Casper Versmarkt MEDEWERKSTER Jan Visseren Postzegels Dit mag U niet missen! moclellen- boeken t 'Echte Bakker' FAMILIEBERICHTEN De Heere, Die leven gaf en leven spaarde, heeft ons willen verblijden met de geboorte van een dochter Magdalena (Marlien) Ad Roozemond Karin Roozemond-Drooger 8 december 1989 3247 XK Dirksland, Gooy 4 Groot is het wonder en jij bent zo klein. We zijn dankbaar dat jij ons kind mag zijn. Een dochter en zusje is ons toevertrouwd. Ellenoor Fons Roeland Ada Roeland-Strijdhorst Annemarije 9 december 1989 Aleijd van Puttenstraat 16 3243 BB Stad aan 't Haringvliet Wij hebben ons verloofd op 8 december 1989. Leny Kraak en t Gerard Hout t Koolmees 25, Sommelsdijk Ringstraat 59, Sommelsdijk DANKBETUIGING Dank, heel hartelijk dank, ook namens onze kin deren en kleinkinderen, voor de belangstelling bij onze 40-jarige echtvereniging ondervonden met uw kaarten, bloemen, cadeau's en dergelijke. A. Witte A. Witte-Wolfert Dirksland, december 1989 Oudewei 6 Heden werden wij opgeschrikt door de droeve tij ding, dat door een noodlottige scheepsramp aan boord van de 'Capitaine Torres' in Canada om het leven is gekomen, mijn geliefde man, onze geliefde zoon, broer, zwager en oom PIETER GROENENDIJK echtgenoot van Carni Tetevano in leven Chief Engineer op de leeftijd van 34 jaar. De Heere sterke ons in dit zo smartelijk verlies. Nieuw Zeeland: Carni Groenendijk-Tetevano Middelhamis: J. Groenendijk C. Groenendijk-Breeman Stad aan 't Haringvliet: Corma Osseweyer- Groenendijk Jan Osseweyer Frank-Jan Condoleance: aan huis van 3-5 en na 7 uur. Middelhamis, 9 december 1989 Correspondentie-adres: Dirk Bosstraat 25, 3241 GE Middelhamis Diep geschokt vernamen wij de droeve tijding dat door een scheepsramp in Canada op 34-jarige leeftijd om het leven is gekomen, onze geliefde vriend PIETER GROENENDIJK Sterke de Heere zijn diep bedroefde vrouw, ouders, zus en zwager, en geven hun de kracht om dit verlies te dragen. Zijn hartelijke innemendheid zullen wij ons altijd blijven herinneren. J. Rooij H. Rooij-Visser en kinderen Middelhamis, december 1989 Heden ontvingen wij het droevig bericht dat bij een scheepsramp met de Captain Torres is omge komen onze geliefde buurjongen PIETER GROENENDIJK in leven Ie W.T.K. op de leeftijd van 34 jaar Sterke de Heere zijn diepbedroefde vrouw, ouders, zus en zwager met dit smartelijk verlies. De buren: fam. J. B. v. d. Wekke fam. J. V. d. Made fam. A W. Huizer Middelhamis, 7 december 1989 Heden nam de Heere, in het Zuiderziekenhuis te Rotterdam, uit ons midden weg onze lieve broer, zwager, oom en huisgenoot CORNELIS WESTDIJK in de leeftijd van 61 jaar. Maassluis: J. Westdijk-Klein Dirksland: K. van Prooijen-Westdijk L. A van Prooijen Ouddorp: J. Westdijk N. Westdijk-Lokker neven en nichten Rockanje: Fam. Poldervaart Rockanje, 10 december 1989 Correspondentie-adres: J. Westdijk, Pretoriuslaan 19, 3253 VP Ouddorp Onze broer, zwager en oom is opgebaard in de aula van bejaardencentrum 'de Vliedberg', Hoge Pad 2 te Ouddorp, alwaar gelegenheid tot condo leren woensdag van 15.30 tot 16.30 uur en van 19.00 tot 20.00 uur. Donderdag 14 december D.V. zal er een rouw dienst worden gehouden in 'de Vliedberg', aan vang 13.30 uur, waarna aansluitend de begrafenis zal plaats hebben op de algemene begraafplaats te Goedereede, omstreeks 14.15 uur. Samenkomst in de aula van 'de Vliedberg' 13.15 uur. Na afloop van de begrafenis is er alsnog gelegen heid de familie te condoleren in bovenge noemde aula. Met diepe droefheid geven wij u kennis, dat de Heere, na een leven van hard werken en zorgen voor ieder waarvoor hij zich verantwoordelijk voelde, van ons heeft weggenomen mijn lieve man, onze zorgzame vader, behuwd-, groot- en overgrootvader, broer, zwager en oom LEENDERT ROON echtgenoot van Pieternella Troost op de leeftijd van 81 jaar en 4 maanden. Ouddorp: P. Roon-Troost Stellendam: A Roon M. Roon-Witte 1. Roon C. P. Roon-Goedegebuur A Roon J. M. Roon-van Seters Bruinisse: A C. Kostense-Roon Jac. Kostense