weg links de Heerendijk op en rechts naar beneden. Verdere inlichtingen: Anton Tromper, tel. (01870) 41 56 of Kees van 't Zelfde, tel. (01870) 55 66. '83 Vanaf 1 januari kunt u elke werkdag terecht in de bibliotheek in Ooitgens plaat. Naast de al bestaande openings tijden op de maandag, woensdag en donderdag worden de deuren ook op dinsdag en vrijdag geopend. De nieuwe openingstijden zijn: dins dagmiddag 15.00-17.00 uur en vrijdag morgen 09.30-11.30 uur. De vrijdagmorgen is voornamelijk be doeld voor ouderen lezers. U kunt dan op uw gemak uw boeken uit zoeken of een tijdschrift of platenboek bekijken. Ook niet-leden zijn altijd wel kom om even een tijdschrift te lezen of bij te praten. Kom eens kijken wat de bibliotheek u te bieden heeft. Een gratis kopje koffie wordt u geserveerd. Uiter aard zijn ook jongere lezers welkom. De abonnementsprijzen blijven in 1990 ongewijzigd: jeugd t/m 17 jaar gratis, volwassenen ƒ20,- en 65-l-'ers 5,-per jaar. De openingstijden zijn per 1-1-1990: maandag...!.19.00-21.00 uur dinsdag15.00-17.00 uur woensdag13.30-15.30 uur donderdag19.00-21.00 uur vrijdag09.30-11.30 uur Hoek Hoflaan/ Sell ooistraat 01870-3332 Zaterdag 6 januari 1990 hopen GZB, HGJB en IZB gezamenlijk de tiende Jongerenzendingsdag te houden, op nieuw in de Veluwehal te Barneveld. Er worden weer veel jongeren verwacht, die zich samen willen verdiepen in zending en evangelisatie en willen nadenken over hun betrokkenheid daarbij. Op alle mogelijke manieren wordt er een appèl op je gedaan: in de bijbelstudie, in de toespraak en in allerlei programma onderdelen. De dag heeft dan ook als thema 'Laat je licht schijnen'. Dat kan alleen als je het Licht der wereld kent! Deze tiende dag zal anders zijn dan vorige dagen, doordat een deel van het programma bestaat uit keuzepro gramma's. Na de bijbelstudie van ds. J. C. Schuurman uit Rijssen en de zang van 'Les Basakoli' (een groep jongeren uit Zaïre, die in België theologie stude ren) zullen de bezoekers uitwaaieren naar verschillende keuzeprogramma's, zoals een programma over zorg voor vluchtelingen (door de zendingspredi kant ds. G. A. Schreuders uit Costa Rica), een toespraak van majoor Boss- hardt van het Leger des Heils, een forum over prioriteiten in jongerenevangelisa- tie me to.a. ds. Niek van Exel (Youth for Christ) en Jeff Fountain (Jeugd met een Opdracht), een programma rond het HGJB-projekt 'De stad zal bloeien' (2) en een programma van de speelgroep 'Voetlicht' uit Waddinxveen. Na de middag verzamelen de bezoekers zich weer voor een toespraak van ds. C. G. Geluk en zang van de jongerenkoren 'Masjiach' en 'Lachai Roi' uit Scherpen- zeel. Het programma is afgestemd op jonge ren van 16 jaar en ouder. Er wordt geen toegangsprijs gevraagd, maar wel gere kend op een bijdrage in de kollekte. De Veluwehal staat op een loopafstand van 5 minuten van het station Barneveld Centrum (spoorlijn Amersfoort-Ede/ Wageningen). Auto's gaan via de Al en Al 2 en volgen in Barneveld de bord jes Veluwehal. De dag begint om 9.30 uur met samen zang. Vóór die tijd is er koffie, dus zorg dat je op tijd bent! Na maanden van veel voorbereidend werk was het vrijdag 8 december dan zo ver. We kwamen bij elkaar op de Molen dijk bij Cock en Rien van Dijk. Alle maal heel gespannen, wat staat ons te wachten? Na eerst het busje (wat we helaas hebben moeten huren) geladen te hebben met onze koffers, reden we richting brandweergarage om de laatste goederen in de container te laden. Mevrouw