Dankdag Joostje is geklopt Drul(bezochte receptie voor 100-jarige Kon. fanfare 'Sempre-Crescendo' Politieberichten uSf AY^De Vogel BV Lijfrente-koopsompolis Kinderen zingen voor Ten Anker Goed bericht van Coöp. Deltawind Goede voeding als je ouder wordt Geen recreatie maar natuurbehoud Jaarvergadering „Helpende Handen" fioniiSieinaii Traditioneel concert dit jaar in Ouddorp Oostflakkee 62e Jaargang DINSDAG 7 NOVEMBER 1989 No. 5849 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 FAX 01870 - 5736 3392 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelharnis Rek.no. 3420.01.108 Dankdag, ik ga mij bezinnen waar ik 't eerst moet gaan beginnen. Als ik naar de landen kijk waar men onder dwang moet zuchten landen waar men weg moet vluchten, voel ik me zo vrij en rijk. Danken voor de vele dagen dat wij 't heerlijk zonlicht zagen in de rijke zomertijd. 'Scheppers hand liet bloemen bloeien Hij liet weer het koren groeien dat met zorg werd toebereid. Op de velden, op de akker elke morgen werd ik wakker zag ik Zijn 'genadelicht. Dank voor rust door U gegeven Dat ik als Uw kind mag leven Steeds het oog op U gericht. Danken, danken alle dagen dat Hij kracht geeft om te dragen Dat Hij mij zo teer bemint Voor geen onheil hoef 'k te vrezen hoe het leven ook mag wezen, dat ik bij Hem vreugde vind. LANERTA Verloren wie! Op de Rijksweg 59 (op het Hellegats- plein), verloor een trekker met oplegger, welke geladen was met stikstof, één van zijn achterwielen. Hoewel het wiel over een erachter rijdende BMW-personen- auto stuiterde, bemerkte de vrachtwa genchauffeur niets. De BMW-bestuur- der kon gelukkig achter de vrachtwagen aan en kon met lichtsignalen de vracht wagenbestuurder laten stoppen. De vrachtwagen is ter plaatse gerepareerd door een garagebedrijf uit Oude Tonge. Aanrijding met ernstig gewonde Omstreeks 18.15 uur vond j .1. vrij dag een ernstig ongeval plaats op de parallelweg van de Hellegatsdam. Doordat 2 Duitse stellen, die reden in de richting van Rot terdam, een sanitaire stop wilden ma ken, parkeerden zij hun auto's op een parkeerplaats en staken te voet de Paral lelweg over. Bij het teruglopen naar de auto werd één van de Duitse mannen, een 20-jarige inwoner van Düsseldorf, door een op de Parallelweg rijdende per sonenauto, bestuurd door een 52-jarige inwoner van Ooltgensplaat, gegrepen. Waarschijnlijk heeft de Duitser gedacht dat de auto van de Ooltgensplatenaar over de hoofdrijbaan reed in plaats van op de parallelweg. Met zeer ernstig letsel is de Duitser overgebracht naar het Dijkzigtziekenhuis in Rotterdam. Voor zijn leven wordt gevreesd. Aan de Duit sers die hun vriend overreden zagen worden, alsmede de Ooltgensplatenaar, moest eveneens medische bijstand gege ven worden i.v.m. shock-toestand. Poging tot inbraak in garagebedrijf In het weekend is gepoogd om in te bre ken in het garagebedrijf Van Geest te Oude Tonge. Mede door goede preven tieve maatregelen is het bij een poging gebleven. Er ontstond een geringe schade. MIDDELHARNIS/SOMMELSDIJK In een van de vorige nummers maak ten we melding van het delven van een record-zware Corona voederbiet door vader en zoon Joost en Klaas Vroegindeweij. Het was duidelijk dat de biet met een gewicht van 13,5 tot de groteren gerekend kon worden, maar de meisjes Marianne (6) en Wilma (9) Tanis uit Sommelsdijk sjouwden vrijdagmorgen op de J. C. van Gentschool te Sommelsdijk met twee voederbieten die voor hen niet te tillen waren. Ze waren gegroeid in het hoQe van opa Tanis aan de Rijzenburg- seweg. Bij meting bleek de linkse op de foto, in balans gehouden door Marianna 19,5 kilo-, en de rechtse, wat knoestige, die door Wilma wordt vastgehouden 17 kilo te wegen. Vrijdagmiddag werd er door een andere leerlinge nog een van 18,5 kg aangesjouwd, maar 't lijkt erop