EIIAI1DEI1-I1IEUW5 Overdenking vanHron^elen De weg naar huis uit de Heilige Schrift VERKOPING Aangepaste kerkdienst Te grote maaswijdte 'De Zwaluw' Sommelsdijk viert Sinterklaas VERVOLGVERHAAL zosnkAuw THEHMO-B€TtH 01870 4844 Onafhankelijk HYPOTHEEK-ADVIES KISEFMSUBHS (e)0U9 TIENTJE PSALMBOEK GLAPPE PIEPERS SEJAARDENKRIEBEL Doe mee! voor een schoner milieu!! AKTIE ZUINIG STOKEN Hebt u even?" SOMMELSDIJK dinsdag 21 november een huis verkopen.. Makelaar Tamboer Jan Knape Mzn. - 52 - Niet uitgegeven manuscript, beschikbaar gesteld door M. A. Knape 2e Blad VRIJDAG 17 NOVEMBER 1989 No. 5852 «1-/N, Deze vraag- en antwoord-rubriek staat geheel ten dienste van de lezer die er kosteloos gebruik van kan maken. Uw vragen op velerlei gebied kunt u sturen aan: Redactie Eilanden-Nieuws, Post bus 8, Middelharnis, met in de linker bovenhoek „Vragen-rubriek" vermeld. De vragen worden door deskundigen beantwoord en zullen binnen enkele weken na de inzending compleet met antwoord in deze rubriek worden ge publiceerd. Om niet te veel zoetigheid binnen te krijgen, gebruik ik al enige jaren zoettabletten in mijn thee en koffie. Natrena voor diabetici zou een zoetstof zijn zonder calorieën. Nu hoorde ik, dat het bij veelvuldig gebruik schadelijk is voor de gezondheid. Anderen zeggen, dat het niets uithaalt en datje net zo goed suiker kunt nemen. Aan u de vraag een en ander te verduidelijken. Antwoord: Er zijn de laatste tijd velerlei verhalen geschreven over het al dan niet verantwoord gebruik van zoetmiddelen en de vermeende invloed daarvan op onze gezondheid. Daardoor zijn bij menigeen misverstanden of enige onge rustheid ontstaan. Wij willen proberen de feiten zo kort mogelijk op een rijtje te zetten. 1) Er zijn verscheidene kunstma tige zoetstoffen op de markt. Ook van de bekendste soorten als Sacharine, Cycla- maat en Aspartaam is niet bekend, welke invloed de stof op ons lichaam kan hebben door jarenlang gebruik. 2) Ook wanneer zoetstoffen vervaardigd zijn van natuurlijke stoffen, houdt dit niet in dat het consumeren daarvan onbeperkt veilig zou zijn. 3) In de Warenwet heeft men voor alle in de han del verkrijgbare zoetstoffen aanbevelin gen opgenomen wat betreft de dage lijkse maximale consumptie daarvan per kg lichaamsgewicht. 4) Overmatig gebruik van deze zoetstoffen is zeker af te raden voor kwetsbare groepen onder de bevolking, zoals bijv. kleine kinde ren, ernstig zieken, zwangere vrouwen e.d. Al met al lijkt het ons verstandiger, geen zoetmiddelen te kiezen indien met normale suiker of m.et enige (bijv. gelei delijke) vermindering van het suikerge- bruik kan worden volstaan. Wegens beperkt gezichtsvermogen voldoen de normale thermometers mij niet. Is het mogelijk een thermometer te verkrijgen met bijv. een rode vloeistofkolom, contraste rende ondergrond en dan van groot for maat? Antwoord: Waarom koopt u geen digi tale thermometer? Deze zijn zeer nauw keurig en in prijs maakt het weinig meer uit. Wilt u desondanks een conventio neel model met flink contrast tussen vloeistofkolom en ondergrond met schaalverdeling, dan verwijzen wij u naar een opticien of instrumentenhan- del die thermometers verkoopt, dan wel de gewenste uitvoering op bestelling kan leveren. b.v. Door het stoken van gaskachels en het roken worden onze palissander meubelen plakkerig en blijven de vingerafdrukken bij het openen van de kasten waarneembaar. Hoe