Eerste steen voor uitbreiding Ver.gebouw „Oostdam" Goedereede Zwembad „de Gooye" is een doelgroepenbad geworden 13-jarig ventje verongelukt Politieberichten Dirksland zingt liSi -UI? Reformatieherdenking dinsdag 31 oktober 1989 te l\/liddelharnis Weer een jeugdig slachtoffer in liet verkeer Extra kerkdiensten Ger. Gemeenten Tarief verontreinigingsheffing omhoog Oud papier subsidie Huis-aan-huis enquête in Herkingen Min. NIjpels start llllllieu Inspectie Projekt (nillP) in Oude Tonge Oostflakkee 62e Jaargang DINSDAG 31 OKTOBER 1989 No. 5847 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 FAX 01870 - 5736 3392 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 11.50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelharnis Rek.no. 3420.01.108 Heden, dinsdagavond 31 oktober, zal er in het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente te Middelharnis een interker kelijke herdenkingsdienst van de Refor matie worden gehouden. Deze samen komst wordt ook dit jaar weer georgani seerd door het comité Goeree-Overflak- kee van de Stichting „In de Rechte Straat" en zal beginnen om half acht. In verband met de bij de ingang opge stelde boekentafel zal het kerkgebouw reeds om 7 uur geopend zijn. De opening zal verzorgd worden door ds. K. ten Klooster, hervormd predikant te Middelharnis. Hij zal tevens spreken over het thema; „Zekerheid" n.a.v. Ro meinen 8:16. Ds. A. Baars, Chr. Gereformeerd predi kant te Middelharnis zal spreken over het thema „De aangevochten gelovige" n.a.v. Lukas 22:31. Hij zal ook de slui ting verzorgen. De herdenkingsdienst zal te beluisteren zijn over de kerktelefoons van de Her vormde en Chr. Ger. Gemeenten van Middelharnis en Sommelsdijk. In de dienst zal één koUekte gehouden worden waarvan de opbrengst ten goede komt aan het werk van de Stichting. Hartelijk aanbevolen! U kunt uw steun ook verlenen door een bijdrage te storten of over te schrijven op bankrekening 34.20.58.533 t.n.v. „In de Rechte Straat" bij de Rabobank te Mid delharnis. Giro van de bank: 34.61.24. Als comité hopen wij dat velen uit de diverse kerken en plaatsen op Goeree- Overflakkee deze herdenkingsdienst zullen bijwonen! Het regionale comité „In de Rechte Straat" MIDDELHARNIS Zaterdagavond rond half twaalf, vrijwel aan het eind van de droeve week waarin drie jonge mensen uit Goedereede in het verkeer om het leven waren gekomen, is nóg een dodelijk ongeluk gebeurd met als slacht offer de 17-jarige Marcel Lachenal uit Middelharnis. Op een bochtige dijk die vanaf Rijksweg 57 richting Rockanje voert raakte een personenauto met 4 jeugdige Middel- harnissers in de berm, om vervolgens van de dijk te raken. Marcel Lachenal, die zondagmorgen in het Dijkzigtzie- kenhuis te Rotterdam overleed was daarbij ernstig gewond geraakt. Johan van Sliedrecht die naast het slachtoffer achterin de auto zat werd eveneens ernstig gewond. Hij brak zijn nek maar zal, zo is uit onderzoek in het Zuiderziekenhuis gebleken, geheel kun nen genezen. De bestuurder G. Verhage en Philip den Eerzamen die voorin meereed liepen nauwelijks letsel op. Waarschijnlijk is de snelheid van de wagen gezien de bochtigheid van de weg in combinatie met de weersomstandigheden te hoog geweest. DIRKSLAND heden (dinsdag)avond 7.30 uur ds. J. Koster (Bijbellezing). HERKINGEN donderdagavond 7.30 uur ds. J. Koster. Dankstond in Geref. Kerken Woensdag 1 november DEN BOMMEL 19.00 uur drs. W. Venema. STAD aan 't HARINGVLIET 19.00 uur drs. P Rozeboom. Goereeër Jan Bruggeman moge dan sinds jaar en dag de gemeentelijke poli tieke arena verlaten hebben; gisteren liet hij horen dat in hem het rhetorisch vuur nog steeds ontsteken kan. 