Motoren worden als bromfiets verkocht Café-Restaurant Hobbel in Ooitgensplaat lieeft nieuwe eigenaar Politieberichten Rectificatie WD-kandidaten 'n Opklapbed voor Polen? Womj^MmjA Abonnementsgeld De f am. Poll was na 28 jaar wat moe geworden Redders-monument Wie heeft informatie? Middelharnis Ontmoetingsconcert Apollo Nw. Tonge en E.M.M, uit Heerjansdam in Exodus-l(erk te Sommelsdijk Economisch directeur Rabobanic li/liddelharnis December-airtiviteiten wijl(groep 'M'harnis-Zuid' Ds. J. Willemsen, geestelijk verzorger HDG Bestel Uw vlsitekaartjes Opbrengst koUekte Oud-inwoner overleden Sluiting visserij op tong 62e Jaargang DINSDAG 5 DECEMBER 1989 No. 5857 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 FAX 01870- 5736 3392 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelharnis Rek.no. 3420.01.108 MIDDELHARNIS - 'Laat u geen knollen voor citroenen verkopen', had de kop van dit artikel ook kun nen luiden. Maar een motorfiets voor een bromfiets verkopen, heeft verdergaande consequenties voor de koper. Er zijn handelaren op Goeree en Overflakkee, die dit doen. Hen valt eigenlijk niets te verwijten, hoe wel.... Het zou van eerlijkheid en goed handelaarschap getuigen, wan neer verteld wordt wat de conse quenties van het rijden met zo'n 'bromfiets' zijn. Waar gaat het om? Wat een bromfiets is, staat exact in de wet omschreven. Eén van de eisen is een maximum cylinderinhoud van 50 cc. Maar de 'bromfietsen', waar we het nu over hebben, kennen een cylinderin houd van 80 cc. Op Goeree en Overflak kee rijden er diverse van die voertuigen rond. De bestuurder maakt zich, mis schien in z'n onwetendheid, schuldig aan diverse strafbare feiten. Maar hij brengt zichzelf en anderen ook in gevaar. Natuurlijk merkt de bestuurder wel, dat de 'bromfiets' zo lekker hard rijdt. Maar het gevaar voor een ongeval is daardoor ook veel groter. Met een grote kans op ernstig letsel voor de bestuurder én andere weggebruikers. Rij- en kentekenbewijs Om maar eens wat strafbare feiten op te noemen, beginnen we met het rijbewijs. De bestuurder zal een motorrijbewijs moeten hebben. Maar er zal ook een kentekenplaat aangebracht en een ken tekenbewijs afgegeven moeten zijn. Daarnaast moet het voertuig voorzien zijn van een goedkeuringsnummer, waarmee aangegeven wordt, dat het in Nederland is toegelaten. Meestal is dit allemaal niet geregeld. De verzekering Een apart verhaal vormt de verzekering. Meestal wordt het voertuig als bromfiets verzekerd. Vaak gebeurt dit opzettelijk. Daarmee wordt dus expres een ver keerde opgave gedaan bij de verzeke ring. Het is zeker niet uitgesloten, dat de verzekeringsmaatschappij in voorko mende gevallen weigert te betalen of de kosten op de bestuurder of eigenaar ver haalt. En het kan om heel forse bedra gen gaan. De ziekenhuiskosten zijn erg hoog en als er iemand invalide blijft.... Tot slot Dit bericht is niet alleen voor de hande laren en de kopers. Ook de ouders heb ben hierin een belangrijke taak. Niet alleen al om het feit, dat zij aansprake lijk gesteld kunnen worden voor de daden van hun kind. Neen, het gaat vooral om de gezondheid van dat kind. Ook al hebt u, als ouder, geen verstand van bromfietsen, er is een mogelijkheid om er achter te komen om wat voor een voertuig het gaat. Neem kontakt op met een bonafide bromfietshandelaar en vraag hem zijn mening. De politie zal in voorkomende gevallen hard optreden. Een proces-verbaal en een latere verbeurdverklaring van het voertuig zal het minst erge zijn. Het kan veel slechter aflopen. Laat