Koninklijke Onderscheiding voor John de Rijke MobilD Kerstconcert te Dirksland Kerstzangavond MERCEDES VERWERS auto's Citroen - Hesselink fioniiSemaa Rally Formula Garage Knöps B.V. Lokale Omroep Tholen krijgt weer een voorschot subsidie voor 1989 Ds. P. Blok gekozen als voorzitter GBS hiübveéhtse Gemeente wil herziening van de begroting Ramoco b.v. Goeree-Overflakkee i D.V. zaterdag 16 december Kerstconcert in Middelhamis POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 26 29. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. (01870) 33 92 FAX (01870) 57 36 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 12,00 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelhamis Rek.no. 34.20.01.108 Liber amicorum doet op sprekende wijze boekje open over PR-man van Dehnert Jansen Na 40 jaar neemt John de Rijke afscheid van Dehnert en Jansen. Een bedrijfsjournaiist in hart en nie ren, die jarenlang verantwoordelijk was voor de publiciteit van deze groothandel in woningtextiel te Rot terdam. De directie van Deja kon geen passender afscheid bedenken dan een in de vorm van een liber ami corum, waarin het grootste deel van zijn goede relaties uit de pers- en voorlichtingswereld een boekje open doet over de journalist John de Rijke. John de Rijke, geboren op 13 april 1927 te Rotterdam, is, na enige jaren werk zaam te zijn geweest als journalist bij 'De Rotterdammer', in 1949 in dienst getreden bij Dehner Jansen. Hij was daar belast met de correspondentie met afnemers en leveranciers. Zijn opval lend frisse en originiele manier van schrijven leidde er al snel toe dat hem de verantwoording werd gegeven voor de 'public relations'. Hij heeft deze funktie tot op heden bijzondere inhoud weten te geven. Mensen uit de pers- en voorlich tingswereld, met wie hij in de loop der jaren vele goede kontakten heeft opge bouwd, karakteriseren hem als een pers- man van de oude stempel, die op passende wijze lastig was en bleef Zijn doortastende werkwijze, somtijds op de rand van het toelaatbare, heeft geleid tot een lange reeks van publicaties in diverse dag- en weekbladen en in de vakpers over nieuwe kollekties in de diverse produktgroepen. Maar ook op geheel andere wijze heeft De Rijke zorg gedragen voor de PR van Deja. Heel sprekend is de anekdote waarin wordt verteld hoe De Rijke des- HERKINGEN Kerstbijeenkomsten van de Prins Johan Frisoschool Op D.V. woensdag 20 december a.s. wordt de Kerstbijeenkomst van de boven bouw (groep 4 t/m 8) gehouden in de Ned. Herv. Kerk. Aanvang 19.00 uur. Het zal door de kerktelefoon van de beide plaatselijke kerken te beluiste ren zijn. Ouders, grootouders en alle belangstel lenden zijn hartelijk welkom. De kerstbijeenkomst van de onderbouw (groep 1 t/m 3) wordt gehouden op D.V. donderdag 21 december a.s. in de ge meenschapsruimte van de school. Aan vang 14.00 uur. I.v.m. de beperkte ruimte zijn hier alleen ouders en grootouders welkom. Een nieuwe Icerstmuzieiccassette van Chr. Kamper Mannenl(oor 'Door Eendracht Verbonden' Nog net voor de kerst is een nieuwe muziekcassette verschenen met neder- landstalige kerstmuziek van het be kende Chr. Kamper Mannenkoor D.E.V. Vrijwel alle bewerkingen zijn van de dirigent van het koor, de niet minder bekende musicus Klaas Jan Mulder. Henk van Putten begeleidt het koor op het machtige orgel van de Bovenkerk te Kampen. Het is een schitterende digitale opname geworden van de 150 mannen met hun karakteristieke bronzen stemgeluid. Sinds 1917 heeft het koor reeds een repu tatie opgebouwd die de landsgrenzen verre overschrijdt. Zo is er op 23 en 26 december a.s. een internationaal kerstoptreden voor de NCRV-televisie. Ook in de regio Rotter dam is het koor een regelmatig ge ziene gast. Wat geluidsprodukties aangaat staat het koor in Nederland eveneens aan de kop: er zijn inmiddels een 30-tal platen, waaronder 4 CD's, verschenen met een zeer gevarieerd repertoire. De compact- disc van de nieuwe kerstopname is eind volgend jaar te verwachten. Van harte