Gees Vroegindewey bracht nog heel veel broden en sinaasappelen mee, de container was tot de nok toe vol met 4000 kerstpakketten, kleding, naai machines, dekens en medicijnen, ook nog voor ƒ25.000,- aan laboratorium spullen enz. enz. Om 12 uur namen wij afscheid van onze mannen, en kon de reis aanvangen. We arriveerden om 14.30 uur bij de Ned. Duit. grens en alles verliep voorspoedig, en de spanning vloeide wat weg. 19.00 uur passeerden wij de grens tussen de twee Duitslanden, ook dat ging zonder problemen, en nu op naar Polen, 22.30 uur poolse grens, daar hadden we de eerste tegenslag, om onverklaarbare redenen 5 uur wachten, tenslotte bereikten we om 5 uur SULE- CIN waar we bij pastoor JANICKI zou den slapen, dit was tevens ons eerste los adres, de ontvangst was hartelijk met brood en koffie, daarna moe naar bed. Zaterdag 9 december om 11 uur weer op, ontbijt stond klaar, en zijn daar na onze eigen Poolse gezinnen gaan bezoeken in MIEDCiTlZECS, het viel ons niet mee deze konfrontatie, vele tranen welden in ons op bij het aanzien van zoveel armoede en leed, maar ook een beetje van vreugde om de blijde kindergezicht jes want de tante en oom uit HOLLAND kwamen nooit met lege handen, later op straat konden we onze ogen niet gelo ven, een oud vrouwtje zagen we uit een vuilnisbak eten, we waren zeer ontroerd en zijn gauw een pakketje uit de auto gaan halen, met ongeloof staarde ze ons aan en rende met het pakketje onder haar arm weg. Bij aankomst later in SULECIN ontmoeten we nog meer Hol landers die op doorreis waren en ook overnachten bij de pastor, hierbij was ook dominee Venema uit Enschede met twee kerkeraadsleden, deze avond voel den we ons echt thuis met z'n allen. Zondag 10 december om 7 uur opge staan (de twee chauffeurs van het trans port waren inmiddels ook gearriveerd) en na het ontbijt met z'n allen naar de kerk, deze was stampend vol, en alhoe wel wij er niets van konden verstaan, voelden wij ons toch een met deze men sen, vooral toen pastor Janicky ons in het Hollands bedankte voor de vele hulp en liefde uit Nederland. Na deze kerkdienst is de dominee uit Zilona Gora op bezoek geweest, om kennis te maken en gelijktijdig om zijn aandeel van de pakketjes mee te nemen, 80 stuks. Deze middag hebben we per soonlijk 1400 pakketjes uitgedeeld aan de schooljeugd uit Sulecin, en was er heel veel vreugde, een jongetje was in de sneeuw gaan zitten achter een struik met om hem heen de spullen uit zijn pakket. Maandag 11 december liep om 6 uur de wekker weer af, en vertrokken we geza menlijk met de chauffeurs richting POZNAN, het was deze ochtend koud, 's nachts had het gesneeuwd en 10 gra den gevroren, na aankomst in Poznan hebben we gezamenlijk de container gelost in een school waar er twee lokalen voor leeg gemaakt waren, dit was de komende dagen ons depot, zeer ver moeid zijn we 's avonds het gezin van Gees gaan bezoeken, dat was heel triest, dit gezin woonde met 5 kinderen en een oma in een 2-kamer flat, onvoorstelbaar, daar moesten ze in wonen, slapen en eten, daarom waren ze vreselijk blij met het opklapbed wat Gees uit Holland had meegebracht, we schrokken erg op een bepaald moment toen Barbara het niet meer aan kon, en flauw viel van de emotie, we huilden allemaal!!! de vier oudste kinderen sliepen dwars op één bed in de kamer, daar stond ook de wieg met de paar maanden oude baby, en ook de kinderwagen, allemaal uit Holland, ongekend wat een armoede. Dinsdag 12 december vroeg opgestaan om