1.099: Mobile Studie naar nieuwe bushalte in Dirksland Ook (oudere) mannen met twee rechtse handen in de keuken. Er kwam een brief uit Polen... Geschiedenis 1199r* Rally Formula Garage Knöps B.V. MERCEDES f KIEVIT WARMTE Citroen - Hesselink htiwracMxe csassüs) \iam^Xm(Mi Cursus in Oude Tonge Ramoco h.v. Goeree-Overflakkee LiS I ~us^ 62e Jaargan; CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond Sanitair Centr. verwarming 01870-2609 Dirksland, 01877 - 1357 Videorecorder met fototoestel GRATIS 0P= OP Middelharnis Telefoon 01870-2222 Voor onderhoud van uw Autobedrijf A. J. van Rumpt Een kipcocktail of groentesoep als voorgerecht, vervolgens rollade met groentekrans en Parijse-, of gekookte aardappelen en als toetje roomijs met peer en warme hong-koffiesaus, wat dat laatste ook moge zijn; we halen dit vorstelijk' menu niet van de kaart van een gerenommeerd restaurant-, maar van die van 4, al een tikkeltje oudere Oude Tongse keukenprinsen. Acht weken geleden hadden hun bemoeienissen met de maaltijdbereiding nog niet verder gestrekt dan aardappels schillen en, ten besluite, de vaat doen, maar daar heeft mevr. Oole, van het Bejaarden Dienstencentrum te Oude Tonge een keer ten goede in aangebracht...! RENAULT-dealer Voor alle TAXATIES, Agrarische bemiddeling Beleggingen AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER VRIJDAG 24 NOVEMBER 1989 No. 5854 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 FAX 01870 - 5736 3392 ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelharnis Rek.no. 3420.01.108 Volgens velen wordt er geschiedenis ge maakt in de Oost-bloklanden. Volgens enkelen wordt de geschiedenis daar afge maakt. De eerste groep verheugt zich op kansen op een vreedzamer samenleving, die zich nu voor doen. De tweede groep zal dat ook wel doen, maar vertelt er tevens bij dat daar waar machtsblokken samenvloeien tot een soort eenheidsworst, de geschiedenis ophoudt. Er gebeurt niets meer. We houden het bij de eerste groep. Tegelij kertijd toont ons de opvatting van de tweede hoe sterk wij gewend zijn te denken in het schema agressie en verdediging. Nu de potentiële aanvaller plotseling wankelend zijn eigen weg moet zoeken, blijkt dat ook wij nauwelijks antwoorden hebben op dat wat gebeurt. Trouwens, en de tijd zal leren hoe verantwoord deze vraag is, waar zijn die agressoren gebleven? Zijn zij veel zwakker dan wij ooit gedacht hebben of wachten zij af? In het Oostblok wordt geschiedenis ge maakt. Zo zeggen wij dat Om twee redenen is dat niet waar. In de eerste plaats blijven wij een geschiedbeschouwing propageren die gekaderd is in de bijbelse visie dat geschiedenis Gods historie is. Dat neemt niet weg dat mensen op deze wereld die geschiedenis gestalte geven. Daarvoor zul len zij ook verantwoordelijk gesteld wor den. In de tweede plaats is de uitdrukking dat in het Oostblok geschiedenis wordt gemaakt niet juist, omdat er geen sprake is van abso lute scheiding. Dan hoeven we niet alleen te denken aan het massa-bezoek van de laat ste weken van Oostduitsers aan West Ber lijn. Tenslotte gaat het daar over een haast verwaarloosbaar deel van de totale bevol king van de Oostbloklanden. Van veel meer belang is dat met de voortschrijdende ken nis op het gebied van de communicatieme dia het onmogelijk werd de zaak her metisch te sluiten. Als er ooit nagegaan wordt hoe het allemaal kon gebeuren, dan moet de rol van de media in de loop der jaren goed onderzocht worden. Dat wat gebeurt is dus een kwestie van - ook - een wisselwerking tussen Oost en West. Aktie roept reacties op. Geen reactie geven roept weer onzekerheid op. In het geheel speelt de Westerse wereld dus wel degelijk een rol. Politiek gaat dat allemaal wat lang zamer dan in het Oostblok zelf. Tenslotte hebben we allemaal wel een beetje de gedachte achter de feiten aan te hollen. OOSTDIJK 49, SOMMELSDIJK Het is niet de eerste keer dat in dit blad de vraag gesteld wordt wat het Westen te bie den heeft. Vrijheid is goed, democratie een verworven goed, maar is dat alles? Als de Oostberlijners hun uitstapje naar het Wes ten gebruiken om de laatste concerten van popgroepen