Plaatwerk Het veld van de schaapherders met Bethlehem op de achtergrond flomi^^moa Promotie aan T.U. Delft Citroen - Hesselink Garage Knöps B.V. Ramoco b.v. KIEVIT WARMTE Verschijningsdata van ons blad Op het juiste moment verkeerd kijken huibteéMse alle merken Goeree-Overflakkee christen democratisch appèl Jaarvergadering 'Schuttevaer' te Oude Tonge Kerstliederen vanaf Goeroes' Toren Werkloosheidscijfers op Flakkee Vliegveld Brouwershaven gesloten Streekmuseum Goeree-Overflakkee Kerstconcert Grote Kerk Dordrecht VRIJDAG 22 DECEMBER 1989 No. 5862 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 26 29. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. (01870) 33 92 FAX (01870) 57 36 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 12,00 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelharnis Rek.no. 34.20.01.108 Qua karakter ligt er een merkwaardige week voor ons. Wat de kerst betreft zijn wij gewend vooruit te zien. Als het goed is, is er sprake van adventverwachting. Dan ineens worden we geroepen om te zien. Het jaar 1989 is bijna ten einde, het decennium de jaren tachtig ligt achter ons. Dat laatste maakt de overgang naar het nieuwe jaar emotioneel moeilijker. In werkelijkheid verandert er niet zoveel: het ene jaar gaat en het andere komt, alleen het nieuwe jaartal oogt wat ronder. Zo is het wel, zo beleven we het niet Wij rekenen graag in tijdseenheden. Dat geeft hoitvast. Afgeronde perioden zijn overzien baar. Als we maar niet proberen de tijd te verknippen. In het verleden ligt namelijk het heden, in het nu wat komen zal Dan dienen we in deze dagen voor en met Kerst niet alleen vooruit te zien, maar ook ach terom. Bethlehem en Golgotha liggen niet voor ons, maar achter ons. Zonder die wetenschap geen toekomst Wat dat betreft kijken we een week te laat achterom. Wij rekenen in tijdseenheden, maar het gaat allemaal zo vlug. Zelfs omwentelingen waar vroeger jaren over werd gedaan, vol trekken zich in enkele weken tij ds. Dat maakt onzeker, want wie zal de volgende stap voorzeggen? Hoe stel je je daar op in? Hoe verwerken we de geschiedenis? Ja hoe zouden we, als we niet over de eeuwen heen terugkeken naar Golgotha, naar Bethle hem, naar het verloren paradijs. We maken het ons gezellig deze dagen. Het zij ons vergund. Als het zo donker en guur is haal je de gezelligheid binnen. We vieren Kerst met de wetenschap dat de laatste eeuw de vrede dichtbij lijkt dan ooit. We verdrin gen de nood van onze naaste vlakbij en schrijven de moordpartij in Roemenië toe aan de laatste stuiptrekkingen van een regiem in zijn nadagen. Nee we kunnen nu gerust vooruit zien. En als we achterom kij ken, gaan we niet al te ver terug. We kunnen ons zelfs afvragen of die koude oorlogge schiedenis wel echt waar is geweest We leven zo snel, we moeten zo gauw vergeten. Het gaat goed. Dat komt er van als we Gol gotha niet zien, en Bethlehem voorbijgaan, en lachen om het door ons afgewezen paradijs. We vieren Kerst en oudjaar. We leven nu en het gaat goed. Wat zal de geschiedenis ons leren? Mensen maken geschiedenis. Anno 1989, anno 1990. We hebben een auto van het jaar, een sportsman van het jaar, de politicus van het jaar, misschien wel de dominee of preek van het jaar (nee natuur lijk zo denken we niet), we hebben het veel te druk om rekening te (willen) houden met de God van de geschiedenis. En daarom kijken we met advent vooruit, terwijl we terug móesten zien. Daarom kij ken we met oudjaar achterom, terwijl we vooruit zouden moeten zien. Dat heb je als je wel Anno zegt, maar niet Anno Domini. Het jaar onzes Heeren. alleen de schrijf wijze is al antiek. Toch is eens gezegd - en het is waar - „in de gang van de geschiedenis zijn de voetstap pen van de God van de geschiedenis te horenHebben we zo al eens met Kerst teruggezien? Al die eeuwen voor en na Christus' geboorte, van het paradijs over Golgotha tot nu, tot nu, tot.... hoe zouden we de toekomst in letters pakken...., al die tijd heilsgeschiedenis. Voor ons soms moeilijk te doorgronden, door de mens, de mens van het afgewezen