kan ik die aanslag verwijderen en met welke wassoort krijg ik ze weer glimmend? Antwoord: Uit uw brief maken wij op, dat uw meubels voorzien zijn van een laklaag. Waarschijnlijk hebt u eens een minder geschikt middel gebruikt om ze glanzend of glimmend te maken. Som mige moderne produkten zetten zich vast op de laklaag, waardoor het hout daarna plakkerig aanvoelt. Ontvetten, afschuren en opnieuw lakken is dan de enige oplossing om uit de geschetste problemen te geraken. Wanneer uw meubelen van de juiste lak voorzien zijn, kunnen ze met een vochtige lap gereinigd worden en zult u geen moei lijkheden hebben. Is het palissander hout ongelakt, dan kunt u het met een goede kwaliteit meubelwas en nog beter met blanke bijenwas in prima staat houden. Kunt u mij vertellen, wat nu ongeveer de waarde is van een zo, met 't blote oog te zien, zeer gaaf gouden tientje uit 1925? Antwoord: Met het jaartal 1925 zijn er twee miljoen tien-guldenstukken aange maakt met een goudgehalte van 900:1000, dus met een nettogewicht aan goud van 6,048 gram. Indien deze munt stempelnieuw, dus ongebruikt, in de watten of in een muntétui bewaard is gebleven, dan zou ze nu voor liefheb bers zo'n 300,- waard kunnen zijn. Is ze evenwel in omloop geweest en wel gaaf, maar (door de loupe waarneem baar) gekrast en gesleten, dan ligt de waarde lager naar verhouding van de slijtage. Handelaren zullen er veel min der voor geven omdat zij er hun brood mee willen verdienen. Bestaat er nog een uitgever van 'Het Boek der Psalmen nevens de Gezangen' (enz.) 'door last v. d. Hoogmogende Heeren der Staten-Ganeraal der Vereenigde Nederlan den in 1773 gekozen, geheel op muziekno- ten met de vier stemmenuitgegeven bij de Ned. Bijbel Compagnie te Amsterdam, t.w. J. Brandt Zoon, Haarlem? Antwoord: Die Nederlandse Bijbel Compagnie is een samenwerkingsver band tussen de vroegere Amsterdam- sche Bijbel Compagnie en de firma Enschede te Haarlem, die u wel zult kennen als drukker van onze bankbil jetten. In de loop der jaren verdwenen er leden van de bedoelde compagnie en vanaf 1867 luidde het adres: J. Brandt Zoon te Amsterdam en Johannes En schede Zonen te Haarlem. De Neder- landsche Bijbel Compagnie is geheel ter ziele gegaan toen in 1958 haar laatste uitgave door de fa. Proost Brandt werd overgenomen. Die op het titelblad van bedoeld boek vermelde uitgever J. Brandt Zoon werd in deze eeuw Proost Brandt N.V., maar die heeft haar uitgeverij in 1968 overgedragen aan Uitgeverij Boekencentrum te 's- Gravenhage. Dat oude boek uit 1773 wordt niet meer in die vorm herdrukt, maar de U.B. verzorgt nog wel Bijbels en Psalmenboeken. De laatste ook met muziek. Voor informatie daarover is het adres: Scheveningseweg 72, 2517 KX Den Haag, telefoon (070) 51 21 11 (bin nenkort wordt dat 3 51 21 11). Wij houden van een stevige, gladde aardap pel. Tot mijn stomme verbazing kookten de bintjes van de nieuwe oogst totaal tot prut. Puree gegeten, dus. De volgende dag heb ik ze gestoomd, maar ze bleven kruimig, niet glad, niet mooi heel. Ook andere vrouwen kookten pannen met prut en de bintjes waren toch op heel verschillende adressen gekocht. Heeft men misschien een kruising met eigenheimers uitgevoerd? Dan wordt 't een 'kruimige winter' met hoofdzakelijk stamppot op het menu! Antwoord: We kunnen u gerust stellen: het is niet nodig er een 'kruimige winter' van te maken. Aardappels uit een