Wij wensen al onze relaties een voorspoedig 1990 Tussen kunst en kitsch op Neeltje Jans Slagerij 9^. 3Claaé^eH FLAKKEESCHE BAZAR architektenburo a. koole WENST U VOORSPOEDIG 1990 Rabobank Middelharnis NMBBANK Verenigde Spaarbank N.V. TIPS voor een goed diner een gelukkig en voorspoedig 1990 VRIJDAG 29 DECEMBER 1989 „EILANDEN NIEUWS" Een prachtige novemberdag: Neel tje Jans is het decor voor het pro gramma „Tussen Icunst en kitsch" van Kees van Drongelen. In de loop van de middag gaan we er heen. We hebben geluk, er zijn nog kaarten. Met nummer 970 scharen we ons bij de wachtenden in de hal van het Topshuis, waarin een ge dempt geroezemoes kunst- of kitsch- bezitters af en aan lopen, slepend met de meest uiteenlopende kost baarheden. In tafellakens en kapstokkleden We zien al gauw bekenden van Goeree- Overflakkee en nieuwsgierig wordt er gevraagd: „Wat heb jij bij je?" Een ken nis haalt een stel zilveren signetten uit een broekzak en zegt: „M'n vrouw heeft nog één en ander in haar tas, schilderij tjes en zo." De schilderijtjes passen keurig in de tas. Dat is een uitzondering. De meeste be zoekers hebben ontoereikend verpak kingsmateriaal voor hun voorwerpen, hetgeen een verblijf in de „wachtkamer" van de kunstspecialisten buitengewoon boeiend maakt. Naast ons zit een mevrouw met een rie ten mand die is afgedekt met theedoe ken, waaruit de hals van een blauwe vaas steekt. Delfts? Het zal haar be nieuwen. Er komen mensen uit de spreekkamers naar beneden, we slaan hen onbeschei den gade. Een vriendelijk ogende dame gewapend met een krijgshaftige helle baard wordt gevolgd door een heer met twee schilderijen in zwaar vergulde gip sen lijsten. Hij zwaait er opgewekt mee: „Wij weten het, we gaan een wereld reis maken." Via de megafoon wordt omgeroepen dat de nummers tot aan 825 naar boven kunnen. Het is alsof een vliegtuig vol loopt. Een onwaarschijnlijk schouwspel van voorwerpen in plunjezakken, kap stokkleden, tafellakens, plaids, vuilnis zakken. Vooroorlogse dekens van een onbestemde kleur verhullen schilder werken van onbestemde komaf Er zijn opvallend veel schilderijen in opvallen de omhulsels. Voor de eigenaars van een groot schilde rij in een geblokte plaid wordt het een toer om in de lift te komen. Ze gaan er moeilijk in en komen er achteruit even moeilijk weer uit. Na veel heen en weer kiezen zij de wenteltrap naar de zoveel ste verdieping. We zien hen door de gla zen cilinder, die de spil van het gebouw vormt, omhoog gaan. In een blauwit badlaken steekt een enor me vaas, iemand draagt een groot beeld van een paard voor zich uit met de hand onder de buik van het paard, een welge moed heer torst een machtig stuk Afri kaans houtsnijwerk. Het leukst vinden we de meneer met plastic tas waarop heel toepasselijk „ver rastas" staat. Kommentaar Bij zoveel verrassende voorwerpen in een zo bonte verscheidenheid aan ver pakkingen kan kommentaar niet uit blijven. Bekenden komen elkaar tegen, kijken taxerend rond en geven alvast hun oor deel over de aangeboden schatten. Bij de entree van een schilderij zonder lijst maar met winkelhaak en gat, wordt in het voorbijgaan opgemerkt: „'t Is wel stoffig, maar of het ook waardevol is?" Als even later het schilderij in kwestie achteloos tegen de benen van de eige naar geleund staat, wordt het door die en gene nog eens goed bekeken: „Die heit 'n zo van de vliering gehaeld. Wat staet 'r op, schaepen? 'k Hao 't nie haog op." Een beeld met plaid ontlokt de vraag: „Wat zit daar onder, een naaimachine? O nee, een paard." De lift brengt weer een lading mensen naar beneden die met hun schatten de thuisreis aanvaarden. Voor het eerst zien we iemand die duide lijk opgetogen kijkt. Wat gaat er om in de mensen die zojuist een oordeel over hun kostbaarheden of vermeende kostbaar heden hebben gekregen? Het schilderij van 2 bij 3 meter in vleeskleurige oude deken dat door jong echtpaar zo voorzicht naar binnen werd gedragen, wat stelde het voor? Hoeveel tassen met vergulde lijsten zijn zonder waarde gebleken, hoeveel hoog gespan nen verwachtingen zijn wel