I Mevr. van Driel-Vermeer 1 I wordt morgen 100 jaar 1.099: 1199r* ^Leasing i VERWERS auto's Alcoholcontroles moeten doorgaan i Garage P. HESSELINK huwnecMse. Ouderavonden van de School met de Bijbel 'De Regenboog' Ramoco b.v. Goeree-Overflakkee Uitslag grote clubaktie Citroen-Hesselink Hoogste punt bereikt Stroomstoring door brand in trafohuisje Overstelcende fietser (80) in 't verkeer gedood m i i i i 1 i i i 1 1 1 1 i 1 1 1 62e Jaargang J CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond SOMMELSDIJK In het Verzorgingshuis 'de Goede Ree' te Sommelsdijli is de hele week al vooruitgezien naar de dag van mor gen, zaterdag de 18e november, waarop mevr. T. J. van Driel- Vermeer, bewoonster van kamer 143, haar 100e geboortedag hoopt te herdenken, „'k Zal toch niet in de warre weze...?, heeft ze zich al afgevraagd, watit zelf kan ze nauwelijks geloven een eeuw oud te zijn. Naar 't lijkt is het alleen de beperktheid van haar gezichtsver mogen, dat haar eraan herinnert dat er al bijna honderd jaren verg leden zijn. Natuurlijk zijn er ook de herinneringen aan haar leven in Sommelsdijk, haar verdronken zoon, haar overleden man, maar daarom temeer die dankbaarheid nog te mogen zijn, in het rijke bezit van nog twee zoons, 3 kleinkinderen en 7 achterklein kinderen. RENAULT-dealer Videorecorder met fototoestel GRATIS 0P= OP JVC A. J. van Rumpt Dirksland, 01877 - 1357 AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER „In deze fase schiet het ziekenhuis uit de grond", zo heeft bouwcoördi nator dr. P. J. Helmsing woensdag middag zeer tevreden vastgesteld ten overstaan van belangstellenden en genodigden die er getuige van waren dat hij, samen met uitvoerder Piet de Voogd, de vlag hees ter gele genheid van het bereiken van het hoogste punt in de bouw op het twee verdiepingen hoge beddenhuis. Voor alle TAXATIES, Agrarische bemiddeling Beleggingen Wij Stellen U Voor Aan De Eerste Auto Die Begrijpt Hoe U Rijdt. Citroen XM. De Overwinning Op De Weg. Bosdreef 1 DIRKSLAND Telefoon (01877) 13 57 VRIJDAG 17 NOVEMBER 1989 No. 5852 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 - 3392 FAX 01870 - 5736 ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelharnis Rek.no. 3420.01.108 Alhoewel de eeuwelinge zelf zegt niet zo graag in het middelpunt te staan is ze danig in haar nopjes dat haar verjaardag precies op zaterdag valt: „ze kanne allemaele weg mit de zaeterdag", zegt ze verheugd en dat betekent dat de jarige heel wat bezoek te wachten staat en daar verheugt ze zich best op, want belangstelling heeft ze nog te over: „....ik wou wel dat alles zo goed was als m'n verstand en m'n geheugen", zegt de jarige, overigens heel tevre den, óók met haar prachtige kamer waarvan ze zegt dat die op 't mooiste plekje van Sommelsdijk uitkijkt, de tuin, de vijver met de eendjes, een schoonheid die ze niet echt meer ziet maar van de aanwezigheid waarvan ze tóch weet te genieten. Tot haar man in '54 op 64-jarige leeftijd overleed is mevr. van Driel timmer mansvrouw geweest. Dhr. A. C. van Driel had z'n timmerbedrijf op de hoek Voorstraat-Oranjestraat te Sommelsdijk en daar, op dat plekje, met man en 3 zoons, heeft de geboren Middelharnisse zich al die jaren wélbe- vonden. Het leven was goed in Sommelsdijk en geen dag heeft ze naar Middelharnis terugverlangd. Een zwarte schaduw trok over haar geluk toen in 1940 