Verkoping n Pasfoto's UITNODIGING een perceel bouwland Agr. Bemiddelings- en Taxatieburo MUS o.g. N.A. van Kempen taxaties, agrarische bemiddeling en beleggingen S DIRKSLAND afbouw- materialen Restantenhal 1 Hoad WICO Het Assurantie f^j;!0^ Systeem van Tamboer. Altijd iets meer! GOEDEREEDE WINKEUKTIE o J WAARDECHEQUE 10% van het bestede bedrag wi aankoop va, 25 Hisschemöller Trendstar reclame Welkom op onze wervelende Ford New Holland Dealer Show "Ford Generatie III met een vleugje zilverglans". 29 november t/m 2 december a.s. Gebr. van Dijk - Middelhamis B.V. Kraaijensteinsedijk 4 - Sommelsdijk Tel. 01870-2887 FORD I\EW HOLLAND Aangevraagde bouwvergunningen Bij inschrijving te koop J. Heeringa Ouddorp MEDEWERK(ST)ER Zoektu diverse voor een koopje? Kijk bij: gebruikte meubelen ALS HET OM RECLAMEBORDEN GAAT! Verstandige mensen verzekeren zich tegen risiko's, waardoor ze van een uitstekende nachtrust kunnen genieten. Die nachtrust kan nog verkwikkender zijn als u weet dat u door vakmensen bent geadviseerd. Over maatgesneden verzekeringspakketten weten wij alles. Op verzoek zenden wij u graag onze nieuwe folder over ons Assurantie Plus Systeem. U mag natuurlijk ook even langs komen. Assurantiekantoor Tamboer Lindenlaan 3, Middelharnis Postbus 22, 3240 AA Middelharnis nvavlid Telefoon 01870-3477 Fax 01870-5702 urn iiiiÊiiiiiiiii iiiiiiiÊiiii iiiiiiiiiiÊ iiiiim iiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiii iiiimi iiiiiiiii miiiii miiiii iiiiimi iiiiiiiii m. GEMEENTE IDDELHARNIS mi iiÊÊi iiiiÊÊii lÊiiÊi iiiiiÊÊ iiiiÊÊi lÊiiiÊÊ ÊiiiÊ ÊÊÊi mui iiiiiiaiiiii êiiiiiiiiiiii êiêiiiiiiih iimiii iim VRIJDAG 24 NOVEMBER 1989 „EILANDEN NIEUWS" DERDE BLAD ■^j-/y.f/..i y-^ ^V/ (f- i De Ford traktorfabrieken te Basildon, Engeland en Antwerpen, België, bestaan 25 jaar. Voor de Nederlandse Ford New Holland Dealers reden genoeg voor een wervelende dealershow. Met het laat ste nieuws van Ford New Holland. De Ford Generatie III traktoren. Met een vleugje zilverglans. Want er is een speciale 7810 traktor in zilveren jubileum-uitvoering aanwezig. Maar daar blijft het niet bij. Voor snelle beslissers, die een Ford Generatie III traktor kopen en nog voor de jaarwisseling afnemen, ligt er een zilverglans bonus én een tinnen replika klaar. Elke traktorgebruiker kan bovendien, zonder enige koopverplichting, meedingen naar zeer interes sante pryzen. E^ natuurlijk zijn er, naast traktoren, óók landbouwmachines op de show aanwezig. U ziet, dat een bezoek aan onze show zeker de moeite waard is. U, uw vrouw, uw medewerkers, allen zijn van harte welkom. Tot ziens op onze show. Op woensdag t/m vrijdag van 10-21 uur en op zaterdag van 10-16 uur staan w\j voor u klaar. (art.19a,lid3e.v.W.R.O.) Een aanvraag om bouwvergunning is ontvangen van: - mevrouw M. Frelin, Auf den Steinen 39 te Meerbusch - bouwen berging, Oosterplaat 8 - Noordzeeparl<, Ouddorp - de heer M. Hopp, Albert Schweitzerstrasse 2 te Bad Cam berg (BRD) - bouwen berging, Oosterplaat 6 - Noordzee- park, Ouddorp - de heer F. Heibach, lm Boden 10 te Freudenberg-Alchen - bouwen berging, Oosterplaat 4 - Noordzeepark, Ouddorp - de heerC.F. Verschoor, Westduinweg 31 te Ouddorp - ver bouwen woning Westduinweg 31Ouddorp. De bouwplannen liggen ingaande 27 november 1989 gedu rende veertien ter inzage op de afdeling Algemene Zaken, ter gemeentesecretarie. Gedurende deze termijn kan een ieder tegen het voornemen bouwvergunning c.q. vrijstelling te ver lenen, schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en we thouders, postbus 38,3253 ZG Ouddorp. /24 november 1989, De burgemeester, G. van Velzen. aan de Jillesweg, tegen de Zuiddijk te Ouddorp Sectie E 12, groot 7.68.80 ha. Vrij van pacht per 1 december 1989. De zakelijke lasten komen vanaf 1 januari 1990 voor rekening van de koper. De inschrijvingsbiljetten in gesloten enveloppe dienen te worden ingeleverd uiterlijk op dinsdag 5 december a.s. bij: Doelweg 25, 3252 AJ GOEDEREEDE Per 25 augustus 1989 zijn gaan samenwerken: en Postbus 1128 2340 BC Oegstgeest Tel. 01877-1309, bgg. 2614 Noorddijk 12a Postbus 7 3248 ZG Melissant Tel. 01877-2614 De zendingskrans 'Draagt elkanders lasten' der Gereformeerde Gemeente te Ouddorp