Praat er maar wel over! voor de Zuid-Hollandsche en Zeeuwsche Eilanden. miCHTZEEP. ALS UWOUDEKETELHET BEGEEFT ISER GEEN TIJD MEEROM ZORGVULDIG 'NNIEUWETE KIEZEN. Frontier B.V. Reklame Reklame! DE VISSER j A. van Holten j Cliristelijk in:iPa Weekblad Bierliielarij EM aquarium POES l t it HARD- en SOFTWARE Agrarische manifestatie op „De Gaarde" in Barendrecht ZELDZAAM. A.J. KIEVIT EuROPflTuin Opel Corsa TR Uw warme versbakker ƒ2.50 ƒ2.50 ƒ3.95 „Calvijn's Institutie". IZielcLzs-a-rri.- Met zorg en toewijding Jubileumconcert Chr. Pelgrims Mannenkoor gouden armband Suzuki Alto Lisanne Handelsonderneming TANIS I Nog steeds APPELEN te koop j Prijzen vanaf/6,- per kist a 15 kg Vrijdagmiddag 3 november zal de heer G. van Honk officieel afscheid nemen als direkteur van „De Gaar de". Na 25 jaar in het onderwijs werkzaam te zijn geweest, maakt hij gebruik van de DOP-regeling doorstroming onderwijzend perso neel) en zal worden opgevolgd door de heer A. Huijser. Na de afscheids receptie zal de heer G. van Honk de Agrarische Manifestatie openen. Agrarische Manifestatie Ontwikkeling van het paard „De Gaarde-bokaal" Provinciale ontmoetingsdag voor familieleden en vrienden van psychisch zieken 100 jaar geleden 11 en 18 oktober W. BOEKKOVE^. JOHANNES VOORDIJK, Smidsknecht. Dames- en Kinderhoeden, WINTER-ARTIKELEN. WAT CONCURRENTIE VERMAG. Cacao-pöefler, CtocöM-arteleii, m. D. Scheiievis. Iffarktbcriclitcn. A.L.KORVINK, Manufacturen. Sommelsdijk. Publikatie van de Vereniging Streeltmuseum Goeree-Overflakkee, Kerkstraat, Sommelsdijk. Uitvaartverzorging en taxi Wij staan dag en nacht voor u klaar. Eigen l<oeling voor tliuis opbaren. Fabiusstraat 26, 3248 AJ IVIelissant Tel. 01877 - 2666 Breepleinkerk, Rotterdam-Zuid zaterdag 28 oktober a.s. om 20.00 uur Adverteert in Eilanden-Nieuws Grote POTCHRYSANT 60 cm nu slechts 4*90 Diverse kleuren (herinnering) Verwers Auto's Vermist Verwers Auto's Vrijdag en zaterdag: Iedere dag vers: ROOMBOTERAMANDELSTAVEN Roomboter gevuld Amandelspekulaas Op uw verjaardag zorgen wij voor uw gemak dan bezorgen wij GRATIS brood en gebak! Wij bezorgen het ook gratis in bedrijfskantines. VRIJDAG 20 OKTOBER 1989 „EILANDEN NIEUWS' Bladz. 3 FAMILIEBERICHTEN DANKBETUIGING Naast de Heere wil ik een ieder lieel hartelijk bedanken voor de vele kaarten, bloemen en andere attenties die ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in en bij thuiskomst uit het zieken huis te Dirksland. Inzonderheid dokter Veldboer, de doktoren en het verplegend personeel van afdeling A voor de liefdevolle behandeling. Ook dominee Vos voor de vele bezoeken in het ziekenhuis en thuis. M. N. van Zanten-Lodder Den Bommel, oktober 1989 Anth. van Weelstraat 19 DANKBETUIGING Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te bedanken, willen wij langs deze weg ieder die ons heeft bijgestaan in de moeilijke dagen van ziekte en na het overlijden van mijn innig geliefde vrouw, onze lieve, zorgzame moeder en oma CORNELIA WILHELMINA BLOK-VAN ES hartelijk danken. In het bijzonder ds. ten Kloos ter en kerkeraad voor de pastorale begeleiding, alsmede dokter Van Kempen-Zwolle, en de wijk- verpleegsters voor de medische hulp, en de heer Van Wageningen voor de korrekte verzorging van de begrafenis. Uit aller naam: P. Blok Middelhamis, oktober 1989 Meidoomstraat 6 Een nieuw leven, lief en leer Z Dat is een wonder, telkens weer Z Dankbaar en blij geven wij u kennis van de geboorte N van ons dochtertje en zusje