Raad Oostflakkee verkoopt grond voor een pracht camping bij Oude Tonge Honderdjarige had met haar „kinderen" een fijne verjaardag Plaatwerk De weg naar huis ^ShUS^ VERWERS auto's Garage Knöps B.V. Herziening streeicplan Zuid-Holland zuid in tweede fase Ramoco b.v. Goeree-Overflakkee Citroen-Hesselink alle merken Verkoping zk. Martha No. 5844 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 FAX 01^70 - 5736 3392 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelharnis Rek.no. 3420.01.108 De provincie Zuid-Holland heeft in mei een discussienota uitgebracht als eerste fase voor de herziening van streekplan Zuid-Holland zuid. Van half mei tot half juli is er door 71 organisaties, waaronder alle ge meenten in het gebied, gereageerd op deze Nota Beslispunten. De inge diende reakties op de nota hebben geleid tot de volgende veranderin gen. Voor de toebedeling van toekomstige woningbouw zal op Goeree-Overflak- kee minder de nadruk worden gelegd op alleen Middelharnis; ook de andere gemeenten worden in de verdeling betrokken. De bestaande kemenstruk- tuur zal worden losgelaten. Voor bedrijfsterreinontwikkelingen wor den de mogelijkheden langs de be staande hoofdinfrastruktuur benut. Op Goeree-Overflakkee is dit vooral bij Oude Tonge en in beperkte mate bij Stel- lendam. In de Hoeksche Waard gaat het voornamelijk om Oud Beijerland. Het eilang Tiengemeten zal in het ont- werpstreekplan niet meer opgenomen worden als een mogelijke lokatie voor een windenergiecentrale. De mogelijk heid voor een baggerstortlokatie is afhankelijk van de uitkomsten van een MER-onderzoek. Verstedelijking Verstedelijkings- en woningbouwmoge- lijkheden voor de Drechtsteden in de Hoeksche Waard en in de Alblasser- waard worden in het ontwerp-streek- plan niet meegenomen. De in de Nota Beslispunten opengehouden optie voor verstedelijking bij 's-Gravendeel in de Hoeksche Waard komt te vervallen. Daarentegen worden verstedelijkings- mogelijkheden bij Oud Beijerland wèl wenselijk geachf. Gedeputeerde staten wijzen een discus sie over woningbouwmogelijkheden richting Kop van 't Land, op het eiland van Dordrecht af, tenzij uit het bouws cenario Drechtsteden alsnog de nood zaak daartoe zou blijken. Gedeputeerde staten hebben een voor keur voor bebouwing in de zone Hen- drik-Ido-Ambacht/Zwijndrecht Verdere verstedelijking ten oosten van de A16 wordt mede bepaald door de mogelijk heden voor realisering van circa 100 ha. bos- en recreatiegebied nabij Hendrik- Ido-Ambacht. Het benutten van de groene geledings zones in de Drechtsteden voor verstede lijking kan plaatsvinden, indien tege lijkertijd een plan voor de groene invul ling van de rest van de geledingszone wordt opgesteld. Kop van Goeree Op de Kop van Goeree zullen in de landinrichting Ouddorp-West de natuur en landbouwbelangen in gelijkwaardig opzicht worden afgewogen. In de Nota Beslispunten werd nog, uitgaande van het accent op de natuurbelangen op de Kop van Goeree, ook voor de landin richting voorrang aan natuurontwikke ling gegeven. De statencommissie voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting spreekt zich op 25 oktober uit over deze door gedeputeerde staten voorgestelde wij zigingen. fTfïïllli*!!