aanbevolen! Bestellingen kunnen worden gedaan bij de kontaktpersoon in deze regio: K. Tanis Emmaweg 14 3253 BA Ouddorp. Tel. (01878) 29 65 tijds het programma van Koningin Juliana wist te wijzigen tijdens een werk bezoek aan Rotterdam. Ter gelegenheid van de ingebruikneming van het nieuwe Groothandelsgebouw zou zij slechts één vestiging bezichtigen. Dat werden er twee door een indringende brief van John aan de Rijksvoorlichtingsdienst over het enorme belang van de firma Dehnert Jansen voor de totstandko ming van het Groothandelsgebouw. Deze anekdote en de vele andere karak teriseringen in het liber amicorum vor men een uitstekende verwoording van de verdiensten van John de Rijke. Hem kon dan ook geen grotere blijk van waardering ten deel vallen dan een koninklijke onderscheiding. De algemeen directeur van Dehnert Jansen, J. E. Kelder, reikte hem dinsdag morgen de eremedaille in zilver uit ver bonden aan de Orde van Oranje-Nas- sau, verkregen door tussenkomst van de burgemeester van Oud-Beijerland. NIEUWE TONGE Zoals ieder jaar gebruikelijk is, zal er ook dit jaar een Kerstzangavond gehou den worden op D.V. 20 december a.s. in de Ned. Herv. Kerk te Nieuwe Tonge. Medewerking verlenen: Jongerenkoor 'Laudate Deum', Ridderkerk o.l.v. dhr. M. Mans; Jeugdkoor 'Bid en Zing', Nieuwe Tonge o.l.v. dhr. J. Hollaar; Chr. Gem. Zangver. 'Advendo' Nieuwe Ton ge o.l.v. dhr. K. Villerius. Organisten van deze avond zijn: dhr. J. Belder, mej. M. van Brussel, dhr. H. Villerius en dhr. K. Villerius. De weleerwaarde heer ds. A. Belder hoopt de opening en sluiting van deze avond te verzorgen. De aanvang is half acht. De kollekte zal bestemd zijn voor de Stichting 'Ontmoeting' (tehuis voor dak lozen). Het belooft een mooie zang- en orgel avond te worden, die in het teken zal staan van Christus' geboorte. Komt allen. Voor onderhoud van uw Autobedrijf A. J. van Rumpt LEERDAM Ds. P. Blok uit Kootwij- kerbroek is gisteren door het bestuur van de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) gekozen tot eerste voorzitter. Hij neemt de plaats in van ds. F. Mallan, die deze funktie in verband met zijn vele werkzaamheden heeft neergelegd. Ds. Mallan werd in 1983 gekozen als voorzitter in de vacature, welke toen ont stond door het overlijden van ds. J. van Haaren. Hij blijft als bestuurslid aan de GBS verbonden. De nieuwe voorzitter is sinds 1969 bestuurslid van de GBS. Hij kwam in 1966 in het dagelijks bestuur als twee de voorzitter. Als nieuwe tweede voorzitter werd geko zen ds. A J. Wijnmaalen uit Vianen. Ds. Tj. de Jong uit Garderen is benoemd als algemeen adjunct en de heer G. Lodder uit Vlaardingen als tweede secretaris. ÉÊN VAN DE CA. 50 DEMONSTRATIEKLAAR OPGESTELDE NIEUWE MODELLEN KLEURENTELEVISIES PHILIPS 21 GR 2550 Platte 55 cm beeld buis, tele tekst, 60 voorkeur zenders, sleepti- mer. Adviesprijs 1575.- inciusief: - thuisbezorging -i QQQ - plaatsing-1- lOilïJ»" - demonstratie -i- -3 jaar volledige garantie Voor alle TAXATIES, Agrarische bemiddeling Beleggingen Tel. 01877-1309 Dirksland, 01877 - 1357 RENAULT-dealer voor 5 Verkoop Service 01871 - 1662 5 Verkoop na 17.00 uur: J t C. Breen, 01878 - 2496 J fT^-^'>r) Middelhamis Telefoon 01870-2222 AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER D.V. zaterdag 23 december a.s. geeft het Chr. gemengd koor 'Sursum Corda' o.l.v. dirigent Jaap de Geus een kerstconcert in de Ned. Herv. Kerk aan de Ring te Dirksland. Aan dit concert werken eveneens mee het alom bekende en toch steeds weer nieuwe Jeugdkoor van de Chr. Scholenge meenschap 'Prins Maurits' o.l.v. dirigent Mar van der Veer. Als solisten van dit koor zullen te beluisteren zijn Caroline Grootenboer en Harold van den Berge, en de dwarsfluit zal bespeeld door Karin de Bruyne. Het gemengde koor zal een Kerstoratorium uitvoeren wat werd gecomponeerd door de jonge begaafde organist en zoals u zult kunnen horen eveneens talentvolle componist Paul Kieviet. Musicus Paul Kieviet uit Middelhamis, studeerde aan het Rotterdams Conservatorium