Heffingen in IVliddelliarnis door raad - volgens afspraaic - aangepast Weer vertrokken twee flakkeese transporten naar het behoeftige Polen Kerstpakketten van de Goeree-Overflakkeese jeugd Jubileumconcert Rijkspolitiekapel in Oude Tonge Winst Intermezzo 't Was geen failliete boedel! Abonnementsgeld 2 maal predikaat 'U' op suksesvolle tentoonstelling van 'Nut en Genoegen' Kerstmiddag met bejaarden en minder-validen Snelschaakkampioenschap van Ouddorp Bladz. 2 „EILANDEN NIEUWS" DINSDAG 12 DECEMBER 1989 Zijn wij, bijna aan 't eind van 't jaar de raadsvergaderingen wat moe geworden of was er nou écht niics an, aan die van j.l. donderdagavond in IMiddelliarnis? Vooral waar het ging om verhoging van een aantal gemeentelijke heffingen hebben sommigen uit de raad wat stekelig op elkaar gereageerd, zoals dhr. Rijvers die de SGP een Sterk Gericht Potverteren verweet, de 'netigheid' waarmee dhr. Hoogzand rea geerde en de furieuze toon die mevr. van Eek aansloeg jegens hen die murmureerden over de tarievenverhogingen waarmee ze kennelijk het kiezersvolk in 't gevlei willen komen, ze had geen goed woord voor zo'n houding, door haar genoemd 'het ontlopen van ver antwoordelijkheid'. Niemand deed het gaarne, het verhogen van de tarieven van een aantal gemeen telijke belastingen, maar van de nood zaak was vrijwel iedereen overtuigd. In de meerjarenbegroting en in de gemeen tebegroting was de raad het er trouwens al over eens geworden: geen verhoging van de Onroerend Goed belasting, wel een wijziging van de heffingsgrondslag, en nu was daar - als het aan het College lag - de effectuering van de voorne mens: verhoging van de abonnementen voor plezierjachten in de jachthaven met 4%, verhoging van het passantenta rief met 10%, de reinigingsrechten en de afvalstoffenheffing elk een verhoging met 8%, de rioolretributies een verho ging met 5%, de begrafenisrechten plus 15% en de hondenbelasting een verho ging van 6%. In de raadsbespreking die volgde gaf dhr. Hoogzand van 'enige weerstand' blijk. Het toepassen van verhogingen leek hem een automatisme te zijn geworden, terwijl het daarentegen veel moeite kost salarisverhogingen gedaan te krijgen. Het speet dhr. Hoogzand daarom dat vanwege het Ministerie geen maximum toelaatbare heffingen meer worden genoemd waaraan de gemeen ten zich te houden zouden hebben. Dhr. Rijvers verzette zich in z'n com mentaar tegen het optrekken van de hondenbelasting zolang het College niet de inventiviteit en de moed toont paal en perk te stellen aan de overlast van de hondepoep. Het idee van dhr. C. Quist om de verhoging wél toe te passen en hondenbezitters, bij aangifte van hun hond een gratis drollenschepje aan te bieden viel bij dhr. Rijvers maar halfin de smaak. Ik heb al jaren zo'n schepje „waarmee ik me in een maar klein gezel schap bevind" stelde hij vast. Vanuit het College werden trouwens maatregelen tegen de overlast in 't vooruitzicht gesteld, binnen afzienbare tijd krijgt de raad die te behandelen. Dat zal ook dhr. W. Villerius (SGP) deugd doen. Gelezen hebbend, in N.B. een uittreksel uit de Gemeentewet voor raadsleden, dat de hondenbelasting dient om het aantal honden beperkt te houden, zullen hem maatregelen ter beperking van de overlast welgevallig zijn. Begrip bestaat er voor de verhoging van de reinigingsrechten en de raad vond het juist een geleidelijke verhoging toe te passen om straks 'enorme sprongen', zo