dit niet alleen een probleem van de politie zijn. Laten we met z'n allen proberen het probleem op te lossen. N'jmens de drie groepscommandanten van Goeree en Overflakkee, S. Klink Aanrijding met gewonden Een bestuurder van een personenauto uit Alphen aan de Rijn wilde de Jul. van Stolberglaan rechtdoor rijdend overste kend en de Donkereweg in rijden. Hij zag hierbij een autobus die over de Hob- bemastraat reed en ter plaatse voorrang had, over het hoofd, waardoor een aan rijding ontstond. De veroorzaker van dat ongeval reed, tegenvolge van dat ongeval, nog tegen een aldaar gepar keerd staande personenauto en kwam in een van de aangrezenden tuinen tot stil stand. Die bestuurder en zijn echtgenote zijn met verwondingen aan arm en schouder en een hersenschudding afge voerd naar het ziekenhuis in Dirksland. Diefstal luikjes lantaarnpalen Een werknemer van de EMGO deed aangifte van het feit dat tussen 14 en 30 november 1989 van enkele lantaarnpa len, die staan in de Nieuwstraat in Mid delharnis t.h.v. het parkeerterrein, de vrij laag bij de grond geplaatste luikjes zijn verwijderd. Achter deze luikjes zit ten zekeringen, die er in enkele gevallen uitgehaald zijn, men kan op die manier ook bij de bedrading van de lampen komen, hetgeen een groot gevaar voor m.n. kinderen op kan leveren. Om die luikjes te kunnen openen heeft men een driehoeksleutel nodig. Diefstal benzine Vanuit de tank van een busje in de afge lopen week een zestigtal liters benzine ontvreemd. Deze diefstal is 's avonds of 's nachts gepleegd, terwijl de auto naast de woning van de eigenaar geparkeerd stond. Mishandeling reiger? Via een telefonische melding kregen wij te horen dat op het complex van de Samaritaan in Sommelsdijk een reiger zou verblijven die een touw in of om zijn snavel zou hebben. Het beest bleek ech ter zo schuw te zijn dat hij door ons niet te benaderen was. Wij hebben de Vogel- wacht gewaarschuwd en die hebben toe gezegd dat zij maatregelen zouden nemen. op vrijdag 8 december aanstaande vindt een ontmoetingsconcert plaats tussen fanfare-orkest E.M.M, uit Heer jansdam en harmonie-orkest Apollo uit Nieuwe Tonge. Vorig jaar oktober was het harmonie orkest van muziekvereniging Apollo uit Nieuwe Tonge te gast bij muziekvereni ging E.M.M, te Heerjansdam in het kader van het 80-jarig bestaan van E.M.M. De kontakten werden zo'n twee jaar geleden gelegd tussen enkele leden van beide verenigingen. In beginsel om de jubileum-avond van E.M.M, muzikaal te laten opluisteren door een vereniging van buitenaf, zoals dat zo vaak gebeurt. Dit gaat meestal op basis van uitwisse ling zodat de genodigde vereniging later als entertainer optreedt. Hieruit ontstaan vaak leuke kontakten tussen de verenigingen en de leden onderling. Ondanks de gezelligheid van Ons Dorps huis heeft men, om muziek-technische redenen, gekozen voor een andere ak- komodatie. De Exodus-kerk te Sommelsdijk leent zich hiervoor uitstekend en dan vooral denkend aan ruimte en akoestiek. Beide orkesten zullen ongeveer 45 tot 60 minuten een gevarieerd repertoire ten gehore brengen. E.M.M, uit Heerjansdam staat o.l.v. de weledele heer A. van der Heijden en Apollo uit Nieuwe Tonge staat o.l.v. de weledele heer J. Dekker. Het concert begint om 20.00 uur en de zaal is open om 19.30 uur. De toegang is vrij. De huidig directeur van de Rabobank te Sprang-Capelle, dhr. P. A J. Pruijssers (41) is per 1 januari a.s. benoemd tot directeur Commerciële Zaken van de Rabobank te Middelharnis. Dhr. Pruijs sers volgt dhr. Uijl op die februari