Informatie over wijziging van de Kieswet 1.099: Plaatwerk Elke zaterdagochtend „rommelen ze voor „Woord en Daad" H51 - H55 1199r* VERWERS auto's Garage Knöps B.V. Afsluiting campagne tegen de doodstraf huibrethtse flonii^iemaH Nieuwe MC/CD: Open Jeugdwerk Play-in voor jonge muzikanten Tweede vertelkassette Rotterdam-Zuid Groenten Fruit show in Ouddorp alle merken Citroen-Hesselink Ramoco b.v. i Goeree-Overflakkee 99 70 miljoen op Visafslag Goedereede Ver. van Orgeivrienden vergadert Bijeenkomst SGP studiever. lof zij de God van Israël' 62e Jaargang No. 5856 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 - 3392 FAX 01870 - 5736 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelharnis Rek.no. 3420.01.108 Op 26 september j.l. aanvaardde de Eerste Kamer der Staten Generaal het wetsvoorstel tot algehele herzie ning van de Kieswet. De op 21 maart 1990 te houden gemeenteraadsver kiezingen zullen de eerste verkiezin gen zijn waarop de herziene kieswet van toepassing is. De vereisten inzake de registratie van partij- aanduidingen ten behoeve van o.a. gemeenteraadsverkiezingen zijn, in navolging van de oude Kieswet in een aantal artikelen opgenomen. De regeling inzake registratie op onder delen is ingrijpend veranderd. De aan gebrachte wijzigingen zijn vooral in gegeven door de wens om oneigenlijk gebruik van de regeling tegen te gaan en om de toepassing van de regeling voor de politieke partijen en de centrale stem- bureau's administratief eenvoudiger te maken. De nieuwe regeling biedt een grotere waarborg dat voortaan nog slechts die groeperingen een registratieverzoek zul len indienen, die ook daadwerkelijk voornemens zijn aan de desbetreffende verkiezing deel te nemen. Vereniging Ingevolge de nieuwe Kieswet geldt voor taan als vereiste voor de registratie dat de desbetreffende politieke groepering een vereniging is met volledige rechtsbe voegdheid. Een andere rechtsvorm, b.v. een stich ting, is in relatie tot de registratie van partij-aanduidingen niet toegestaan. Ten bewijze van het zijn van een vereni ging met volledige rechtsbevoegdheid wordt overlegging vereist van een af schrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn vastge legd. Voorts is bepaald dat bij een regi stratieverzoek een bewijs moet worden overgelegd van inschrijving in het ver- enigingsregister (Kamer van Koophan del). Dit heeft, voor de plaatselijke politieke groeperingen, kostenverho gende faktoren tot gevolg. De landelijke politieke partijen onder vinden voor registratie om deel te kun nen nemen aan de gemeenteraadsver kiezingen geen hinder. In dit verband wordt wel gesproken van doorwerking van registratie van 'hoog' naar 'laag'. Uitzondering De nieuwe regeling inzake registratie van partij-aanduidingen sluit overigens niet uit dat politieke groeperingen die geen vereniging met volledige rechtsbe voegdheid zijn, een kandidatenlijst in- Volgende week: De Stichting Propaganda Groenten en Fruit organiseert in samenwerking met de Chr. Plattelandsvrouwenbond Afd. Goeree en de ClOOO een Groenten Fruit Show op 7 december a.s. Deze Show, die om acht uur begint, wordt in Hotel Duinzicht, Oude Nieuw- landseweg 13 te Ouddorp gehouden. De toegang is vrij. U kunt gratis uitnodigin gen krijgen bij ClOOO, Molenweg 4 te Ouddorp. We weten allemaal dat groenten en fruit boordevol zitten met vitaminen en mineralen. Gezonden produkten zijn het en onmisbaar voor onze vitaliteit. Ook de voedingsautoriteiten raden aan om het gebruik van groenten en fruit te verhogen. Maar gebruiken we ze wel genoeg? In de huidige eetcultuur schiet het gebruik van groenten en fruit er wel- eens bij in, een snelle hap is dan de oplossing. 