vreesde mevr. van Eek - te kunnen voor komen. Zij betichtte lijst Hoogzand ervan de schijn hoog te willen houden dat het in Middelhamis' raad alleen déze partij zou zijn die rekening houdt met de portemonnee - de draagkracht - van de burgers, „'t Is erg gemakkelijk je zó aan je verantwoordelijkheid te willen onttrekken", gramde ze richting lijst Hoogzand over diens verklaarde 'weer stand' tegen de verhogingen. Voor dhr. Hoogzand was zo'n voorstel ling van zaken het sein om tegen het CDA ten strijde te trekken: „Géén ont trekking onzerzijds aan verantwoorde lijkheden", bitste hij tegen mevr. van Eek, „maar wij stellen een matiger ver hoging voor en dat, en géén ander achtte dhr. Hoogzand verantwoord te zijn. De verhogingen werden vastgesteld, zoals door het College voorgesteld. Verordening Onroerend Goed belasting Bij de wijziging van de Verordening Onroerend Goed belasting werd niet op een verhoging van de opbrengst aange stuurd, maar dat zou, bij toepassing van de nieuwe heffingsvoorschriften wél het geval zijn, met name huurders zouden er, met zelfs 66% verhoging van de OGB, heel bekaaid afkomen als niet door weth. L.C. Kievit (hij was deze avond wegens ziekte afwezig) een vondst was gedaan, die door de raad werd gevolgd. Aan de huurders zal geen rioolafvoerre- tributie meer in rekening worden ge bracht waarmee hun nadeel van de toegepaste nieuwe tariefsverhouding geheel wordt gecompenseerd. De heren Kersbergen en Rijvers ver klaarden zich tegen het voorstel. Het voorstel kwam niet tegemoet aan hun bezwaar tegen de 'onevenredig zware' druk op de eigenaren/zakelijk gerech tigden, die toch al met hogere woonlas ten worden geconfronteerd. De beide tegenstemmers wensten niet mee te werken aan wat zij noemden een voort zetting van de scheefgroei. De vondst van weth. Kievit de heffing van de rioolafvoerretributie voor huur ders af te schaffen en die onder te bren gen in de rioolaansluitretributie voor eigenaren, voor wie dat geen nadelig gevolg heeft, werd door o.a. dhr. Ville rius zozeer gewaardeerd dat hij de kiene wethouder wilde voordragen voor een Gemeentelijke Erepenning. Door weth. Jacobs werd die 'vondst' gaarne beaamd, de hele operatie heeft gemiddeld genomen een acceptabele uitkomst voor de gemiddelde burger gekregen", vond ook hij. De tarieven die voor de gebruikers op 2,20 en voor de zakelijk gerechtigden op 6,- waren gesteld, werden - aldus gedicteerd door de Overheid - op resp. ƒ3,65 en ƒ4,55 gesteld. OUDDORP De enkele duizenden bezoekers die jaarlijl(S de tentoonstelling van 'Nut en Genoegen' bezoeken maken het mogelijk dat elke keer weer de grote zaal in het verenigingsgebouw een gedaanteverwisseling ondergaat zo wel in als op de kooien was een kleurrijk schouwspel te zien. 85 leden brachten dit j aar 700 dieren bij een in enkele honderden rassen en kleurslagen, veel exotische kleuren en namen kwam men tegen als je tussen de keurig strak opgestelde kooien doorliep, de kwaliteit van de dieren die door 10 keurmeesters werd beoordeeld was ook dit jaar weer zeer goed, zo goed zelfs dat 2 maal het predikaat 'U' werd uit gereikt. 