zoon Wim, op 19-jarige leeftijd verdronk. Evenals z'n broer Jan was hij zeevarend. Jan, die de Australische nationaliteit heeft en daar de hele oorlog z'n basis had, woont nu weer in Hoek van Holland. Zoon Piet woont in Sommelsdijk en gelukkig heeft de 100-jarige niet over bezoek en belangstelling te klagen. Die krijgt ze ook van de helpsters in het Rusthuis. „Fijn als je zó oud mag worden!", zeggen die en ze dragen mevr. van Driel met haar opgeruimde karakter op handen. Blij is ze met die belangstelling, „want", zegt ze, d'r zijn geen broers en zussen meer en de mensen in 't Rusthuis binne alle maele oud...." MELISSANT De ouders van de kleuters van groep 1 en 2 worden verwacht op dinsdag avond 21 november in 'De kleuter school' aan de Fabiusstraat. Daar zijn o.a. werkjes over 'De Herfst' te zien. De avond begint om half zeven en de ouders mogen hun kleuters meebren gen. Op woensdagavond 22 november wor den de ouders van de groepen 3 t/m 8 om 7 uur in de lokalen aan de Beatrixlaan verwacht: Een klein uurtje voorlichting over 'Het onderwijs, hier en nu'. Vanaf kwart vóór acht zijn ook de ouders van de groepen 1 en 2 welkom op het tweede deel van de avond. We gaan dan kijken en luisteren naar een diapre sentatie over ons eiland door dhr. en mevr. C. van der Bok uit Ouddorp. Op dat tweede gedeelte zijn ook de leden van de Schoolvereniging die geen kinde ren op school hebben hartelijk welkom. voor Verkoop Service 01871 - 1662 U Verkoop na 17.00 uur: J C. Breen, 01878 - 2496 J JVC VrDEOKECOHDERTYTi: HKD 300/00. ADVIESFBUS 1,539^ 3 VIDEOKOPPEW I.P.V 2 ZORGEN VOOR EEN HAABZDIVERE WEERGAVE NOBMAUS PI.1JSPKEJS X.399^ PRIJS PER WEEK 11.- Met 3 jaar volledige GARANTIE* vooralle zcfeerheul! VINGERL1NG 3 - MIDDELHARNIS -TEL 01870 -2518 Klinkerlandseweg 9 3244 BD Nieuwe Tonge Tel. 01875-2235 Het betrouwbare adres voor uw 2e hands auto! 01871 - 1553, Stad a.h. Haringvliet STELLENDAM Op de loten die door Z.C. 'De Stelle' zijn verkocht is helaas maar één prijs ge vallen. Een prijs van 100,- is gevallen op num mer 2865927. Wie dit nummer heeft wordt verzocht kontakt op te nemen met W. J. Hansen, Narcissenpad 44, Stellendam, telefoon (01879) 10 27. Langs deze weg willen we alle mensen bedanken voor het kopen van de loten. Dankzij uw steun kunnen we weer even vooruit. Peugeot Talbot Peugeot Talbot dealer Kastanielaan 41-43 Middelharnis - tel. 01870-3094 FOTO - FILM - REPORTAGE - VIDEO - COMPUTER C3 CU m tu ca ii rn Nieuwbouw ziekenhuis ^schiet uit de grond!' De realiteit gebood echter ook vast te stellen dat de huidige eerste fase ook de snelste zal blijken te zijn. De hierop vol gende afbouwd'ase zal een minder in het oog vallende zijn, maar 't verloopt alle maal naar genoegen, nadat op 11 ja nuari van dit jaar de contracten werden getekend en op 10 mei de Ie paal werd geboord. In 6 maanden tij ds werd door 'een horde beroepen' de bouwpuzzel in elkaar gezet en kan bijna al aan de afbouw worden begonnen, óp naar vol gend jaar december waarin het projekt zal kunnen worden opgeleverd. Waar mee overigens niet gezegd wil zijn dat de bestuurders zorgeloos die tijd tegemoet kunnen gaan. Het 'benepen budget' ver eist de grootst mogelijke aandacht. Het vlag-ceremonieel, dat architect Gestel liet volgen door de aanbieding van een door hem ontworpen logo, werd afgesloten met een geschenk aan de jarige uitvoerder Piet