't Was ook niet niks waar hij z'n gram over uitsprak: de WD fraktie in de gemeenteraad had N.B. de broodnodige uit breiding van het Ver.gebouw „Oostdam" tegengehouden en mocht de Voor zitter van de Stichting Ver.gebouw Goedereede, in casu dhr, Bruggeman, daar heel erg boos over zijn...? „Een drama is het geworden", zo zag dhr. Bruggeman terug op de twee voorbije jaren waarin met het bouwplan totaal geen vorderingen werden gemaakt; „de raadsleden van de WD hebben het twee jaar opgehouden terwijl de SGP frak tie de schuld kreeg, maar dan zijn ze bij mij aan 't verkeerde adres!" zo maakte hij duidelijk hoe hij over z'n „eigen genoten" denkt. Mores zou hij ze leren waarom hij hoopt dat de Goereese kiezers zich straks bij de verkiezingen zullen herinneren twee jaar de dupe van de WD te zijn geweest. „Geen wonder dat bij de laatste verkiezingen de halve WD naar het CDA is gevlucht", zo begreep dhr. Bruggeman. Nadat hij aan zijn verontwaardiging lucht had gegeven kwam al weer gauw de tevredenheid over het feit dat de trein, zij het met vertraging, nu toch écht vertrokken is.... Burg. van Velzen voorzag dat die trein nu voorts ongehinderd voort zal rollen. Qua financiering past het in het gemeentelijk schema. Van 's burgemeesters zijde niets dan lof over het Verenigingsgebouw, dat destijds door architect Koole als een juweeltje werd ontworpen terwijl mevr. Grinwis zorgt voor een plezierige sfeer; alle redenen tegemoet te komen aan en tevreden te zijn over de noodzaak tot uitbreiding met een zaal die qua afmeting tussen de huidige grote en de hui dige kleine zaal inligt. De nieuwe zaal komt aan de achterzijde van het huidige gebouw waarmee het via de hal in verbinding zal staan. Een zeer welkome complettering waarvan de architectuur andermaal van architect A. Koole is. Na de trieste balans van vorige week, 4 jeugdige verkeersslachtoffers, is ook de nieuwe week met een dodelijk verkeers ongeluk ingezet. Gistermiddag - maandag - rond twee uur kwam de 13-jarige Wai-Ho-Tang, zoon van de Chinees restauranthouder te Oude Tonge op de paralelweg tussen het zogeheten Lugje en bloemisterij van Eesteren om het leven. Vanaf de Prot. Chr. Scholengemeen schap „Prins Maurits" naar huis fiet send reed hij, met meerdere school- genoteh, in de beschutting van een voor hen uitrijdende traktor met aanhang wagen. Misschien door een plotselinge wind stoot is het ventje plotseling uitgeweken waarbij hij werd gegrepen door een op de paralelweg naderende VW montage bus van de Emgo, bestuurd door C. B. uit Middelharnis. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan de opgelopen verwondingen. Het tarief van de verontreinigingshef fing voor 1990 gaat met 5 procent omhoog. Dit heeft de verenigde vergade ring van het zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden - het algemeen bestuur - besloten tijdens de openbare bijeenkomst op donderdag 26 oktober. Het tarief voor alleenwonenden stijgt van ƒ71,16 naar ƒ74,76 en voor meer- persoonshuishoudens van 213,48 naar ƒ224,28. Om met name drie belangrijke redenen vindt het zuiveringsschap de stijging van de verontreinigingsheffing onont koombaar. Allereerst gaat het zuive ringsschap vóór 1995 75 procent van het fosfaat verwijderen uit de totale hoeveel heid afvalwater die wordt gezuiverd in de afvalwaterzuiveringsinrichtingen. Verder leidt een verantwoorde verwer king van het zuiveringsslib - een rest- produkt dat overblijft na het zuiveren van afvalwater - tot extra kosten. Ook de stijging met 10 procent van de rijksheffing zorgt voor een verdere ver hoging. De rijksheffing moet het zuive ringsschap aan het Rijk betalen voor de lozing op rijkswater van zowel gezui verd afvalwater als van ongezuiverd afvalwater op plaatsen waar nog geen zuiveringsinrichting aanwezig is. MIDDELHARNIS In het raadsverslag over de begrotings behandeling door de raad van Middel harnis, opgenomen in het nummer van j.l. vrijdag, staat een onduidelijkheid m.b.t. de gem. subsidie op het ophalen van oud papier. B en W wilden de subsi die van 5 cent naar 4 cent per kilo terug brengen welk voorstel werd gevolgd. Afgewezen werd het voorstel van mevr. van Eek (CDA) om de vijf cent te handhaven. Als 2e stap in de ontwikkeling om tot een verbetering in de situatie met de ge meenschapsvoorziening in Herkingen te komen, zal op 13 november a.s. een huis-aan-huis enquête worden gehou den in Herkingen. De bewoners zullen op deze 13 no- vember-avond worden gevraagd aan de hand van een enquête-formulier