*' McmmMïWüA, Dhr. C. Breeman, SGP-vertegen- woordiger in Oostflakkee's gemeen teraad, zal zich niet snel vergalop peren, maar in de laatstgehouden raadsvergadering bezigde hij een hem ongebuikelijke term: „'t Is d'r een rótzootje!", zei hij over het ter rein waarop de bouwval van het vroe gere zwembad de vergankelijkheid van alle dingen demonstreert. Het unaniem genomen raadsbesluit met o.a. de verkoop van 2,2 ha grond voor de realisering van een camping, luidt echter een nieuwe toekomst in voor dit prachtig stukje grond, gele gen direkt aan de Krammer. Uiteraard, dat mogen we tenminste aan nemen, zal de raad wel geweten hebben met wie zaken werden gedaan, maar in het voorstel ging het over „een partiku- lieruit Oude Tonge". De man die later in de toelichting dhr. L. Mooyaart blijkt te zijn, houdt kennelijk van een degelijke aanpak. Hij neemt zich voor zijn toe komstige camping te voorzien van een centrale voorziening, van 45 tot 65 staanplaatsen voor caravans, 5 trekkers hutten, en een tiental passantenplaat- sen. De exploitant zorgt voorts voor de aanleg van een speelveldje, parkeergele genheid, voor aansluiting op waterlei ding en elektra en hij legt op het terrein riolering aan, met als afspraak dat de gemeente, middels een openbaar riool stelsel, voor de afvoer ervan zorgt. Voor de aanleg van die voorziening stelde de raad een krediet van ƒ129.500,- en 10% overheadkosten a 13.000,- beschikbaar, met daarenbo ven een krediet van ƒ35.500,- 10% overhead t.b.v. de aanleg van riolering van de bebouwing van de DBGC acco- modatie en van de tennisaccomodatie van 't Westrak. Voor een bedrag van 151.000,- werd 2,2 ha. grond verkocht. De restanten van het zwembad zullen door koper worden verwijderd. Iets konkreets... De raad bleek beste gelukkig met deze ontwikkeling; „Na een aantal jaren van voorbereiding eindelijk iets konkreets", prees dhr. Bax (VVD) en hij sprak bovendien van een „nette" opbrengst. Ook de voorzitter burg. De Vos sprak in majeur over de plannen die zich geheel verhouden met de Recreatienota en het beleidsplan Recreatie. Het thans te rea liseren projekt is weliswaar nog klein schalig, maar het leent zich uitstekend als eerste stap te dienen en om volgende ontwikkelingen te stimuleren. Aanvankelijk murmelde de raad nog wat over de juiste oppervlakte van de grond, waarvoor resp. 2 en 2,2 ha werd genoemd, maar men werd het erover eens dat de grond „en masse" werd ver kocht. Er wordt derhalve geen 2000 m^ bos „weggegeven" zoals op een kwaad moment werd verondersteld. De hele raad stemde met het voorstel in, ook de SGP-fraktie van waaruit overi gens wel werd duidelijk gemaakt dat bij verdere voorstellen waar en wanneer nodig terdege zal worden geclaxoneerd. HET IS JAMMER maar het najaar maakt de Droogautomaat NOODZAAK! VanafJ D49i" 3 JAAR volledige GARANTIE RENAULT-dealer VW/// voor Verkoop Service 01871 - 1662 Verkoop na 17.00 uur: C. Breen, 01878 - 2496 MIDDELHARNIS Verkoping „Bid en Werk" De vrouwenvereniging „Bid en Werk" van de Geref. Gemeente hoopt D.V. dinsdag 24 oktober haar jaarlijkse ver koping te houden in de zaal van de kerk aan de Chr. de Vrieslaan. Openingstijden 's morgens 10.00 uur tot 's avonds half 8. Komt u ook? Er is zeker iets voor u bij. De opbrengst komt ten goede van de zending. Een prachtlokatie voor een - rustige - camping. Op de achtergrond de staketsels van het vroegere zwembad. OOLTGENSPLAAT Bejaardenmiddag in „EItheto" Op D.V. woensdag 25 oktober a.s. om 2.30 uur nam. zal in „Elthato" de maan delijkse bejaardensamenkomst gehou den worden. Het comité heeft weer een mooi programma samengesteld, met inbegrip van een klankbeeld over „Schepping en herschepping". De vorige keer was er een grote opkomst en het comité verwacht dat het aantal bezoekers woensdag nog groter zal zijn. Alle bejaarden hartelijk welkom. AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER OUDDORP De 100e verjaardag van mevrouvr weduwe N. M. v.d. Klooster-van Loozen is een welis waar drukke -, maar voor de jarige een bijzonder fijne dag geworden, 's Morgens kreeg ze al bezoek van het college van B en W dat haar, mét de hartelijke geluk wensen, ook een prachtige fruitmand overhandigde. Toen al, in de ochtenduren, liep het huis helemaal vol, zeer tot genoegen van de honderdjarige, die genoot van alle belangstelling. 