dat die van Marianne Tanis, in de op alle flak- keese openbare basisscholen gehouden wedstrijd, de grootste is geworden. -i^^alF Verzekeringen Telefoon (01878) 10 77 Donderdagavond was het kinderkoor Bid en Zing uit Nieuwe Tonge te gast in Ten Anker. Omdat de grote zaal ge sloopt is, werd weer uitgeweken naar de zaal in de Oesterschelp en daar konden de bewoners en de leden van de soos genieten van de liederen. Dirigent Jaap Hollaar vertelde dat de kinderen naast religieuze liederen ook vaderlandse versjes op het repertoire hebben. De organiste is Marcella van Brussel. De kinderen waarvan de leef tijd varieert van 5 tot 12 jaar, oefenen eenmaal per week en zingen regelmatig buiten hun gemeente. De ouders rijden dan en ook deze avond waren velen, ver gezeld van broertjes en zusjes meegeko men naar Tholen. Daar werden zij verwelkomd door directeur A. van Loon. Hij complimenteerde de jonge koorle den aan het einde van de avond met het feit dat zij niet alleen mooi zongen, maar dat bijna allemaal uit het hoofd deden. Dirigent Jaap Hollaar doet zijn best om Bid en Zing allemaal tweestem mige liederen te laten zingen. Een andere mooie aanvulling op het pro gramma waren de muzikale inter mezzo's van de fluitisten. Voorzitter T. Dorrestij n sloot de avond af met dankgebed. Het gaat goed met de windmolencoöpe ratie Deltawind. Onlangs werd bekend dat het minister van Economische zaken Deltawind subsidie verstrekt voor de bouw van windmolens in het kader van het Integraal Programma Wind energie. Dit subsidie-programma is opgezet om de toepassing van windenergie in Neder land te bevorderen. In totaal gaat het om een subsidie van 45% over het investeringsbedrag. Delta wind heeft voor haar molenprojekten bij de rioolzuivering Oude Tonge en bij de rioolzuivering Ooltgensplaat 160.000,- uit de subsidie-pot toegewe zen gekregen. Deltawind verklaart zeer ingenomen te zijn met het besluit van Economische Zaken, omdat het lange tijd onzeker was of ervoor 1989 nog voldoende subsidie gelden beschikbaar waren. Al eerder werd bekend dat het energie bedrijf E.M.G.O. het tot nu toe hoogste tarief voor windenergie aan Deltawind gaat betalen. Per kWh. betaaU de E.M.G.O. 20 cent excl. b.t.w. Door de subsidie en het gun stige tarief van de E.M.G.O. ziet de exploitatie van beide windmolens er veelbelovend uit en kunnen de projek- ten zonder twijfel gerealiseerd worden. Voor het milieu zou dat een goede zaak zijn. De twee windmolens van Delta wind voorkomen bijvoorbeeld de uit stoot van ruim 95 duizend kubieke meter kooldioxide en 40 kg stikstofoxide per jaar. Kooldioxide is de belangrijkste veroorzaker van het broeikaseffekt ter wijl stikstofoxiden zorgen voor de vor ming van zure regen. Bovendien wordt er een forse hoeveelheid brandstof bespaard. Het ledenaantal van Deltawind be draagt momenteel vijftig gezinnen en bedrijven. De leden lenen Deltawind geld om de molens te kunnen aanschaf fen. Over het leenbedrag ontvangen de leden jaarlijks rente. Deze is gebaseerd op de RABO-spaar-vrij rekening 2% extra. Voor de eerste molen zijn 120 leden nodig. De groei zit erin, maar Deltawind zou graag zien dat het ledenaantal snel ler groeit. De eerste molen moet name lijk al in de Ie helft van 1990 geplaatst worden. Doet u mee? Voor informatie: Deltawind, tel. (01870) 58 49 63 23. MIDDELHARNIS/SOMMELSDIJK Geen idee waar hij woont, dhr. van Engelen, de vice-voorzitter van de KNF, maar zeker niet in een dorp als Middelharnis waarvan de bevolking z'n Koninklijk Fanfarekorps met een bijzondere sympathie omringt. Zaterdagmiddag was dhr. van Engelen aan wezig op de receptie t.g.v. het 100-jarig bestaan van „Sempre Crescendo" waar hij een allervriendelijkste gelukwens liet horen, zowel richting „Sem pre" als richting bevolking omdat die twee het