En dat is drie Hondenleed OPEN HUIS Plaatwerk Architect Matth. Zeelenberg weet ook een Ie paal te slaan 'Deuren wagenwijd open voor beveiligingsbedrijven' Verkoopmiddag Garage Knöps B.V. Beroep aangenomen KIEVIT WARMTE Citroen - Hessellnk l J4 Ramoco b.v. Goeree-Overflakkee l 'De Christenvrouw' afd. Dirksland Vanaf 649i" 3 JAAR volledige GARANTIE alle merken Ontmoetingsdagen Herv. Exodusgemeente Kolonel Prenen tijdens installatie: CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond op vrijdag 17 november vanaf 13.00 uur en op zaterdag 18 november. Graag tot ziens Spui12 MIDDELHARNIS (01870)30 52 Autobedrijf A. J. van Rumpt Vert.C. Bakker, tel. 01877-1589 Sanitair - Centr. verwarming 01870 - 2609 Middelharnis Telefoon 01870-2222 Dirksland, 01877 - 1357 B RENAULT-dealer Voor alle TAXATIES, Agrarische bemiddeling Beleggingen AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER DIERENBESCHERMING Kollekte in Oostflakkee voor Bangladesh 62e Jaargang X^QELBV^S? No. 5850 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 - 3392 FAX 01870 - 5736 ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelharnis Rek.no. 3420.01.108 Inmiddels heeft ons land weer een regering. Na een voorspoedige ftmnatie werden deze week de laatste posten ingevuld. Naar bui ten toe levert dat voor het merendeel glun dere gezichten. De geportretteerden zijn immers geroepen tot het hoge ambt Jawel, wij hechten aan deze voor velen ouder wetse uitdrukking. Voor wie teleurgesteld werd is er altijd wel een kanaal om af te reageren. De socialist Stemerdink heeft dat deze week op niet mis te verstane wijze gedaan. Niet mis te ver staan: de kandidaat-minister van defensie bij uitstek - Stemerdink dus - was niet gevraagd. Ter Beek, de gelukkige, is maar een lichtgewicht. Hij kan prima pronken met andermans veren. Veren van Stemer dink wel te verstaan, want als Ter Beek als defensiewoordvoerder sprak, was dat een door Stemerdink geschreven tekst, aldus een geprangde socialist, die dit alles natuurlijk in 's lands belang aan de open baarheid heeft prijs gegeven. Van je poli tieke vrienden moet je het maar hebben. Mocht Stemerdink defensiewoordvoerder blijven, dan wachten ons nog mooie tijden. Misschien is hij zo loyaal het antwoord van de minister op zijn inbreng in het debat van tevoren aan de geprangde bewindsman toe te schuiven. Dan merkt niemand er iets van dat Ter Beek nog nooit op „een spranke lende gedachte is betrapt". Toch begin je, als je dat allemaal leest, begrip te krijgen voor de nu gemaakte keuze. Kwalijker uit oogpunt van partijpolitiek is dat Stemerdink ook de vice-premier Kok kritiseert op een niet mis te verstane wijze. Kok zou afgerekend hebben met de periode Den Uijl, door geen van diens slippendra- gers als bewindsman/vrouw te adviseren. Als er dan ook nog bijgezegd wordt dat Kok zich onzichtbaar gemaakt heeft voor de gewone fraktieleden en alles in hetfraktie- bestuur regelde, dan wrijf je je als oppositie in de handen. Als coalitiegenoot misschien ook wel, maar dat doe je vanwege de nieuwe vriendschap bescheiden, achter gesloten deuren. Daarbij komt nog de verontrusting over het feit dat Kok financiën voor zich opeiste. Dat is moedig, het kan een politieke blunder blijken. In ieder geval heeft het CDA in de sociaal economische hoek een gekwalifi ceerd aantal tegenspelers gezet. Daarbij is een kanttekening te plaatsen. Dat ging ten- koste van de ministeries in de zachte sector. De achterliggende filosofie kan zijn: die ministeries moeten minder belangrijk wor den. Veel kan gedecentraliseerd