's Middags was er voor haar gelegenheid wat uit te rusten om 's avonds in „Eben Haëzer", het Herv. verenigingsgebouw, weer monter aanwezig te kunnen zijn. Toen ze 's avonds rond tienen met haar direkte familieleden weer naar huis vertrok, werd nog tijd genomen om over de fijne dag na te praten en de schriftelijke gelukwensen door te nemen. Ook woensdag heeft opoe v.d. Klooster nog heel wat visite gehad. Ze heeft in deze dagen blijmoedig en dankbaar honderden handen gedrukt en dat lijkt haar nauwelijks te hebben vermoeid. De familieleden kennen haar hang naar gezellige aan spraak. „Zie 'k je vandaege nog...?" vraagt ze soms wanneer iemand 's morgens even is aangewipt. De honderdjarige ging dinsdagmorgen nog even met haar „kinderen" op de foto. Van links naar rechts dochter Corrie, de weduwe van wijlen koster Willem Koek, van 70, de 100-jarige, met rechts van haar dochter Coba (74). Staande de zonen Cor (76) en rechts Dries die in november 80 hoopt te worden. OOLTGENSPLAAT De zendingskrans „Martha" van de Geref. Gemeente is voornemens op D.V. woensdag 25 oktober a.s. haar jaarlijkse verkoopmiddag en -avond te houden. Ditmaal zullen de kinderen van de Chr. Basisschool „De Hoeksteen" aan deze verkoping meewerken. De verkoop wordt daarom in de school aan de Julia- nastraat/Pieter Biggestraat gehouden, van 3 tot 8 uur. Het is beslist de moeite waard daarheen te gaan. Op het gebied van handwerken, handenarbeid, fruit, bloemen, levens middelen en diverse artikelen kan men maar uitzoeken. Koffie en frisdranken kunnen de bezoekers in een daarvoor bestemde afdeling gebruiken. Het bestuur heet u allen hartelijk wel kom en hoopt op een flinke belang stelling. Dirksland, 01877 - 1357 O.J.W. IVI'harnis/S'dJjk Zaterdag 21 oktober a.s. staan de deuren van de Hoeksteen weer om 19.30 uur voor jullie open. We hopen dan een open avond te houden met een leuk competitie-spel. In de bovenzaal is er de gelegenheid met elkaar te lezen en te leren uit de Bijbel. Voorts kan er ook weer uit volle borst gezongen worden. Kortom: zeker de moeite waard deze avond te bezoeken, ja toch?! Het team MIDDELHARNIS-SOMMELSDUK Vertrektijden reisje „De Christenvrouw" De vertrektijden voor het reisje op D.V. dinsdag 24 oktober a.s. zijn: 12.00 uur Doetinchemsestraat 12.05 uur muziektént 12.10 uur „De Samaritaan" Taxaties Agrarische bemiddeling Betogingen Autobedrijf A. J. van Rumpt Vert.C. Bakker, tel. 01877-1589 BESTELBON HEPOHTAGË - VIDEO - C3 c^ C3 c:] ■■■■■■u^^Uk C3 Cl) en CJ C3 en C3 KiJnkerlandseweg 9 3244 BD Nieuwe Tonge Tel. 01875-2235 Het betrouwbare adres voor uw 2e hands auto! ^■^■4■'^l^■^■^■l^I^l^l^.:^l^.l^^^.^.^4.^.)f.lf.^.lf.l^, ♦♦♦♦♦♦♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦4 Middelharnis Telefoon 01870-2222 Peugeot Talbot Peugeot Taltrat dealer Kastanjelaan 41-43 Middelharnis - tel. 01870-3094 van woningen, boerderijen, landerijen enz. J.A. Mijs Tel. 01877-1309 N.A. van Kempen Tel. 01877-2614 stad aan 't Haringvliet Tet01871 - 1553 D.V. december 1989 verschijnt: door Jan Knape Mzn., a 18,95* Bestel dit boek, dat als vervolgverhaal in Eilanden Nieuws staat, door middel van de bon! Prijs geldig tot 31 december 1989; daarna f22,95 (excl. verzendkosten). Ondergetekende bestelt ex. van „De weg naar huis" door Jan Knape Mzn. 18,95 (excl. verzendkosten). Naam: Straat: Postcode:Woonplaats: Datunn: Handtekening:. Bon opsturen in open gefrankeerde envelop naar: Gebr. de Waai, Postbus 27, 3240 AA Middelharnis.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1