nieuwe oogst dienen echter op een zéér laag pitje gekookt te worden teneinde te voorkomen, dat ze tot pap koken. Naar mate de bintjes besterven, d.w.z. ouder worden, zullen ze harder blijven. Overi gens vergt ook het koken van aardappels enig geduld. Tegenworodig wil men alles, dus ook de maaltijd, zo snel moge lijk klaar hebben. Daar werken de pie pers (nog) niet aan mee. Alle aard appels, ook oude, dient men rustig aan de kook te brengen, dus niet op een hoge, voluit brandende pit. Wanneer ze eenmaal koken, zullen ze op een laag pitje zachtjes moeten doorkoken. Op een te hoge stand wordt de kans op kapot koken groter. Als u zich aan die .basisregels van de kookkunst houdt, voorkomt u 'prut' en ongewenste puree. Dan kunt u zelfs gave eigenheimers afleveren. Oude mensen krijgen soms last van jeuk, vooral 's nachts. Dat kan de slaap onmoge lijk maken. Wat is de oorzaak daarvan? Is onderstaand mengsel een goed middeltje daar tegen? Antwoord: De medici die wij hierover raadpleegden, kenden geen keuk die speciaal of uitsluitend bij bejaarden zou voorkomen. Daar u ons niet eens uitlegt op welke plek u die kriebels voelt, kun nen er vele oorzaken zijn: aarsmaden, een allergie, een soort eczeem, een ont steking, een irriterend wasmiddel, aam beien, een te droge huid of wandluizen in bed.... We noemen maar enkele moge lijkheden. Experimenteer dus niet zelf met mengseltjes en ga niet af op ervarin gen van mensen, die mogelijk over heel andere kwalen praten. Vraag uw huis arts wat er aan de hand is en laat hem het juiste medicijn voorschrijven. De tabel voor de week van: 6 november t.e.m. 12 november 1989 Normaal jaar- Weekstreef- Totaal sireef- verbruik verbrulk verbruik 500 rti» 11 m= 38 m» 600 m' 13 m= 45 m' 700 m' 15 m= 53 m= 800 m= 18 m' 60 m' 900 m= 20 m= 67 m' 1000 m= 22 ni= 73 m= 1100 m= 24 m= 82 m' 1200 m= 26 m= 88 m= 1300 m» 29 m= 96 m= 1400 m= 31 m" 104 m' 1500 m= 33 m' 110 m= 1600 m'' 35 m' 118 m' 1700 m' 37 m= 125 m' 1800 m= 40 m' 133 m' 1900 m' 42 m' 139 m= 2000 m' 44 m= 147 m" 2200 m' 49 m= 162 m3 2400 m= 53 m= 176 m= 2600 m' 57 m' 189 m^ 2800 m" 62 m' 205 m= 3000 m= 66 m= 218 m" 3500 m= 77 m' 254 m^ 4000 m' 89 m= 290 m=' 4500 m= 100 m' 326 m' 5000 m' 111 m' 362 m= 5500 m' 122 m= 396 m= 6000 m' 133 m= 433 m^ Weergegevens Valkenburg Z-H berekeningsmodel NV. GEB ZHW Weersomstandigheden: Afgelopen week lag de buitentennperatuur iets boven normaal. De windsnelheid lag op het normale niveau. ,,....de tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn (Efeze 5:16) „Tijd is geld". Het is een spreekwoord geworden. Van grote betekenis in onze zo gejaagde samenleving, waar alles op de klok gebaseerd schijnt te zijn. En we hebben zoveel te doen, dat we - terecht of niet terecht - meermalen de opmer king maken: „Ik heb geen tijd". Telkens moeten we kiezen tussen het één en het ander, om de beschikbare tijd zo goed mogelijk te verdelen. Het zal ons niet hoeven te verwonderen, dat de apostel Paulus er ook over schrijft. Hij heeft immers oog voor de praktijk van het leven. Hij weet goed, dat de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof in Christus alles te maken heeft met de praktijk der God zaligheid. En zo komt hij ook uit bij onze tijdsbesteding. „Koop de tijd uit". Eigenlijk staat er: los kopen. Iets terugkopen, wat gestolen is. Onze tijd is „gestolen". Door de duivel. Hij vult - om 't zo te zeggen - onze agenda in. Die wil hij vól zetten, zó vol, dat de gebruiker met een goed geweten kan zeggen: „Ik heb geen tijd voor andere dingen. Niet voor het gebed, niet voor de Schriftlezing in het gezin, niet voor bezinning en meditatie. Véél te druk!" Daarom roept Paulus ons op: „Koop de tijd uit!" Want er is zoveel, dat ons in beslag kan nemen. De op zichzelf goede dingen. De zorg voor het gezin, de aan dacht voor de dagelijkse werkkring. En wat een wijsheid is er dan nodig, om niet geheel en al op te gaan in de jacht van het leven, hoe noodzakelijk alle dingen ook gedaan moeten worden. Want dan verschraalt het leven. En dan is het nog een zegen, als we 't daar moeilijk mee hebben. Want wat een gevaar schuilt er in de gewenning. Maar naast met het bezig-zijn met de noodzakelijke dingen in het leven, is er zoveel verspilling van de tijd. De mo derne media bieden op dat punt volop mogelijkheden. Vele avonden worden doelloos doorgebracht met het kijken naar lege en zelfs gevaarlijke pro gramma's of met het lezen van lectuur zonder inhoud. Dan is er geen tekort aan tijd, maar dan hebben we juist veel te veel (vrije) tijd. wanneer we iets graag doen, nemen we er de tijd voor. En voor wat ons tegen staat, hebben we geen tijd over. „Ik heb geen tijd" kunnen we dan eigenlijk heel goed weergeven met: „Ik heb geen zin!" Vinden we er vreugde in, om ons te ver diepen in het Woord des Heeren? Gaat ons hart er naar uit? Die vraag is uiterst belangrijk. Want de woorden, die Paulus neerschrijft over onze tijd staan in het licht van de eeu wigheid. We hebben te beseffen, dat we een beperkte tijd hebben, die we zo goed mogelijk hebben te besteden. Het kan nu nog. We hebben onze tijd-gebon- denheid ernstig te nemen. Het leven is een damp en het is voorbij, vóór we het weten. Het kan nu nog. Dat ziet ook op de prediking van de wederkomst van Christus. De tekenen der tijden spreken daarvan. Als we dat beseffen, kunnen we geen dag voorbij laten gaan, waarin we de Heere zoeken in het gebed en in Zijn Woord. Dan doen we getrouw en ijverig ons werk, maar dan zoeken we tevens naar de tijden van verstilling en over denking. We moeten de tijd uitkopen. Want de dagen zijn boos. Zo spreekt Paulus erover. Gaat hij dan „de goede, oude tijd" verheerlijken? Beslist niet. Alle dagen zijn boos. Nu en vroeger. De mens is altijd al zondaar geweest; de duivel heeft sinds de zondeval voortdu rend geheerst. Niettemin heeft het woord, dat Paulus gebruikt, ook iets in zich van de verergering. De boosheid neemt dus wel toe! Bederf van etenswa ren staat nooit stil; dat schrijdt voort. Na verloop van tijd is het erger geworden. Zo is het ook met de boosheid van onze dagen. Er is een ontwikkeling. In onze tijd gaat dat zelfs ongekend snel. Wat tien jaar geleden algemeen afgekeurd werd, is vandaag voor velen de gewoon ste zaak van de wereld. Wat een benau wende ervaring is dat menigmaal. In 't bijzonder, als we denken aan onze kinderen. Deze boze dagen lopen uit op de grote oordeelsdag. Zoals een gezwel in het lichaam „rijpt", zo rijpen de boze dagen. Totdat de maat bereikt is en de Heere in zal grijpen. Zullen we dan voor God kunnen verschijnen? Onze dagen zijn boos. Letterlijk staat er: „Vol van strijd". De grote vijand zit er achter. We hebben aan het front te staan, om te strijden tegen de duivel en zijn ganse rijk. Wat een wonder is het, dat er één Mens was, die