n Zij is geboren op 19 oktober 1989. Jaap, Cora en Niels Krijger Breenstraat 24a, 3252 LC Goedereede Computers Faxen Randapp. Software Printers Kopieerapp. Autotelefoons Navigatie app. STAR LC-10 printer nu voor 585,- incl. BTW IrenewegIS Ouddorp 01878-3453 j Diverse rassen: JONAGOLD, ELSTAR, COX, j GOUDREINETTEN, JAMES GRIEVE l l enz. J Provincialeweg 16 GOEDEREEDE I Tel. 01879-1498 Deze manifestatie zal dit jaar voor de 3e keer gehouden worden en zal in het teken staan van 60 jaar agrarisch onder wijs in al haar facetten. Dit jaar is het 60 jaar geleden dat de „land- en tuinbouw school" werd opgericht. „De Gaarde" wil op deze dagen de vele facetten van het agrarisch gebeuren en de verschil lende verbindingen van de vak/leerge bieden van de school naar de agrarische wereld in de afgelopen 60 jaar tentoon stellen. Ondermeer de vakgroepen aan leg en onderhoud, bloemsierkunst, planten-, bloemen- en groenteteelt en natuurlijk dierverzorging. Een 50-tal bedrijven en instellingen op dit gebied hebben hun medewerking reeds toe gezegd. Door middel van een zestal paardenras- sen van Nederlands Trekpaard tot Shet land pony willen wij de ontwikkeling laten zien van landbouwpaard tot re- kreatie- en/of sportpaard. Evenals voorgaande jaren zal er weer gestreden wordne om de Gaarde Bo kaal. Een twaalftal bloemsierkunstbe- drijven zullen door middel van het inrichten van een stand meedingen naar deze bokaal. De invulling van deze stand moet het thema „herfst" te zien geven. Dit alles zal door het publiek door middel van punten gejureerd wor den. De uitslag zal zaterdagmiddag aan het eind van de manifestatie bekend worden gemaakt. De bokaal is sinds december 1987 in het bezit van Intratuin „Klein Aalsmeer". Ook voor de jeugd is er van alles te bel ven. Natuurlijk kunnen de dieren op school en de paarden in de kas bekeken worden, maar je kunt ook figuurzagen of tekenen. Veel oude ambachten zullen aanwezig zijn zoals een touwslager, een klompenmaker, een imker, een man- denvlechter en een spinster. Maar ook pottenbakken, wol en vilt verwerken, een houtsnijder, echte (bijen)waskaar- sen en natuurlijk oude foto's en spullen bekijken bij de Historische Vereniging uit Barendrecht en de Oudheidkamer van Ridderkerk. Kortom voor jong en oud een manifesta tie om niet te missen. De toegang is gra tis! Op de manifestatie van 1987 moch ten wij ruim 8000 bezoekers verwelko men. De organisatie rekent dit jaar op 10.000 gasten! U bent van harte welkom op vnjdag- avond 3 november van 19.00 tot 22.00 uur en op zaterdag 4 november van 10.00 tot 16.00 uur op het terrein van „De Gaarde", School voor Algemeen Vormend en Agrarisch Onderwijs, Die- rensteinweg 2, Barendrecht, tel. 01806- 12197. Het is goed mensen te ontmoeten met wie je kunt pra ten over vergelijkbare ervaringen. Mensen die met je mee kunnen voelen hoe het is iemand te kennen die tijdelijk of langdurig psychisch ziek is. Veel mensen die in hun familie of vriendenkring betrokken zijn bij mensen met ernstige psychische problemen, ervaren dat. Wat gebeurt er met jezelf wanneer je partner of vriend(in) moet worden opgenomen? Of je broer of zus, je zoon of dochter, vader of moeder? Wat moet je doen, hoe moet je reageren? Hoe reageer je op de omgeving als die het laat afweten? In onze samenleving wordt ziekte maar al te vaak ver drongen. Dat geldt met name voor ziekten die zeer ingrijpend zijn voor de betrokkene en voor de kring van familieleden en