orgel, kerkmuziek en theorie der muziek. Vooral laatst genoemde studie vraagt een zich verdiepen in allerlei muziekstijlen en het componeren in stijlen. Voor koor componeerde hij inmiddels in stijlen van de 16e tot de 20e eeuw (o.m. Palestrina, Bach, Distier). Genoemd Kerstoratorium componeerde hij speciaal voor 'Sursum Corda' en wordt dus voor de eerste maal uitgevoerd. Omwille van de tijd zal echter het werk niet in zijn totaliteit worden uitgevoerd, toch zal hetgeen uitgevoerd wordt, een afgerond geheel vormen. Centraal staat in dit werk het evangelie van de geboorte van de Heere Jezus uit Lukas 2. 'Sursum Corda' zingt van Lukas 2:1-20 een vierstemmige bewerking voor Koor, verdeeld in drie afzonderlijke blokken: 1. vers 1- 7, 'de geboorte' 2. vers 8-14, 'de herders en de engelen' 3. vers 15-20, 'de herders en het Kind'. Deze koorbewerking van Lukas 2 is grotendeels in de vdorm van een vierstemmig koorrecitatief, eigenlijk een muzikale vorm van 'spreken' van de bijbeltekst. Op deze wijze wordt het evangelie uit dit zo bekende hoofd stuk als het ware muzikaal onderstreept. De muziek van deze bewerkingen is niet een soort verfraaiing van het bijbel hoofdstuk, maar wil het eigenlijke van de kerstboodschap in het volle licht plaatsen. De muziek heeft hier geen andere pretentie dan de tekst te ondersteunen en extra accent te geven. Elk van de drie gedeelten uit Lukas 2 wordt voorafgegaan en gevolgd door een bewerking van een bekend kerstlied, toe passelijk bij het schriftgedeelte dat wordt gereciteerd. Zo ontstaan in totaal drie delen, met elk een driedelige opbouw (lied-evangelie-lied), waardoor een evenwichtig en gesloten geheel ontstaat. Het hart van het hele stuk wordt echter gevormd door de drie bewerkingen voor koor van het evangelie uit Lukas 2. Genoemde drie delen worden afgewisseld met korte gelezen schriftgedeelten, die elk een afzonderlijke belichting van het Kerstgebeuren geven. De Kerstliederen die zijn bewerking zijn achtereenvolgens: - 'Komt tot ons de wereld wacht' - 'Dit is de dag die God ons schenkt' - 'Er is een roos ontloken' - 'Eer zij God in onze dagen' - 'Ik kniel aan Uwe kribbe neer' - 'Komt allen tezamen'. De solisten Wil Kerpel, sopraan uit Middelhamis en Lauran Casteleijn, bariton uit Nieuwe Tonge zullen zowel samen met het koor en afzonderlijk te horen zijn. Het belooft een heel mooi concert te worden, waar de lief hebber van de christelijke koormuziek volop aan zijn trek ken zal komen. De aanvang is 20.00 uur en de kerk zal 19.15 uur geopend zijn. De toegangsprijs is 3,00 voor volwassenen en 1,00 voor kinderen tot 12 jaar. Ned. Herv. Kerk, aanvang 20.00 uur Programma: werken van o.a. J. S. Bach, H. Purcell, D. Buxtehude. Medewerkenden: Marijke Nieuwenweg - sopraan Hans van Tent - tenor Aerde Kuiper - bas Martine v. d. Meiden - orgel Z-H begel. orkest - begeleiding Chr. Oratorium Vereniging 'Middelhamis' Algehele leiding: Rinus Verhage. Dit concert wordt verzorgd door de C.O.V. 'Middelhamis' i.s.m. de Stichting Kerkconcerten Goeree-Overflakkee. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kerk vanaf 19.30 uur. Toegangsprijs: 10,- voor volwassenen; ƒ7,50 voor 65+, CJP-houders en kin deren. OOLTGENSPLAAT Kerstfeestviering Chr. Basisschool Op woensdag 20 december 1989, des nam. 7 uur zal in de Ned. Herv. Kerk te Ooltgensplaat de Kerstfeestviering ge houden worden met de kinderen van de Chr. Basisschool 'De Hoeksteen'. Be halve de opening en de sluiting zal het programma geheel door de kinderen worden uitgevoerd. Er zal veel worden gezongen door groe pen, samenzang en declamatie. Dwars- en blokfluiten zullen worden bespeeld. De Schriftlezing zal ook door de kinde ren worden verzorgd. Organist is de heer C. van Eek. Alle belangstellenden zijn hartelijk welkom. Kerstconcert in Den Bommel Op zaterdag 23 december a.s. is er in 'de Bommelstee' te Den Bommel een kerst concert. Aanvang 20.00 uur. Medewerking hieraan verlenen: Zang vereniging 'Advendo' uit Ooltgensplaat en Muziekvereniging 