de Voogd; hij werd deze dag 50 en een attentie voor Paul Looy uit Dirksland. Hij brak beide pol sen toen hij - een aantal weken geleden - van de vloer van de tweede verdieping omlaag - en gelukkig op het zand - tuimelde. Dokter Helmsing (1) en Piet de Voogd hesen de vlag in top. De dorpen Stad aan 't Haringvliet en Oude Tonge hebben het woensdag geruime tijd zonder electriciteit moeten stellen. Oorzaak daarvan was brand in een middenspanningsschakelaar in het trafo-huisje op de hoek Oudelandse- dijk-Piersweg dat zich op een kilometer afstand van het 50 KV station bevindt. De brandweer van Middelharnis heeft de brand met poeder geblust. Gevolg was dat Stad aan 't Haringvliet van kwart voor 12 tot rond 5 uur geen electriciteit had. Oude Tonge kon om kwart over 3 weer van stroom worden voorzien. Veilig Verkeer Nederland maakt zich ernstig bezorgd over het afblazen van geplande alcoholcontroles door ver schillende politiekorpsen. Dit gebeurde onlangs na een uitspraak van het Ge rechtshof in Den Haag naar aanleiding van het ontbreken van een tegenonder- zoek in de huidige ademanalyse. WN vindt dat de bestaande procedure zorgvuldig genoeg is ten aanzien van de rechten van de verdachte. In de proce dure die wordt gevolgd bij het adem- onderzoek is een tegenonderzoek inge bouwd. Het apparaat test eerst zichzelf Daarna moet de verdachte met een tus senpoos van 20 minuten tweemaal bla zen. De laagste waarde wordt gebruikt als uitslag van de test en geldt als bewijslast. De alcoholcontrole is in de afgelopen jaren, mede door het invoeren van de ademanalyse, een effectiever middel geworden tegen alcohol in het verkeer. Het rijden onder invloed is sinds 1984 met meer dan 30% gedaald. SOMMELSDIJK De uit Den Bommel afkomstige 80- jarige heer Gerrit Rosmolen, sinds een aantal jaren samen met zijn echtgenote wonend op 'het Oudeland' te Sommels dijk, is woensdagmiddag even na 4 uur in het verkeer om het leven gekomen. Het slachtoffer stak per fiets de nieuwe Staverseweg over waarbij hij door een naderende bus, die hij kennelijk niet had opgemerkt, werd gegrepen. Kort daarna is hij in het ziekenhuis te Dirks land aan zijn verwondingen, o.a. een schedelbasisfractuur, overleden. Het slachtoffer had woensdagmiddag bij familieleden, onder wie een schoon zoon in Dirksland, groenten en fruit opgehaald, waarbij hij ook voor kennis sen in zijn woonomgeving had inge kocht. Zo'n rondje heeft hij menig keer gefietst, maar in afwijking van zijn gewoonte nam hij nu, op weg naar huis, de Staverseweg. Het ongeluk dat hem ook bij aan- en verkoop van woningen, boerderijen, landerijen enz. J. A. Mijs Tel. 01877-1309 H. A. van Kempen Tel. 01877-2614 het leven zou kosten vond plaats toen hij - op de kruising naar de Dorpsweg - de eerste rijbaan wilde oversteken. Kees V. d. Mast, die een - lege - touringcar van de fa. Mijnders bestuurde, had geen enkele mogelijkheid meer de overste kende fietser te ontwijken; de man werd dan ook door de bus geschept. Opnieuw heeft Flakkee een verkeersslachtoffer te betreuren. Frappant is dat de fam. Rosmolen woont in de woning van mevr. Terlouw- Boer die op 8 maart vorig jaar, 79 jaar oud, op dezelfde kmising bij een verge lijkbaar ongeval om het leven kwam. Nu in onze showroom: de Citroërj XM. Startklaar voor een onvergelijkbare proefrit

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1