Siervogels en auto's, in Ford showroom prima combinatie MobilD Meerjarenprojekt intensivering toeziclit Wet Cliemische Afvalstoffen van start i4s\~L6<: VLEESWEEK VERWERS auto's Rally Formula Garage Knöps B.V. MERCEDES fiontiSieman Touwtrek-tournooi Ds. H. A. L. V. d. Linden 50 jaar predikant Let op! N U Vanaf 649i" 3 JAAR volledige GARANTIE Ramoco b.v. Goeree-Overflakkee Citroen - Hesselink Min. Nijpels verrichtte - in Oude Tonge - de start Intocht Sint Nicolaas in Stellendam Goede bietencampagne 62e Jaargang VRIJDAG 3 NOVEMBER 1989 No. 5848 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 - 3392 FAX 01870 - 5736 CBR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelharnis Rek.no. 3420.01.108 OOLTGENSPLAAT Het was jJ. zondag 29 oktober 1989 precies 50 jaar geleden dat dominee v. d. Linden, zoals bijna iedereen in de Plaat hem kent, bevestigd werd en intrede deed in de Geref. Kerk te Ooltgensplaat. Na het vertrek van ds. K. Reenders in 1938 naar De Krim, werd na enkele ver geefse beroepen, in 1939 uit een gesteld dubbeltal van 2 kandidaten, kand. H. A. L. V. d. Linden van Amsterdam be roepen. Hij was reeds aktief bezig in de wijk van Dr. P. G. Kunst. Zoals in die tijd iedere kandidaat blij was met een beroep, zo ook kand. v. d. Linden, hij nam het aan. Op zondag 29 oktober 1939 vond de bevestiging plaats door dr. Kunst, ge volgd door de intrede van ds. v. d. Lin den, die ook kort geleden in het huwelijk was getreden. Tot maart 1944 heeft de diensttijd in de Plaat geduurd. Het waren gelukkige doch niet minder ban ge jaren. Reeds in 1940 en daarna was er tot het afscheid toe, de kommer en kwel van onze gehate oosterburen. Met de Herv. Ds. A. H. Sonnenberg heeft ds. v. d. Linden velen in ons dorp bemoedigd. Enkele beroepen kwamen los, naar Zut- phen werd aangenomen. Bij het vertrek, werden ook ongeveer alle inwoners van ons dorp geëvacueerd. De afscheidstekst Mattheüs 28:2 was velen tot troost. Na Zutphen werd de provincie Utrecht f^.i^lj«ii>; het arbeidsveld van drs. v. d. Linden; Bunnik, de Bilt, Utrecht, onderbroken door Legerpredikant in Indonesië. Het emeritaat ging in op 1 september 1980. Bij die gelegenheid ontving hij een koninklijke onderscheiding. De band met Ooltgensplaat is nog altijd sterk gebleven. Tijdens de vacature, tus sen het vertrek van drs. Becker en de komst van drs. Venema heeft dia. v. d. Linden nog eenjaar in ons dorp gewerkt onder ouden en jongen. Gesteund door een fabelachtig geheu gen was het hem een vreugd de nazaten van zijn vroegere gemeenteleden te ontmoeten. Ds. v. d. Linden is nu 74 jaar. Af en toe gaat hij nog voor in kerkdiensten, en leidt nog dikwijls begrafenissen. Moge een gezegende levensavond zijn deel zijn! Het adres van drs. en mevr. H. A. L. V. d. Linden is (nog): Emmalaan 7, 3732 GM De Bilt Tel. 030-760167. Een verhuizing staat op stapel. bij Casper Supermarkt OUDDORP Morgen, zaterdag 4 november, houdt de touwtrekclub „Duin zicht" een touwtrektournooi in sporthal Dorpstienden te Oud- dorp. Aanvang 14.00 uur. Wie iets moois bezit geniet daar het meest van als hij anderen kan laten mee genieten, zo ook de leden van de Eerste Flakkeese Vogelvereniging, de in 1951 opgerichte Vereniging die het nu al tot een ledenbestand van zo'n 120 enthousiaste vogelliefhebbers heeft gebracht. Expositie van hun vogeltjes bestand is het middel bij uitstek om de hobby te promoten, maar de duurte van de tentoonstellingsruimte zette steeds een domper op die vreugd, totdat.... Totdat de Vogelver. bestuurders vier jaar geleden in kontakt kwamen met de direc teuren van de Middelharnisse Ford garage. Die vonden een vogelexpositie temid den van hun glanzende automobielen in de showroom best een aardige gedachte en zo kwam de dag waarop de Vereniging een vogelexpositie in de Ford showroom aan kon kondigen. Er zouden er meerdere volgen tijdens welke shows het mes van twee kanten snijdt, én aandacht voor de vogels én aandacht voor de fraaie wagens uit de Ford-stal; een