op tijd richting school (depot) te gaan. Allereerst de overige 2200 pak ketjes op leeftijd uit gesorteerd, daarna hebben we gezamenlijk een gedeelte uit gedeeld aan de kinderen, deze dag ver liep een beetje stroef, waarschijnlijk hadden we de emotie's van de vorige dag nog niet geheel verwerkt, maar gedeelte lijk werd dit weer goed gemaakt door de vreugde en blijdschap van de kinderen. Woensdag 13 december 7 uur weer opge staan, integenstelling met gisteren loopt nu alles weer gesmeerd. Cock en Mie- neke blijven op school in Poznan, Gees, Adrie en Corry gaan naar Lubon een dorpje net buiten Poznan, ze nemen de bus vol met pakketjes mee, na aankomst krijgen ze te horen dat er geen 100 maar 400 kinderen zijn op deze school, dus nog 3 maal heen en weer, dit alles werd met plezier gedaan, want het doet je zo goed steeds weer dié blijde en dankbare gezichten te zien van deze kinderen, we zijn dan ook gebleven tot allen de pak ketjes open gemaakt hadden, alleen al om de reaktie. Daarna zijn we terug gereden naar Poznan waar Cock en Mieneke nog druk bezig waren met pak ketjes uit te delen op school, en ook de meegebrachte kledinga die door de kin deren ijverig gepast werd, dit was een schouwspel apart, geweldig toch! Verder zijn we een babytehuis wezen bezoeken, met de kerstpakketjes van O tot 3 jaar konden we daar goede zaken doen, brood en sinaasappelen gingen ook mee, een triest gezicht, er stond een box van wel vier meter met daarin vele baby's en allemaal zonder moeder die voor hun kon zorgen, we hadden ze zo in onze binnenzakken mee willen ne men. Dit tehuis kreeg als subsidie 1 gul den per week voor één baby, onvoorstel baar toch wat een verdriet, ook hier speelden ons vele emotie's parten. Hierna gingen we richting peutertehuis, ook allemaal peuters waar de moeders niet meer voor konden zorgen, door en door triest, maar pure realiteit, ook hier deden we ons werk namens de gehele Flakkeese bevolking. Het gezin wat we hierna bezochten heb ik geen woorden voor, wat een ellende, een kamertje van 3 bij 4 meter, tegen een vieze muur stond een matras waar de kinderen op slaapten, daar weer tegen aan een verveloze tafel, daar weer tegen aan een ledikantje, leefruimte was er haast niet, de aanwezige baby was geestelijk niet in orde, het oudste meisje ging iedere nacht bij oma slapen, daar was hier geen ruimte voor, de overige kinderen waren zo mensenschuw dat ze weg kropen onder een deken en we ze niet meer te zien kregen, stel u dat eens in Holland voor, is hier onze hulp niet op z'n plaats. Het volgende gezin was er een waarvan de moeder gehandicapt is, deze woonde in een flat op de vierde verdieping zon der lift, en kwam daarom nooit haar woning uit, ook hier lieten we wat flak keese hartelijkheid achter. We zijn stil letjes vertrokken, en waren erg moe, en huilden met elkaar. Donderdag 14 december om 8 uur weer op school, de tijd raakte op, de kinderte huizen kwamen zelfde pakketten opha len met handkarren en kleine vracht auto's. De dominee van de evangelische kerk uit Poznan heeft veel kleding, industrie-naaimachine en pakketjes meegenomen voor zijn gemeente. Ook het blindeninstituut kwam het zelf ophalen, zo kwamen we aardig door de vracht heen, maar ook de energie bij ons raakte op. Moe en voldaan zijn we om 5 uur 's avonds naar huis terug gekeerd, het afscheid van al onze vrienden in Polen viel ons zwaar, wij lieten ze hier achter in wat voor onmenselijke omstandighe den, wat zal voor hen de