uitstekend met elkaar gevon den hebben en dat moet zo blijven, hoopt dhr. van Engelen; geen ijdele hoop naar 't lijkt. In het bijna voorbije jubileumjaar, dat zaterdag 18 november met een Jubi leumconcert wordt besloten zijn de bevolking en 'Sempre' nog dichter bij elkaar gekomen, zo mocht worden vast gesteld aan de hand van de deelname aanjubileumakties door welke de Sem pre muzikanten in een nieuw uniform werden gestoken terwijl ook voor ƒ22.000,- nieuw instrumentarium kon worden aangeschaft. Voornoemde heer van Engelen hoorde het allemaal met graagte aan, zó moet het gaan in een dorpsgemeenschap, kompleet met de warme belangstelling van de burge meester, en óf ze er was, mevr. Sleurink, als burgemeester maar niet minder als voorzitter van de jubileumcommissie en van de commissie van aanbeveling. Lief en attent van haar bij het overhan digen van bloemen aan de bestuursle den niet voorbij te gaan aan mevr. van Lente, de wed. van voorz. Jan van Lente, de man aan wie 'Sempre Crescendo' zo dierbaar was. Hij overleed op 12 mei van dit jaar, 42 jaar jong, diep betreurd door Het Groene Kruis te Goedereede ver zorgt op 9 november a.s. in het Wijkge- bouw Groene Kruis te Goedereede een voorlichtingsmiddag over het onder werp: „Goede voeding als je ouder wordt". Wil dit zeggen: andere voeding als je ouder wordt? Niet zozeer, maar wel voeding met overleg samengesteld: wat meer nadruk hier, wat minder nadruk daar. Fit zijn en blijven wordt onder andere bepaald door de voeding die de mens zijn hele leven gebruikt. Een goede voe ding geeft weerstand en daarom is het belangrijk om zich van tijd tot tijd af te vragen wat men eigenlijk zo dagelijks eet en drinkt. Gewoonlijk is men in de loop van de jaren wat minder gaan eten. Veel eten is ook niet nodig, want oudere mensen hebben ook niet zoveel voedsel nodig als jongere, maarhet voedsel moet van goede kwaliteit en inhoud zijn. Het Groene Kruis Goedereede heeft mevrouw W.M. Blankers-Kastelein te Ouddorp, lerares op het gebied van koken en voeding, bereid gevonden een lezing te houden over de goede keuken als men ouder wordt. Gelegenheid tot het stellen van vragen! U bent van harte welkom! Voor een aantal geïnteresseerden die deze middagbijeenkomst wel willen bij wonen doch niet over vervoer kunnen beschikken, kan eventueel voor vervoer worden gezorgd. Inlichtingen hierover gaarne telefonisch 01879-2239, uiteriijk op 7 november. 'Wijkgebouw, Charbonstraat 11, Goede reede, open 9 november 14.00 uur; aan vang lezing 14.30 uur. Toegang is gratis, evenals een kopje thee of koffie. allen die meeleefden in zijn ongelijke strijd tegen zijn ziekte. Posthuum kreeg dhr. van Lente zaterdagmiddag dank voor de manier waarop hij 'Sempre' had bestuurd. 'Zijn heengaan is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van onze fanfare', verzekerde wnd. voorz. Arie Noordijk, maar in de geest van de over leden voorzitter hoopt 'Sempre' dóór te gaan, óp naar de tweede honderd jaar, zich vasthoudend aan een aantal ver worvenheden en gedachtig aan hen die zijn voorgegaan en steeds op het verho gen van de muzikale kwaliteit hadden aangedrongen. 'Sempre' neemt opnieuw die uitdaging aan. Ook burg. Sleurink verwoordde een enorme betrokkenheid bij 'Sempre'. Ze sprak over 'onze' fanfare en ze ging de opmerkelijkheden uit de voorbije jaren met gretigheid na. De oprichting op 1 november 1889 die op 3 december van dat jaar werd geëffectueerd toen er instrumenten konden worden aange schaft. De vervaardiging van het vaan- De Raad van State vernietigde onlangs de plannen van de gemeente Westen- schouwen, om rond de Schelphoekha- ven (ontstaan door de ramp van 1953, waarna ter plaatse een werkhaven voor de Deltawerken werd gemaakt) een recreatiegebied in te richten. Het krijgt nu een natuurlijke bestem