klein- en achterkleinkinderen 3253 BJ Ouddorp, 11 december 1989 Hoge Pad 2, 'De Vliedberg" Gelegenheid tot condoleren dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur in de rouwkamer van 'De Vliedberg' en woensdag van 19.00 tot 20.30 uur in 'De Rank', Bosschieterstraat 6 te Stellendam. De begrafenis, waarbij u wordt uitgenodigd, zal D.V. plaats hebben donderdag 14 december 1989 om 14.00 uur op de begraafplaats te Stellendam. Aanvang rouwdienst in 'De Rank' om 13.15 uur. Geen bloemen Geen toespraken 1 Met droefheid geven wij u kennis van het overlij- 1 1 den van onze lieve groot- en overgrootvader 1 1 LEENDERT ROON 1 1 echtgenoot van Pieternella Troost 1 1 op de leeftijd van 81 jaar en 4 maanden. Ellen en Arnold Dik Maryn Petra Ella en Leen Cobi en Tom Jacoline Lianne Cor en Lenie Marina Tineke en Jaap Wendy Leen en Jonetta Richard Petra en Jaap Leen en Yvonne 1 Ouddorp, 11 december 1984 1 Hoge Pad 2 DANKBETUIGING Voor de vele bewijzen van deelneming ons betoond na het plotseling overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder en oma CORNELIA ANNA KOESE-MARKUS betuigen wij een ieder langs deze weg onze harte lijke dank. In het bijzonder de heer van Wageningen voor de goede verzorging van de begrafenis. Kinderen en kleinkinderen Stellendam, december 1989 Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te bedanken voor de vele blijken van medeleven aan ons betoond na het overlijden van onze lieve man, vader en grootvader MATTHIJS MIJNDERS echtgenoot van J. Visbeen betuigen wdj u onze oprechte dank. Inzonderheid danken wij de doktoren v. d. Doel en Huisman voor de medische verzorging, Zr. Both en collega's voor de liefdevolle verzorging aan hem bewezen. Mede ds. Vlietstra voor de geestelijke begeleiding. Dhr. M. L. Kievit voor de korrekte uitvoering van de begrafenis en de dingen die aan deze vooraf «^"g^'^- Uit aller naam: J. Mijnders-Visbeen 3248 BL Melissant, december 1989 Nieuweweg 34 Heden nam de Heere, tot onze diepe droefheid plotseling uit ons midden weg onze lieve zorg zame moeder, oma, zuster, schoonzuster en tante CORNELIA VROEGINDEWEIJ weduwe van Bastiaan Smitshoek in de ouderdom van ruim 78 jaar. Sterke de Heere ons in dit smartelijk verlies. Sommelsdijk: J. Smitshoek C. Smitshoek-Vroegindeweij Caroline Mariëtte 10 december 1989 Verzorgingshuis 'De Goede Ree' Correspondentie-adres: J. Smitshoek, Ds. Montijnstraat 29, 3245 XC Sommelsdijk Gelegenheid tot condoleren: woensdag 13 decem ber van 20.00 tot 21.00 uur in de zaal van 'De Goede Ree', Prinsesselaan 51 te Sommelsdijk. De begrafenis zal D.V. plaatsvinden op donder dag 14 december a.s. om 14.00 uur op de algemene begraafplaats te Sommelsdijk vanuit de aula van 'De Goede Ree' (ingang Stoofhoek) waar vooraf de rouwdienst wordt gehouden. Aanvang 13.00 uur. Geen bloemen TLï] die geen rouwkaart hebben ontvangen, gelie ven deze advertentie als zodanig te beschouwen. Nog vrij onverwacht heeft de Heere in het zieken huis te Dirksland, uit ons midden weggenomen, onze geliefde zuster, schoonzuster en tante CORNELIA SMITSHOEK-VROEGINDEWEIJ weduwe van B. Smitshoek in de leeftijd van 78 jaar. Sommelsdijk: D. Vroegindeweij K Vroegindeweij-Faasse M. Vroegindeweij C. Vroegindeweij-de Vos neven en nichten Sommelsdijk, 10 december 1989 Tot onze diepe droefheid overleed, na een nood lottig ongeval, plotseling mijn geliefde man, papa, zoon, schoonzoon, broeder, behuwdbroeder en oom LEENDERT PIETER LEEUWENBURGH op de leeftijd van 41 jaar. Sommelsdijk: I. Leeuwenburgh-Troost Patrick Richard 3245 TR Sommelsdijk, 8 december 1989 Lijster 10 De overledene is opgebaard in de rouwkamer, Emmalaan 20 te Middelhamis. Gelegenheid tot condoleren dinsdagavond van 7 tot 8 uur aldaar en na de crematie. De crematieplechtigheid is bepaald op woensdag 13 december 1989 om 14.00 uur in het cremato rium aan de Maeterlinckweg 101 te Rotterdam- Zuid. Vertrek vanaf het woonhuis om 12.30 uur. Geen bezoek aan huis Tot onze diepe droefheid geven wij u kennis van het plotseling overlijden van onze geliefde zoon, broeder, behuwdbroeder en oom LEENDERT PIETER LEEUWENBURGH echtgenoot van Ingrid Troost op de leeftijd van 41 jaar. Westmaas: C. Leeuwenburgh J. Leeuwenburgh-Hage Westmaas: Piet en Aline Miranda Claude Rotterdam: Jeanette en Rob Jan-Cees Middelhamis: Stijny en Leny Sommelsdijk. 