'Een appeltje extra eten per dag', is gemakkelijk gezegd, maar of dit de bedoeling is? De Groenten Fruit Show laat zien dat het ook anders kan. Door middel van dia's, en discussie kunt u nieuwe ideeën opdoen voor variatie in het groenten- en fruitgebruik. U kunt kennis maken met nieuwe en bijzondere produkten en gebruiksmomenten. Ook voor momenten als er weinig tijd is om te koken zijn er snelle, gezonde en bovendien lekkere mogelijkheden met groenten en fruit. Leuke en voordelige receptenboekjes zijn te koop gedurende de show of in de winkel van de detaillist. Vindt u gezond en lekker eten belangrijk dan kunt u deze Groenten Fruit Show niet missen! Tot ziens. dienen. In dat geval kan echter geen kandidatenlijst worden ingediend waar boven een aanduiding van de groepe ring is geplaatst. Boven zo'n lijst van een dergelijke groepering zal op het stembil jet dan ook slechts een nummer worden vermeld. M.i. is dit een inconsequentie van de nieuwe regeling. Waarborgsom De nieuwe Kieswet schrijft voor dat voor de registratie een waarborgsom moet worden betaald. De oude Kieswet kende een dergelijke verplichting niet. Voor registratie ten behoeve van gemeente raadsverkiezingen bedragen de kosten 250,-. Dit moet worden betaald aan de gemeente onder vermelding van de woorden 'waarborgsom registratie', waarvoor uiteraard een betalingsbewijs wordt verkregen. De waarborgsom moet aan degene die de betaling heeft verricht, worden terug betaald, indien voor de eerstkomende verkiezing na de beslissing op het regi stratieverzoek een geldige kandidaten lijst wordt ingeleverd. Kandidaatstelling Voorheen konden op een daarvoor aan gewezen dag op de gemeentesecretarie bij het hoofdstembureau kandidatenlij sten worden ingeleverd tot 17.00 uur. Dit is vervroegd tot 15.00 uur. Komt men een minuutje te laat, dan verspeelt men uiteraard de mogelijkheid tot deelname aan de verkiezing. De benodigde formu lieren zijn kosteloos ter secretarie ver krijgbaar. Thans is men bij deze en gene druk doende om de kandidatenlijsten samen te stellen. Voor gemeenteraadsverkiezingen mo gen maximaa] dertig namen van perso nen op de lijst worden geplaatst. De kandidaatstelling voor de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezing is op 6 fe bruari 1990. Leeftijd In de nieuwe Kieswet is voorts de bepa ling opgenomen dat personen van wie vaststaat dat zij gedurende de zittingspe riode (4 jaar) niet de voor het lidmaat schap van het vertegenwoordigend or gaan vereiste leeftijd bereikt zullen heb ben, niet op een kandidatenlijst mogen voorkomen. Deze bepaling is opgeno men om te voorkomen dat zulke perso nen kandidaat worden gesteld en de kiezers daardoor zouden worden mis leid. Wat een bezorgdheid! Om te mogen stemmen (aktief kiesrecht) moet men op de dag van stemming de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. (vervolg op binnenzijde van dit blad) Vrijdagavond 8 december a.s. sluit de Amnesty-groep Goeree-Overflakkee de campagne tegen de doodstraf af. Vanaf 18.00 uur staat de stand tegenover fa. Blokker, op het vertrouwde plaatsje. De groep biedt de gelegenheid om ter plaatse nog een laatste briefte schrijven in het kader van deze aktie. Wij zullen zorgen, dat u in ieder geval droog zit en schenken een warme bak koffie. Rond half acht willen wij alle geschreven brie ven naar het postkantoor brengen en dat doen we door middel van een fakkelop tocht over en langs de dijk. De t.v.