Zijn tijd op een volko men wijze uitkocht: Christus. Hij ge bruikte elke minuut van Zijn leven in de dienst des Vaders, om zondaren te zoe ken en zalig te maken. Daarom is er ook een heden der genade. Dan zijn er ook goede dagen. Niet alleen het bederf zet door. Ook de Heere gaat voort. In de weg van Zijn verbond. Hij geeft de dag der zaligheid, het welaange- name jaar van het welbehagen des Hee ren. Dan zijn er goede dagen mogelijk. Dagen, waarop zondaren tot bekering komen. Dagen die momenten in zich bergen van de omgang met God. Dagen, die God maakt, waarop de Kerk zich verblijdt en het zingt: „Dag aan dag overlaadt Hij ons". Kent u het, wat de Psalmist bezingt? We horen het: Welzalig, die bij dagen en bij nachten, Gods wil bepeinst en Hem als 't hoogste goed van harte zoekt met ingespannen krachten Hardinxveld Giessendam Ds. W. Arkeraats Komplete woninginrichting Oottgensplaat V_^ Tj 01873-1437 op zondag 26 november 1989 is er weer een interkerkelijke aangepaste kerk dienst voor verstandelijk gehandicapten van Goeree-Overflakkee in de Ned. Her vormde Kerk te Middelharnis. De aan vang van de dienst is om kwart vóór drie. In deze dienst hoopt voor te gaan ds. K. ten Klooster, predikant van de Ned. Hervormde Kerk te Middelharnis. U bent allen hartelijk welkom en uw aanwezigheid wordt door de commissie op prijs gesteld. De Ned. Herv. Vrouwenver. „Liefde vindt werk" te Sommelsdijk hoopt op D.V. haar jaarlijkse verkoopdag te houden in Vita Nova. De openingstijden zijn 's morgens van 10 uur tot 's avonds 7 uur. Er is weer van alles te koop: handwer ken, oliebollen, droogbloemen enz. en niet te vergeten de overbekende kruuk- plaetjes. Men kan ook een kopje koffie of thee drinken met iets erbij en voor de kinde ren is er limonade. De vrouwenvereniging hoopt op vele bezoekers. U bent allen hartelijk welkom. Het is begrijpelijk, dat het vissen met netten van eenk leinere maaswijdte dan is toegestaan, beboet wordt, omdat teveel jonge vis, die nog groeien moet, mee wordt opgevist. Dat het vissen met netten met een grote maaswijdte even eens strafbaar zou zijn, daarvan had nog nooit iemand gehoord, maar de ARM 22 van schipper Blaas Marijs uit Arnemuiden, zag zich voor dat feit geconfronteerd met een boete van in eer ste instantie 40.000 Engelse Ponden. De Britse visserij-inspectie die het spreekwoord huldigde wie een hond wil slaan kan altijd wel een stok vinden, bracht vaartuig en bemanning op naar New Castle, waar Marijs een advocaat moest inschakelen om de boeten van £40.000,- of 130.000.- gereduceerd te zien tot £1400.-. Maar de schade bleef groot, in de niet geviste dagen besomde een broer die met de ARM 20 op grove schol viste evenals de ARM 22, 90.000,- terwijl de ARM 22 door het oponthoud niet verder kwam dan 27.000,-. met optimaal resultaat Tel. 01870-3477 INVM, Kinderen uit alle hoeken kunnen Sinterklaas weer komen bezoeken, 't Geeft niet van welke leeftijd je bent 't Feest wordt gehouden hij de Zwaluw, jullie allen hekend. Om eventuele fouten te vermijden Geef ik hierbij even de aanvangstijden: de datum is 29 november a.s. op woensdag, en er zijn twee tijden waarop je naar binnen mag. Sint is die dag namelijk twee maal hier: van half vier tot half drie, en van drie tot vier. je moet dus kiezen: ga ik vroeg of ga ik laat? Voordatje een entreekaartje kopen gaat Vanaf 20 november gaat de „winkel" open waar je een