paradijs, soms angstaanja gend misvormd, toch Gods geschiedenis. Geschiedenis met toekomst, omdat ze uit mondt, onomkeerbaar, in de dag van Christus wederkomst. Antiek? Achter haald? Een privémening? Aardig om te lezen, maar nu gaan we weer over tot de orde van de dag? Paradijs. Bethlehem, Golgotha, nu. Gena detijd. Gezegende Kerstdagen en een geluk kige toekomst. Autobedrijf A. J. van Rumpt Vert.C. Bakker, tel. 01877-1589 Gezellige feestdagen en een voorspoedig 1990 «gj wensen wij u ^1 mede namens vijf al onze medewerkers. Tevens willen vA] u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen in het afgelopen jaar. Wij hopen u ook in 1990 weer volledig van dienst te mogen zijn. Dirksland, 01877 - 1357 Middelharnis telefoon 01870-2222 RENAULT-dealer voor Verkoop Service 01871 - 1662 J X Verkoop na 17.00 uur: X C. Breen, 01878 - 2496 Sanitair-Contr. verwarming 01870-2609 AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER een prettig kerstfeest en een voorspoedig 1990 toe In de laatste week van dit jaar zal ons blad verschijnen D.V. vrijdag 29 december (oudejaarsnummer). De uitgave van dinsdag 2 januari 1990 zal i.v.m. de Nieuwjaarsdag VERVALLEN. Derhalve hopen wij in het nieuwe jaar weer te verschijnen op D.V. vrijdag 5 januari. Redaktie Eilanden Nieuws De afdeling Goeree-Overflakkee van de Koninklijke Schippersvereniging 'Schut tevaer' komt als gewoonlijk tussen Kerst- en Nieuwjaar in jaarvergadering bijeen. Als datum is vastgesteld donder dag 28 december 1989 om 14.30 uurinde 'Grutterswei' te Oude Tonge. Voor de pauze worden de gebruikelijke verslagen, waaronder die van de lande lijke vergadering behandeld en is er ver kiezing van een bestuurslid. Aftredend is de penningmeester, de heer H. J. Har- tog. Na de pauze komen de voorstellen voor de landelijke vergadering, die in 1990 te Utrecht zal worden gehouden, in bespreking. Ook zullen de afgevaardig den naar deze vergadering worden gekozen. OUDDORP Dinsdag 19 december j.l. is Jaco H. Vis ser, zoon uit het gezin van (wijlen) dhr. H. Visser, leraar Frans te Stellendam, aan de T.U. Delft gepromoveerd op zijn proefschrift: 'Surface Acoustic Waqve Filters in ZnO-Si02-Si Layered Structu res: Design, Technology, and Monoli thic Integration with Electronic Cir cuitry', in het Nederlands te vertalen als: 'Akoestische oppervlaktegolf filters in ZnO-Si02-Si geslaagde structuren; ont werp, technologie en monolithische integratie met elektronische schakelin gen'. In Middelharnis behaalde hij het Athe neum-B diploma, waarna hij aan de T.U. Delft in 1985 cum laude afstu deerde als elektrotechnisch ingenieur en tegelijkertijd behaalde hij de Ie graads onderwijsbevoegdheid voor wiskunde. Dinsdag j.l. heeft hij de doctorstitel behaald. Dr. Ir. J. H. Visser hoopt begin volgend jaar naar Amerika te vertrekken om aldaar in Detroit te gaan werken op het Research laboratorium van Ford Motor Compagny. Tweede Kerstdag zullen vanaf 11.45 uur Kerstliederen te horen zijn vanaf de toren te Goedereede. Ze worden ge speeld door Beiaardier Jan Bezuyen en 3 koperblazers, t.w. Jacco Groenendijk, André Tieleman en Wim Tieleman. Op Goeree Overflakkee steeg het bemid delingsbestand zonder baan in novem ber zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Bij de mannen was er een stij ging van 50 tot 517 (5.3%), bij de vrouwen was er een stijging van 6 tot 295 (8.0%). Het totale bemiddelingsbestand zonder baan op Goeree-Overflakkee per eind november kwam daarmee op 812 ofwel 6.1% (eind oktober was dit nog 765 of 5.6%). Naar inschrijvingsduur bezien blijkt op Goeree-Overflakkee het volgende: de categorie 'korter dan 3 maanden' steeg met 44 tot 242, de categorie '3 tot 6 maan den' steeg met 13 tot 124, de categorie '6 tot 12 maanden' daalde met 5 tot 107 en het aantal langdurig ingeschrevenen zonder baan steeg met 4 tot 339. Naar leeftijd bezien blijkt het volgende: de groep 'jonger dan 19 jaar' daalde met 6 tot 52, de groep '19 t/m 24 jaar' steeg met 10 tot 201, de groep '25 t/m 39 jaar' steeg met 31 tot 280 en de groep '40 t/m 64 jaar' steeg met 21 tot 