EHAI1DEf1-l1IEmi/5 Raad Middelharnis over herinrichting Nieuwe Tonge en Sommelsdijii Politieberichten Anton l\/lans en Lillian de Bakker, het 7000e bruidspaar in Middelharnis Geen geitenfok op de Filippijnen Goedereede Ophalen oud papier Zijn rentmeesters onzer goederen... Jan Knape Mzn. 2e Blad DINSDAG 12 DECEMBER 1989 No. 5859 Urenlang is Middelharnis' gemeenteraad j.l. donderdagavond in de bestuur lijke zaken gedoken en dat moet een grote vermoeidheid des geestes hebben betekend, maar ook dan waken ze ertegen betrokken te raken bij een geiten- fokkerij op de Filippijnen of de slakkenteelt in Indonesië. De Stichting Dier geneeskunde in Ontwikkelingssamenwerking had een financiële onder steuning gevraagd, maar dat lieten College en raad afweten; er werd in sub sidiëring geen specifiek gemeentelijke taak gezien. Bodemsanering Door de Provincie zal een onderzoek worden ingesteld naar de mate waarin de grond bij het perceel Nieuwdorp 3 te Middelharnis is verontreinigd. Die ver ontreiniging werd door de EMGO ont dekt aan de hand van aantasting van leidingen. Voorgesteld werd een krediet van 77.500 - beschikbaar te stellen als gemeentelijke bijdrage in de kosten van dat onderzoek. T.z.t. zal van de ge meente 10% van de saneringskosten worden gevraagd. Voor de sanering van het terrein Achterdijk 14 te Stad aan 't Haringvliet werd een extra krediet van ƒ53.500,- gevraagd; gevoegd bij de post van 77.500,- die al op de Meerjarenbe- groting is geplaatst zal deze sanering de gemeente 131.000,- kosten. Herinrichting Nieuwe Tonge Een krediet van ƒ700.000,- werd be schikbaar gesteld voor het uitvoeren van een plan tot herinrichting van een aan tal deelplannen in Nieuwe Tonge, zoals de Zuiddijk, Westdijk, Kerkring en Molendijk. Zeer tot spijt van de raad - en van het College - moeten de Pr. Bem- hardstraat en de Molendijk in deze ronde, die volgend jaar gerealiseerd zal worden, buiten beschouwing worden gelaten. Wellicht zal het nog mogelijk zijn de herinrichting van laatst ge noemde straten toch nog in 1990, maar dan betaald uit de alg. middelen, aan te pakken, maar de PvdA durfde dat niet op z'n beloop te laten en diende een motie in die evenwel geen enkele in stemming kreeg. In het aanvaarden van de motie zou de raad hebben besloten dat beide genoemde straten uit een oog punt van verkeersveiligheid in de plan ning voor het jaar 1991 opgenomen zouden worden. Door het College werd die motie ontraden en, behalve door de PvdA fraktie, ook afgewezen. De fraktie Ingezonden: Ontwinkeling Sommelsdijk Aan de anonieme inzender van het ingezon den stuk (8/12): Sommelsdijk ontwinkeld? Kom nou.... De twee warme bakkers, de slager - 'winkels-om-de-hoek', pracht zaken en uitstekende waar - daar behoeft u geen 'sales-talk' voor te houden; de twee levensmiddelen zaken (hoe u aan vijf komt is mij een raadsel), gerund door behulpzame, uiterst welwillende eigena ren, die je in geval van nood je 'onsje van dit en pondje van dat' behulpzaam 'franco huis' zouden bezorgen - geen enkel probleem. Het probleem begint pas, en dat had u kunnen weten als u een beetje zorgvul diger gelezen had alvorens 'in 's Blaue hinein' te oreren, wanneer deze eigena ren er het bijltje bij neer gaan leggen en denken het is zo welletjes geweest (zij zijn ook de jongste niet meer). Als dan de Gemeente andermaal komt met 'pandje te koop - subsidie - geen detail had willen bereiken dat eerst het Nieuwe Tongse karwei helemaal af werd ge maakt vooraleer aan de dorpsvernieu wing Sommelsdijk zou worden be gonnen. Bij de vaststelling van het meerjaren programma dorpsvernieuwing 1989 