ming volgens het z.g. Plan Tureluur. De vogels zullen er ongestoord kunnen nestelen en men zal zand opspuiten om te komen tot het vormen van natuurlijke duintjes. Het wordt het grootste projekt voor natuurbehoud in zuidwest-Neder land. De kosten worden geraamd op één miljoen gulden. Vanavond, dinsdag 7 november om kwart voor acht hoopt de afdeling Flak- kee/SchouwenA^holen van de vereni ging gehandicaptenzorg van de Geref. Gemeenten, „Helpende Handen", haar jaarvergadering te houden in gebouw „Rehoboth" achter het kerkgebouw van de Geref. Gemeente te Dirksland. Naast de gebruikelijke agendapunten ver meldt het programma ook: de heer J. van Dijke, consulent van „Hel pende Handen" hoopt aan de hand van een diaserie te vertellen over gehandi captenzorg en alles wat daarom heen plaatsvindt. Leden van de vereniging en belangstel lenden worden uitgenodigd om deze avond te bezoeken. Medeleven voor de gehandicapten en ook voor degenen die met de verzorging zijn belast, wordt zeer op prijs gesteld. del door een achttal dames, onder leiding van mej. Hendrika Kolff; pas 25 jaar geleden werd het vervangen door en nieuw, gekregen van de gemeentebestu ren van Middelharnis en het toen nog zelfstandige Sommelsdijk. Concours successen waren er geweest en de ver krijging van het predikaat 'Koninklijk', 40 jaar geleden verleend door Kon. Juliana. Ook had het voortbestaan van 'Sempre' wel eens aan een zijde draad gehangen, maar 'Sempre' herstelde zich steeds. Steeds was er 'volharding' en daar werd de fanfare om geprezen door dhr. Hoogzand. Ook dirigent Stolk sprak een gelukwens en zo deed ook dhr. G. Breur als oud-secretaris. Cadeaus waren er ook voor de jarige, een enveloppe met inhoud van het Gemeentebestuur, voorts een enveloppe van de groep Hoogzand, een tekening van de vroegere muziektent aan de Ring, van dhr. Boeter en, zeker niet als laatste een legpenning - die ook aan het vaan del gehecht mag worden - van de KNF. 'Muziek maken is niet alleen gelukkig worden, het is ook gelukkig maken', ver zekerde dhr. van Engelen; 'u hebt met uw muziek al duizenden gelukkig ge maakt, daarvoor onze dank. 'Sempre' gedraagt zich Koninklijk onder de vleu gels van onze Koninklijke federatie en staat daarom bij ons in hoog aanzien!' waardeerde dhr. van Engelen. nT-'"i*"*) Het traditioneel concert van alle Flak- keese muziekverenigingen, dat jaarlijks in november wordt gehouden, zal dit jaar in Ouddorp plaatsvinden, en wel op 11 november a.s. In het kader van de aktiviteiten van Fes tival 80 waarin alle deelnemende vereni gingen zijn vertegenwoordigt en al vanaf 1980 dergelijke festiviteiten coör dineert, wordt ook dit jaar weer het tra ditionele Flakkeese concert georgani seerd. Werd het de voorgaande jaren in de aula van de LTS te Middelharnis gehouden, zo is dit jaar als lokatie Ouddorp verkozen. In het multi-functioneel centrum Dorp- stienden te Ouddorp zal het deze keer een bijzondere ontmoeting zijn gegeven het feit dat er negen verenigingen, voor de negende maal deelnemen aan dit negende festijn. Elke vereniging krijgt 30 minuten ter beschikking om hun opluistering te maken. Derhalve is de aanvangstijd 18.00 uur. De entree bedraagt 3,50 per persoon. Deelnemende verenigingen in volgorde van optreden zijn: Apollo, Nieuwe Tonge; Tot Nut En Genoegen, Melissant; Apollo, Goede reede; Amicitia, Dirksland; De Hoop, Stellendam; E.M.M., Den Bommel; Vooruit, Oude Tonge; Concordia, Oud dorp; Sempre Crescendo, Middelharnis. i.Js«» Diepenhorst 168, 3253 VC Ouddorp Betaal nu MINDER belasting voor later MEER pensioen Sluit nu een Bel ons voor een pensioenberekening Burg. Sleurink biedt de bestuurders bloemen aan; geheel links dirigent Stolk. FILM - HEPORTAGE - VIDEO COMPUTER ca CJ CD C3 d)

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1