'U' staat voor uitmuntend het hoogst haalbare predikaat in de kleindieren- sport. De heer P. Voogd met een gans, die de fraaie naam Paradijscasarca draagt, de heer A. J. Klink met een sierduif Steiger- kropper waren beiden de gelukkige, een prima resultaat voorbelde sportfokkers. De andere kampioenen op deze fraaie show waren bij de konijnen de comb. Tieks-Bestman met een Black and Tan met een Ie 'F' van Fraai, bij de grote hoenders de heer N. Breen met een witte Leghoom met een Ie 'F', bij de dwerg- hoenders de heer M. van 't Geloof met een Nederlandse Baardkuifhoen Ie 'F', bijzonder is dat deze sportfokker dit moeilijke ras al bijna 50 jaar in zijn hok ken heeft, doe dat maar eens na, bij de sierduiven niet Kropperrassen de heer B. van Seters met een Nederlandse Schoonheidspostduif Ie 'F', bij de Ca via's jeugdlid Kees van der Bok met een grijs Agouti Ie 'F', bij de Hamsters Mevr. Snel met een Russische Dwerghamster Ie 'F', bij de Postduiven vliegklasse de heer L. Sperling met een jonge Doffer 92y2 pnt., bij de Postduiven showklasse de heer P. Voogd met een oude Doffer 921/2 pnt. Het bestuur van 'Nut en Genoegen' dankt allen die, op welke wijze dan ook, hebben bijgedragen aan het doen slagen van deze tentoonstelling, ook de vele bezoekers zonder hen en hun financiële bijdragen zou het niet mogelijk een der gelijke tentoonstelling te organiseren. De verloting van de schilderijen van het 'Blauwe Huus' en het 'Jachttafereel' zijn op de nr. 212 en 68 gevallen. De uitslag van de grote verloting is: Ie prijs 2469,2e prijs 2194,3e prijs 2413,4e prijs 1274,5e prijs 1137,6e prijs 1139,7e prijs 1548,8e prijs 2273, 9e prijs 2366, 10e prijs 1225, 11e prijs 2458, 12e prijs 2419 en 13e prijs 2084. De prijzen kunnen worden afgehaald bij dierenspeciaalzaak 'Fauna Food', Dorpsweg 35 te Ouddorp. OOSTFLAKKEE - De Rijkspolitieka pel geeft woensdag, 20 december 1989 een groot concert in het sociaal cultu reel centrum 'De Grutterswei' in Oude Tonge. Het concert heeft als thema het 40-jarig jubileum van de kapel. Het con cert begint om 20.00 uur. Na afloop kan er nog gedanst worden bij de muziek van één van de drie sub-orkesten van de kapel, 's Middags wordt er om 14.30 uur in 't Centrum in Ooitgensplaat een jeugdconcert en daarna in Oude Tonge een presentatie aan het gemeentebe stuur gegeven. Tournee Dit jaar is het feest voor de Rijkspolitie kapel. Bij het 40-jarig jubileum wordt ruimschoots stilgestaan. In ieder district van het Korps Rijkspolitie werd al een concert gegeven. De 'toemee' wordt op 20 december 1989 afgesloten met een concert voor het district Dordrecht. De Rijkspolitiekapel is opgericht als een partikuliere vereniging en heeft tot doel om -r naast het gezellig muziek maken - de band tussen de politie en het publiek te verbeteren. De leden komen uit alle diensttakken van de rijkspolitie, ver spreid over het hele land. Het zijn man nen en vrouwen, die naast hun gewone werk een gezamenlijke hobby hebben; muziek maken. De 85 muzikanten staan onder leiding van de dirigent, majoor Bep Wamas. Sub-orkesten De kapel bestaat uit een Harmonie en een Marching Band. Verder zijn uit de muzikanten verschillende sub-orkesten samengesteld, zoals de Bigband, het Egerlandersorkest en de Steelband. Deze drie sub-orkesten zullen na afloop van het concert hun kunnen ten ge hore brengen. Tijdens het concert in 'De Grutterswei' wordt het programma voor de pauze voornamelijk bepaald door klassiek getinte muziek. Na de pauze wordt de zaal gevuld met meer eigentijdse mu ziek, waarbij stukken van David Bowie en de Engelse rockgroep Queen niet uit de weg worden gegaan. Diverse medleys leiden het concert uiteindelijk naar een grootse finale - een lust voor oog en oor. Toegang De toegang tot het concert kost slechts ƒ7,50. Kaarten zijn (ook telefonisch) te bestellen bij 'De Grutterswei' in Oude Tonge, Willemstraat 14, tel. (01874) 15 00. Het jeugdconcert is gratis. Afgelopen zaterdag speelde het tweede damesteam tegen w Kwiek 1. Een goede stop zorgde ervoor dat de aanval bij Intermezzo goed liep. De tegenstanders hadden hierop geen antwoord en Da mes 2 won in drie sets. Heren 2 moest het tegen w Kwiek 1 opnemen. Het spel van Intermezzo was beter verzorgd waardoor de wedstrijd met 3-1 gewonnen werd. Overige uitslagen: Jongens Cl - Kangoeroes 13 - O Mini jongens - DVO 13 - 1 Mini meisjes - DVO 12 - 2 Mini mix 2 - Mini mix 13 - O Heren 3 - Rowido 40 - 3 Jongens BI - Kangoeroes 13 - O Mini jongens - Vovero 13 - O Meisjes Cl - Kangoeroes 10 - 3 Heren 1 - RVC/Libanon 13 - O Dames 1 - RVC/Libanon 22 - 2 Dames 3 - w Kwiek 22 - 2 Meisjes A2 - w Kwiek 13 - O Dames 4 - Vierpolders 12 - 2 Op 20 december houdt de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen afd. Goede- reede-Ouddorp weer haar traditionele kerstmiddag met bejaarden en minder- validen. De leden zijn zoals gebruikelijk weer aktief geweest om loten te verkopen om deze middag te kunnen financieren. Ook zijn er door een aantal dames cakes gebakken voor deze middag. Iedereen van 65 jaar en ouder en minder-validen zijn op deze middag van harte welkom. Graag even opgeven bij: Mevr. Spuy- broek, tel. (01878) 14 62 of bij mevr. Reinhoud, tel. (01879) 20 71. Deze middag wordt gehouden in de Dorpstienden in Ouddorp. Aanvang 14.30 uur. Woensdag 27 december 1989 organiseert Dam- en Schaakvereniging 'Ontspan ning' voor de eerste maal een Snel- schaaktoernooi met als inzet het snel schaakkampioenschap van Ouddorp 1989. Dit toernooi is mogelijk door sponso ring van DA Drogisterij Santifort. Er wordt 7 ronden Zwitsers systeem ge speeld. Bedenktijd per speler is 10 minu ten. Gerechtigd tot deelname aan het toernooi zijn (ex-)leden van Dam- en Schaakvereniging 'Ontspanning' en in woners van Ouddorp. Voor de eerste drie plaatsen zijn er fraaie bekers. Start van het toernooi: 20.00 uur. Prijsuitreiking: 23.00 uur. Doordat de organisatie gebruik maakt Ingezonden: Geachte redaktie, Op woensdag 6 december 1989 heb ik reeds telefonisch gereageerd op het stuk 'Café-Restaurant Hobbel in Ooitgens plaat' in uw blad van 5 december 1989. Mij werd toen aangeraden schriftelijk te reageren. Bij deze dus! Mijn moeder, mevr. H. T. Versendaal- Vinke, is abonnee gebleven van het 'Eilanden-Nieuws', na onze verhuizing. Dus reeds vele jaren al. Leest men din gen die dan niet kloppen, en die zeer doen bij het lezen, zeker na reakties van diverse kennissen, moet er gereageerd worden. Ik hoop dat u, na het volgende gelezen te hebben, u zult afvragen of hetgeen u schreef, wel juist was. Ik verzoek u dan ook een rectificatie te plaatsen. Het gaat om de derde alinea, te weten: „Op 1 oktober 1961 waren zij de eigena ren van Hotel Hobbel, dat door de vorige eigenaar als een wat failliete boe del was achtergelaten" enz. Tegen een wat failliete boedel moet ik, mede namens mijn moeder, ten zeerste protesteren. Dit is niet de werkelijkheid namelijk. De waarheid is als volgt: Al jaren leed mijn moeder aan een véél te hoge bloeddruk. De huisarts, dr. Kra mer, heeft mijn ouders dan ook geadvi seerd om de zaak te verkopen, daar het anders wellicht de dood