'E.M.M.' uit Den Bommel. Om de kosten te dekken zal erbij de uit gang gekollekteerd worden. SINT ANNALAND De Stichting Lo kale Omroep Tholen (SLOTH) heeft van de gemeente de toezegging voor een tweede voorschot van zesduizend gul den op de subsidie voor het jaar 1989. De lokale omroep hoopt met dit bedrag, aangevuld met een overboeking van de ondersteunende vriendenvereniging, tot het einde van het jaar (1989) uit de fi nanciële zorgen te zijn. Burgemeester en wethouders hebben de omroep op korte termijn om een kosten plaatje over het lopende jaar gevraagd, om aan de hand hiervan een definitieve subsidie voor het jaar 1989 te kunnen vaststellen. De SLOTH vroeg eerder voor dit jaar een bedrag van 25.000 gulden. Burgemeester en wethouders besloten aanvankelijk te blijven bij een subsidie van 12.500 gulden. Na een advies van de Vsfelzijnscommissie werd dit bedrag ver hoogd tot 15.000 gulden. De uitbreiding van het aantal zenduren zou de omroep voor hogere kosten stel len. In verband met de diverse stmbbe- lingen binnen de lokale omroep, beslo ten burgemeester en wethouders de behandeling van de subsidie-aanvraag in de gemeenteraad uit te stellen. Onge veer tweederde van de vrijwilligers staak ten of schortten hun werk op door kon- flikten binnen de lokale omroep. Een interim-bestuur besloot in de toe komst het eerder uitgebreide aantal zenduren weer te halveren om de zaak bestuurlijk te vereenvoudigen en de kos ten enigszins te drukken. Burgemeester en wethouders wilden on der meer daarom een herziene begro ting voor het jaar 1989 van de lokale om roep, om alsnog een subsidie voor dit lopende jaar vast te kunnen stellen. „Ik hoop dat we de zaak tot het eind van dit jaar financieel rond kunnen breien". meldt interim-voorzitter, de heer J. van den Heuvel. Met de uitkering van de ge meente en de overboeking van de 'vrien den' is volgens hem een gat gedicht. „Ik weet natuurlijk ook niet wat we nog te gen gaan komen", houdt hij een slag om de arm. „Dan blijft nog het restant- subsidie van 2.500 gulden. Krijgen we die of niet", volgens de heer Van den Heuvel. Naar zijn zeggen vroeg de ge meente Tholen overigens om een begro ting over het jaar 1990. Wij moeten aan de toekomst gaan werken, het jaar 1989 is bijna afgelopen", verklaart hij. De interim-voorzitter verwacht dat voor het jaar 1990 zeker aan een subsidie van rond de 30.000 gulden gedacht moet worden. De lokale omroep moet, in ver band met de opzegging van het huur- kontrakt, eigen apparatuur aanschaffen, in verband met de opzegging van het huurkontrakt, eigen apparatuur aan schaffen, andere huisvesting zoeken en de huidige zendmast verplaatsen. Burg. H. A. van der Munnik wil nog niet ingaan op bedragen. „Wij willen eerst een goed begrotingsinzicht. Wij moeten weten hoe de SLOTH ervoor staat en hoe de toekomst eruit ziet. Wij vragen van de SLOTH wat wij van elke vereni ging of stichting, die subsidie aanvraagt, verwachten: een beleidsvisie, begroting, gegevens over eigen middelen en bezit tingen en de wijze waarop de zaak geor ganiseerd is. SLOTH heeft de verant woording in het reine te komen en uit de as te herrijzen. Hiervoor moeten met spoed de diverse gegevens op tafel komen, zodat een en ander duidelijk wordt of en in welke mate subsidie wen selijk is. Bij de behandeling van de subsidie-aanvraag speelt volgens burg. Van der Munnik ook de vraag mee in hoeverre de lokale omroep de waarde ring van de Thoolse bevolking heeft! Molendijk 85, Stad a.h. Haringvliet Tel. 01871-1553 vooralle •Léhetheidi VlNGERLlNG 3 - MIDDELHARNIS -TEL 01870-2518 ------------egg 3244 BD Nieuwe Tonge Tel. 01875-2235 Het betrouwbare adres voor uw 2e hands auto! ook bij aan- en verkoop van woningen, boerderijen, landerijen enz. J. A. Mijs H. A. van Kempen Tel. 01877-2614 FOTO - FILM - REPORTAGE - VIDEO - COMPUTER C3 CZl CZ3 Peugeot Talbot Peugeot Talbot dealer Kastanjelaan 41-43 Middelhamis - tel. 01870-3094 .r%fl»»4«*=!r<s»%«»«*«»!!ï««^^

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1