vrienden. Ziekten die het leven van zowel de zieke als zijn of haar direkte omgeving volledig overhoop halen. Daar praten we niet graag over. Dat hangen we niet aan de grote klok. We scha men ons of vermoeden dat anderen het toch niet kun nen begrijpen. Toch is het goed elkaar te ontmoeten. Vandaar dat mensen die uit eigen kring weten dat het kan helpen met elkaar te praten, te luisteren, elkaar te ontmoeten, een ontmoetingsdag organiseren voor familieleden en vrienden van psychisch zieken. Deze bijeenkomst wordt gehouden op zaterdag 11 november a.s. in het Ontmoetingscentrum in Nieuwer- kerk aan den IJssel en duurt van 10.00 uur 's morgens tot 16.00 uur 's middags. Aan deze dag zal worden mee gewerkt door drs. A.G. Honig, predikant te Am sterdam. Geïnteresseerden in deze bijeenkomst kunnen de informatiefolder (tevens opgaveformulier) aanvragen bij de Provinciale Werkgroep IN PERSPEKTIEF, p/a Stichting Gereformeerd Sociaal Centrum Zuid-Hol land, Groot Hertoginnelaan 45, 2517 EC Den Haag. Telefoon 070-453200. Dtze Ccjurant verechijnt 'eiken Vrijdag. Aboiraementsprijsper drie maanden 50 Cent, franco p. post AfzoQderüjke nunuuers 5 Cent. Adv er tent i én van 1 5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent. AdTertentiën driemaal geplaatst worden sleclits tweemaal berekend. Advertentiën weirJen bii den L'lTOKvri; inge«aeht titDonderd.igiiuddag 5 uur Itedcti overleed tot onze dicjm droef heid, onze geliefde Viider, Beliuwd- en Grootvader in den ouderdom van 72 jaar en 7 maanden. Uil aller vaatn^ VOO U DIJK. Nieuwe ïonf;e, O Oct. 1889. Gevraagd met November oen .lankomcnd SMIDSKNECHT. P.G,di., een paard kan be slaan, bij P. NIEUWLAND, Alr..Smid, Oirli.^l.inil. Ontvangen de nieuwste modellen alsmede eene ruiino sortcering en verdere Middelliarnis, 8 October '89. Met dankzej^ging aedert de vorige opgave voor de kerkbouw alhier ontvangen Een gedeelte van de collecte voor noodlij dende kerken, gehouden te Arasterdam /'.32,50, Namens de Kerkelijke Kas, M-. BHEEMAN, Voomfler. Sommelsdiik, 10 Oct. 1889. Pas eenige weken is bovenstaand werk van de pers, of de uitgever is verplicht het zelve voor half geld van d(! hand te doen. Was de prijs voor kort nog H'l-i cent per aflevering, thans slechte 0,22Vs of compleet in eens fifiO. J. CALVIJN. Institutie ofte onderwijsingho in de Christeliike religie in t hoeken. Nu van nieuws uyt het Latijn en Francois tretrouweliek overgeset door W. Corsniannus. Herdruk van de i'itiravo van Poulus Aertz van llaven.Kteyn 1Ö50 te Amsteidfini. Naar den oorspronkelijken tekst verbelerd, iu de taal verduidelijkt, en met inleiding en register op de schriftnurplaatsen voorzien door Dr. A.Kuyper, compleet in 20 afl. il 22'Ji cent of inee-is ii 4,50 to ontbieden in den Boekhandel van W. BOEKMOVEN te Sommelsdijk. Dat iejer dit Standaardwerk in zijn bezit neme, daar dergelijk aanbod zelden voor doet. Biirg-criyke Stand. SomiuclHdlJIk, Tnn tO Scpi.3 Oct. OI^IiOltKN; riefer, i. v. O. van Hikxnort en G. van den ITuek Lieven, 7., V. A. GebiiiH ei. M, ScIk.I Adnann, d, v. W. Wielliou- v.-r en Wielaard l.cen.jert, 7,. v, J. U'iMekoek cu M. v. A. Tol; ),aiiren., z. v. H. Kattewtnnrf en /v. Beelitiim. liKlirwüi K. van lloel.oïc met .M. II. d« UraalT. OVKlU.RllKN: I', de Korle IC d.I. Ma.lenbroek 70]. geil. met Janssen. ltll<l<lclhnriiiN, Tnn 20 Mept.3 Oct. üKllOliSN; JJiitJïejnaii, r.. v. J. Vij van llepmnt en Jj, Bakker .lec'.ba, .1. V, J. Klein en 1.. M. G. Blok Jan7. v. 1'. Unilenber,j en N. Verscboiir. OfnEimuJilVVl): o. .