wat hun wensen en behoeften individueel zijn met betrekking tot de gewenste sportaktiviteiten en gemeenschaps ruimten in een mogelijk nieuw multi functioneel centrum in het dorp Her kingen. De enquête zal worden uitgevoerd door vrijwilligers(sters) van de aangesloten verenigingen. De enquête zal tussen plus-minus 19.00 en 21.00 uur worden gehouden. De gegevens zullen worden verwerkt in een professioneel opgesteld verslag, om het reeds eerder aangeboden Sociaal Maatschappelijk Behoeften Studie Rap port te onderbouwen. Het zal t.z.t. met andere gegevens worden aangeboden aan het College en de Raad. Het Behoeften Studie Rapport werd 29 augustus j.l. aan het College van B en W en de gemeenteraadsleden van Dirks- land aangeboden. Het geheel wordt gecoördineerd door het Stichtingsbestuur „Ons Huis" te Herkingen. DIRKSLAND Omdat we door nog andere bezigheden in beslag werden genomen hebben we het verloop niet helemaal kunnen volgen, waarom we ons maar zó, via de krant, afvragen of de Dirkslandse raadsleden, zaterdag middag aanwezig bij de heropening van zwembad „de Gooije", de burge meester nog in 't water gekieperd hebben. Over die aktie werd hardop nagedacht na de bekentenis van burg. Oversier dat hij de raad wat had gema nipuleerd toen het ging om het voortbestaan van het zwembad, 't Was erop of eronder, zo was dhr. Oversier duidelijk geweest, maar 't was zijn vrees dat de raad misschien een zuinigheid zou betrachten die de wijsheid zou bedriegen.... Wijsheid zou zijn, zo had dhr. Oversier zich laten raden, met een financiële inzet van zo'n 7 ton het bad een overle vingskans te geven, maar of de raad dat zo zou zien? En dus...., zo bekende hij zaterdagmiddag, op de rand van het bad, had hij de raad ervan overtuigd dat elk lager bedrag sluiting moest beteke nen. Dat mocht de verworvenheid waar voor destijds zoveel aktie was gevoerd niet gebeuren, besliste de raad, zich van de „weeromstuit" akkoord verklarend met het hoge bedrag. En óf het te zien is waar tot dusver 6.24 ton aan is besteed. Een aanzienlijke uit bouw met een speelse en kleurige peu- terhoek en peuterbad en een toegang tot de zonneweide. Voor het overige werd het bad gerenoveerd en aangepast aan de nieuwste milieu-eisen en werden de kleedgelegenheden verbeterd. Waar schijnlijk tóch maar niet in 't water met de burgemeester....? Welnee, ook de raad met al die anderen die met genoegen gebruik maken van het Dirkslandse zwembad had het bad niet graag zien verdwijnen. Een vol waardig, multifunctioneel bad is het "'^-''l-'*"*) am Het Milieu Inspectie Projekt Goeree- Overflakkee, waarin door de gemeenten en de Rijkspolitie wordt samengewerkt aan het bereiken van een schoon milieu op Goeree-Overflakkee, wordt a.s. woensdagmiddag in Oude Tonge door de demissionaire milieuminister Nij- pels officieel gestart. In het kader van het MIP projekt zal door de gemeenten toezicht worden gehouden op naleving van de Wet Chemische Afvalstoffen en de Hinderwet. Het is de bedoeling dat Min. Nijpels 's middags om 2 uur, na per helicopter een milieuvlucht te hebben gemaakt, landt naast het Gemeéntekantoor te Oude Tonge, om om kwart over 2 een symboli sche handeling te plegen waarmee het MIP projekt zal worden gestart. In „de Grutterswei" wordt het pro gramma voortgezet met o.m. een inlei ding door dhr. Nijpels. geworden en iemand als dhr. Eshuis, voorz. van de Stichting Zwembad Dirks- land was daar wérkelijk gelukkig mee. Geen zwembad met toeters en bellen of met namaakpalmen is het geworden; met twee goed geoutilleerde baden in de omgeving leek dat ook weinig reëel, maar, zo zei dhr. Eshuis: „er is een com- pletterend beleid gevoerd. In de Gooije wordt aangevuld wat andere baden nog niet deden. Het werd een „doelgroepen bad" waarin het peuterzwemmen, het trimmen, beweging voor ouderen, reac- tiveringszwemmen, en.... gewoon zwem men wordt beoefend. Een bad voor gebruikers van 1 tot 100 jaar, waarbij behalve aan de jongeren zeker ook is gedacht aan hen die vervroegd uit het arbeidsproces zijn getreden en hen die vrije tijd, sportief en gezond