-beelden van de laatste weken uit Oost-Europa laten zien, dat mensen nog massaal willen opkomen voor bepaalde rechten. Geweldig om te zien. Wat zou het prachtig zijn, als de fakkeloptocht een massaal evenement gaat worden. Goeree-Overflakkee staat achter de mensenrechten en stroomt met dui- zende bijeen. T.v. en de pers erbij. Daar, op Goeree-Overflakkee, gebeurt wat. Daar wordt geschiedenis geschreven. Een mooie droom? Het kan werkelijk heid worden. Doe mee en beleef waar voor je wilt staan. Nog een mooie bericht tot slot: De gehouden najaarskollekte heeft het vol gende opgebracht: Stellendam970,- Oude Tonge;1027,- Een prachtig resultaat. Iedereen ontzet tend bedankt. Vrijdagavond 8 december a.s. 18.00 tot 19.30 uur: brieven schrijven 19.30 tot 20.30 uur: fakkeltocht. Informaties: Ger vaii der Luit, Reiger 17, Sommelsdijk, 01870-4755. Videorecorder met fototoestel GRATIS 0P= OP JVC Met 3 jaar volledige GARANTIE* Voor alle TAXATIES, Agrarische bemiddeling Beleggingen Autobedrijf A. J. van Rumpt Vert.C. Bakker, tel. 01877-1589 Middelharnis Telefoon 01870-2222 Dirksland, 01877 - 1357 AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER RENAULT-dealer voor Verkoop Service 01871 - 1662 5 Verkoop na 17.00 uur: C. Breen. 01878 - 2496 Het zou voor vrouw Nellie en haar man, witlofteler Pau de Bonte uit Ooltgensplaat, na de drukke werk week in bedrijf en gezin best verlei delijk kunnen zijn zaterdagsochtends nog wat na te doezelen op de echte lijke sponde, maar daar zijn ze de lui niet naar. Om half zes wordt - élke zaterdagochtend - op Spuidijk 5 de auto gestart en gaan pa en ma, als 't kroost onder de hoede van de 19- jarige oudste én de waakhond nog te slapen ligt, richting rommelmarkt.... Ze zouden nauwelijks meer zónder kunnen, maar meer en meer wordt hun betrokkenheid bij „Woord en Daad" hun belangrijkste drijf veer.... Wanneer ze in haar woning, naast de witloftrekkerij, om zich heen ziet, kon- stateert mevr. De Bonte terecht dat ze zelf „helemaal vol" zitten. Schilderijen hangen er voldoende, aan kastruimte en bijzetmeubeltjes geen gebrek en op de vensterbanken bloempotten te over, kortom een gezellig ingerichte kamer waarvan de aankleding niet doet ver moeden dat 't meeste van Stiefbeen komt, maar Nellie de Bonte heeft er dan ook een neus voor, waarmee ze ter rom melmarkt al snuffelt wanneer er nauwe lijks nog andere kopers aanwezig zijn, zó vroeg, of 't nou regent, waait of wintert.... En pingelen dat ze kunnen.... niet meer ten eigen bate, maar ten bate van de Reformatorische Hulpstichting „Woord en Daad", want daar gaan de baten van hun „gerommel" heen. „Vijf guldentjes voor Woord en Daad", begrijpen som mige kooplui al en met dat bedrag gaat dan de prijs omlaag; de eerste winst. „Zelf verdienen we er geen cent aan", verzekert mevr. De Bonte als we na 't Maakten we enkele weken geleden nog melding van het passeren van de 65 mil joen omzet op de Visafslag te Goede reede; vanmorgen werd al de 70 miljoen