Raad Dirksland vindt 11.100,- welletjes als bijdrage aan VVV Overflakkee Cursus 'Extra zorg in de Gezinszorg' Predikbeurten Garnalenvisserij Diabetes-kollekte in Ouddorp Vakantieschip 'Henri Dunant' was te Stellendam OJW-Dirksland Akkerbouwers hebben belangstelling voor milieuvriendelijke landbouw Nederlands aandeel in de Rijnvaart groeit Oud-gemeentebode van Dijk herdacht Zuid-Holland maakt ruimte voor leerlingbouwplaatsen in de woningbouw Aangepaste kerkdienst Botsing op kruising Schaapsweg-Prov.weg Bladz. 2 „EILANDEN NIEUWS" VRIJDAG 24 NOVEMBER 1989 Met alleen de verklaring van dhr. P. Koningswoud (SGP) tégen, heeft de raad van Dirksland gisteravond ingestemd met de verlening van een bijdrage over 1990 aan de WV Overflakkee van 11.100,-, zijnde één gulden vijftig per inwoner. In de vorige week vastgestelde begroting was met deze uitgave al rekening gehouden en het College-voorstel haalde het dan ook op z'n slof fen. Geen zorg daarover, wel wat reserve bij deze en gene over de betrokken heid van de WV bij de gemeente Dirksland. Met het uitspreken van die reserves werd de bespreking dan ook geopend, door dhr. P. Dijkgraaf (SGP) die verwoordde dat het voorstel en de grootte van het gevraagde bedrag in zijn fraktie nogal wat schrik had veroorzaakt. „Het bedrag doet pijn", zo dikte dhr. Dijkgraaf nog wat aan, erop wijzend dat Dirksland niet zo verschrikkelijk veel te bieden heeft wat de hoogte van het gevraagde bedrag zou rechtvaardigen. Daarom benadrukte hij dat de thans gevraagde ƒ11.100,- wat zijn fraktie betreft het maximum zal dienen te zijn, maar daarin durfde dhr Dijkgraaf nauwelijks te geloven; het gevraagde bedrag leek hem eerder nog slechts het begin te zijn, waarom hij de WV raadde met ande ren, b.v. Banken een vorm van samen werking en donatie te gaan zoeken. Ook dhr. J. A. van Nieuwenhuijzen (WD) was niet zo bijster ingenomen met de rol die de WV ten dienste van Dirksland vervult. Hij kwam niet los van de idee dat de afd. voorlichting van de Gemeente, de WV steunpost in Her kingen en de WV Overflakkee maar wat 'langs elkaar heen fietsen' terwijl er in Middelhamis - overigens best verdedig bare - dingen gebeuren die een explo sieve stijging van kosten met zich bren gen. ,Als dit zo verder uit de hand blijft lopen hebben we liever onze eigen VW", liet dhr. van Nieuwenhuijzen weten, het betreurend dat de gemeente Dirksland voor de verleende 11.000,- maar weinig terug lijkt te zullen krijgen. Niet meer voor een dubbeltje Terugziend op het in 1983 gelegen begin waarin de gemeente Dirksland nog kon volstaan met een VW bijdrage van ƒ750,- per jaar stelde dhr. L. van Prooijen (Gem.belang) vast dat anno 1990 niet meer voor een dubbeltje op de eerste rang kan worden gezeten nu er sprake is van een zo goed als professio nele opzet. Ook dhr. Eshuis (PvdA) geloofde dat de kosten van een eigen plaatselijke VW moeilijk te behappen zullen zijn. Ook hij vond dat er in Mid delhamis 'best wel goede dingen zijn gedaan', maar wel vroeg hij zich af waar de financiële grens zal komen te liggen. Zowel dhr. Eshuis als dhr. Schouten (CDA) (die de gevraagde 1,50 overi gens nog wel redelijk vond) maakten duidelijk de jaarlijkse bijdrage wel in de hand te willen houden. Daar zal zeker naar worden gestreefd, zo kon wethouder H. H. Grootenboer verzekeren. Alle inwoners hebben de gelegenheid van de service van de VW te profiteren, o.a. door via de VW te reserveren voor b.v. concerten en evene menten elders. Om de financiële positie te verbeteren zal er aktie worden ge voerd om de donaties te verdubbelen. Tussen weth. Grootenboer en dhr. van Nieuwenhuijzen ontstond