Topje van Ouddorps vuurtoren maakt plaats voor radar-scanner Politieberichten Politiebericliten Kerstzangavond tioniiSieman il Hulp en begeleiding na verkeersongevallen Ayoe Vogel BV Wijziging spreekuren Ook in M'harnis' raadsvergadering nieuw alarmnummer benadruict Oostflakkee Concerten In De Doelen gaan gewoon door Middelhamis Lijfrente-koopsompolis Sommelsdijkse chauffeur (41) omgekomen Middelharnisse zeevarende verdronken Dir. GrevelJngenschap neemt ontslag Begrotingsvergadering Waterscliap Goeree-Overflakkee Kerstzangavond in de Ned. Herv. Kerk te Stellendam Gevonden voorwerpen Kerstbijeenkomst C.P.B. afd. Flakkee Extra kerkdiensten Ger. Gemeenten DINSDAG 12 DECEMBER 1989 No. 5859 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 26 29. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. (01870) 33 92 FAX (01870) 57 36 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 12,00 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelhamis Rek.no. 34.20.01.108 In navolging van de laatstgehou den raadsvergadering te Dirks- land is ook j.l. donderdag, in de raadsvergadering te Middelhar- nis, de nuttigheid van één lande lijk alarmeringsnummer 06-11 benadrukt. Het zal de bevolking extra onder de aandacht worden gebracht in het gemeentelijk voor lichtingsblad 'Hoofdlijn', maar ook op de politie-auto's, de lijn bussen en de hulpverleningsvoer tuigen wordt het 06-11 nummer bij herhaling getoond. Het geldt voor de alarmering voor politie, brandweer en ambulance en elke burger die, getuige van een onge val, redelijkerwijs meent dat de hulp van een van die diensten nodig is gelieve dat nummer te bellen. Diefstal uit nieuwbouw Uit een in aanbouw zijnde woning in het uitbreidingsplan Capelleweg te Oude Tonge, is tussen 30 november en 2 december de CV-ketel ontvreemd. Hoe wel de ketel reeds volledig geïnstalleerd was heeft de dader de ketel gedemon teerd en meegenomen. De schade be draagt ca. 2000,-. Loeiende BB-sirene in Ooltgensplaat Door onbekende oorzaak is de BB- sirene in Ooltgensplaat in de nacht van woensdag op donderdag in werking getreden. Doordat dat ca. 3 a 4 minuten duurde is menig inwoner van Ooltgens plaat uit de slaap gehouden. De oorzaak van het in werking treden is niet achter haald kunnen worden. De dreigende staking van theaterperso neel deze week, waarbij ook De Doelen te Rotterdam was betrokken, heeft na onderhandelen j.l. maandagmiddag een gunstig verloop gehad. De concerten van de koren 'Deo Cante- mus' en 'Song of Praise' heden dinsdag 12 en woensdag 13 december, alsmede de drie concerten volgende week zullen dan ook gewoon doorgang vinden. Na verkeersongevallen zijn er meerdere personen betrokken, die in emotionele nood kunnen raken. In de eerste plaats: de nabestaanden, die diep geschokt zijn over het plotselinge overlijden van hun geliefde. Er zijn ook mogelijke getuigen van het ongeval, die ongewild betrokken raak ten bij een dergelijke tragische en afschuwelijke gebeurtenis. Vrienden van een verkeersslachtoffer worden gekonfronteerd met een plotse ling verlies. Mogelijke veroorzakers van een ver keersongeval zullen eveneens zeer ge raakt worden. Alle betrokkenen zullen gevoelens door maken van groot verdriet, eenzaamheid, boosheid, wraakzucht, onmacht, angst. Mensen hebben tijd, rust en hulp nodig om dat wat hen zo diep geschokt heeft, te verwerken; soms kan dat maanden, jaren duren. Het buro Slachtofferhulp Goeree-Over- flakkee kan hulp en begeleiding geven bij dit verwerken. Zij is daarvoor bereik baar onmiddellijk na het ongeval en ook lang daarna. Hiernaast kan het buro u eventueel begeleiden bij het afwikkelen van juridi sche en financiële gevolgen van een verkeersongeval. Wij zijn van 9 tot 17.00 uur te bereiken onder telefoonnummer (01870) 35 55, adres Kon. Julianaweg 45, Middelhar- nis, of via postbus 273 te Middelhamis, of via de buro's van de Rijkspolitie op Goeree-Overflakkee. Diefstal en verduistering In de afgelopen week werd een onder zoek ingesteld bij een winkelbedrijf te Sommelsdijk. Het onderzoek startte na aangifte door de bedrijfsleiding die ver moedde dat