worden naar het maatschappelijke middenveld. Aan de andere kant zijn het wel de posten waar je leuke dingen voor het volk kunt doen. Nee, financiën lijkt niet echt alles voor een socialist. Ook binnen het CDA is de pikorde veran derd. Het is haast gênant hoe geschoven moest worden om minister Bukman binnen het kabinet te houden. Boven alle twijfel verheven kan zijn ministerschap niet ge weest zijn. Is dat wel het geval dan zou mevrouw May-Weggen niet op kwaliteit, maar op sekse gekozen zijn. Dat zou een te FOTO - FILW - REPORTAGE - VIDEO - COMPUTER fg?ff1!1l.'«iia1 ^u d C3 r-i fcMBÜÉBt^^ttfT CJ tU C3 CJ Cn GOEDEREEDE De Herv. Gemeente is woensdagavond verblijd met het bericht dat de beroepen 'predikant ds. F. Hoek van Aalst het beroep heeft aangenomen. De vacature ds. Westerhout bestaat nog slechts en kele weken; zondag 22 oktober nam ds. Westerhout afscheid van zijn Goe- reese gemeente. dure investering geweest zijn. Overigens heeft het aantal vrouwelijke ministers wel degelijk een rol gespeeld, naar de achterban wel te verstaan. Er is nog een foutje in de uitvoering geslo pen. Op de een of andere manier werd het beter geacht dat oud-staatssecretaris me vrouw De Rooy mèt nu CDA fraktielieder Brinkman naarde Tweede Kamer zou mee verhuizen. Een vrouwelijkefraktievoorzitter zou het CDA in de toekomst sieren, en daar moetje voor oefenen. Dat was tenminste een verklaring. De Rooy heeft de meest aange wezen oefenplaats niet bereikt, ze werd niet gekozen in het fraktiebestuur. Politiek wordt bedreven door mensen voor mensen. Deze formatie heeft laten zien dat dat gepaard gaat met hoogstandjes, maar ook met banaal schuifwerk en kleinmense- lijke reakties. Politici zijn ook maar men sen. Dat is (gelukkig) weer gebleken. Daarmee is ook de zwakte van dit kabinet aangegeven. De meesten van hen zullen zichzelf wel redden. Er is weinig besef tot dit hoge ambt geroepen te zijn. Nou ja, door het volk dan wel maar door de koningin? Laat staan dat er het besef van de gratie Gods leeft. Of zijn we te snel met onze conclusie? De tijd zal het leren. Overigens, heeft u de laatste weken veel gebeden om een regering die, we stellen geen hoge eisen, er blijk van geeft op ethisch ter rein de grenzen bereikt te hebben? Of heb ben we toch de regering gekregen die we waard zijn?A Is antwoord kan gewezen wor den op het aantal zetels van de coalitie en dus op de wil van een meerderheid. Inder daad, wie zo denkt heeft wereldse denkka ders overgenomen en krijgt de regering die hij verdient. GOEDEREEDE Op woensdag 15 november hoopt de Herv. vrouwenver. Bid en Werk haar jaarlijkse verkoopmiddag en -avond te houden in het Ver.gebouw „de Ark". Aanvang half 3. Er is weer van^alles te koop: mooie handwerken, bloemen, oliebollen en er is een grabbelton voor de kinderen. Ieder heel hartelijk welkom. Het bestuur Ingezonden: „Daar zit ik dan op maandagmorgen 6 november heel vroeg in de koude mist vastgebonden aan een boom, heel strak zodat ik me bijna niet kon bewegen. Waarom? Ik weet het niet. Was ik mis schien te veel? (was ik een wegwerparti kel?) Het enige wat ik doen kon was, geduldig afwachten totdat iemand mij uit m'n benarde positie zou bevrijden", zo moet het hondebeestje hebben ge dacht dat ik maandagmorgen, vanuit m'n keukenraam aan de overkant van de weg zag zitten. Ik heb hem van de boom losgemaakt en mee naar binnen genomen. De hond was totaal van streek. Als je afstand van je hond wilt doen, doe het dan op een nette menselijke manier, maar zó - zoals het hondje overkwam - ga je niet met dieren om. De persoon, die