te kopen, kunnen we dan zeg gen: „Eindelijk genieten ook zij van.... Er wordt geschiedenis gemaakt. Goed beschouwd heeft met name het Russische volk de laatste zeventig jaar geen geschiede nis gehad. Er werd voorgeschoteld wat de partij vindt wat de geschiedenis van dat moment moest zijn. En dat wisselde nogal eens. Een volk dat zijn geschiedenis niet kent, raakt zijn wortels kwijt. Zo'n volk is ook manipuleerbaar. We moeten niet den ken dat alles wat nu nagestreefd wordt in de landen, direct met onze toestan(den) te ver gelijken is. Al zouden dezelfde woorden en begrippen gehanteerd worden. De communistische partij heeft - nog - het heft in handen. Het is niet ondenkbaar dat dat in een aantal gevallen zal blijven. Dan wordt het een kwestie van aanpassen, niet van radicale hervorming. In het andere geval zal een vacuüm ontstaan. Macht die ine en zo korte periode door een volksbewe ging wordt afgedwongen heeft langere tijd nodig om uit te kristalliseren. Het is te hopen dat de landen daar de tijd voor krij gen, anders ontaardt datgene wat onder het volk gebeurt in revolutie. Die is zelden vreedzaam en niet altijd succesvol Kortom, we mogen hopen en bidden dat alles goed mag gaan. Ook goed in de zin dat we Gods hand in de geschiedenis blijven zien. Ook goed in de zin dat we leren van het hele proces. Wie de tekenen der tijden wil verstaan, moet niet al te snel zeggen dat nu letterlijk vervuld is wat geschreven staat. Ook dat was een les van de laatste weken; weken die vele zekerheden ondersteboven wierpen. Vooral leert deze jongste geschiedenis dat het nooit goed is een ideologie aan te han gen of een ideologie te bestrijden. Als er iets is wat zonneklaar werd dan is het dat Groen van Prinsterer een schema aanreikte wat veel saver is: „Beproef de geesten of ze uit God zijn Het is beslist geen versimpeling als we stellen dat we bij het taxeren van de toestand niet echt fout kunnen gaan als we nagaan of de geschiedenis die daar - en hier - gemaakt wordt, geworteld is in de revolu tie of in het evangelie. JVC VISEOBECOBSERTPK HBS 300/00. ASVIESPBIJS 1.539P' 3 VIDEOKOPPEN I.P.V 2 ZORGEN VOOR EEN HAARZUIVERE WEERGAVE HOBKAUE! PLUSPBIJS \JSQ9?- .wp NUSIiECHTS PBIJSPEBWEEK 11.- Met 3 jaar volledige GARANTIE* voor dOe Zeerheid t VIMGERLING 3 - MIDD€LHARNIS -TEL 01870-2618 FOTO - FILM - REPORTAGE - ViDEO - COMPUTER 1=3 C=3 CZl <a7e-'6iS en 2'20 •nOIU6-2400 ■Jili - Telelooit 0!S70-6S''i Molendijk 85, Stad a.h. Haringvliet Tel. 01871-1553 Het lijkt er op dat de bewoners en passanten van de Stationsweg en de Winterstraat te Dirksland binnen een afzienbare termijn van de hinder van de lijndienst bussen verlost zullen worden. Sinds jaar en dag passe ren die de smalle straten en er hoeft maar wat in de weg te staan of er volgt een stremming die zich vooral nu, met de aanleg van de CAI bekabeling, nog al eens voordoet, zoals we woensdag zagen toen de bus vast liep op het moment dat de Flakkee bakkerij door een oplegger bevoorraad werd. Ten gemeentehuize wordt gewerkt aan een infrastructuurplan voor de omgeving van het ziekenhuis. In dat plan wordt gefilosofeerd over een nieuwe halte in de omgeving van het tramsta tion in de geest zoals die ook in Stellendam is gereali seerd. Alsdan zou de busroute via de Boezemweg en Kaai naar het Schelpenpad kunnen worden geleid. Het zou de kern van Dirksland en haar bewoners van een grote hinder verlossen. Toegegeven, 't is even wennen geweest zich als vier onwennige kerels over de kookpotten te buigen en er werd wel eens gegiecheld wanneer ze elkaar, met een theedoek tussen de broeksband bezig zagen, maar ze zijn blij de schroom te hebben overwonnen...! Want, weetje, als het thuis nodig is stappen ze zó de keuken in: „voorheen kon ik nog geen aerdappel koke", erkent dhr. P. Kosten (73). Zijn mede-cursisten zijn C. de Waal (70), J. Abresch (66), de vroegere dorpssmid die toen het smidsvuur hoog stookte maar nu op 't vuur onder de bloemkool let en dhr. J. W. Pieterse (69), vier Oude Tongenaren die enkele maan den geleden reageerden op de oproep die vanuit het bejaarden-dienstencen trum was gedaan: „Mannen, met name