of niet be waarheid geworden? Kunst of kitsch? Gespannen verwachting is er, een vreemde opwinding die tastbaar wordt als men naar boven gaat waar de des kundigen zitting houden. Eenmaal op geroepen - om half vier zijn we bij num mer 925 - haast men zich in de lift of de trappen langs en in het zicht van de ta fels waaraan de diverse antiquairs zete len, verdringt men elkaar zachtjes maar zeker alsof er iets te halen valt. Een bepaalde gretigheid om de geschie denis of de aarde van een eigendom te weten te komen of bevestigd te zien, doet soms vergeten dat men het eigen voor werp al heeft en ook mag houden, on geacht het oordeel van de antiquairs. Al is het bij nader inzien niet zo oud als men altijd had gedacht, het bordje van oma of de tabaksdoos van opa wordt er niet minder mooi of dierbaar om en het tinnen zoutvaatje wordt niet minder de coratief als het Engels blijkt in plaats van Hollands. Men neemt hetzelfde voorwerp mee naar huis als waarmee men gekomen is, hoe dat ook getaxeerd mag worden. Aan de tafels van de verschillende spe cialisten is er aandacht voor alle voor werpen. We zien hoe de heer Laméris liefdevol een glazen vaas ter hand neemt: een gesigneerde Gallé, een bij zonder stuk van grote waarde. Maar ook ons eenvoudige tinnen theebusje, ge koesterd aandenken aan een verre reis, wordt door hem op waarde geschat. Een prachtig Zeeuws mes doet hem op merken dat hij wel verwacht had die dag meer van zulke typisch Zeeuwse messen te zien te krijgen. Terwijl een collega zich warm loopt voor de opnamen van voorwerpen die daar toe eerder op de dag zijn uitgekozen, wordt aan een andere tafel een kinderpo van blauwwit aardewerk aan alle kanten bekeken. De eigenaar heeft van een deskundige uit Makkum al eens gehoord dat de po uit het buitenland afkomstig moet zijn. Hier hoort hij nu dat het voorwerp hoogstwaarschijnlijk Makkums is. Als we hem naar zijn reaktie vragen, zegt hij bedachtzaam: „De waarde kan me niet zoveel schelen, we verkopen hem toch niet. Het is een apart ding en het wordt nu alleen nog maar interessanter." Er wordt verschillend gereageerd op wat men te horen krijgt. Een dame roept bij het oordeel over haar porceleinen bord in impulsief: „Wie wil het kopen voor die prijs, dan ga ik naar de winter sport." De vazen uit de rieten mand met thee doeken blijken toch Delfts te zijn. „Ze gaan weer terug in de kast", zegt de eige nares. „Ik heb geen geschikte plaats om ze neer te zetten." Een echtpaar dat een zeer kostbaar klei nood blijkt te bezitten wil liever niet in beeld komen: „Het stond altijd gewoon in de kamer, maar nu zullen we maar een kluis huren." In een hoek van de zaal is Kees van Drongelen geconcentreerd aan het werk; kunst of kitsch wordt helder be licht. Het resultaat zal te zien zijn op 28 december. Groenten mogen niet (pap) gaar gekookt worden. Ze zijn veel lekkerder als ze nog wat knapperig zijn en u houdt er meer vitamines in. Halfzoete en zoete en mousserende wij nen mogen wel „koud" gedronken wor den. Deze kunnen best een paar uurtjes in de koelkast gezet worden. Serveer rode wijn niet te warm, deze moet ongeveer 14 a 15 graden zijn. Dan komt het bouquet beter tot zijn recht. Deze vraag- en antwoord-rubriek staat geheel ten dienste van de lezer die er kosteloos gebruik van kan maken. Uw vragen op velerlei gebied kunt u sturen aan: Redactie Eilanden-Nieuws, Post bus 8, Middelharnis, met in de linker bovenhoek „Vragen-rubriek" vermeld. De vragen worden door deskundigen beantwoord en zullen binnen enkele weken na de inzending compleet met antwoord in deze rubriek worden ge publiceerd. SrAAnGEVAAR Ik hoorde van een verpleegster, dat je bij gebruik van voldoende vitaminen C en F minder gauw last van grauwe staar zou krijgen. Welke hoeveelheden moet ik daar van dan slikken? Antwoord: Dat verschilt per persoon, o.m. naar gelang de leeftijd, voeding en gezondheid. Lenstroebeling kan om streeks het zestigste levensjaar gaan optreden, maar pas als ook het gezichts vermogen vermindert, is er sprake van staar. U mag wel 50 mg vitamine C per dag extra