t/m 1993 bleek dat er in de jaren '91 t/m '93 jaarlijks niet meer door het Rijk, maar door de Provincie een te verstrekken bedrag van 360.000,- beschikbaar zal zijn voor de verbetering van de oude kern van Sommelsdijk. Wat er wérkelijk nodig zal zijn zal blijken uit een plan van aanpak dat in het eerste kwartaal van 1990 gereed zal zijn. Afhankelijk van de projekten die uit het plan voort vloeien bestaat de mogelijkheid om naast die jaarlijkse toekenning bij de Provincie een specifieke bijdrage aan te vragen. Monumentencommissie Nadat de Monumentenverordening 1989 was vastgesteld besloot de raad, daartoe door het College verzocht, tot instelling van een Monumentencom missie. De commissie krijgt tot taak zowel voorlichting als advies te geven in zaken die betrekking hebben op de monumentenverordening en de monu mentenzorg. De commissie zal uit een vijftal leden bestaan, onder wie een lid van het College en een deskundige op het Welstandsgebied. Voor het bezetten van de overige drie plaatsen wordt gedacht aan leden die architectonische en/of historische kennis of interesse hebben. De raad verwierp de suggestie van het College dat de drie laatstgenoemden door het College benoemd zouden wor den. De raad houdt de keus en benoe ming liever zelf in de hand, zo bleek üit de uitslag van de stemming die met 9-6 de suggestie van het College verwierp. handel....' kijk, dat is dan het ontwinke- len dat we coüte-que-coüte dienen te voorkomen. Ik heb vluchtig mijn blik laten gaan over uw opsommingen, maar het verband ontgaat me. Ik zie niet in wat een advo catenkantoor, deurwaarders, landbouw- benodigdheden, lasbedrijven, etc. etc. met de problemen van bejaarden heb ben uit te staan. Eén van mijn stelregels is altijd geweest 'oortjes en oogjes open en een mens leert tot een uur voor z'n dood' - ik heb der halve altijd open gestaan voor 'opbou wende' kritiek. Maar mijnheer NN, het commentaar moet dan natuurlijk wel steek houden en niet slaan als een tang op een varken. Ik zou bijna geneigd zijn te zeggen KOM NOU. Heren van de redactie: Dit is onherroepelijk mijn eind-com- entaar. Dank voor uw plaatsruimte. B W belooft snel stelling te zullen nemen, ik houd u op de hoogte. mevr. A. 't Hart NIEUWE TONGE Dank aan de Rabobank De Gemengde Zangvereniging 'Apollo' heeft van de Rabobank een grote gift ontvangen als bijdrage voor de aanschaf van nieuwe koorkleding. Het koor bestaat in april 1990 70 jaar en daarvoor had het bestuur en leden graag nieuwe koorkleding om zich daarin te presenteren tijdens de viering van dat jubileum. Het koor heeft al een grote gift ontvan gen van het Anjerfonds terwijl van de gemeente de subsidie mocht worden aangewend voor de kleding en nu mede door deze grote gift van duizend gulden is het benodigde bedrag aardig in het gezicht gekomen. Bestuur en leden willen dan ook hun erkentelijkheid betuigen voor deze geste van de Rabobank Nieuwe Tonge. Bestuur Apollo Kerstavond te Nieuwe Tonge Op dinsdag 13 december a.s. hopen de Muziekvereniging ApoUo, het kinder koor Jong Apollo en de Gemengde zangvereniging Apollo hun jaarlijkse kerstuitvoering te geven in de zaal van Ons Dorpshuis. De aanvang is om 19.30 uur, de zaal gaat open om 19.00 uur. Toe gang is gratis. Het programma staat in het teken van het a.s. Kerstfeest. Doorrijden na aanrijding Ook de afgelopen periode vonden er weer 2 ongevallen plaats waarbij een betrokkene is doorgereden zonder dat zijn gegevens aan de tegenpartij ken baar werden gemaakt. Zo verloor op donderdag 30 november op de Plaatweg tussen Stellendam en Melissant een kleine vrachtauto enkele