prima combinatie zo is gebleken, hoewel auto's en vogeltjes eigenlijk eikaars vijanden zijn. Gelukkig geldt dat niet voor de siervogels die in een kooitje gehouden worden. „Geen zielige vogeltjes die hun dagen in een kooitje moeten slijten", zo verzekerde dinsdagavond verenigingsvoorz. L. v. d. Velde. Ze krijgen een prima verzorging en worden afgeschermd tegen veel gevaren. Zelfs worden soorten in stand gehouden die in de natuur schaarser en schaarser zijn geworden". In de vijftiger jaren, toen de Ver. pas was opgericht moest op het geïsoleerde Goeree Overflakkee nog wat worden geïmproviseerd, maar na de ontsluiting hebben de vogelhouders/kwekers in veel groter verband de vleugels uitgeslagen en voldoen ze aan de richtlijnen die door de Ned. Bond van Vogelliefhebbers zijn vastgesteld. Volgende week donderdag, vrijdag en zaterdag, 9, 10 en 11 november wordt - in de Ford showroom, weer de jaarlijkse vogeltentoonstelling gehouden. „Voor wat, hoort wat", hebben de bestuurders kennelijk gedacht en dinsdagavond boden ze de heren van de Ford een prachtige volière met een prachtig vogelbestand aan. Die werd daar in dank aanvaard. Dhr. Grootenboer verklaarde zich de verzorging van de vogels te hebben aangetrokken en niemand zou ze nog willen missen. De vogeltjes werden dan ook een lang en gelukkig leven-, en de Vogelver. voor volgende week opnieuw een prima expositie toegewenst. HET IS JAMMER maar het najaar maakt de Droogautomaat NOODZAAK! Voor alle TAXATIES, Agrarische bemiddeling Beleggingen RENAULT-dealer voor Verkoop na 17.00 uur: C. Breen, 01878 - 2496 Middelharnis Telefoon 01870-2222 Dirksland, 01877 - 1357 Voor onderhoud van uw Autobedrijf A. J. van Rumpt AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER Een volle zaal van „Grutterswei" te Oude Tonge - vertegenwoordigers van gemeentebesturen, gemeenten en Rijkspolitie en in die kwaliteit allemaal betrokkenen - heeft woensdagmiddag uitleg gekregen over de aanleiding die zelfs Min. Nijpels, per helicopter nog wel, naar Oude Tonge had gevoerd. Aan de demissionair bewindsman van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Orde ning en Milieu was de eer met een symbolische handeling én een motive rende toespraak het MIP projekt te starten. Het betekent dat op Goeree-Overflakkee Gemeenten en Politie in nauwe samenwerking gaan zorgen voor de handhaving van de milieuwetgeving, dan wel de opsporing van overtredingen gaan verrichten, met méér ernst dan dat voorheen gebeurde....! Daarbij speelt ook de politie-helicopter die Min. Nijpels tijdens een milieu- inspectietocht van Stellendam naar Oude Tonge voerde, een belangrijke rol. „Al binnen anderhalve minuut waren we een overtreding op het spoor", ver klaarde dhr. Nijpels over de signalering van een olievlek in de Stellendamse haven, maar tegen de veroorzaker was 's morgens voor 9 uur al proces-verbaal opgemaakt, zo liet burg. van Velzen, via politieman te water, Braber, weten. Milieuvluchten zullen - zo veronder stelde ook milieu Gedeputeerde v. d. Vlist een belangrijk hulpmiddel blijven bij de uitvoering van het MIP projekt dat zich met name richt op de controle op het ontstaan en de verwerking van chemisch afval. Alle bedrijven zullen dan ook in het kader van de Hinderwet Zaterdag 18 november a.s. om 14.00 uur zal Sint Nicolaas met zijn Pieten verwel komd worden in Stellendam en wel aan het begin van de Voorstraat. Begeleid door muziek en majorettes zal een rondgang door het dorp gemaakt worden, waarna de kinderen in 't Haeg- se Huus nog getrakteerd worden. Daar na zal er een voorstelling gegeven worden door Poppentheater Alteklein, een belevenis voor jong en oud. Zegt het voort! De bietencampagne 1989 verloopt goed en de suikerfabrieken maakten een vlotte start. Er wordt een suikergehalte verwacht van 15.8 tot 16.3% en een wortel-opbrengst van 60.5 tot 63 ton per ha. Dat zou betekenen dat gerekend mag worden op 10.000 kg. suiker per ha. De tachtiger jaren zouden daardoor met een record