kaartje kunt kopen. Aan 't eind van dit gedicht geef ik van die adressen een klein overzicht. Ook bij 't gebouw van de Zwaluw kun je deze kaartjes kopen. Je moet dan maar even tijdens de fümmiddag (22 november, vanaf twee uur) binnenlopen. De kosten zijn niet al te hoog voor f 1,50 (leden) en f 2,~ (niet-leden) zit je een „middag"-lang droog. De invulling van de middag blijft nog even geheim die zal voor jullie een 'surprise' zijn. Tot ziens dus allemaal. Misschien zie ik jou 29 november wel in de zaal. Zwarte Piet Voorverkoopadressen: Ellen Breure, Klampenmeet 46, Sommelsdijk; Ineke Goedhart, Meerkoet 5, Sommelsdijk; Annemarie Knape, Gladiolenstraat 31, Sommelsdijk. ^^^^^^^^^^i^^^t^^if.:^^,^i^,^^^^,if,:f.i^:f.if.i^if.^if.^if.^^.^.^i^^.^.if.if.^i^if.^.if.^.^^.i^i^^if.i^^^.^if.^^^ „En ik doche ommers, dat Wullem m'n bestole had! Dat kon toch! Zulke dien- gen beure d'r toch wel meer!" „Bejaet... Mar.... mar".... „Och, laete m'n d'r mar nie meer over praete, en net doeë of er niks gebeurd is." Het is verstandig om dat voor te stellen; er zijn vele schuldvragen, die niet tot een oplossing zijn te brengen. Betje knikt, niet zoozeer omdat ze er in toestemt, maar ze ziet geen andere mogelijkheid, „'t Is ver schrikkelijk", kermt ze, „dat dit er van komme mos." Dat maakt in de oude vrouw een hevig verlangen wakker om tenminste iets van de gevolgen weg te nemen. Ze is dadelijk in volle actie: „Ik zal vanae- vend dien Van den Akker de huud vol gaen schelle." Ze droogt resoluut haar tranen af „'k Za' je niet in de steek laete, oor, 'k za' je wel helpe." Ze kijkt naar het busje op de tafel. „Wadde spullen toch, dat die centen op binne." Ze komt van haar stoel en trappelt driftig op de vloer, „'k Zal d'r geen gras over laete groeie. 'k Zal daedelijk naar die vent gaen. 'k Zal zegge".... Het is goed, dat de oude vrouw deze ingeving krijgt. Het geeft voor Betje enige afleiding. „Nee, dat za' je niet doeë." „Nee, of dat ik dat doeë zal. Hie zal 't niet van hoare zeggen wete!" Betje moet haar afgematte hoofd inspannen om naar redenen te zoeken, die de oude vrouw moe ten weerhouden. Ze dreigt nog meer te verderven dan ze al gedaan heeft. „M'nheer Van Schelven heit ommers beloofd, dat 'n d'r z'n eige mee bemoeie zou." Ze schampert: „Zukke groate Hannessen, Wat woue die noe voor een erm mensch!" Als Betje alles geprobeerd heeft wat maar enig- zins van dienst zal kunnen zijn en ze bijna de moed opgeeft, dan vindt ze nog iets waarvan ze volstrekt geen verwachting heeft. Maar het blijkt. dat oude mensen zich soms laten bang maken evenals kleine kinderen. Betje dreigt: „As je niet naer m'n luustert dan za'k tegen den domenee zegge, dat je de deure voor z'n op slot gehouwe heit. Dat hei je vier keer gedaen!" „Niete, drie keer. Eéne keer was ik echt niet thuus." Ze wil niet weten dat ze voor het dreige ment zwicht. Ze vindt onmiddellijk een ander onderwerp: „Zeit, hei joe wel gegete vanmid dag?" „Hoe wou je noe trek ha in eten!" „Zóó, dan zal ik es gaauw broad voor joe snieë." Ze dribbelt reeds naar de spinde. En Betje is zo vertederd door deze bezorgdheid, dat ze de uitnodiging doet: „Dan bluuf je toch zeker meeëte,.... moeder?".... De moeder beschikt goedgunstig: „Dat za' m'n dan van de keer mar es doeë." En zo gebeurt het, dat ze tegenover elkander zit ten, de bordjes met brood en de dampende kom men koffie tussen hen in. Ze kijken