platen, waar van er 1 plaat tegen een tegenligger aan kwam, waardoor de nodige schade ontstond. Op 5 december werd op de Spreeuwenstein te Ouddorp een gepar keerd staande personenauto, merk Opel Kadett aangereden waarbij een flinke schade ontstond. De gedachte, dat deze aanrijding zou zijn veroorzaakt door Sinterklaas en dat deze is doorgereden omdat hij zijn echte naam nooit ken baar maakt, is en blijft voor de bena deelde wrang, daar deze met een flinke schadepost blijft zitten. Vegen van goten De afgelopen week boden in Goede reede enkele mannen hun diensten aan om de goten van woningen schoon te maken. De prijs hiervoor lag tussen de 30 en 50 gulden. In enkele gevallen wer den de goten slechts gedeeltelijk schoon gemaakt, terwijl het geld al was betaald. Rekening houdend met het feit, dat deze mensen beter de vloer aanvegen met hun verplichtingen dan dat zij de goten vegen adviseert de politie om dit soort werkzaamheden door een bekende te laten verrichten of duidelijke afspraken te maken omtrent wat er moet worden schoongemaakt en voor welke prijs en deze pas te betalen nadat de werkzaam heden zijn verricht. Tevens kunt u in deze gevallen om een zogenaamd 'visite kaartje' vragen. Ieder erkend bedrijf heeft dit en zal dit zonder meer af geven. Storten snoeihout Het afgelopen weekend constateerde een inwoner uit Ouddorp dat er op zijn land snoeihout werd gelost. De betref fende persoon weigerde dit op te ruimen en deed dit pas nadat de politie inge schakeld was. Het storten van snoei hout, maar ook van ander afval, is begrijpelijk verboden. Indien men dit kwijt wil dient men kontakt op te nemen met de dienst gemeentewerken. De poli tie zal in deze gevallen zonder meer proces-verbaal opmaken. Het stralende bruidspaar, voor de Burgerlijke Stand Anthonie Mans en Cathalina Elizabeth de Bakker, dat vrijdagmiddag ter bevestiging van hun huwelijk naar het oude gemeentehuis van Middelharnis toog, heeft van de ambtenaar van de Burg. Stand van Middelharnis, de heer G.C. Joppe extra aandacht, en zelfs bloemen en enkele cadeau's gekregen! Aanleiding daartoe was niet alleen het feit dat zij het 100e bruidspaar in het bijna voorbije jaar vormden, ze waren ook het 7000e dat, na de invoering van de Burg. Stand in 1811 in Middelharnis in het huwelijk trad. Nadat dhr. Joppe het huwelijk gesloten en de jongelui een boeiende en wonder mooie huwelijksweg met heel veel zegen van Boven had toegewenst, vestigde hij de aandacht op dit bijzondere jubileum. Dhr. Joppe leek het te betreuren dat het met ingang van januari niet meer moge lijk zal zijn in het oude gemeentehuis nog huwelijken te sluiten, omdat dat his torische pand, door negen van de tien bruidsparen verkozen, een andere be stemming krijgt. Uit de informatie bleek dat in Middel harnis, tot aan de gemeentelijke herin deling 4558 huwelijken zijn gesloten, gevolgd door 2441 na de gemeentelijke herindeling op 1 januari 1966. Een boeket bloemen, een sjaal met het gemeentewapen voor de bruid en een das voor de bruidegom zullen hen er hopelijk nog lang aan herinneren dat zij het waren die de 7000 volmaakten. Het bruidspaar op het bordes, een plaatje dat na 1 januari niet meer van toepassing zal zijn. Extra feestelijk kerstconcert door ouderenkoor Avondklanken Op dinsdag 19 december a.s. zal het ouderenkoor 'Avondklanken' een kerst concert-verzorgen voor de leden van de Anbo. Deze gebeurtgenis heeft dit jaar een extra feestelijk tintje, doordat de gloed nieuwe piano officieel in gebruik geno men wordt. Na jarenlange trouwe dienst is het oude beestje nu vervangen. En alle leden van Avondklanken