hoopt D.V. donderdag 30 november a.s. haar verkoping te houden van de gemaakte handwerken. De gehele opbrengst komt ten goede van de zending. U bent de hele dag hartelijk welkom van 's morgens 9.30 uur tot 's avonds 19.30 uur in het verenigingsgebouw 'Eben Haëzer' aan de Preekhillaan. Het bestuur Burgemeester en wethouders roepen sollici tanten op voor de functie van in algemene dienst die in hoofdzaak zal worden ingezet bij ar- chiefwerkzaamheden op de afdeling interne Zaken alsmede bij werkzaamheden op het bureau Bevolking. Functie-eisen: De gedachten gaan uit naar iemand die in het bezit is van een HAVO- en typediploma, over goede contactuele eigenschappen en enige administratieve ervaring beschikt en bereid is vakgerichte studies te volgen. Salaris: Het salaris aan deze functie verbonden zal, afhankelijk van leeftijd en ervaring, bij aan vang van de betrekking minimaal f. 982,- en maximaal f. 2.190,- bruto per maand, exclu sief de vakantietoelage, bedragen. informatie en soilicitaties: Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de clief van de afdeling Interne Zaken en Bevolking, de fieer K. Kasteleijn, (telefoon 01877-1233, toestel 27). Schrifteiijke sollicitaties dienen binnen een week na verschijning van dit blad te worden gericht aan burgemeester en wet houders, postbus 10,3247 ZG Dirksland. Oosthavendijk 52 Middelharnis Tel. (01870) 24 16 IK KOOP IN NIKUWKRKKRK Gmle pailij Sterl< wisselend assorliment. i^ehniikte nwiihelen Weststraat 34 NIKUWKRKKRK (Schouwen-I)uiveland) 01114-1373, b.g.g. 1268 's middags geopend: 's maandags gesloten: 's zaterdags de hele dag 'dag koopavond. Voor uw Drog. Reform. Foto Quelle MIDDELHARNIS Tel. 01870-2441 Info Middelharnis Info Goes 01870- 6366 01100-32570 BEKENDMAKINGEN WET AROB Zakelijke inhoud van het liesluit Vergunning verleend voor: - Oprichten appartementengebouw aan de Olympiaweg te Middelharnis - Uitbreiden schoolgebouw A. van Puttenstraat 1 te Stad aan 't Haringvliet - Plaatsen antennemast op perceel Nieuwstraat 17 te Nieuwe Tonge - Verbouw woning Molenlaan 6 te Sommelsdijk - Oprichten materialenstalling aan de Eerste Staverseweg In Sommelsdijl< - Oprichten serre Lauwerijnstraat 26 in Nieuwe Tonge - Oprichten dakl<apel Grutto 9 In Sommelsdijk - Opslag en verkoop (op 30 en 31 december 1989) van vuurwerk Activiteiten Amnesty International Groep Goeree-Overflakkee op 8 december 1989 (standplaatsvergunning, muziek, fakkeloptocht) Circusvergunning medio 1990 Naam en adres direkt belanghebiiende Bouw- en aann.bedrijf Van Hoorn BV, Groenedijk 2, Capelle a/d IJssel. Ver. voor p.c. onderwijs in Stad aan 't Haringvliet, p/a Molendijk 62a, Stad aan 't Haringvliet. Radio Superstar, Molendijk 103, Nieuwe Tonge. L. J. V. d. NIeuwendijk, J. Jansestraat 32, Sommelsdijk. Provincie Zuid-Holland, St. Catharijnehof 8, Brielle. T. Koppenaal, Lauwerijnstraat 26, Nieuwe Tonge. J. Keuvelaar, Grutto 9, Sommelsdijk. T. C. Tieleman, Zuiddijk 18, Nieuwe Tonge; J. Groenendijk, Oudelandsedijk 101, Sommelsdijk; J. J. Timmermans, Zandpad 34, Middelharnis. A.l. Groep Goeree-Overflakkee, Reiger 17, Sommelsdijk. Circus Holiday, Postbus 43, Venhuizen. N B. Bij besluiten die de gemeenteraad, hel college van burgemeester en wethouders en de burgemeester nemen, kunnen belangen van anderen dan de direldbeianghebbenden betrokken ziin De Wet AR.O.B. geeft derden-belanghebbenden in een aantal gevallen de mogelijkheid om binnen 30 dagen na bekendmaking tegen zo'n besluit een gemotiveerd bezwaar- of beroepschrift in te dienen. Bovendien kunnen degenen, die menen dat de onmiddellijke uitvoering van een besluit onevenredig nadeel oplevert, om tchorsing of een voorlopige voorziening verzoeken. Hierbo ven vindt u een opsomming van tiesluiten, waarbij belangen van derden betrokken kunnen zijn. Wilt u meer weten over een besluit en over de beroepsmogelijkheden, dan kunt u kontakt opnemen met één van de medewerkers van de afdeling Algemene Bestuurstaken. BOUWAANVRAGEN De burgemeester van Middelharnis maakt bekend, dat burgemeester en wethouders van deze gemeente van plan zijn om met toepassing van: 1. artikel 18A van de Wet op de ruimtelijke ordening medewerking te verlenen aan de bouwplannen van: a. D. Maliepaard, voor het oprichten van een duivenhok op perceel Rembrandtlaan 49 in Middelharnis; b. A. A. van Wezel-Temmink, voor het oprichten van een duivenhok op perceel Ringstraat 33 in Sommelsdijk; c. D. van Heemst, voor het oprichten van een houtopslag op perceel Kreekstraat 10 in Sommelsdijk; d. C. Vogelaar, voor het oprichten van een hobbykas op perceel 2e Dijkdwarsstraat 3 in Sommelsdijk. 