een kort dis puut over de vraag of de - door Dirks land uitgebrachte - kleurenfolder over de bezienswaardigheden in de gemeente tevoren door de VW post Herkingen is beoordeeld. „Ze hebben het concept gelezen", zo ver zekerde dhr. Grootenboer. „Nietes!!" meende dhr. van Nieuwen huijzen vol te kunnen houden. De raadsvoorzitter burg. Oversier was op zijn beurt zeker niet ontevreden over het werk van de VW Overflakkee. Sedert de VW in een eigen gebouw - na als steunpunt bij een reisburo onderge bracht te zijn geweest - functioneert en ervan de zijde van de gemeente Middel hamis een waardevolle personele bij drage is geleverd gaat het - aldus de voorzitter - prima met de VW. Men is met enthousiasme en redelijk professio neel bezig en wat dhr. Oversier betreft verdient zo'n aktie zeker ondersteuning. Die werd niet van dhr. Koningswoud ontvangen; hij vindt dat de ruim elfdui zend gulden de belangen die Dirksland bij de VW heeft verre te boven gaan. Terwille van de consequentie verklaarde hij zich dan ook tegen. „Wie nu 'Ja' zegt tegen een bijdrage van 1,50 per inwo ner kan volgend jaar geen 'nee' zeggen als ƒ2,50 wordt gevraagd en de vrees daarvoor zat'er bij dhr. Koningswoud duidelijk in wanneer hij las dat de per soneelskosten zullen toenemen en dat de VW wil gaan beschikken over een geautomatiseerd informatiesysteem... Het gaat nog steeds goed in de gamalen- handel, die met het oog op de komende feestdagen heel wat verwerkt. De aan- voerprijs ligt tussen de vieren zes gulden per kilo. Rondvisvissers met een vol kwantum schakelen over op de gama- lenvisserij voor de nog resterende weken van 1989 en dat beïnvloedt de prijzen. Tijdens het komende winterseizoen hebben akkerbouwers, verenigd in de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting Goeree-Overflakkee besloten zich te laten informeren over het 'zo milieu vriendelijk mogelijk' telen van hun gewassen. Centraal tijdens een lezing zal het nieuwe zogeheten 'geïntegreerde akker- bouw'-systeem staan. Deze manier van boeren beoogt ener zijds 'het sparen van het milieu' en anderzijds 'het behoud van inkomen' voor de akkerbouwers. Naar dit landbouwsysteem wordt al sinds 1979 onderzoek verricht op een proefboerderij in de Flevopolder. Alle boeren krijgen een persoonlijke uit nodiging voor een bijeenkomst in de cember a.s. Niet alleen woorden maar ook daden Naast een lezing over dit onderwerp zal in geheel Nederland door groepen boe ren deze landbouwmethode op praktijk schaal getoetst en waar nodig geperfec tioneerd worden. Het minimaliseren van het gebruik van gewasbescher mingsmiddelen staat daarbij voorop. Ook gebruik van mest en kunstmest zal aan de orde komen. Om dit doel te bereiken zullen de boeren vaker naar hun schoffelmachine grij pen. Ook een gerichte rassenkeuze en bemesting zullen bij moeten dragen aan de realisatie van dit doel. Toch nog best veel moeilijkheden te overwinnen! Ondanks het vele onderzoek mogen er op korte termijn ook weer niet te hoge verwachtingen gewekt worden. Voor diverse problemen is nog geen afdoende oplossing te geven. Uiteindelijk moet de boer zijn inkomen uit het bedrijf halen. Te veel 'missers' kan het bedrijf niet hebben. Een deskundige begeleiding De akkerbouwers staan gelukkig niet alleen. De landbouwvoorlichtings- dienst van het Ministerie van Land bouw en straks ook voor een groot gedeelte van de boeren zelf verzorgt zowel de lezing deze winter als de bege leiding van de boeren studiegroepen. Wie nog vragen heeft over dit onderwerp kan met deze dienst kontakt opnemen (telefoon 01806-12177). Akkerbouwers zullen nog vaker dan voorheen naar hun schoffelmachine