bereikt! Vanmorgen rond half elf zou aan het bereiken van deze mijlpaal door B en W aandacht worden besteed. Dins dag aanstaande hopen we u daar nader over te informeren. De Vereniging van Orgelvrienden (ook wel bekend als V.V.O.) hoopt D.V. zater dag 2 december (morgen dus) te verga deren in de Rooms-Katholieke kerk te Oude Tonge. Centraal zal staan het liedprojekt. Dat wil zeggen dat één bepaald Kerklied uit de reformatorische traditie onder de loep zal worden genomen, zal worden belicht van allerlei kanten. Geheel in overeenstemming met het kerkelijk jaar is gekozen voor een adventlied, immers, aanstaande zon dag, 3 december, is het weer de eerste adventszondag en hopen we een begin te maken met het toeleven naar het Kerstfeest. Gekozen is voor het prach tige adventlied van Luther, „Nun komm' der Heiden Heiland", dat echter zeer diepe historische wortels blijkt te heb ben. In het liedboek voor de kerken vin den we dit lied als gezang 122 opge nomen („Kom tot ons, de wereld wacht"). Veel componisten hebben fraaie orgel stukken op dit lied geschreven. Ook deze zullen zaterdag ten gehore worden gebracht. Het Seiffert-orgel van de R.K kerk in Oude Tonge biedt daartoe vele mogelijkheden. Het liedprojekt zal worden ingeleid door een gastspreker, de heer Arie Hoek uit Numansdorp. Hij studeerde orgel, clavecimbel en kerkmuziek aan het Rot terdams Conservatorium. Niet alleen de leden van de V.V.O., ook wordt hartelijk uitgenodigd zaterdag avond met ons u te verdiepen in en mee te genieten van wat de kerk door de eeu wen heen in haar kerklied heeft ver woord en wat in allerlei orgelbewer kingen ons is overgeleverd! De toegang is vrij. Aanvang kwart voor acht. Mevrouw De Bonte in haar vertrouwde omgeving. gesprek in de kamer tot haar winkeltje genaderd zijn, daar, in die ruime garage ligt, staat en hangt de handel, meege voerd van diverse rommelmarkten en wachtend op hun kopers die daar dage lijks, op Spuidijk 5, welkom zijn. Hun tochten voeren naar Zeeland, naar Zuid-Holland, geen flakkeese rommel markt wordt overgeslagen, met een voor keur voor de jaarlijkse Goereese en die in „Ebbe en Vloed" en in de winter maanden is het steevast, elke zaterdag de vlooienmarkt in de Witte Boerderij waar ze nog leuke dingen op de kop weten te tikken. Daarom hangen ze er, thuis in de garage, de wandlampjes, de GOEDEREEDE De Staatkundig Gereformeerde Studie vereniging 'Husaï' te Goedereede hoopt a.s. maandag, 4 december, "s avonds om 8 uur in het Herv. verenigingsgebouw 'Eben Haëzer' te Ouddorp een bijeen komst te houden waarop belangstellen den welkom zijn. De titel van de te beluisteren lezing is: „Gaten in de Muur; krisis in de DDR", te houden door B. Belder, redaktioneel medewerker van het RD en Oost- Europa-kenner, in welke hoedanighe den hij getuige is geweest van de afbraak van de Muur. Het bekende mannenkoor 'Ethan' uit Yerseke heeft een nieuwe mc/cd uitgege ven ten bate van de zending, met als spe ciaal doel: de herdruk van het Izi- Nieuwe Testament. De prijs van deze prachtige mc/cd is resp. 22,50 en 35,-. Voor Flakkee te bestellen bij fam. A. Jansen, Geleedst- straat 30, 3253 BE Ouddorp, tel. 01878- 1643. MIDDELHARNIS-SOMMELSDUK Zaterdag aanstaande, 2 december, zijn we weer open. Deze avond hebben we een zgn. open avond. Tijdens deze avond hopen we een levend scrabble spel te spelen. Hoe dit