2. artikel 3 lid ld van bestemmingsplan 'Nieuwe Tonge' medewerking te verlenen aan het bouwplan van H. Smit, voor het vernieuwen van een garage op perceel Zuiddijk 6 in Nieuwe Tonge. De hierop betrekking hebbende stukken liggen ingaande 27 november 1989 gedurende 14 dagen voor iedereen In het gemeentehuls ter Inzage. Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk bezwaar maken tegen de voorgenomen beslissing. Een dergelijk bezwaarschrift moet worden inge diend bij het college van burgemeester en wethouders van Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis. BESTEMMINGSPLANNEN Op 14 november 1989 hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland goedkeuring verleend aan bestemmingsplan 'Jachthaven Stad aan 't Haringvliet'. Dit bestemmingsplan Is door de gemeente raad vastgesteld in zijn vergadering van 6 april 1989. Het goedkeuringsbesluit en het bestemmingsplan liggen ingaande 27 november 1989 gedurende één maand in het gemeentehuis van Middelharnis voor iedereen ter inzage. Zij die zich tijdig met bezwaren tot zowel de gemeenteraad als Gedeputeerde Staten hebben gericht, kunnen gedurende de zojuist genoemde termijn beroep instellen bij de Kroon. Beroepschriften moe ten worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin, en in 2-voud worden ingediend bij de Afdeling voor de Geschillen van Bestuur van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Op 14 november 1989 hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland goedkeuring verleend aan bestemmingsplan 'Ringstraat-de Stoof'. Dit bestemmingsplan werd door de gemeenteraad vastge steld in zijn vergadering van 6 april 1989. Het goedkeuringsbesluit en het bestemmingsplan liggen ingaande 27 november 1989 gedurende één maand in het gemeentehuis van Middelharnis voor iedereen ter inzage. Uit het goedkeuringsbesluit volgt dat het bestemmingsplan onherroepelijk is, met uitzondering van het met een blauwe lijn aangegeven gedeelte van de plankaart (de aanwijzing met betrekking tot de wijzigingsbevoegdheid) en met uitzondering van de artlkelena 4, derde lid onder b. en o. en lid 8, en 19 eerste lid onder a. 1. en onder b. 1 tot en met b. 5. Zij die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad en/of Gedeputeerde Staten hebben gewend, kunnen tegen de niet-onherroepelijke delen van het bestemmingsplan beroep instellen bij de Kroon. Beroepschriften moeten worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin, en in 2-voud worden inge diend bij de Afdeling voor de Geschillen van Bestuur van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Met ingang van 27 november 1989 liggen gedurende één maand in het gemeentehuis van Middelhar nis voor iedereen ter inzage de ontwerp-bestemmingsplannen 'Prinsenkwartier' en 'Poider Oude Stad'. Het bestemmingsplan 'Prinsenkwartier' regelt het grondgebruik voor het gebied, dat wordt begrensd door de Prinses Marijkestraat, Oudelandsedijk, Molenweg en de Steneweg In Middelhar nis. 'Polder Oude Stad' heeft betrekking op de nieuw aan te leggen woonwijk ten zuidoosten van de Aleyd van Puttenstraat In Stad aan 't Haringvliet (incl. het aan te leggen bos), op een gedeelte van de Molendijk en op het bedrijfsterrein van Rumptstad B.V. Gedurende de zojuist genoemde termijn kan Iedereen schriftelijk bezwaren indienen tegen de twee ontwerp-bestemmingsplannen. Bezwaarschriften moeten worden Ingediend bij de gemeenteraad van Middelharnis, Postbus 13240 AA Middelharnis. Zij die tijdig bezwaren hebben Ingediend, wor den In de gelegenheid gesteld deze bezwaren tegenover de leden van de commissie ruimtelijke ont wikkeling nader toe te lichten. MIDDELHARNIS, 24 november 1989 De burgemeester van Middelharnis, J. G. Sleurink-Rabbinge.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 12