grijpen om onkruid te bestrijden. Aan het begin van de raadsverga dering heeft burg. Oversier woor den gesproken ter nagedachtenis van gemeentebode J. van Dijk die j.l. dinsdag plotseling is overleden op de leeftijd van 68 jaar. Dhr. van Dijk was in dienst van de gemeente Dirksland van 1950 tot en met 1984, sinds 1 juli 1961 als gemeentebode. Per 1 januari 1985 maakte dhr. van Dijk gebruik van de VUT, te welker gelegenheid hij werd on derscheiden met de Eremedaille in Zilver behorend tot de Orde van Oranje Nassau. Gememoreerd werd hoe dhr. van Dijk zich ook bijzonder heeft ingezet voor een goed verloop van de weekmarkt die, mede dankzij zijn inzet nog steeds een bloei ende markt is. Hij was daar bij zonder mee ingenomen. Na de wens dat de overledene ruste in vrede nam de raad enkele ogenblikken stilte in acht. Voor praktijkervaring tijdens vakopleiding De provincie Zuid-Holland wil in 1990 achttien woningbouwprojekten als leer- lingbouwplaats laten uitvoeren. Via die projekten krijgen ongeveer 120 meisjes en jongens die een opleiding volgen in de bouw, de mogelijkheid praktijkerva ring op te doen. Samen met, en onder leiding van vaklieden zullen de jon geren-in-opleiding op die manier in totaal 191 woningen realiseren. Gedepu teerde Staten hebben hiervoor ruimte gereserveerd in het contingent gesubsi dieerde woningbouw. Het gaat om projekten in o.a. Oostflak- kee (Ooltgensplaat, 4 woningen en Den Bommel, 3 woningen). Voor komend jaar waren 25 projekten aangemeld, goed voor 300 woningen. Bij de selektie is vooral gelet op een goede spreiding over de provincie en op de aard van de projekten in verband met de technische uitvoerbaarheid. Verhoging contingent „Het stimuleren van leerlingbouwplaat sen levert een positieve bijdrage aan de bevordering en instandhouding van de noodzakelijke vakbekwaamheid in de bouw", meent Peter van Heemst, gede puteerde voor volkshuisvesting. „Ons initiatief om speciaal voor leerling bouwplaatsen contingent af te zonderen blijkt een verheugend effekt te hebben. Twee jaar geleden waren er bij de gemeenten slechts zeven woningbouw projekten voor beschikbaar; nu zijn er al 25 aangemeld". Hoewel deze ontwikkeling een aardige stap in de goede richting is, moet er vol gens Van Heemst nog meer mogelijk zijn. „Jaarlijks zijn er in Zuid-Holland voor de praktijkperiode tijdens de be roepsopleiding in de bouw zo'n vijftig leerlingbouwplaatsen nodig. Het reser veren van contingent hiervoor moet daarom in de toekomst worden gegaran deerd, want een goed gekwalificieerd arbeidsaanbod is in ons aller belang. Misschien is het zelfs wenselijk het aan tal woningen, dat nu maximaal 190 bedraagt, met ingang van 1991 te verho gen. De Werkgroep Leerlingbouwplaat sen zal mij daarover begin volgend jaar adviseren", aldus Van Heemst. GOEDEREEDE - Ophalen oud papier - Door helpers van de Stichting Kon. Fan fare 'Apollo' te Goedereede zal zaterdag morgen in Goedereede, op het Haven hoofd en in de Oostdijk, weer oud papier worden opgehaald. DIERENBESCHERMING Poes weggelopen: In Ouddorp, in de buurt van de Dijkstelweg, is eerder deze week een poes, zwart/wdt, nog jong, weg gelopen. De eigenaar zou hem heel graag terug hebben, tel. (01878) 10 19. STAD AAN 'T HARINGVLIET - Wijziging kerkdienst Ger. Kerk - A.S. zondag is de middagdienst gewij zigd, om 16.30 uur hoopt drs. W. Venema voor te gaan i.p.v. om 18.00 uur Prof Weijland. Naamgeving politieboten De RP 25, het vaartuig van de Rijkspoli tie in Stellendam heeft evenals een vier tal andere schepen, van de kustwacht, een naam gekregen en is genoemd naar Albert Beerman. De RPG 21 (IJmuiden) werd