de wat ouderen, leer koken...!" In haar ruim twintigjarige praktijk met de omstandigheden van de ouderen voor Verkoop Service 01871 - 1662 Verkoop na 17.00 uur: l C. Breen, 01878 - 2496 ook bij aan' en verkoop van woningen, boerderijen, landerijen enz. J. A. Mijs H. A. van Kempen Tel. 01877-1309 Tel. 01877-2614 Peugeot Talbot Peugeot Talbot dealer Kastanielaan 41-43 Middelharnis - tel. 01870-3094 heeft mevr. Oole talloze malen ervaren dat vooral het 'keukengebeuren' totaal ontregeld raakt wanneer van een ouder echtpaar 'moeder' uitvalt en haar werk niet meer kan doen. Nogal eens wordt de toevlucht tot 'een boterhammetje' geno men en van de bereiding van een voed zame maaltijd, die ook voor ouderen zo nodig is, komt weinig meer terecht. „Daar móeten we wat aan veranderen", overwoog mevr. Oole en al in 4 gevallen is haar dat gelukt. Het was de Oude Tongse mevr. Burm (geen onderwijs- verleden maar een échte keukenprin ses!) die de mannen in acht weken tijds inwijdde in de geheimen van de keuken, zodat aan het eind van de cursus zo'n aantrekkelijk menu ontstond dat de echtgenotes van de keukenprinsen, die te dineren werden gevraagd, van de ene tongstrelende verbazing in de andere vielen: „dat mag je volgende week thuus- Het voorgerecht wordt 'afgemaakt. V.l.n.r. dhr. de Waal, mevr. Burm, dhr. Pieterse. een van de echtgenotes. dhr. Kosten, dhr. Abresch en opnieuw een bewonderend echtgenote. doewe!" zo klonk het waarderend. De cursisten die elk met een getuigschrift werden beloond zijn dan ook vast van plan de opgedane kennis in de keuken thuis te bhjven praktiseren. Zeer waarschijnlijk komt er binnenkort een nieuwe cursus voor weer nieuwe, i.v.m. de capaciteit van de keuken een klein aantal, deelnemers die de logica onderschrijven dat er thuis altijd wat kan gebeuren Acht weken lang zullen ze worden geboeid door het keukenspel en voortaan nooit meer onthand zijn als moeder de vrouw het een poosje af moet laten weten. Ze zullen in het Diensten centrum niet lastig gevallen worden met de zorg die er bestaat om het voortbe staan van het Centrum nu het geluid steeds krachtiger wordt dat ook de oude ren naar 'de Grutterswei' uit zullen moe ten wijken. Er zijn er al die verzekeren dat dat voor hen te ver-, en de koffie er voor hen te duur zal zij n.... De beslissing ligt er nóg niet, maar ze wordt al wel gevreesd, met name ook omdat mevr. Oole volgend jaar in de VUT zal gaan. Morgenochtend vertrekt van Flakkee weer een kledingtransport naar Polen o.a. naar het adres vanwaar enige tijd geleden door Jaas van Rumpt deze brief werd ontvangen: Tijdens onze ontmoeting in Kraków heb ik aan u over mijn jongens en meisjes - die soms blind zijn en soms heel slecht kunnen zien - verteld. Sommige van hun hebben eigen families gesticht en hebben kleine kinde ren. Het zijn er 110 personen. Ik zorg voor ze. Als het mogelijk is wil ik u vragen om aandacht en hulp voor mijn blin den. Alle hulp in elke vorm is voor ons een dienst want de laatste tijd heb ben wij in Polen heel veel problemen met inkopen van de basisartikelen die noodzakelijk zijn voor mensenleven. En als ze beschikbaar zijn dan zijn ze te duur voor ons. In het bijzonder moeilijk beschikbaar zijn hygiëne-artikelen - zoals waspoeder, shampoo, zeep, tandenpasta, wc- papier. Etenswaren zijn zeer duur en niet altijd te koop. De suiker ont breekt al vanaf een paar maanden. Kleding - ook gebruikte - zal voor ons een grote steun zijn. Er komt Kerst-Feest en ieder hulp in dingen zou een grote steun voor de blinde jeugd zijn. U vroeg of in de zomerperiode een paar mensen uit Nederland bij ons zouden kunnen logeren. Ik denk van wel. Ze kunnen in het jeugd- internaat logeren. In de zomer-periode (juli tot en met halve augustus) de jeugd is met vakanties. Het zal goed zijn als zou u mij van te voren kunnen berichten hoeveel mensen en voor hoe lang komen, dan kan ik alles voorbereiden. Ik vraag u om een antwoord en ik stuur u mijn hartelijkste groeten samen met mijn jeugd, ik beveel u en uw naasten aan bij de Goede God. Klooster-zuster - Zofia (Helena Kozie)

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1