het eigen personeel het bedrijf benadeelde. Uit het onderzoek bleek dat goederen uit het magazijn wer den gestolen en dat er een lucratieve handel in statiegeldbonnen was opge zet. Gefingeerde statiegeldbonnen wer den aan de kassa ingeleverd tegen baar geld. In totaal werden 13 personen gehoord. De meesten werkten bij het bedrijf in deeltijd. Het bedrijf werd in die periode benadeed voor ongeveer 10.000 gulden. Proces-verb aal wordt opgemaakt. Diefstal uit auto Op 7 december 1989 tussen 20.30 en 21.30 uur werd een Volkswagen Golf opengebroken. Deze auto stond op het parkeerterrein aan het Kerkepad. De in de auto aanwezige Philips radio-cas setterecorder werd met grof geweld uit het dashboard gerukt, waardoor dit werd vernield. Diefstal uit woning N.a.v. een diefstal uit een woning aan de Hobbemastraat in Middelhamis, begin november, kon een verdachte worden aangehouden. Bij deze diefstal werd voor ongeveer 1800 gulden buitgemaakt. Na verhoor bekende de verdachte uit geldnood te hebben gehandeld. Proces verbaal wordt opgemaakt. Alcohol en verkeer Een bromfietsbestuurder werd zondag 10 december, omstreeks 00.25 uur ge controleerd. Hij had alcohol gedronken en werd meegenomen naar het politie bureau om een ademanalyse af te nemen. Hij bleek veel te veel gedronken te hebben zodat proces-verbaal werd opgemaakt. Een automobilist onderging ditzelfde lot omstreeks 02.40 uur, toen bij controle bleek dat hij alcohol had gedronken. Hij moest ook mee naar het politiebureau voor een ademanalyse. Ook hij bleek teveel gedronken te hebben. Een proces verbaal wordt opgemaakt. Een tweede automobilist liep omstreeks 03.25 uur tegen de lamp toen men alco holgebruik bij hem waarnam. In het politiebureau werd een ademanalyse afgenomen, waarbij bleek, dat ook hij teveel alcohol had gedronken. Een proces-verbaal volgt. Controle bromfietsen Op zaterdag 9 december werd een brom fietscontrole gehouden. Een groot aan tal bromfietsbestuurders werd gecontro leerd. Een twaalftal bromfietsen werden uit het verkeer genomen voor technisch onderzoek. Uit dit onderzoek bleek dat alle bromfietsen fors waren opgevoerd, teveel lawaai produceerden en dat er zo links en rechts op technisch gebied nogal wat rammelde. Tegen alle bestuur ders wordt proces-verbaal opgemaakt. Drie personen zagen hun eigendom niet meer terug. Deze werden inbeslaggeno- men omdat het motorfietsen betrof. Diefstal personenauto Tussen zondag 10 december omstreeks 23.00 uur en maandag 11 december omstreeks 01.00 uur werd een personen auto gestolen. Het ging hier om een Opel Corsa 1.5 TD, gekentekend TS-33-FN. Deze auto stond geparkeerd op de Kaai in Sommelsdijk achter café de Kok. Inbraak in benzinestation Tussen 02.00 en 06.30 uur werd maandag 11 december ingebroken in het benzine station 'de Ronde Boom' bij garagebe drijf Knöps aan de Langeweg in Middel hamis. Na het openbreken van de toe gangsdeur werd wisselgeld uit de kassa en een hoeveelheid sigaretten en shag gestolen. De waarde hiervan bedroeg ongeveer 2000 gulden. MELISSANT Op D.V zaterdag 16 december geeft de Chr. Gem. Zangvereniging 'Vaya con Dios' en het kinderkoor 'de Lenteklok jes' te Melissant haar jaarlijkse Kerst zangavond. Ook de Chr. Gem. Zangver. 'Com nu met Sangh' uit Oude Tonge o.l.v. Arie van 't Geloof verlenen hun medewer king. Organisten zijn: Jan Bezuyen en Jan van Huizen. Algehele leiding: Abram Bezuyen. Aanvang 19.30 uur. Toegang is gratis. Plaats: Ned. Herv. Kerk. -^^^^^ Verzekeringen Telefoon (01878) 10 77 De 41-jarige chauffeur L. P. van Leeu- wenburgh uit Sommelsdijk, werkzaam bij transportbedrijf Visbeen te Nieuwe Tonge is vrijdagmiddag in het plaatsje Venhuizen (tussen Hoorn en Enkhui- zen) om het leven gekomen. Het slacht offer is bekneld geraakt tussen de achter kant van zijn wagen en een laadperron. Dat gebeurde toen, tijdens het sluiten van de laadklep de wagen eigener bewe ging achteruit, wat dieper in de hellende laadkuil zakte. Het slachtoffer dat daarbij om het leven kwam werd pas na meerdere uren gevonden. Hij laat vrouw en twee kinde ren na. De 34-jarige P. Groenendijk die - gehuwd - in Nieuw Zeeland woonde, is donderdag in de St. Lawrence baai bij Canada verdronken toen het container schip, waarop hij een officiersfunktie vervulde, de 'Capitaine Torres' daar in vliegende storm ten onderging. Dat was ook hetlot van een ander schip dat in die omgeving voer; de beide rampen heb ben aan 39 zeevarenden het leven gekost. De ouders van het slachtoffer kwamen pas zaterdagmorgen, toen dhr. Groe nendijk de ochtendkrant las, op de hoogte van het gebeurde. De Franse rederij heeft zaterdagavond de scheeps ramp bevestigd. Een zoekaktie had niet tot het vinden van enig overlevende geleid. De oud-Middelhamisser was per vlieg tuig naar Hamburg gekomen vanwaar de 'Capitaine Torres' naar Canada was gevaren om vandaar containergoed naar Taiwan te brengen, met welke reis een begin was gemaakt. Directeur Rietveld van het Grevelingen- schap, heeft besloten per 1 maart vol gend jaar zijn funktie te beëindigen; hij zal die dan drie jaar hebben vervuld. Dhr. Rietveld ziet uit naar een betrek king in het bedrijfsleven. De Verenigde Vergadering van het Wa terschap Goeree-Overflakkee komt a.s. vrijdagmiddag bijeen in de raadzaal van de gemeente Middelhamis. De ver gadering zal o.m. worden voorgesteld tot vaststelling van de begroting 1990. Ook al zal er, voor 1990, een bedrag van ƒ420.000,- aan de reserve van het v.m. Waterschap Flakkee worden onttrok ken, dan nog zal er een tekort van 147.985,- ontstaan, waarom tot verho ging van de omslag met 4,- per ha wor den voorgesteld. Dat betekent een ver hoging tot 196,- per ha. Het college van Dijkgraaf en Heemra den meent de pijn wat te kunnen ver zachten met te herinneren aan de - in de meeijarenbegroting '89-'90 voorziene - verhoging van ƒ8,- waarvan nu niet meer dan de helft blijkt te moeten wor den geëffectueerd. Voor het Flakkeese gebied dient de omslag, na aftrek van een restitutie op 181,- en voor het Goereese gedeelte op 156,- per ha te worden vastgesteld. Toen gisteren de vuurtoren van z'n roodkoperen top met windvaan werd ontdaan, op de plaats waarvan een ca 2.80 meter brede radar-scanner werd geplaatst, werd de toren er zeker niet mooier -, maar wél doel matiger op in z'n nieuwe funktie van zee-verkeerspost. De voormalige kustwachtpost zal, anders dan de vuurtoren van Haamstede, perma nent bemand blijven, alle dagen van de week, om middels het radar scherm en door direkte optische waarnemingen van de bemanning dienst te doen ten behoeve van de permanente controle van het kustge bied tussen Vlissingen en Hoek van Holland. Het heeft er aanvankelijk op geleken dat de in uitvoering zijde „reorganisatie zee- verkeersposten" voor Ouddorps vuurto ren een weinig boeiende toekomst in petto had, maar het tegendeel is waar geworden! De zes wachters krijgen de beschikking over de meest moderne kommunikatiemiddelen tot en met zelfs apparatuur die o.a. de waterstand, de golfhoogte en de windsnelheid opmeet. Vooral de thuisvarende vissers en het legioen sportvissers en recreatievissers zal daar veel belangstelling voor heb ben. De voortaan niet meer bemande vuurto ren van Haamstede zal eveneens van een radar-scanner worden voorzien, waarvan de beelden via een dataverbin- ding naar de Ouddorpse vuurtoren wor den doorgegeven. Daardoor kunnen alle bewegingen van het kustverkeer vanaf Vlissingen tot Hoek van Holland worden gevolgd, maar de zeeverkeer- spost Ouddorp zal geen funktie hebben voor de grote beroepsvaart, al blijft uiteraard wél het vuurtorenlicht in funk tie. De radar is duidelijk gericht op het kustverkeer als dat van de kustvissers, de sportvisboten en het recreatieverkeer en passerende coasters. Nog vorige week bewees de bemande post zijn funktie door alarm te slaan toen een sportvissersboot omsloeg. Het noodsignaal van een collega-visser werd Ruim vijftig meter hoog, maar geen probleem voor deze kraan. De geoxydeerde koperen top komt omlaag. opgevangen en doorgegeven waarna binnen de kortste keren hulp op gang kwam waardoor de drenkeling nog tij dig in het ziekenhuis kwam. Het was een voorbeeld dat met vele malen vermenig vuldigd kan worden, met