gaat? Gewoon komen en meedoen. Tevens hopen we op deze avond verder te gaan met onze Bijbelstudieserie over de Romeinenbrief. Om 19.30 uur zijn we open. Je weet ons wel te vinden hè? Gebouw 'De Hoeksteen', Ring, Middelharnis. Tot zaterdag. wandborden, de spiegeltjes, en staan de dozen, de blikken, de kommen, de vaas jes, en zoveel andere snuisterijen dat het een rommelmarkt op zich geworden is. „Woord en Daad" heeft het winkeltje ook voorzien van wenskaarten en an dere cadeau-artikelen, met de aankoop waarvan het werk van de hulpstichting wordt gesteund. 'n Goed idee, daar in de Plaat. Wanneer u er een bezoekje brengt (aan 't eind van het Weespad rechtsaf de Moiendijjk op), kunt u zelf beoordelen of Nellie en Pau de Bonte erin slagen om - wat ze zeggen - „uit de rommel de leukste rommel te halen". STELLENDAM Op zaterdag 16 december a.s. hoopt fanfare-orkest 'De Hoop' in het Haegse Huus te Stellendam een play-in te orga niseren voor jonge muzikanten uit voor namelijk Stellendam, Middelharnis en Oude Tonge. Deze play-in van rond de 80 jonge muzikanten zal besloten wor den met een groots concert in de gym zaal van het Haegse Huus, aanvang 15.30 uur. Het bijzondere van deze play-in is even wel, dat de heer Smeets, inspekteur Kunstzinnige Vorming van het Ministe rie van WVC, aanwezig zal zijn om een aantal muziekdiploma's uit te reiken aan een aantal muzikanten die op die zelfde dag geslaagd zijn voor hun muziekexamens welke tevens in het Haegse Huus zullen plaatsvinden. Fanfare-orkest 'De Hoop' hoopt dezer dagen namelijk de schriftelijke bevesti ging te ontvangen van het feit dat haar muziekschool 'De Hoop' erkenning heeft gekregen van het Ministerie van WVC als officiële muziekschool onder auspiciën van dit Ministerie. U zult begrijpen dat dit een zeer heuglijk feit is voor onze vereniging en ook voor de gemeente Goedereede. Een dergelijke erkenning wordt niet vaak verleend. De erkenning zal overigens voorlopig zijn voor een periode van twee jaar, waarna definitieve erkenning kan vol gen. Een vertegenwoordiging van B en W van de gemeente Goedereede zal deze middag dan ook in het Haegse Huus aanwezig zijn. Ten bate van het orgelfonds van de Ger. Gemeente te Rotterdam-Zuid (Mijnshe- renplein) werd een tweede vertelkassette uitgebracht onder de titel ,AJs moeder niet thuis is..." De vertellingen zijn van mevr. M.H. Karels, dhr. M. Verhoeve, mewvr, J. Visser-Vlaanderen en mevr. A. den Uil van Golen. Telefonisch te bestellen 010-4320808, b.g.g. 01804-11589. De prijs van deze kassette bedraagt 15,- (incl. verzendkosten). JVC VIDEOBECOKDEKTYTE HBI) 300/00. ADVIESPRIJS X.5391- 3 VIDEOKOPPEN I.P.V. 2 ZOHGEN VOOR EEN HAABZUTVEKE WEERGAVE HOBMAIJ! PI.USPBIJS iJSQ9^ PBIJS PER WEEK 11.- voordOe iSterhetdt VINGERL1NG 3 - MiDOCLHARMIS - TEL 01870-2518 Kijnkerlandseweg 9 3244 BD Nieuwe Tonge Tel. 01875-2235 Het betrouwbare adres voor uw 2e bands autol ook bij aan- en verkoop van woningen, boerderijen, landerijen enz. J. A. Mijs Tel. 01877-1309 H. A. van Kempen Tel. 01877-2614 stad aan 't Haringvliet Tel. 01871 - 1553 Peugeot Talbot Peugeot Talbot dealer Kastanielaan 41-43 Middelharnis - tel. 01870-3094 Af ♦JH^4H^4^4f»» ♦♦♦♦♦♦♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦I FOTO - FILM - REPORTAGE - VIDEO - COMPUTER fw;i.iij«ii«| CU C3 C3 CU

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1