nemen, want dat is ook goed ter voorkoming van diverse andere kwaaltjes, maar van vitamine E mag u niet te veel binnen krijgen. Het komt reeds in voldoende mate voor in een aantal groenten, granen, plantaardige oliën, margarine en noten. Als u zorgt voor goed gevarieerde maaltijden, moet dat voor gezonde mensen voldoende zijn. HOUD ACCU WARM Hoe voorkom ik slecht starten van de auto in de winter? Antwoord: Door zonodig gebruik te maken van een iets dunnere motorolie en vooral door het op spanning houden en warm inpakken in kranten of dgl. van de accu als de vorst invalt en uw auto buiten moet overnachten. SPOOnKALEND^n Er moet een goedkope kalender te koop zijn met mooie grote foto's van oude locomotie ven, treinen en trams. Waar haal ik die vandaan? Antwoord: De kalender die u bedoelt, kunt u bestellen bij het documentatie- bureau van de Ned. Ver. van Belangstel lenden in Spoort- Tramwegen. Maak 17,90 over op postgiro 90.80. Zet er bij: Kalender 22.90, en uw adres. Het kan enige weken duren, want de N.V.B.S. werkt met vrijwilligers uit de leden. ONTWAPENING Nu ik mijn oude wapens moest inleveren, zoek ik naar contact met lotgenoten en naar vakliteratuur. Is er geen club van dgl. liefhebbers? Antwoord: Er bestaat een Vereniging van Ned. Wapenverzamelaars en het secretariaat zetelt aan de Kerkstraat 8, 7396 PH De Vecht-Terwolde, tel. (05763) 17 04. MUMMU-MYSTSRIE Is het waar, dat het geheim van de goed geconserveerde lichamen in de grafkelder van Wieuwerd en elders onlangs is op gelost? Antwoord: Er is een onderzoek inge steld, nadat zowel in IJsbrechtum (ten noorden van Sneek) als in Voorburg gelijksoortige mummies als in Wieu werd werden aangetroffen, want het betrof mensen die in de zelfde tijd leef den. Opvallend was ook, dat het hier en elders allemaal patiënten waren van de vermaarde geneesheer Hendrikvan De venter (1651-1724), die beroemd werd door zijn nieuwe methoden. Hij was lid van de Labadisten, een sekte genoemd naar de Franse Jezuïet Jean de Labadie, die in 1650 uittrad uit de orde en protes tant werd. Die stichtte in Amsterdam een eigen gemeente, waartoe ook Anna Maria (van) Schu(u)rman toetrad, een geleerde vrouw die theologische boeken schreef Zij leidde de sekteleden naar het slot van de familie Walta in Wieu werd en is daar in 1678 overleden. De Haagse goudsmid Hendrik van Deven ter deed afstand van zijn goudhandel toen de Labadisten eenvoud en gelijk heid predikten, en werd in 1675 dokter in de 'Commune der Sprekende Broe ders' te Wieuwerd, Hij ging in Gronin gen studeren en omdat hij veel van chemie wist, brouwde hij tal van medi cijnen voor de zieken. Bij die drankjes bevond zich een 'zweetpil' die hij voor flinke prijzen aan de man bracht. In 1694 promoveerde hij tot doctor in de medicijnen en werd wereldberoemd door zijn wetenschappelijke aanpak van de verloskunde. Toen hij veel geld ging verdienen, verliet hij de commune en vestigde zich met vrouw en 10 kinde ren als arts in Voorburg. De gemummifi ceerde lichamen die nu werden ontdekt, zijn van weigestelden die blijkbaar flinke bedragen konden neertellen voor een bijzondere behandeling door deze wonderdokter. Mogelijk bevatten diens medicijnen bestanddelen die de conser vering van deze patiënten na hun dood bevorderden. Welke stoffen dat geweest zijn, is nog niet ontdekt. GELUKKIG NIEUWJAAR archteektenbuno Fris a Born nav. Middelharnis Westdijk 40 - MIDDELHARNIS Telefoon 01870 - 2349 wenst clientèle, familie, vrienden en bekenden wensen we het allerbeste in 1990 en een goede gezondheid. LUXE, KADO- en HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN KWALITATIEF GOEDKOPER Westdijk 49-51, 3241 GT MIDDELHARNIS, Tel. (01870) 22 13 wenst een voorspoedig nieuwjaar aan alle cliënten, familie en vrienden y. -.0 Bladz. 3 KIEVIT Juwelier - Horloger - Reparatie atelier Westdijk 15, 3241 GT Middelharnis ym Telefoon (01870) 45 96J^ Aan alle huidige en toekomstige kllënten en dus ook aan U doetinchemsestraat 3 3241 aa middelharnis tel. 01870 - 2377

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 11