Henri Kolfschoten, de RP 56 (Delf zijl) Antoon Struyk en de RP 18 Leen- dert Donkter en de RP 20 (Den Helder) Ynso Scholten. Het zijn alle namen van oud-Ministers van Justitie. De opbrengst van de landelijke kollekte 'Geefs voor Diabetes' die van 13 t/m 19 november werd gehouden bedroeg dit jaar in Ouddorp 3.976,95. Alle gevers hartelijk dank! Met de opbrengst kan het wetenschap pelijk onderzoek naar ontstaan en be strijding van diabetes mellitus voort gezet en verder uitgebouwd worden. Diabetes is nog altijd ongeneeslijk. Mede dankzij de opbrengsten van de kollektes die sinds 1982 worden gehou den zijn de laatste jaren een aantal nieuwe behandelmethodes ontwikkeld. Heeft u de kollektant gemist? Wanneer u dit belangrijke werk wilt steunen kunt u alsnog een bijdrage overmaken op giro- nr. 5766 of banknr. 70.70.70.805 t.n.v. Diabetes Fonds Nederland te Amers foort. Het vakantieschip van het Nederlandse Rode Kruis meerde op 20 november 1989 afin de vissershaven van Stellen dam. De afdeling Goedereede van het Nederlandse Rode Kruis en de afdeling Welfare uit Goedereede waren uitgeno digd voor het verzorgen van een avond vullend programma. De voorzitter van de afdeling Goede reede Dr. Bulthuis verwelkomde ieder een en wensten hen een gezellige avond. Het programma werd geopend door leerlingen van de OBS 'Buuten de Poorte' uit Goedereede. Onder leiding van meester Boel zongen en dansten de leerlingen. Tevens werd er door de leer lingen gegoocheld. Tijdens de pauze werd er getrakteerd op Goereese krakelingen. De gaten kregen tevens een kaars uit Goedereede aangeboden. Enkele leden van de Koninklijke Fanfare 'Apollo' te Goedereede bliezen een vrolijke noot en er werd door de gasten lekker mee gezongen. Het programma werd voortgezet door leerlingen van de Chr. basisschool 'Eben Haëzer' onder leiding van mees ter Schippers. De leerlingen deelden aan de gasten boekjes uit met liedjes van vroeger in de Goereese taal, waaruit door de leerlingen werd gezongen. De gasten zongen lustig mee. Hierna voer den de leerlingen nog twee korte toneel stukjes op. Door de vrijwilligers werden er nog fol ders uitgedeeld over de totstandkoming van de Haringvlietsluizen te Stellen dam. Na dit alles bedankte Dr. Bulthuis een ieder voor het slagen van deze avond. Na afloop werd er samen met de gasten nog lekker nagebabbeld over het ver loop van deze avond. De gasten hadden erg genoten en vonden dat de avond veel te vlug was afgelopen. op zondag 26 november 1989 is er weer een interkerkelijke aangepaste kerk dienst voor verstandelijk gehandicapten van Goeree-Overflakkee in de Ned. Herv. Kerk te Middelhamis. De aan vang van de dienst is om kwart vóór drie. In deze dienst hoopt voor te gaan ds. K ten Klooster, predikant van de Ned. Herv. Kerk te Middelhamis. U bent allen hartelijk welkom en uw aanwezigheid wordt door de commissie op prijs gesteld. De totale internationale Rijnvloot is in de maande januari tot oktober 1989 gegroeid met 169.529 ton tot in totaal 11.7 miljoen ton, die groei komt bijna geheel voor Nederlands rekening, dat thans 5203 schepen onder Nederlandse vlag varen heeft met een laadvermogen van 3.759.082 ton. Het aantal duwbakken steeg met 21 tot 650 met een laadvermogen van 129.868 ton, het aantal duwtankbakken groeide met zes tot 78 met een laadvermogen van 129.868 ton. Het aantal sleepschepen verminderde met acht tot 262 (laadvermogen 332.489 ton). Het gezamenlijk aandeel van Neder land in de Rijnvaart is dus 6904 schepen met een laadvermogen van 6.383.006 ton. De Westduitse Rijnvloot bestond op 1 oktober j.l. uit 2679 schepen met een laadvermogen van 