heb ben aktief meegeholpen om de laatste financiële loodjes bijeen te brengen door middel van een koekjes-aktie die zeer geslaagd is. Om het allemaal wat extra kleur te geven is het speciaal voor deze gelegenheid samengestelde 'Christmas-Ensemble' uitgenodigd, zij zullen o.a. het kerstcon cert 'Noël d'Allemand' van Michel Cor- rette ten gehore brengen. Daarnaast wacht de luisteraar nog een wel héél speciale verrassing. Het koor, dat haast wekelijks nieuwe Ambtenaar Joppe wenst de jongelui alle geluk. leden krijgt maar er nog altijd kan gebruiken (vooral mannen) heeft o.l.v. mevr. Cecilia Mc Coll hard gewerkt om van dit kerstconcert een geweldig evene ment te maken. Ouderen zijn welkom op dinsdagmid dag 19 december in het Dienstencen trum te Middelharnis. Aanvang 2 uur; de zaal is open vanaf half 2. Toegang is gratis. HERKINGEN Op woensdag 13 december wordt het oud papier weer opgehaald voor de Prins Johan Friso school. Er wordt begonnen om half zes. Zet u het gebun deld aan de kant van de straat. Bij voor baat hartelijk dank voor uw mede werking. VERVOLGVERHAAL - 3 - Niet uitgegeven manuscript, beschikbaar gesteld door M. A. Knape En moeilijk was het niet om stilletjes de gang in te sluipen. De gasmeter stond hoogstens tien passen van de deur van daan, en de hoofdkraan kon je op de tast wel vinden. En meester Van Driel was er nog niet, die kwam pas een paar minu ten vóór half zes. En de juffrouw.... hij moest er om lachen als hij er aan dacht, de juffrouw zou veel te bang zijn om hem ach terna te zitten, ze was al zo oud en zo dik.... „Wat zullen die meiden piepen!".... zei hij genietend. „Wat zullen ze piepen!".... herhaalde Kees. Hij wreef in zijn handen van pret nu het plan zou doorgaan. „Vooruit dan, schiet op!" commandeerde Piet. Hij wilde nu zo gauw mogelijk weten wie het zijn zou, Frans of hij. Want het leek wel of Kees het niet zou kunnen zijn.... nee, het ging alleen tussen Frans en hem.... Ze vormden weer een kringetje en Frans haalde met veel vertoon een doosje lucifers uit zijn zak. „'t Zijn zwaluwtjes", legde hij uit, alsof dit van bij zonder gewicht was. „Van je moeder gegapt", onderstelde Kees. Frans vond het niet nodig om daar antwoord op te geven. Voorzichtig haalde hij drie lucifers uit het doosje. Van twee brak hij de koppen af, dan legde hij ze op zijn wijdopen hand en vroeg: zie je 't?".... Ze knikten, zwijgend. Frans draaide zich om. Hij kneep zijn hand dicht tot een vuist, de lucifers mochten er maar even buiten steken, en ze moes ten alle drie precies gelijk zitten. Hij deed het met al de zorg die dit werk vereiste. „Schiet nou op, jo", drong Piet aan, ongerust. „Het wordt veel te laaf'.... Hoe later het werd hoe gevaarlijker het zou worden. Verbeeldje, datje uit de gang kwam en je liep net tegen de meester aan!.... Met een ruk keerde Frans zich om en hield Kees zijn vuist voor. „Trek dan", zei hij gebiedend, „wie de kop trekt die is hem". Kees bekeek aandachtig de kleine puntjes hout, die uit de stijf dichtgeknepen vuist van Frans te voorschijn kwamen. Aarzelend pakte hij er een beet, even bleef hij zo staan, alsof hij overwoog om toch nog maar een ander houtje te nemen. Piet trappelde ongeduldig met zijn voeten op de grond. Dan ineens trok Kees. Twee nieuwsgierige ogen loerden om te zien wat de loting hem gebracht had. „Ik niet"zei Kees. „Nou jij".... en Frans hield Piet zijn vuist voor. De ander trok met een gebaar alsof het hem niet schelen kon. „Jij bent hem", grinnikte Frans, zodra hij het houtje in Pief s handen zag. Piet keek verbouwereerd naar de gele luciferkop. Dan viel hij uit: „Ja maar, dat is niet eerlijk gegaan!.... Dat is niet eerlijk!.... Dat doe ik niet!...; Nee, zeg".... en hij pakte Kees bij zijn schouder. „Wat zeg jij daar nou van?...." Hij liet het korte houtje er een eind buiten steken en toen trok ik natuurlijk het andere.... Maar dat mag niet, dat is gemeen.... Ik doe het niet, afgelopen.... Overdoen, wat zeg jij, Kees?".... „Laat de Kameel er zich nou buiten houden".... zei Frans, „hij heeft er niets van gezien".... Kees, die soms ook wel 'de Kameel' heette van wege zijn lange benen, waarmee hij volgens de jongens kon draven als een kameel, weifelde. „Ik heb er niets van gezien".... verontschuldigde hij zich. „Maar ik trek in geen geval meer mee. 't Gaat tussen jullie tweeën".... „'t Is eerlijk gegaan", verdedigde Frans zich. „Dat is het niet, je hield het korte houtje er wel zo'n eind buiten", en Piet wees met duim en wijs vinger. „Is 't geen waar. Langen".... beriep hij zich nogmaals op Kees. „Ik heb er niets van gezien", weerde Kees zich af. Hij bleef er liever buiten. „Niets van aan.... niets van aan".... ontkende Frans heftig. „'t Is wel, zo'n eind wel".... En weer gaf Piet met zijn vingers aan hoe erg Frans hem bedrogen had. „Nou, als het dan waar is, waarom heb je dan niet beter uit je ogen gekeken?".... Frans zei het met diepe minachting. „Overdoen", hield Piet vol, „'t is niet eerlijk gegaan!" „Ik doe in geen geval meer mee", constateerde Kees nog eens beslist. Frans haalde gemelijk zijn schouders op. „Als je met jullie nog eens wat doen wilt!.... Bah".... Hij wou zich omkeren om weg te gaan. Kees hield hem tegen. „Weet je wat", stelde hij voor, „ik zal een cijfer opschrijven, en dan moeten jullie raden.... 't Is beneden de tien. Wie het raakt of er het dichtst bij is, die is hem". Piet juichte het plan toe. Met aandacht volgde hij alle bewegingen van Kees in de hoop, dat deze hem het cijfer wel zou verraden. Frans stond onverschillig te kijken. „Vooruit dan maar", bromde hij, „maar 't is eerlijk gegaan, dat zul je zien.... Schiet nou op, want anders wordt het te laat".... Hij en Piet gingen als op commando met hun rug naar de muur staan. Kees diepte uit zijn broekzak een stukje bordkrijt op, dat hij vanmiddag, achter de rug van de mees ter om, had weggekaapt. Achter zich kijkend, om te zien of hij door de anderen soms werd afge- loerd, schreef hij op de ruwe muur. Dan draaide hij zich om, en, het cijfer met zijn gehele lichaam bedekkend, zei hij: „Nou, Piet, jij het eerst".... „Laat Frans maar het eerst", zei die. „Ach jo, schiet nou toch op, zanikerd", viel Frans uit, „een vier, vooruit maar".... „Een achfzei Piet. Kees schoot weg: op de muur stond een houte rige acht.... „Zie je nou", zei Frans smalend, „zie je nou, dat ik gelijk krijg.... zie je nou, met je drukte, dat het daarnet wel eerlijk gegaan is!".... „Daar heb je de meester",.... waarschuwde Kees fluisterend. „Sstt jongens,.... je mond houden".... „Wat een jammer",.... hield Piet zich groot. „Dan doen we het morgenavond", stelde Frans in het vooruitzicht, en hij keek naar Piet met een vreemde blik. Die begreep het en hij verzekerde nadrukkelijk: „Dan doen we het morgenavond, jongens.... tegen niemand iets zeggen".... „Natuurlijk".... vonden de anderen. Meester Van Driel stapte voorbij. „Dag jon gens".... „Dag meester".... Ze namen beleefd hun petten af (wordt vervolgd) Jt^M^%V^ït^^t^^<^^t.^^(.^^t^^(^^C^^(^^t.^l ^jf,^^if,j^jf,jf,^jf,jf,jf,if,i^;f.,f,,^,^^^^,^,f.jf.if.if.i^:^if,if.if.]f.if.if.if,if.if,if.if.:^^if.]f,^if.if.,f.if.jf.^.^^if,if.if.^:^^ t Mf

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 5