8 december 1989 Diep bedroefd geven wij u kennis dat door een noodlottig ongeval is overleden onze geliefde schoonzoon, zwager en oom LEENDERT PIETER LEEUWENBURGH echtgenoot van Ingrid Troost op de leeftijd van 41 jaar. Pa en Ma Troost Margot en Fred Chantal André en Krijna Jaap en Karin Sommelsdijk, 8 december 1989 Met droefheid hebben wij kennis moeten nemen van het plotseling overlijden van onze geachte medewerker en collega LEENDERT PIETER LEEUWENBURGH echtgenoot van Ingrid Troost op de leeftijd van 41 jaar. Directie en Personeel Visbeen Holding B.V. A Visbeen Zonen B.V. Visbeen Flora B.V. Visbeen International PLC Nieuwe Tonge, 8 december 1989 Woensdag 13 december 1989 1 kg. GIESER WILDEMAN2,25 2 kg. COX ORANGE2,25 10 KIWI FRUIT3,50 I kg. FLAKKEESE KARBONADE8,98 100 gram RAUWE BOERENHAM1,98 OUDDORP Adverteren in Eilanden Nieuws betekent dat uw advertentie ool< buiten de bebouwde kom wordt gelezen. TE KOOP Nederland (postfris) TeL (01874) 11 49 OUDDORP Tel. 01878-1682 ('s ovonds); of 01870-2729 (overdag) Hovenijueg 39 Het inmiddels welbekende adres voor sfeermakers in uw interieur: Tafelkleden en sierkussens in een veelheid van fraaie tinten, de Candlelight kollektie met o.a. mooie tafellampen in zachte pastelkleuren, Lumi-lampen, mooie woonaccessoires, zijde- bloemen waarvan wij boeketten samenstellen, 2 en meer-zits- banken met stof naar keuze, rieten stoelen, en natuurlijk fraaie stukjes antiek. Kom het zien en onderga met zoveel anderen de gezelligheid van „de Kameleon" Zandpad 148 Middelhamis Tel. 01870-6088 De Heere, Die leven gaf en leven spaarde, ver blijdde ons zeer met de geboorte van een zoon en broertje Aart Tennis Wij noemen hem Martijn Karel en Joke van Twillert-van Strien Jeanette Jolanda 7 december 1989 Torenvalk 62 3752 SL Bunschoten Voor de vele blijken van belangstelling, hulp en deelneming ondervonden tijdens de ziekte en na het overlijden van onze geliefde oudste zuster, schoonzuster en tante JANNETJE DE BONTE zeggen wij u hartelijk dank. Familie de Bonte Dirksland, december 1989 Plotseling heeft de Heere uit de familiekring weg genomen onze zeer geliefde tante COR SMITSHOEK-VROEGINDEWEIJ Haar innemend karakter zal in onze herinne ring voortleven. N. H. van der Groef M. K. van der Groef-van Prooyen Wilna en Arie René en Annet Dirksland, 10 december 1989 Met droefheid geven wij u kennis van het plotse ling overlijden van onze geachte collega LEENDERT PIETER LEEUWENBURGH echtgenoot van Ingrid TVoost op de leeftijd van 41 jaar. Pers. Ver. Visbeen Transport Nieuwe Tonge, 8 december 1989 Voor: Geboortekaartjes Ondertrouwkaarten Visitekaartjes enz. w. A. BOTH- VAN 'T GELOOF Marijkelaan 43 3248 AS Melissant Tel. 01877-1947 Straks geboortekaartjes nodig? Bij drukkerij GEBR. DE WAAL ligt een pracht modellen boek voor u ter inzage. Ook uw keus is er zeker bij! Bij tijdige bestelling snel gereed. Langeweg 13 SOMMELSDIJK Vervuld met droef heid en leedwezen berichten wij u het plotseling overlijden van onze geliefde schoonzuster Cornelia Vroegindeweij weduwe van Bastiaan Smitshoek Zwijndrecht: P. Verhage- Smitshoek Middelhamis: E. Smitshoek- Brouwer A V. d. Velde J. P. V. d. Velde- Smitshoek A V. d. Velden- Smitshoek Middelhamis, 10 december 1989 Gevraagd, enthousiaste voor in de winkel, ±17 jaar. Schriftelijke sollicitaties aan: Postbus 70 3257 ZG Ooitgensplaat Plony Tanis, ujerkzaam bij drukkerij Gebr. de UUool, brengt groag de voor u mee, uuaorin u thuis uuj gelegenheidsdrukujerk kunt uitzoeken. €ven bellen en u hebt het snel in huis. Het modellenboek van G€BOOfiTeKRflRTJeS is altijd oonujezig. U kunt het halen op

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 4