3.060.899 ton. De Belgische Rijnvloot steeg met vier schepen tot 1604 met een laadvermogen van 1.348.799 ton, Luxemburg had 27 schepen met een laadvermogen van 26.957 ton. De Franse vloot telde 877 schepen met een laadvermogen van 451.045 ton, ter wijl onder Zwitserse vlag 227 schepen voeren met 425.147 ton. In de Rijnvaart bestaat, wat het Neder landse deel betreft, een grote behoefte aan opvarend personeel, er behoeven dus minder jongelui werkloos te zijn, ze kunnen bij de binnenvaart terecht. Bij de scholengemeenschap Ter Welle in Goes kunnen werknemers in de gezinsver zorging terecht. Daar geeft men een bijscholingscursus welke de specifieke zorg die tegenwoordig nodig is in de gezinsverzorging aan de orde stelt. De cursus 'Extra zorg in de Gezinszorg' is speciaal bedoeld voor die verzorgenden die al langere tijd werkzaam zijn in de gezinsverzorging. Vooral de laatste tijd is er binnen het werkterrein van de gezinsverzorging nogal het een en ander veranderd. Vroeger was er vaak een korte periode zorg nodig voorafgaande aan opname in tehuis of ziekenhuis; het grootste deel van het werk was huishoudelijk van aard. Dit zelfde beeld was te zien bij ontslag uit verpleeghuis of ziekenhuis, de patiënt was vaak al bijna genezen en had nog wat extra hulp nodig bij de dagelijkse werkzaamheden. Tegenwoordig stelt men aan een verzorgende in de gezinszorg wel wat meer eisen dan alleen iemand die bijspringt in de huishouding. Door een strenger opnamebeleid van verzorgingshuizen en ziekenhuizen, door de financiële maatregelen van de overheid en het feit dat steeds meer mensen in hun thuis-situatie hun terminale fase willen doorbrengen (thuis willen sterven). Dit maakt dat de huidige verzorgende een groot deel verzorgende/begeleidend werk voor haar of zijn rekening dient te nemen. In de tegenwoordige opleidingen zijn deze taken verwerkt. Nu verzorgt scholenge meenschap Ter Welle de bijscholingscursus voor de verzorgenden die al langere tijd werken. Het is een korte cursus: 4 middagen van elk 3 uur. De cursusplaats is Scholengemeenschap Ter Welle, Beukenstraat 2 in Goes. Inlich tingen: (01100) 2 11 44 (vragen naar mw. Vette). Zondag 26 november 1989 OUDDORP Herv. Gem. 9.30 en 18.30 uur ds. H. Zweistra, Maartensdijk. Woensdag 29 november: 19.30 uur ds. J. Koppelaar, Kinderdijk Ger. Gem. 9.30 en 16.00 uur leesdienst Doopsgezinde Gem. 9.30 en 18.30 uur (Dorpstienden) ds. J. Smink. GOEDEREEDE Herv. Gem. 9.00 en 10.45 uur kand. M. van Duijn, Kat wijk; voorbereiding Heilig Avond maal en 18.30 uur ds. C. v. d. Scheur, Bodegraven. STELLENDAM Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. C. J. W. Verboom, v.m. bediening Heilig Avondmaal en nam. dankzegging Heilig Avond maal; extra kollekte diakonie Ger. Kerk 10.00 uur kand. Francke, Ba- rendrecht en 17.00 uur Mw. C. L. Kraan, Pendrecht. MELISSANT Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. A. Vlietstra jr., v.m. voor bereiding Heilig Avondmaal en nam. D.L. III/IV, 13; extra maandelijkse kollekte kerkvoogdij Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst Ger. Kerk 9.30 uur Prof H. B. Weijland en 17.00 uur ds. P. Rozeboom Ger. Gem. in Ned. 10.00 en 18.00 uur leesdienst. DIRKSLAND Herv. Gem. 10.00 uur ds. A. Kastelein, voorbereiding Hei lig Avondmaal en 18.00 uur ds. J. het Lam; extra kollekte pleisterlaag Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur lees dienst. HERKINGEN Herv. Gem. 10.00 uur kand. T. C. de Leeuw, Hei- en Boei- cop en 18.00 uur ds. T. E. van Spanje; voorbereiding Heilig Avondmaal; extra kollekte: zendingskollekte Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur lees