dit jaar naar Arnhem vertrok nadat hij in Middelharnis het directeurschap ander halfjaar had vervuld. Dhr. H. R. de Krey blijft in funktie als directeur Algemene Zaken. Tijdens de Nieuwjaarsreceptie kan met de nieuwe directeur Commerciële Zaken kennis worden gemaakt. Meerdere jaren achtereen hebben we een verhoging van het toch al uitermate beperkte abonnements geld achterwege kunnen laten, maar voor het volgend jaar zal er niet aan te ontkomen zijn, vnl. door de verhoging van de papier- prijs. Daarom hebben we moeten be sluiten het jaarabonnement met ƒ2,- te verhogen tot ƒ48,- wat impliceert dat de kwartaalprijs met 50 cent tot ƒ12,- wordt opgetrokken. Geen bedragen om van te schrik ken, gelukkig, maar het leek ons goed u dat tijdig door te geven omdat vele trouwe abonnees de goede gewoonte hebben het abon nementsgeld voor het nieuwe jaar al vanaf begin december over te maken. Ons gironummer is 167930, ons banknummer 34.20.01.108. Zij die de Bank hebben gemach tigd tot overmaking gelieven hun Bank van de verhoging in kennis te stellen. Hartelijk dank bij voorbaat. Directie Eilanden Nieuws Gedurende de maand december organi seert de wijkgroep een aantal aktivitei- ten voor de jeugd, t.w.: Vrijdagavond 8 december: Bingo voor de jeugd van 9-12 jaar o.l.v. de D.J.'s van Disco 'Future'. Er kunnen leuke prijzen gewonnen worden. Entree 1,50. Tijd: 19.00 tot ca. 21.00 uur. Woensdagmiddag 20 december: Kerst stukjes e.d. maken voor de jeugd. Entree ƒ1,50. Tijd: 13.30-15.30 uur. Neem een tas(je) mee om de gemaakte spulletjes te vervoeren. Alle aktiviteiten vinden plaats in het buurthuis, Kastanjelaah 3, Middel harnis. Ds. J. Willemsen, Herv. predikant in het Brabantse Klundert, is door het bestuur van de Stichting benoemd tot geestelijk verzorger van de HDG, de Herv. Diaco nale Gezondheidszorg te Sommelsdijk. Hij volgt ds. W. H. van Kooten op die op 1 december emeritus werd i.v.m. het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Ds. Willemsen was eerder Herv. predi kant te Stad aan 't Haringvliet; hij hoopt volgend jaar, zondag 18 februari in Sommelsdijk, verbonden aan de Herv. Gem. als predikant met een bijzondere opdracht, intrede te doen. Ds. van Kooten zal op of omtrent die datum afscheid nemen. bij Drukkerij Gebrs. de Waal Langeweg 13 SOMMELSDIJK MIDDELHARNIS T.a.v. berichtgeving kandidaatstelling groslijst Gem. Raadverkiezingen 21 maart 1990 WD afdeling Middelharnis. In Eilanden Nieuws van 1 december j.l. werd heel spontaan door E.N. redactie vermeld welke maatschappelijke funk- ties de eerste 3 lijsttrekkers vervullen c.q. vervuld hebben. Evenwel heeft het secretariaat van afd. Middelharnis de behoefte e.e.a. recht te zetten. De heer Zoon was niet IV2 jaar wethouder maar IV2 jaar raadslid in Hoevelaken. En de heer drs. Broster- haus-Dors is niet als arts werkzaam op Hemesseroord maar bij de GGD te Rot terdam, hij is wel woonachtig in Som melsdijk. Met dank voor de spontaniteit van E.N. voor dit (jammer niet exact) aanvullend nieuws en dank voor de plaatsruimte voor deze rectificatie. Secretariaat afdeling Middelharnis van de WD, C. Nipius-Roos Wanneer de turfhoge George Poll uit Ooitgensplaat de volgende keer naar opa en oma Poll wil hoeft hij niet meer de trap van hotel Hobbel te bestijgen. Tot gisteren waren ze daar nog te vinden, maar 's middags om vier uur had de 2,5 jarige klein zoon van Riek en Frans Poll een werkzaam aandeel in de vervreem ding van het café-restaurant, door aan de nieuwe eigenaars Cornelie en Leon Kesselaer de sleutel