name geldt dat voor de zomermaanden waarin voor de kust een steeds groter drukte gaat heer sen. Gelukkig daarom dat de soms levensreddende aanwezigheid van de bemande post tijdig is ingezien. Van de overkomplete bemanning van de vuur toren uit Haamstede zullen er enkelen naar Ouddorp worden overgeplaatst. Gisteren reed, van Kraanverhuur Peine- mann uit Hoogvliet, een gigantische kraan langs de voet van de toren. Machi nist J. de Kurver uit Hellevoetsluis manoeuvreerde feilloos de 53 meter lange mast om de materialen naar de steiger te hijsen die hoog in de top door steigerbouwer Jan Jordaan uit Middel hamis was geplaatst. De werkzaamhe den konden, zoals de bedoeling was geweest, niet worden voltooid en van daag, dinsdag, zullen die zijn afge maakt. De plm. 49 meter hoge toren werd in 1951 in gebruik genomen, nadat al in 1947 de bouw ervan was begonnen. De vorige vuurtoren was tegen het eind van de oorlog door de Duitsers opge blazen. In de torenkoepel heeft al wat renovatie plaatsgevonden. De houten kozijnen werden door kunststoffen vervangen en het paneel dat de nieuwe apparatuur zal bergen zal van de koepel een modem geoutilleerde cockpit maken, van waar uit onafgebroken zal worden gewaakt voor meerderer veiligheid. Op D.V. woensdag 20 december hoopt de Chr. Gem. Zangver. 'Soli Deo Gloria' haar jaarlijkse kerst-uitvoering te geven in de Ned. Herv. Kerk. Aan deze avond die voor iedereen vrij toegankelijk is zul len buiten het koor zelf, ook het Chr. Mannenkoor 'Jubilate Deo' uit Oud dorp o.l.v. J. Bezuijen en het Chr. Kin derkoor 'Zangvogeltjes' hun medewer king verlenen. Het orgel zal deze avond bespeeld worden door Marian van Oos- tenbmgge en Abram Bezuijen. De algehele leiding is in handen van Abram Bezuijen. De avond begint om 20.00 uur. Zeker een avond die uw belangstelling waard is. GOEDEREEDE Gouden ring (718); Seiko horloge (654); bankbiljet (713); zwarte portemonnee inhoud (649); groene kinderportemon nee (666); rode knipportemonnee inhoud (684); etui met sleutels (639,655, 682, 701, 708); sleutelbos met opener (691); sleutel (685); autosleutels in zwart hoesje (651); blauwe buggy (704); witte sierdop (690). Kruiswerk Zuid Hollandse Eilanden Met ingang van 1 januari 1990 vindt in een aantal dorpen een wijziging plaats van de spreekuren in de wijkgebouwen. Oude Tonge:. van maandag tot vrijdag van 13.00 tot 14.00 uur. Het avondspreekuur van 18.00 tot 19.00 uur vervalt. Nieuwe Tonge: van maandag tot vrijdag van 13.00 tot 14.00 uur. Dirksland: van maandag tot vrijdag van 13.00 tot 14.00 uur. Voor wat betreft de spreekuren in de andere dorpen, deze blijven ongewij zigd. Spreekuren zijn bedoeld voor hulpvra gen aan de wijkverpleging en tevens voor het uitlenen en terugbezorgen van verpleegartikelen. Gevonden dieren: Groene papegaai (679); cyperse kater met rood bandje (667); oranje/bmine poes (641); witte poes met zwarte staart (668); jong grijs cypers katje (721); grijs gestreepte kater (700); grijs poesje (686); grijs/witte kat (716). MIDDELHARNIS De Kerstbijeenkomst wordt gehouden D.V. donderdag 14 december, 's avonds om half 8 in het Dienstencentrum. Het programma vermeldt o.m. Schriftle zing, declamatie en samenzang met begeleiding van de heer Wessels, piano. Ds. D. Scheepmaker verzorgt de Kerst meditatie. OUDDORP donderdagavond 7.30 uur ds. A. F. Honkoop van Zvrijn- drecht. DIRKSLAND dinsdagavond 7.30 uur ds. J. Koster (Bijbellezing). HERKINGEN vrijdagmiddag 2.15 uur ds. J. Koster (huwelijksbevesti ging C. V. d. Veer en I. van Loon). OUDE TONGE woensdagavond 7.30 uur ds. D. Rietdijk (bed. H.D.). STAD aan 't HARINGVLIET donder dagavond 7.30 uur ds. J. Beens van Scherpenisse. OOLTGENSPLAAT woensdag avond 7.30 uur ds. J. de Pater van Krabbendijke. Diependorst 168, 3253 VC Ouddorp Betaal nu MINDER belasting voor later MEER pensioen Sluit nu een Bel ons voor een pensioenberekening FOTO - FILM - REPOflTAGE - VIDEO - COMPUTER fWW.1IJ»i[o) CU tu ^n C3 - Tfleloon 01878-1612 en 2120 I 175- Teleloon 01116-2400 8 - SammelsOiik - Telaloon 01870-6Sil

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1