279. Waar de doodsklok was gaan luiden Want de mens had God onteert Stond daar schuldig en verloren God liet Zijn belofte horen En de mens werd niet verteerd. Wie verstaat het Goddelijk wonder. God dié neerkwam van Zijn troon, heeft zich aan de mens gegeven Hij belooft een zalig leven Gaf Zijn eigen lieve Zoon. En toen ging de hemel open Engelen jubelden het uit! Zongen in die donkere dagen van Gods eer. Zijn welbehagen Nooit was er zo 'n feestgeluid. Klokken luiden, klokken luiden! Blijven luiden d'eeuwen door Totdat Christus weer zal keren Heel Zijn volk Hem loven, eren Christus eeuwig dank daarvoor. LANERTA Bethlehem is thans een vriendelijk stadje met zo'n 32.000 Christen-Arabieren. Bijna 4000 jaar geleden heeft Jacob hier zijn jonge vrouw Rachel begraven; het was eveneens het huis van Naomi en haar familie. Ruth verzamelde hier de aren in de akkers van Boaz, een familielid van haar man. David, hun achterkleinzoon werd hier geboren en Samuel zalfde hem te midden van zijn broeders. Voor de Christenen stamt Bethle hem's roem uit Matth. 2:1 waar geschreven staat: „Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem in Judea". Het is afgelopen met de Vliegerij met Ultra Lichte Vliegtuigjes in Brouwers haven. Het vliegveld aldaar is per 1 december op last van de Minister van Verkeer en Waterstaat gesloten. Natuurbeschermers en anderen die zich stoorden aan het gebrom van de U.L.V.'s hebben het pleit gewonnen. Van de 55 leden van de vliegclub, die in beroep zullen gaan omdat volgens hen de beslissing op onjuiste gronden is genomen hebben in de IV2 jaar dat ze hun sport konden uitoefenen er 15 het vliegbrevet gehaald, 25 hadden vergun ning tot het maken van een solovlucht. Vangsthoeveelheden vis voor 1990 in EG vastgesteld De Europese Raad van Ministers van Vis serij heeft op 19 dec. jl. rond het midda guur na zeer moeizame onderhandelingen overeenstemming bereikt over de in 1990 door de EG te vangen hoeveelheden vis. Tijdens de Raad bleek het met name op grond van biologische adviezen noodza kelijk een aantal TAC's te verlagen. In een eerste reactie op de resultaten van het over leg gaf minister Braks te kennen het resul taat van de onderhandelingen gezien de zeer moeilijke uitgangssituatie redelijk en bevredigend te vinden. Kerkstraat Sommelsdijk De liefde tot zijn land is ieder aangebo ren. U hebt die liefde, dan bezoekt u regelmatig het museum. U hebt die liefde (nog) niet, bezoek dan nu het streekmuseum. Want: u gaat er verrijkt weer uit. Het is leerzaam, interessant en u bekijkt uw woonomgeving met andere ogen. In de week tussen Kerst en Nieuwjaar zijn we op woensdagmiddag 27 decem ber open van 2 tot 5 uur. Breng uw familie, vrienden, buren mee. Entree 1,50, kinderen 1,-. Leden en museumj aarkaarthouders gratis toegang. Dinsdag 26 december 1989, aanvang 20.00 uur, improvisaties en samen zang. Organist: Arie J. Keijzer. Op dinsdag 26 december 1989 (tweede kerstdag) zal het traditionele kerstcon cert gegeven worden op het orgel van de Grote Kerk te Dordrecht. Op het programma staan orgelimprovi saties door Arie J. Keijzer en samen zang. De toegang is gratis. Het concert begint om 20.00 uur. Havenschap-initiatief Op initiatief van de Belgische stad Gent wordt een kommissie ingesteld om te onderzoeken of de steden Gent en Ter- neuzen in de toekomst één havenschap kunnen vormen. Voor alle TAXATIES, Agrarische bemiddeling Beleggingen stad aan 't Haringvliet Tel. 01871 - 1553 voor tOle Ziétefhetdl VINGERLING3-MIDDELHARNIS-TEL 01870-2518 fOTO - FILM - REPORTAGE - VIDEO - COHPUTEfi ff-l"l-ll-«ll*) CJ C3 CD X f^ R»ao« niQTO t/ioi: »J^«»4^««4l»«J»4^«.»4|l«J^»J^4^4^««)^«J^^4 OOSTDIJK 49, SOMMELSDIJK Peugeot Talbot Peugeot Talbot dealer Kastanjelaan 41-43 Middelharnis - tel. 01870-3034 CDA De C.D.A.-afdelIngen van Goeree-Overflakkee wensen een leder en In het bijzonder hun leden, raadsfraktles en kiezers ook bij aan- en verkoop van woningen, boerderijen, landerijen enz. J. A. MIJs Tel. 01877-1309 H. A. van Kempen Tel. 01877-2614

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1