«nnek, 2(1 j. en A.'Meijlioom 22 i CCTIUIIIWI): J. 7. il. Sluis, Si], en I,. Uoud/.aiit, 2Rj. IMIciiwc Tongc, van 21 Sept.—Oct. (ÏF.IÏOKENJaeiil) l'aiibu, i. v. Oerrit.e en C. de lierjï; Su7aima .lanitelje, d. v. A. vnn EeHteren en .M. U. vnn Kek; Ir.aiik, 7. V. T. van Ziel»! en C. Hunnslrnafe. OKDEIfl-ROrWll: .1. Neli» 22 j. van SommeKdijk en C. d. Tol lö y, J. V. d. Made 2-1' j. en K. liet Tjong 21 j. Oiiifc Toilffc, \nn 35 Nept.—2 Oct. GEliüUUN; Arie Karel, v. J. Vcrvteij en L. de Foiiw. ON'DKIlTllOIJWl); J„h. llarl«ig, jm, 23 j. en Corn, van der Ja,7t, jil. 2!l j. UIrkNinnil, Tnn 3S Kept3 Oct. GKIIOIIEN; Jnlianni,, v. ,1. van Kassei e.i J. van de, Se.lionk; rieadritii, d. v. .1. LanRU'sn en N. KiiDmiin Anlonie, z. v. J.van F,i en A. van H'eelAdriaanlje N.^ellje. d. v. L. Voordijk en J, Gro'ilenbner, OVKRl.KUK.N; (.'ornelB, z Garilenier. ItleliMH.int, Tnu 39 Oct. Gr.nflRKN: Adriaiins, z. v. A, Goeilegelmur on t). t, d. Sluijs; Neeltir, il, v. A. Keizer en J, ■luaftejaa, nNDKKTUOIIVVI): A. van 'tOeloof en A. Wiege.k U. 7an Oostenbruj^ge VOOESTUAAT, MIDDEULVIINIS, levert alle soorten van Kleedingstukken tegen zeer lage prijzen. Stalen voor het aanstaande seizoen. "^Wf TEVENS HANDEL IN tiofjie^ Thee rn fir»UifHter»traren, Tabak, Sigaren, Eau de Cologne-Parfumerii'n, Hip^ Vraag hier de beroemde Onmisb.aar voor de wasch en in de huishouding. De ondergeteekende beveelt zicli even als het vorige jaar beleefd in UEd's. gunst aan, tot de levering van alle BIEREN, uit de Brouwerij „De Po.'/hnorn" zoowel op fu.st ala gobutleld Helnekens, Pilsener, Beijersch, Export bier enz., Van Vollonhoven's Extra Stout, Bessenwijnen, Bessensap, IVIedicinalo en Minerale Watoren, Limonades, Spult- water op Syphonflesschen enz. enz. Agent in Wijnen, Gedistelleerd en Likeuren. Spoedige en franco bezorging. Conciineerende prijzen. Aanbevelend, UEd. Th. Diamar, Middelhamis, 9 Oct. De ouders welke hun kind of kindera» hebben laten doopen, in de Nederd. Geref. kerk (doleerende) te Sommeladijk, hebben onderstaand schrijven ontvangen Aanen huisvrouw alhier. Middelliarnis, O Oct. 1889. De Korkcraad dor ttorvormde Gemoeiito al hier, vernomen hebbende, dat Gij een kind hebt laten doopen bij de z. g. ,,doleerenden", moet u bij deze berichten, dat daarmede door u een daad is gepleegd, waarmede Gij ten dui delijkste getoond hebt u af te scheiden van de Nederlandech Hervormde kerk, tot welke Gij of alleen door den doop of ook door belijdenis behoort. Er zou dua voor den Kerkeraad alle aanlei ding bestaan om u van uwe betrekking tot de Nederl. Herv. kerk vervallen te verklaren, over eenkomstig art. 3 van haar Algemeen Regle ment, ware het niett dat hij het voor mogelijk hield, dat door u zonder behoorlijke kennis vsn zaken is gehandeld, met name, dat door o niet is ingezien, hoe het laten doopen van een kind elders dan in uw eigen kerkgenootschap u bui ten dat genootschap plaatst. Daarom wil de Kerkeraad u gaarne de gele- genheid geven, om desverkiezende uwe dwaling te herstellen, en noodigt u alzoo bfl deze uit; Vooreerstom ernstig bij u zelve te over wegen, en den Kerkeraad vóór a. s. Donderdag in October te berichten, of Gij al of niet ver- lanfjl tf. blijven hchooren tot de Nederlandach JJen^ormde kerk, en, zoo Gij zulks wél verlangt, dan aan den Kerkeraad de verUarinij te doen, hetzij schrif telijk, hetzij mondeling in zijne vergadering van 10 