dienst. SOMMELSDIJK Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. A. de Lange, v.m. bediening Heilig Avondmaal en nam. dankzegging Heilig Avond maal; extra kollekte restauratiefonds Lukaskapel HDG 10.15 uur ds. J. T. Cazander, bediening Heilig Avond maal Rem. Ger. Gem. 10.00 uur ds. Duinker, Rotterdam Herv. „Exo dus" Gem. 10.00 uur ds. Sj. Brui ning. MIDDELHARNIS Herv. Gem. 10.00 uur ds. K ten Klooster, voorberei ding Heilig Avondmaal en 18.00 uur ds. L. W. Ch. Ruijgrok, Amemuiden; extra kollekte verwarming. Vrijdag 1 december: huwelijksbevestiging dhr. Ph. Kieviet en mevr. Konings-van Ours Chr. Ger. Kerk 9.30 en 18.00 uur ds. A. Baars Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst Ger. Kerk 10.00 en 17.00 uur ds. W. J. v. d. Hoek Ger. Kerk (Vrijgemaakt) 9.30 en 14.30 uur ds. A. M. de Hullu. NIEUWE TONGE Herv. Gem. 9.30 en 18.00 uur ds. A. Belder, v.m. voor bereiding Heilig Avondmaal; Ie kol lekte diakonie en 2e kollekte extra kerkvoogdij Ger. Gem. 10.00 uur (H.A.) en 18.00 uur ds. J. Koster. OUDE TONGE Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. N. P. J. Kleiberg Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst. STAD aan 't HARINGVLIET Herv. Gem. 10.00 en 18.00 uur ds. Joh. de Op de kruising Schaapsweg-Provinciale- weg onder Den Bommel heeft zich woensdagmorgen een vrij ernstige auto botsing voorgedaan. Een uit de richting Haringvlietbrug naderende V.W. perso neelsbus van Volker Stevin, met 5 inzit tenden werd bij het passeren van de kruising in de linkerflank aangereden door de wagen van J. M. van R. uit Oolt gensplaat. Dhr. van R. had vanaf de Ooltgenslaatse Langeweg naar de Schaapsweg over willen steken. De V.W. bus kwam op de middenberm terecht; twee inzittenden werden er tij dens een buiteling uitgeslingerd. De inzittenden komen uit diverse plaatsen in de Hoekse Waard. Drie inzittenden moesten in het ziekenhuis worden opge nomen, één van hen met een schedelba- sisfractuur, een kon al in de loop van woensdag naar huis worden gebracht. Dhr. van R. bleef ongedeerd. As. zaterdag 25 november hebben we een spreker uitgenodigd. Het is dhr. J. Baayens die ons het een en ander hoopt te vertellen over 'Verleidende Machten'. Hierbij kunnen we denken aan nieuws en programma's die via de massamedia, zoals radio, t.v. en kranten op ons afko men. Hoe moeten wij daar tegenover staan!? Het begint om 8 uur. Om 19.30 uur is de koffie bruin. Tot ziens. Het OJW-team Rijke; kollekte interieur Ger. Gem. 10.00 en 18.00 uur leesdienst Ger. Kerk 10.00 uur ds. P. Rozeboom en 16.30 uur drs. W. Venema. DEN BOMMEL Herv. Gem. 10.00 uur ds. A Vos en 18.00 uur ds. A. van Herk, Sint Annaland Ger. Kerk 10.00 en 18.00 uur drs. W. Venema (voorber. H.A). OOLTGENSPLAAT - Herv. Gem. 9.30 uur kand. W. P. Emaus, Tholen en 18.00 uur kand. W. Groenenboom, Capelle a/d IJssel; extra kollekte ver warming. Donderdag 30 november: 14.30 uur ds. C. J. W. Verboom, huwe lijksbevestiging Dirk in 't Veld en Marina Meiaard Ger. Gem. 9.30 en 18.00 uur leesdienst Ger. Kerk 9.30 en 18.00 uur ds. P. Huisman, Hazerswoude-dorp. LANGSTRAAT - Herv. Gem. 10.00 uur ds. H. Jongebreur; extra kol lekte verwarming. ZIERIKZEE Evang. Lutherse Gem. geen dienst. SINT MAARTENSDIJK - Herv. Gem. 9.30 en 14.30 uur ds. A J. Wijnmaa- len, Vianen Ger. Gem. in Ned. 3x leesdienst Oud Ger. Gem. 3x leesdienst. SINT ANNALAND Herv. Gem. 10.00 uur ds. A van Herk, voorberei ding Heilig Avondmaal en 18.00 uur ds. W. Zuiderduin, Neerlangbroek Ger. Gem. 9.30, 14.00 en 18.00 uur leesdienst Ger. Gem. in Ned. 9.45, 14.15 en 18.15 uur leesdienst.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 2