van het etablissement aan te bieden. Het jeugdig Platenaartje deed het met een kennelijke graagte, alsofie heeft begrepen dat opa en oma best aan wat rust toe zijn gekomen.... Een even grote graagte bezet het jonge echtpaar Kesselaer om in de Plaat hun eigen zaak tot een succes te maken, 'n Kwestie van leeftijd.... Hun kansen liggen heel wat beter dan die van de fam. Poll toen die 28 jaar gele den voor 't eerst voet op flakkeese wal zette. Eerst zij, enkele weken later hij, waarbij hij, misleid door de lichten van een traktor op de flakkeese akkers, in de sloot terecht kwam en met een hersen schudding op bed, de paperassen tot aankoop tekende. Hij bedrijfsleider in een schoenenzaak in Den Haag en zij dochter van een horeca-ondernemer op Terschelling. De tip dat er in Ooitgens plaat een best wel interessant hotel-café te koop stond kwam van een inspecteur van de Amstel brouwerij. Geen van bei den had ooit van Ooitgensplaat ge hoord. Riek werd op verkenning uit gestuurd want als 't niks was zou het hém geen snipperdag hebben gekost. En daar ging ze, „niet te stads", zoals de Amstel-inspecteur haar had geraden. Het pand stond haar wel aan, het eiland presenteerde zich op z'n mooist maar van het taaltje had ze niks begrepen. Op 1 oktober 1961 waren zij de eigena ren van hotel Hobbel dat door de vorige eigenaar als een wat failliete boedel was achtergelaten, maar er was alle perspec tief, zo was hen voorgewend. Het eiland zou ontsloten worden en hen wachtte de aanleg van een jachthaven vlak naast de deur, maar 't zou even blijken te duren. In 1964 kwam de ontsluiting, dat wel, en in hotel Hobbel hebben tal van betrok kenen bij de aanleg van de Deltawerken voor de duur van het werk een goed tehuis gehad, maar Ooitgensplaat werd niet écht opgestuwd in de vaart der vol keren. Het haventje dat een druk han delshaventje was geweest liep in be- Oud-Minister mevrouw M. H. M. F. Gardeniers-Berendsen, lid van de Raad van State, zal op maandag 18 december een monument onthullen aan de haven van Burghsluis voor de redders van geheel Schouwen-Duiveland, die met gevaar voor eigen leven en soms ten koste van dat leven honderden schip breukelingen hebben gered, van op de zandplaat Banjaard, voor de Schouwse kust, gestrande schepen. In 1862 werd in Burghsluis door de Koninklijke Zuid Hollandse Redding Maatschappij een reddingsstation gevestigd. Na de afslui ting van de Oosterschelde kreeg de red- dingboot een plaats aan de zeezijde van de stormvloedkering. Voordat de red- dingboot werd geplaatst gebeurde de reddingen met kleine particuliere vis sersscheepjes. OOSTFLAKKEE De opbrengst van de kollekte van de Stuurgroep Ontwikkelingssamenwer king Oostflakkee, tb.v. het projekt in Gualundo in Bangladesh, bedroeg in totaal 3.821,30 t.w. voor Oude Tonge1530,80 Achthuizen534,15 Den Bommel731,80 Ooitgensplaat.ƒ1024,55 Stuurgroep Ontwikkelingssamenwerking Oostflakkee drijvigheid achteruit en daar zaten ze dan, de Pollen. Ze verbreedden hun service, verzorgden partijen van Ooitgensplaat tot Ouddorp, pachtten de restauratie van het Fort en hielden in eigen huis drukbezochte feestavonden waar de jeugd van 't hele eiland op af kwam, maar waar ze voor gekomen waren, een gezellig recreatie- haven-restaurant zat er maar steeds niet in, tot... enkele jaren geleden. Toen werd eindelijk bewaarheid dat de recreatie in Ooitgensplaat tot ontplooiing kwam en bij de opening van de jachthaven zat 'hotel Hobbel' mudjevol. Het perspec tiefwas en is er, maar toen waren Frans en Riek inmiddels