October a. s. des avonds te 8 ure, dat Gij over 777/' hovo^Trfcr.oemde handelintj oprechtetijk leed' weten ffevoeU, en den z. g. doop, bij de „dolec renden^' aan uw hind toegediend-, als niet geschied hesrlwHwt. Mocht u tot zoodanige verklaring niel bereid zijn, dan zou d9 Kerkeraad zich (genoodzaakt zien n van uwe betrekking tot de Nederlandsoh Hervormde kerk vervallen te verklaren. De Kerkeraad voornoemd, K. G. F. W. HAM, Predikant. A. TEEPE, Ouderling. imrei.H';, 7 Oct. Boler/0,Bn» 0,01. Eieren 6,— per ICO. ROTTKRIUK, 7 Oct. Tarwe Vlaamsche, 7rfeuww:lie, FIftUiw* 8che en Overmaaasclie da boste fl,75 a 7,25 goede en tninderc 5,76 8.110; Canad» 6,00 H 6,00 I»l. Witte van 8,4fl tot »,80 per 100 kilo. roodo folder/O,—; Nieuwe, de beile 70O, i 7,+0. Uogge; de best* 5,25 ii 6,00 mindere 4,25 5.— Nieowe i« besie J O,— k 0.—. Gerst; Nieuwe winter, Zeeuwsclie, FInkkeeselie en Overrnwwrtelie de beste 3.75 k B,?0 mindere 0,1)0 X 0,00. dito 7a)incr de beste 3.50 +.+e mindere f 0,00 0,00. Cberalier de beste. f 5.00 A 6,76 mindere 2,00 3,10, Iiilandsebe Winter Tan O,— dito /.onier J 0.Chevalier O,per 100 kilo. Haver de beate 3,00 ft 3,75 mindere 1,50 2,76. Jïroine bo'/nrn de iTeste R.JO a 11, I'aardenboonen: de beste 4,75 ii 6,(10 minder» O,A O, Scliapenboonen naar kwaliteit O,— Il O, DnivenlMtnnen met kleinen handel f O,ft O, blauwe Erwten nienwe de beste H,60 if 8,—.mindere7.25 a 10 niet kokende 6,25 l 0,00. Koolraei', van lO.OOminderc 11,76 11 0,00, Hieuw heibelle Tin/S.ÓO tol 2,80 llennipzaad van 0,00 tot 0,00. Kanariezaad. liet beiite/ 8,76 ft 7,— mindere 6,75 O.BOper 100 Kilo 8,60 a 00,00. Opruiming van een groote party RA.AM- HOïlREN, met effen of gowerkt gaas, OOU SPOTPIlIJiBKIIf. A. J. K. Als u plotseling in de kou zit bent u blij met de eerste de beste nieuwe cv-ketel. U komt dan pas later tot de ontdekking dat er nog andere mogelijkfieden waren. Zoals de HA-ES Kiddy. Wij kunnen u alles vertellen over de Kiddy. Een Hoog Rendement cv-ketel die u honderden guldens op uw stookkosten bespaart. Een kleine ketel, mooi om te zien en zonder gasverslindende waakvlam. Een typisch Nederlands produkt. Loop eens bij ons binnen of neem telefonisch kontakt met ons op en kies zorgvuldig voor zuinigheid. Wij rekenen u graag vrijblij vend voor hoeveel u meteen Kiddy kunt besparen. Kies zorgvuldig voor zuinigheid, kies voor de Kiddy. EEN PRODUKT VAN Imeppel I Uw dealer, Tramweg 23 OUDE TONGE Tel. 01874-1991 ék Medewerken den Jan J. v.d. Berg, orgel Chr. Gemengde zangvereniging „Hosanna" uit Gouda Susanne Miron, sopraan Bernard Kruysen, bas-bariton Algehele leiding: René Fons Presentatie: Lenie Couvée Kaarten a 10,- Tel. 010-4821196 Vroonweg 23-3247 CG Dirksland Telefoon; 01877-1354 b.g.g. 1390 voor in Bijbels, boeken, op diploma's, getuigschriften enz. Bel 's avonds na 18.00 uur: VERLOREN: tegen betaling terug te bezorgen Margrietstraat 56 Middelhamis Tel. 01870-2790 TE KOOP met toebehoren 100 X 40 X 40 Vaste prijs f250- Tel. 01877-2631 2 dr.; 1985; groenmet. 50.000 km; z.g.a.n. Tel. 01875-2235 5 mnd. oud; kl. blauw-grijs. Tegen beloning terug te bezorgen J. Moerkerk Diependorst 104 OUDDORP Tel. 01878-1997 1985; zilvermet. 40.000 km; z.g.a.n. Tel. 01875-2235 SUIKERBROOD van ƒ2,25 voor 1.98 WEEKENDTAARTJE slgroom/advokaat voor 5.50 per 100 gram per 100 gram SPUKULAASPOPper stuk SOMMELSDIJK 01870-3330 DIRKSLAND 01877-1417 ZIERIKZEE 01110-16264

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 3