eindigen en het tarra-per- centage is laag (een voordeel voor boer en fabriek). De suikerprodukten hame ren ieder jaar om het tarrapercentage laag te houden, maar een nat bietensei zoen geeft een hogere tarra, dat heeft men nu eenmaal niet in de hand. Maar tot dusver kan men over te veel regen niet klagen. als in het kader van de Wet Chemische Afvalstoffen (WCA) worden gecontro leerd; een zaak en taak voor de Gemeen ten. Zo ook de controle op lozingen op het riool en het oppervlaktewater en de manier van verwijdering van afvalstof fen. De 4 eilandelijke Gemeenten ne men zich in het kader van het MIP projekt voor daar alle aandacht aan te besteden waarvoor elk van hen al een milieu-ambtenaar heeft opgeleid. De politie sluit zich aan bij de gemeente lijke projekten door extra aandacht aan de milieuwetgeving te schenken. In de politieregio's Rijnmond en Dordrecht zullen binnen afzienbare tijd driedui zend politie-ambtenaren een op deze taak gerichte basisopleiding gaan vol gen. Het is dat Gemeenten en Politie de drin gende noodzaak van de milieuverbete ring inzien, anders zouden ze alle haken en ogen waarmee de samenwerking omgeven is misschien ontzien. De nieu we districtcommandant Dordt, kolonel Prenen, belichtte de organisatorische moeilijkheden, maar de Politie doet des ondanks graag mee vanuit een - zoals ook de andere partner bezit - intense wil om samen te werken, en vanwege een gevoelde mede-verantwoordelijkheid. 't Zal de lezer waarschijnlijk geen zorg zijn hoe het bestuurlijk wordt geregeld en dat het „draagvlak" op Flakkee met z'n 43.000 inwoners eigenlijk te klein is, waarom misschien wel eens bij een milieu-inspektie van „een groter geheel" (Rijnmond b.v.) te rade zal moeten wor den gegaan, of hoeveel het allemaal gaat kosten. Het zal hopenlijk de burger méér aanspreken wat Min. Nijpels nuchter vaststelde dat het milieubeleid staat of valt met de handhaving van de gestelde regels. Ook de constatering van burg. van Velzen van Goedereede was een duidelijke toen hij benadrukte dat er, terwille van een schoner milieu, niet alleen een beleids-, maar ook een men taliteitsverandering plaats zal moeten vinden. „Er valt nog veel werk te verzet ten, maar het begin is er als we samen werken aan een schoon Goeree Over flakkee", sprak Min. Nijpels en hij heeft er het zijne aan gedaan door een bedrag van 50 miljoen voor projekten als het op Goeree Overflakkee begonnene beschik baar te stellen. De regio Goeree Over flakkee wil dan ook voor een bijdrage uitvoering gemeentelijk milieubeleid in aanmerking komen, al is ze dan ook de kleinste regio van Nederland.... Na de landing per helicopter en na de verwelkoming door burg. drs. de Vos van Oostflakkee werd Min. Nijpels gevraagd de symbolische handeling te verrichten door met een kraan vanonder een zand- hoop enkele „verdachte" vaten te ber gen. Door de jeugd werd hij vervolgens om een handtekening bestormd en dhr. Nijpels heeft er gelaten tientallen neer geschreven, echter onder één voor waarde en dat heeft Oude Tongse jeugd hem vast beloofd, n.l. hun ouders te wij zen op alle milieufouten die ze maken en.... die natuurlijk ook zélf na te laten! FOTO - FILM - REPORTAGE - VIDEO - COMPUTER 1=3 CD EU CD m OUDDORP Voorz. L. V. d. Velde overhandigt de volière symbolisch, met een herinneringsplaatje, aan de heren Grootenboer (l) en Ihrman. Klinkerlandseweg 9 3244 BD Nieuwe Tonge Tel. 01875-2235 Het betrouwliare adres voor uw 2e hands auto! ook bij aan- en verkoop van woningen, boerderijen, ianderijen em. J. A. Mijs Tel. 01877-1309 H. A. van Kempen Tel. 01877-2614 4- Verkoop Service 01871 - 1662 Molendijk 85, Stad a.h. Haringvliet Tel. 01871-1553 Peugeot Talbot dealer Kastanielaan 41-43 Middelharnis - tel. 01870-3094 Min. Nijpels (geheel rechts) slaagt erin de vaten te bergen, waardoor de slogan vrijkomt: Werk mee aan een schoon Goeree Overflakkee". Tientallen handtekeningen voor de Oude Tongse jeugd.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1