voor deze laffe daad verantwoordelijk is, doet er beter aan nooit meer een dier te nemen (ook niet als het gratis is). Door middel van dit schrijven wil ik proberen een heel goed tehuis voor hem te vinden want hij is het zeker waard. Wie deze lieve hond nog een goed leven wil geven kan met mij kontakt op- nemen. Tieks-Hospers Korteweegje 53, Dirksland Tel. (01877) 25 86 Beschrijving van de hond: Donkerbruin met lichtbruin, gladharig, middelslag, reu 3 jaar. HET IS JAMMER maar het najaar maakt de Droogautomaat NOODZAAK! stad aan 't Haringvliet Tel. 01871 - 1653 OOSTDIJK 49, SOMMELSDIJK \wW' voor t Verkoop Service 01871 - 1662 J i Verkoop na 17.00 uur: C. Breen, 01878 - 2496 ook bij aan- en verkoop van woningen, boerderijen, landerijen em. J. A. Mijs H. A. van Kempen Tel. 01877-1309 Tel. 01877-2614 Peugeot Talbot Peugeot Talbot dealer Kastanjelaan 41-43 Middelharnis - tel. 01870-3094 STELLENDAM Je gelooft je oren niet als je 't hem hoort zeg gen.... Matthijs Zeelenberg, archi tect van o.m. het hele recreatie gebeuren op de Kabbelaarsbank, welk plan alweer door nieuwe, nóg grotere in Frankrijk overtroffen wordt, deze gevierde schepper van hele futuristische vakantiedorpen wil ook gewoon dorpsarchitect blij ven! Gistermorgen voegde hij de daad bij het woord; op de tekentafel heeft hij ai zoveel woningen gezicht gegeven, maar de praktische bouw had hij tot dusver aan anderen over gelaten. Dat moest veranderen dacht Gijs...., over Thijs....! Waarschijnlijk had dhr. Zeelenberg best nuttiger dingen te doen, maar hij hono reerde van harte de vraag van aannemer Gijs V. d. Nieuwendijk van „Bloemfon tein" om voor 8 premiewoningen aan de Stellendamse Azaleastraat de eerste paal te slaan. Dhr. Zeelenberg, de genoemde Thijs, had de woningen dan wel ontworpen maar 't was nou de vraag ofie ook een paaltje kon slaan. Het lukte; met forse slagen heeft dhr. Zeelen berg de „oer" samenwerking die er tus sen zijn buro en Gijs v. d. Nieuwendijk en Rien Witvliet bestaat opnieuw-, en als 't aan hem ligt voor vele jaren, bekrachtigd. Wij nodigen u hartelijk uit op D.V. woensdag 15 november om kwart voor 8 in „Onder de Wiek". Ds. Batelaan uit Voorschoten zal ons iets vertellen over het gevangeniswezen. Deze avond kunt u zich ook opgeven voor ons bezoek aan kaarsenmakerij Tierelantijntje te Oude Tonge op dins dagmorgen 28 november. In de tuin van mevr. van Gelder, in de Wilgenlaan te Middelharnis, huist al een aantal dagen (en nachten) een witte poes; een lief beestje dat door mevr. al lang binnen zou zijn gehaald wanneer ze al niet in 't bezit van twee honden zou zijn. De poes verschuilt zich, ook 's nachts, onder een struik. Wie is of kent de eigenaar? Tel. 64 72. In de week van 20 t/m 26 nov. a.s. zal in de Gem. Oostflakkee een kollekte wor den gehouden door de Stuurgroep Ont wikkelingssamenwerking Oostflakkee. De opbrengst van deze kollekte is bestemd voor het projekt in Gualundo (in Bangladesh) waarvoor de Stuur groep, in samenwerking met de organi satie BRAC, zich reeds geruime tijd inzet. Voorafgaand aan deze kollekte zal hierover een folder worden verspreid. MIDDELHARNIS Het waren weer fijne dagen, met zeer veel goede ontmoetingen en kontakten. Allen heel hartelijk dank voor uw aan wezigheid en uw bijdragen. De prijzen van de grote verloting, met als hoofd prijs een weekend, midweek of week in een bungalow naar keuze, vielen op de nummers: 0132 Bungalowvakantie 1162 Radio 2066 Set gereedschap 0670 Campingstoel 1161 Kindercampingstoeltje 0358 Set bloempotten 2084 Tafellaken 1603 Taart 0261 Fles wijn 1202 