toekomst brengen. Nu ik dit op papier zet voel ik nog de omhelzingen, wat wij via onze stichting hebben mogen doen, vooral ook na mens de vrijgevigheid van de Flakkeese bevolking verdiend navolging, er wordt op u gerekend ook in POLEN, u krijgt er liefde en dankbaarheid voor terug. In totaal hebben we zo'n kleine 25 scho len en instellingen kunnen helpen met pakketjes, en andere goederen, is dat niet fantastisch. '^^■>f'^^■^■4■'^^■'^*'^'^^■^■>^4■'^'^^'^>^*4■'^^■'^^■**'^^■**^■*4■'^*'^**^■^■>^*>^^■^■'^>^'^^■'^'^^■^■^■>^^■'^'^'^*'^ Nee, al die mensen waren hier niet. omdat ze het licht uitgedraaid hadden, en omdat de juffrouw geen lucifers had. Wat deden al die grote mensen dan hier, en waar praatten ze zo druk over? Er moest iets heel ergs gebeurd zijn. En ongerust vroegen ze het aan een meisje, dat een beetje buitenaf stond: „Wat doen al die mensen hier, Lietje?".... Het meisje keek naar hun onthutste gezichten, maar ze vond het niet vreemd, dat de jongens zo benauwd naar haar keken, want ze was zelf ook erg van streek. En zenuwachtig begon ze te vertellen. Dat het licht in de school ineens was uitgegaan, ze kon den niets meer zien. En een paar waren er bang geweest.... En er waren er ook die een pretje wilden maken, en ze hadden hardop gelachen. Toen had de juffrouw gezegd: stilte, en ze had de deur open gedaan van de gang.... En over de dorpel was ze gestruikeld, en ze had geschreeuwd, dat ze haar been gebroken had.... Toen waren ze allemaal bang geworden, en ze hadden uit de school gewild, en een paar meisjes waren ook gevallen, over de juffrouw met haar gebroken been.... Ze brak plotseling haar verhaal af. De jongens hadden stil geluisterd, hun gezichten gloeiden alsof ze het heel warm hadden, en toch liepen er koude rillingen over hun rug. Wat vertelde het meisje?.... Het licht was uitgegaan. Natuurlijk, dat wisten ze, dat hadden ze zelf gedaan. En was de juffrouw gevallen, en had ze baarbeen gebroken? Dat was verschrikkelijk, dat was hun bedoeling niet geweest! Nee, natuurlijk niet, wie zou er nu zo gemeen zijn. Maar ze hadden het toch gedaan! En waren er nog meer ongelukken? Er waren meisjes gevallen, over de juffrouw.... Hadden die ook hun benen gebroken? Ze wilden het weten. „En toen?".... Frans vroeg het, zijn stem was zon der klank, en driftig greep hij het meisje bij haar schouder. Boos draaide ze zich om. „Laat los!".... zei ze vinnig. Ze rekte haar hals om te kunnen zien. De schooldeur ging open, er kwam nu licht uit de gang. In de deuropening stond meester Van Driel. En er waren in de gang nog meer mensen. Ze kwa men naar buiten. En met hun allen droegen ze iets. De mensen gingen opzij om hen door te laten, er was een geschuifel van veel voeten en een geroezemoes van stemmen. De mensen gingen op hun tenen staan om te kun nen kijken, en het meisje van daarstraks klaagde, dat ze niets zien kon. Ze was ook nog zo klein. De jongens keken alleen naar elkaar, met een vreemde, schuwe blik. Ze wisten wel wat daar gebeurde al zagen ze het niet. Ze brachten de juf frouw weg, die haar been gebroken had.... En dat hadden zij gedaan!.... Langzaam slenterden ze weg, waarheen wisten ze zelf niet, maar ze wilden hier vandaan, ze durfden niet te blijven. Ze waren bang, dat ze de juffrouw hier langs zouden dragen, en ze zouden de moed niet hebben om er naar te kijken.... Nee, ze wilden weg, weg.... Op de hoek van de straat bleven ze staan, zwij gend. En ze keken naar de mensen, die langzaam verdwenen. Een