in willen vullen, waarom het bad een sterk recrea tief karakter heeft gekregen. Er zijn spel materialen aangebracht en het ver nieuwde zwembad heeft een vrolijker en kleuriger gezicht gekregen. Dhr. Eshuis hoopt dat het bad een van die waarde volle voorzieningen zal zijn die een exo dus van jongeren uit de gemeente zal voorkomen. DIERENBESCHERMING Aan komen lopen: 2 jonge poesjes, plm. 3 maanden. A. van Heemst, Binnenweg 11, Sommelsdijk, tel. 01870-4085. BRUINISSE Dankdag Ger. Gem. in Ned. D.V. woensdag 1 november 10.00 en 17.00 uur ds. W. Verhoeks te Arne- muiden. Onverzekerde bromfiets J.l. donderdag werd tegen een 15-jarige bestuurder uit Ooltgensplaat proces verbaal opgemaakt terzake het rijden met een onverzekerde bromfiets. Tevens bleek de bromfiets teveel vermogen te hebben. Afsteken vuurwerk De afgelopen week werd er in Ooltgens plaat op grote schaal vuurwerk afgesto ken hetgeen veel overlast bezorgde bij de bevolking van Ooltgensplaat. Bij de politie is inmiddels bekend waar de zgn. „strijkers" vandaan komen en er is al een hoeveelheid strijkers in beslag geno men. Indien nodig zal nog meer in beslag genomen worden. „Geen grootstedelijke groei op het eiland, zo wil het het Streekplan, maar temeer is het een taak voor de besturen voorzieningen in stand te houden en te voorkomen dat door vertrek van jonge ren een evenwichtige bevolkingsop bouw wordt verstoord. Vandaar dat voor „de Gooije", het bad zowel als het hele sportcomplex van harte een nieuwe toe komst wordt gepropageerd, waarbij de medewerking en de mond op mond reclame van het publiek onontbeerlijk zal zijn. Ook het gesprokene door burg. Oversier en in zijn navolging door dhr. Eissens, alg. dir. sportfondsen Nederland b.v, dhr. P. de Man als voorz. van Zwemver. „de Gooije" die - zo vertelde hij trots - goed meedoet in de regionale zwem- competitie - en aan dhr. Bax als ma nager van het Sportcomplex zal het niet liggen. Elk zong, in eigen woorden, de lof van het verbeterde complex. „We zijn goed op weg!" verzekerde dhr. Bax en zeker kon hij de woorden van dhr. de Man onderstrepen: „gelukkig dat het een zwem-, en niet een pretpark is geworden". Namens de Rabobank bood dhr. de Man het zwembadbestuur een cheque aan. Het zwembad is er weer klaar voor, ook voor de Yippies (niet Yuppies, dat is een jeugdiger uitvoering van de Yippie groep), oudere jonge mensen die straks in de meerderheid zullen zijn en met modieuze rimpels in het bad zullen dui ken en zich zullen recreeëren. Door de gezamenlijke koren, uitgaande van de Gereformeerde Gemeente te Dirksland, is een musiccassette uitgege ven waarvan de opbrengst bestemd is voor de Reformatorische stichting voor hulp aan thuislozen „Ontmoeting". Deze stichting is voornemens een op vanghuis te openen in Rotterdam. Hier voor is veel geld nodig. Op de cassette zijn te beluisteren kinderkoor luventa, gemengd koor Soli Deo Gloria en het Dirkslands Mannenkoor. Organisten: Janco Belder, Jaap Hollaar en Martin Mans. De cassette is o.m. te verkrijgen bij de volgende adressen: Havenweg 32, Ouddorp; Korteweegje 17, Dirksland; Onwaardsedijk Ib, Dirksland; Rembrandtlaan 26, Middelharnis; St. Elizabethstraat 9, Herkingen; Weespad 35, Ooltgensplaat. Goedkoop autorijden J.l. zaterdag werd tegen een 52-jarige inwoner van Ooltgensplaat proces-ver baal opgemaakt terzake het rijden met valse kentekenplaten op zijn auto. Te vens was de auto onverzekerd. De auto werd daarom in beslag genomen. De man verklaarde één en ander om be lasting- en verzekeringstechnische rede nen gedaan te hebben. Na de steenlegging was dhr. Bruggeman duidelijk opgelucht FOTO - FIUM - REPOnTAGE - VIDEO - COMPUTER ICZ3 1=3 C3 C3 Cl iMMaMUZi^ rlomeetienuui C3 C3 C3 Molenweg 4 - OijOdorp - Telefoon 0tB7B-W12 en 2120 Pnnlshop Hogeioow 172 Telefoon ol 116-2400 iö/(k WestkralieBlslraiil 3 - SommelsOijk Telefoon 0ie7O-684J Na de opening van de peuterhoek. door burg. Oversier (m) werd met manager Bax (l) en dhr. Eshuis, voorz. van de Stichting zwembad, een toost uitgebracht

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1