elkander aan alsof er iets vreemds is, Betje zegt ten laatste: „Was Wullem noe mar hier dan kon die bidde".... ZESTIENDE HOOFDSTUK Het is interessant om aan te horen wat een rechtsgeleerde van zo'n geval weet te maken. Terwijl mijnheer Simon Simons Junior aan het woord is zit de Burgemeester met een open mond te luisteren. Mijnheer Senior knikt goedkeurend en krijgt de overtuiging, dat hij veel eer inlegt met dezen zoon, en met deze zaak. Men verdenke mijnheer Senior niet van zelfzuchtige bedoelingen. Hij zou er zich niet mee bemoeid hebben als het Willem niet betrof; hij heeft van Willem verklaard: „ik heb nog nooit zo'n goeie knecht gehad; ik wou, dat ik hem tien j aar eerder gevonde had!" Maar nu de omstandig heden hem „in deze cassus gemengd hebben", zoals zijn zoon dat uitdrukt, en de cassus zo'n prachtig verloop schijnt te nemen, zal het toch wel geoorloofd zijn om daaraan enige ruchtbaar heid te geven. Het ligt zo half en halfin het voor nemen, dat de jongeheer Simons, na voltooiing van zijn studiën, zich ter plaatse zal vestigen als advokaat en procureur. „Van welk vermogensdelict is hier sprake?" vraagt de toekomstige advokaat op een toon, die hij van de een of andere Officier van Justitie heeft afgelui- isterd. „Natuurlijk niet van diefstal".... „Heb ik ook nooit beweerd", ontkent de Burge meester met grote stelligheid. De Officier van Justitie schudt zijn geleerde hoofd, de vader maakt met zijn handen een gebaar om stilte. Dat had de Burgemeester nu niet moeten zeggen. De jongen was zo aardig op dreef De jongen gaat onverstoorbaar verder. „Eén der elementen van het in artikel 310 strafbaar gestelde feit is wegnemen." Er gaat een vinger in de hoogte. „Door Willem is noch de juin noch het geld weg genomen. De juin staat nog op het land, en het geld is door Van den Akker aan Willem over handigd." De Burgemeester knikt, dat hij het er volkomen mee eens is. Hij wil nog wat zeggen, maar de ander is nog niet uitgesproken. Langzamerhand vervalt hij in de toon van een professor, die een vervelend college geeft. „Van meer belang is om te onderzoeken of hiervan verduistering, artikel 321 Wetboek van Strafrecht, kan worden gesproken. Daartoe is onder andere nodig, dat er is eeniggoed, geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehorende, hetgeen betekent, dat de eigendom van het goed - in dit geval de juin - bij een ander berust. Maar de juin is, zolang ze te velde staat, eigendom van Wil lem, want hij is de pachter van het land. Immers, de ongeoogste juin is nog geen aparte zaak, en kan niet geleverd worden afzonderlijk van de grond, waarop ze staat. Het geld, dat Willem van Van den Akker ontvangen heeft, is Willem's eigendom geworden door de levering der geld stukken. Van verduistering kan dus ook niet wor den gesproken." „Kunt u het volgen, Burgemeester?" informeert Senior blijmoedig, want hij is reeds lang de draad van het betoog kwijt. De Burgemeester is verheugd, dat hij iets zeggen mag: „Manlieve, ik heb 'em vastgezet ter zake van oplichting".... Er gaat een professorale vinger in de hoogte: „Juist.... en daat kom ik nou op".... De professor is vast voornemens om zijn onderzoek naar de aard van het vermogensdelict tot het einde voort te zet ten. „Juist... artikel 326. Daartoe moet Willem Van den Akker hebben bewogen tot afgifte van enig goed." (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 5