paar meisjes kwamen er deze kant op, druk pratend liepen ze voorbij. Dan werd het stil. De deur van de school stond nog open, er was een grote helder verlichte plek in de verlaten straat.... „Jongens".... begon Frans. Maar dan zweeg hij, en ze keken elkaar aan met schuwe ogen. Het werd weer stO, een benauwende stilte.... Piet was de eerste die weer woorden vond: „Heb je nou je zin gehad?".... vroeg hij aan Frans. Zijn stem klonk hatelijk. „We moesten het licht toch uitdraaien?.... Jij bent er over begonnen!.... Het is jouw schuld!".... Piet had bijna een gevoel van blijdschap, dat het zó gegaan was. Alleen vond hij het jammer, dat het zó erg was met de juffrouw, en dat hij er aan mee geholpen had.... Maar anders! Frans altijd met zijn plannen! Hoe was hij er eigenlijk toe gekomen om mee te doen. Hij kon het eigenlijk zelf niet begrijpen. Hij had zich bang laten maken door Frans, omdat die zei, dat hij niet durfde! Zo'n kale arbeider! Hij werd boos als hij er aan dacht hoe hij geduld had, dat Frans de baas over hem speelde. En hij zei nog eens om hem te grieven: „Als je nog eens een plan hebt, dan moetje ons eens waarschuwen, jo, dan doen we weer met je mee, is het niet. Langen?.... Om de juffrouw d'r been te laten breken!".... Frans schrok er van, dat Piet het zei. Hij schrok er zó van, dat hij eerst niets terug kon zeggen. Want het was waar wat Piet gezegd had. Hij had het plan bedacht. Maar wie zou nu kunnen denken, dat het zó ongelukkig af zou lopen. Hij was bijna geneigd, om boos te worden op de juffrouw. Wat deed die te gaan vallen! Waarom was ze niet voor zichtiger geweest! Het was in elk geval erg laf van Piet om daar zó over te praten. Ze hadden het toch met hun drieën uitgewerkt. Ze hadden het samen gedaan en alle drie hadden ze evenveel schuld. Wat deed het er toe wie er het eerst over begonnen was. Het was een echt gemene streek van Piet om de schuld op hem te schuiven. Daarom zei hij: „Jij hebt het licht uitgedraaikd.... en als je dat niet gedaan had".... Hij bleef half in de zin steken.... Het was niet omdat hij bang was voor de toornig flikkerende ogen van Piet en voor zijn dreigende vuisten, die hij in bokshouding ophief Maar hij voelde, dat het gemeen van hem zou zijn om dat te zeggen. Dat mocht niet! Hij wist heel goed waarom Piet het licht uitgedraaid had. Omdat hij bang was, dat anders heel de school weten zou, dat hij niets durfde! En ze hadden er eerlijk om geloot! Hij wou er niet meer over praten. Ze hadden alle drie even veel schuld. Kees net zo goed, al had die alleen maar op de uitkijk gestaan. Maar Piet moest niet denken, dat hij zijn mond hield, omdat hij bang was voor die dreigende vuisten. Daarom tartte hij: „Kom maar op als je durft!".... Hij zei het, maar zijn handen bleven in zijn zakken. Nee, ze moesten nu niet gaan vechten. Dat vond Kees ook, die ging tussen hen in staan en terwijl hij Frans achteruit duwde zei hij: „Niet vechten, jon gens".... En hij stelde tegelijk vast: „Ik heb het in elk geval niet gedaan.... Ik heb alleen maar uitge keken of de meester niet kwam.... Jullie zoeken het maar uit, hoor".... Frans wendde zich af met een gebaar van min achting. „Bah, wat een kerels!".... En terwijl hij wegging zei hij nog: „Je kunt zeggen wat je wilt, maar we hebben het met ons drieën gedaan".... De anderen kwamen achter hem. Ze haalden hem in en kwamen naast hem lopen. De toren klok sloeg half zes. {-wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 17