Trommel 0310 Place-mats 2000 Boterletter 0907 Zak appelen 1861 Zak peen 0116 Zak uien 0275 Zak aardappelen De prijswinnaars zijn inmiddels, voor zover ze niet op de trekkingsmiddag aanwezig waren, benaderd. De toekomstige bewoners legden op de bouwplaats de paalslag (niet écht de eer ste) op film en video vast en ze werden „op de koffie" genood in restaurant Breen waar ze behalve dat ook nog een mooi boeket „bloemfonteintjes" aange boden kregen. „Prima woningen krijgen ze", zo verzekerde daar dhr. Zeelenberg. Hij wist best dat de aanschaf van een woning dikwijls met zorg en onzeker heid gepaard gaat, maar de Stellen damse 8 kunnen die verre van zich zetten; ze krijgen waar voor hun geld, bovendien nog gesitueerd op een uit muntende lokatie. een eigen, origineel ontworpen huis waarmee en waarin ze hun eigen identiteit kunnen versterken. Volgend jaar mei hoopt dhr. v. d. Nieu wendijk ze gereed te hebben, als 't maar niet te hard gaat vriezen.... Kol. Prenen, toen hij vorige week in Oude Tonge aanwezig was bij de start van liet MlP-projekt, geflankeerd door de 4 eilandelijke burgemeesters. BRIELLE De nieuwe commandant van het district Dordrecht wil méér dan alleen maar samenwerken met de gemeentepolitie. 'Het is de hoogste tijd, dat de politie haar deuren open zet voor samenwerking met alle an dere personen en instanties, die zich bezig houden met toezicht, opsporing en hulpverlening'. De kolonel Prenen maakt zich sterk voor een intensieve samenwerking met de partikuliere beveiligingswereld. Afgelopen maan dag werd het voormalige hoofd alge mene dienst van het district Den Haag in de sfeervolle St. Catharijnekerk officieel als districtscommandant ge ïnstalleerd. Kwaliteitsprijs Het district Dordrecht maakt een moei lijke tijd door. Het onlangs gepresen teerde inspektierapport heeft vooral veel kritiek op het funktioneren van het management van het district. Dat wil Prenen verbeteren door het thema 'de kwaliteit van het politiewerk' centraal te stellen. Dat het hem daarmee ernst is, bleek uit de toezegging naar de politie mensen in het district. De politieman of -vrouw die zich op bijzondere wijze voor de kwaliteit van dat politiewerk heeft ingezet, komt in aanmerking voor de kwaliteitsprijs. Een onafliankelijke com missie zal de prijs toekennen. In de com missie zitten twee officieren van justitie en twee burgemeesters. De prijs wordt jaarlijks toegekend. Uitbreiding samenwerking De nieuwe politiechef wil meer met de samenwerking tussen de rijks- en ge meentepolitie. 'Die wordt pas volledig benut, wanneer die zich ook uitstrekt tot de uitvoering van de lokale politiezorg en niet beperkt blijft tot de bovenlokale politietaken of enkele facilitaire funk- ties', aldus Prenen. Maar óók meer samenwerking met andere instanties, die 'zich bezig houden met toezicht, opsporing en hulpverlening'. Prenen vindt het een dodelijke vorm van zelf overschatting om te denken dat de poli tie in onze complexe samenleving op al die terreinen een monopolie of primaat heeft. 'Het is de taak van de politie om tot een vruchtbare vorm van samenwer king te komen met de partikuliere beveiliging'. Presentatie district Na het officiële gedeelte presenteerde het district zich. Uit ieder gebied was er een groepscommandant, die oip zijn eigen wijze de nieuwe districtscomman dant nader informeerde. Verder kreeg de kolonel Prenen produkten uit de regio's aangeboden. Tijdens de druk bezochte receptie wensten velen hem én het dis trict Dordrecht succes toe voor de toekomst.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1