van mijn moe der zou kunnen worden. Mijn ouders kozen voor een moeder en echtgenote voor ons gezin. Dit met veel tegenzin, want zij hadden hart voor de zaak. In overleg met de heer Vos, inspecteur bij de Amstelbrouwerij, is het bedrijf verkocht aan deze brouwerij en niet aan de fam. Poll!! Deze fam. heeft de inboe del gekocht. Mijn ouders hadden geen (nogmaals, géén) schulden!! Zij hadden een zeer goede en grote klantenkring. In uw stuk suggereert u met: 'wat failliete boedel', dat er schulden waren en het een verlopen zaak was. Niets is echter minder waar! Onderne mers in Ooitgensplaat hadden steeds het pand en de inboedel in onder houd. Nogmaals verzoek ik u vriendelijk dit in het volgende nummer van uw blad recht te zetten, d.m.v. een rectificatie. Hoogachtend, G. P. L. Versendaal Naschrift: Zoals u ziet hebben we gevolg gegeven aan uw vriendelijk verzoek; de ge wraakte uitdrukking is overigens niet door de fam. Poll gebezigd! Meerdere jaren achtereen hebben we een verhoging van het toch al uitermate beperkte abonnements geld achterwege kunnen laten, maar voor het volgend jaar zal er niet aan te ontkomen zijn, vnl. door de verhoging van de papier- prijs. Daarom hebben we moeten be sluiten het jaarabonnement met ƒ2,- te verhogen tot ƒ48,- wat impliceert dat de kwartaalprijs met 50 cent tot ƒ12,- wordt opgetrokken. Geen bedragen om van te schrik ken, gelukkig, maar het leek ons goed u dat tijdig door te geven omdat vele trouwe abonnees de goede gewoonte hebben het abon nementsgeld voor het nieuwe jaar al vanaf begin december over te maken. Ons gironummer is 167930, ons banknummer 34.20.01.108. Zij die de Bank hebben gemach tigd tot overmaking gelieven hun Bank van de verhoging in kennis te stellen. De abonnees, die hun abonne mentsgeld d.m.v. een periodieke overschrijving van de Postbank doen overschrijven, behoeven het Girokantoor hiervan NIET in ken nis te stellen, daar wij dit kol- lektief hebben gedaan. Hartelijk dank bij voorbaat. Directie Eilanden Nieuws van een computer zal de wachttijd tus sen de partijen nihil zijn. Na afloop van iedere ronde wordt er een tussenstand opgemaakt die ter inzage ligt. Inschrijven: U kunt zich opgeven bij Jaap Santifort, (01878) 12 24 of bij Jan van Huizen, (01878)24 27. Inschrijfgeld: Dankzij sponsoring en ter beschikking stellen van de zaal door Café/Restaurant 'De Bonte Koe' hoeft er geen inschrijfgeld geheven te worden. Tijd en plaats: Om exact 20.00 uur, 27 december 1989 zal in de zaal van 'De Bonte Koe' het snelschaaktoemooi van De vracht die in Nieuwe Tonge werd geladen. Zowel vrijdag-, als zaterdagmorgen is een afgeladen transport hulpgoede ren naar Polen vertrokken. Vrijdagmorgen was het Nieuwe Tongenaar J, Gebraad die, in gezelschap van een reportageploeg van het Algemeen Dag blad die de reis in het Kerstnummer zal verslaan, koers zette helemaal naar het noordoosten van Polen, dichtbij de Russische grens, dat als één van de armste gebieden van Polen bekend staat. Het stadje Suwalki, op een afstand van 1700 km, was het einddoel van de ploeg en de truck van Maliepaard uit Oude Tonge, tot in de nok afgeladen met spullen die voor het overgrote deel naar een verzorgingshuis zullen worden gebracht. Chauffeur is Johan Maliepaard met als bijrijder Fred Coenradie uit Herkingen. Gistermoregn - maandag - seiden ze al naar het Oude Tongse thuisadres voor de helft gelost te zijn. Dat betekent dat in het tehuis P.D.P.S.