moe geworden, erg moe, want 28 café-jaren als zelfstandig ondernemer, zijn er minstens 40 bij een baas, zo hebben ze ervaren. „Dat perspectief kunnen wij niet meer benutten, dat halen wij er niet meer uit!" hebben ze elkaar eerlijk bekend terwijl hij over z'n pijnlijke rug en zij haarpijn- OOLTGENSPLAAT Op zondag 3 december 1989 overleed op de leeftijd van 85 jaar mevrouw Klaasje Breeman B.Kd., sinds 28 maart 1970 weduwe van de heer Anthonie van der Perk. Mevrouw van der Perk-Breeman overleed ten huize van haar zoon, de heer J. van der Perk, Torenmolen 2,2957 XP Nieuw-Lekkerland, dat ook het correspondentie-adres is. De begrafenis zal plaatsvinden woensdag 6 december om 14.00 uur op de begraafplaats aan de Schoonenburglaan te Nieuw-Lekker land, alwaar in de aula de rouwdienst zal worden gehouden. DEN BOMMEL In de nacht van vrijdag 1 december op zaterdag 2 december, tussen 23.00 en 01.30 uur, is er een inbraak gepleegd in een woning, op de hoek van de Kerklaan en de beneden Oostdijk te Den Bommel. De rijkspolitie te Oostflakkee, zou graag in kontakt komen met degenen, die tus sen vrijdag 23.00 uur en zaterdag 01.30 uur langs bedoelde woning zijn geko men, of op enige andere wijze informa tie daaromtrent kunnen verschaffen; ook wanneer uw informatie schijnbaar weinig ter zake lijkt wordt u verzocht die toch door te geven. Het telefoonnummer van de politie te Oostflakkee is: (01874) 12 44. De rijkspolitie Oostflakkee lijke handen wreef Ze kunnen niet meer zo makkelijk een klankbord zijn voor elk willekeurige café-bezoeker die aan de tap z'n nood komt klagen. Het zijn geen vechters meer, de Pollen en dat moet je zijn als je 't spel nog mee wilt spelen. „Verkopen" hebben ze besloten en Cornelie en Leon (zij Middelburgse en hij Betuwenaar van origine) hebben het aangedurfd. Leon was manager van een bekend restaurant in Zandvoort en samen willen ze de uitdaging aan. Ze kijken nog even de kat uit de boom welke richting ze uit zullen gaan en daar heeft de jachthaven alles mee te maken. Het kontakt met Ooitgensplaat is ont staan doordat de pa en ma van Cornelie al enkele jaren een vakantiewoning bezitten op het Plaatse Volkerakpark. En zo is 't gekomen. Zij in hotel Hobbel en de fam. Pol, in ruste, in het vroegere Polderhuis, met zoon Ronald, schoon dochter Nel en de kleine George gezellig vlak in de buurt, 't Is ze graag gegund! Sinds het begin van de week van 4 december is de visserij op tong formeel gesloten. Minister ir. G. Braks heeft hier toe besloten omdat de hoeveelheid tong die de Nederlandse vissers mochten vangen (9.695 ton) is opgevist. Wie, op het welvarende Goeree- Overflakkee, wie heeft er beschik baar voor een Pools gezin een zo kompleet mogelijk 2 persoons opklapbed? De persoontjes die graag dit bed zouden beslapen zijn twee kinde ren uit een Pools gezin die het nu nog zonder dit comfort moeten stellen. Mevr. Vroegindeweij uit Middel harnis, tel. (01870) 39 38 zou, wanneer ze vrijdag een transport hulpgoederen begeleidt, graag zo'n bed meenemen. Als dat lukt - en Flakkee zórgt daar toch wel voor? - achten we haar in staat zaterdagavond die kleine Pooltjes zelf lekker warm toe te stoppen.... Geven we haar en hen die vreugd? FOTO - FILM - REPORTAGE - COMPUTER ^''^■'"■•l'* g g CT Filiaal Sommelsdilk. V ■J - Ouddorp - Teleloon 01878-16'! en 2120 - Hogeroom 172- Teleloon on J6-2400 (faVeeJsIrsfli d SommBlsai/k Teleloon 01870-6841 De overdracht van de sleutel; rechts het jonge ondememersechtpaar.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1