-kleding en schoenen zijn aangekomen, dat er iemand gelukkig gemaakt is met een rolstoel; dat er voor de kinderen van de perso neelsleden kerstpakketten werden gelost en dat de oude mensjes in dat huis weer eens een sinaasappel, een mandarijn of een banaan kregen! Er ging koffie mee, een hele dames- en herenkapsalon, verbandmiddelen en dankzij de medewerking van een artsenbezoeker geneesmiddelen en.... voor de Evangeli sche Kerk in Suwaldi ook een aantal grote kaarsen die ze in de kerstdienst hopen te gebruiken. Eerder heeft dhr. Gebraad in die kerk een dienst meegemaakt, hartver warmend, dat wel maar hij moet niet meer denken aan de kou die hij toen geleden heeft...! In de truck voorts 200 elektrische apparaten die dhr. Gebraad, als groothan delaar, van een relatie heeft meegekregen. Donderdag en vrijdag werd de kolossale truck in Nieuwe Tonge geladen en daar maakten we een foto van, met waardering voor dhr. Gebraad (links) en zij die hem hielpen. start gaan. Zorgt dat u ruim op tijd aanwezig bent om het toernooi op tijd van start te laten gaan. Het vertrek - zaterdagmorgen - uit Oude Tonge. Vanuit Oude Tonge vertrok zaterdagmorgen een truck met o.a. 4000 kerst pakketten voor Poolse kinderen, samengesteld door de jeugd van de basis scholen op Goeree-Overflakkee. Initiatiefnemer tot die welgeslaagde aktie is de Stichting Flakkeese Hulpgoederen Polen. De DAF-truck werd beschikbaar gesteld door DAF-garagebedrijf Best-trucks uit Oude Tonge. Chauffeurs zijn Kommer Mierop uit Ouddorp en Piet 't Mannetje uit Stellendam, chauffeurs bij transportbedrijf van Poortvliet uit Ouddorp. Met graagte hebben de jeugdige eilanders wat van hun eigen speelgoed afgestaan voor hun leeftijdgenootjes in Polen en het was niet alleen speelgoed wat er in was gedaan, maar ook kleding voor de jeugd en waren de pakketjes door de ouders bijge vuld met in Polen niet verkrijgbare, of onbetaalbare levensmiddelen voor kinderen en volwassenen. Door de bakkerijen Heestermans uit Oude Tonge, Akershoe uit Ouddorp en Biene- felt uit Middelhamis werde de vracht uitgebreid met kwaliteitsprodukten uit hun bedrijven en voorts gingen er medicijnen, kleding en schoeisel mee. De pakketten werden opgehaald door de vrijwilligers van de S.F.H.P. en zijn verza meld en gesorteerd in de Oude Tongse brandweerkazerne, en daar werden de afgelo pen week de pakketten in de container geladen. De chauffeurs Mierop en 't Mannetje werden enthousiast uitgezwaaid door het stichtingsbestuur van de S.F.H.P. en uiteraard ook door het bestuur van de chauf feursvereniging „Flakkee", waarvan beide jongens lid zijn en waarvoor zij deze rit maken. Verder waren ook aanwezig Fr. van Min van Best-trucks. De goederen zijn bestemd voor tehuizen in Sulecin, Koninskie, Zielona-Gora en Poznan en in al die plaatsen zullen de pakketten door Flakkeese dames van de S.F.H.P. persoonlijk worden uitgereikt want op vrijdagmorgen zijn mevr. Van Dijk, mevr. Lokker, mevr. Vroegindeweij en mevr. Vogelaar samen met chauffeur A. den Haan reeds vertrokken in de richting van Polen. Aanstaande donderdag wordt de truck weer terug op Flakkee verwacht na een reis waarbij medeleven voor de mede mens centraal heeft gestaan en we hopen dat er in Polen weer vele blijde kinderhar ten zullen kloppen bij het aanschouwen van deze Flakkeese gestes.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 2