hudneéMse Show van 21-28 oktober met kans op ieuke prijzen BIJ GARAGE J. VAN GEEST aktieve jongeman BOEKENNIEUWS Kom naar de groene aktieweek bij de Volkswagen-Audi-dealer Volgeling Oud echtpaar Verstrengeld Bevrijdingslied 12. Verdienste of genade 25. Tijd Dam- en schaakver. „Dirksland" Kans op 2.500," of een groene Golf of één van de 1000 andere prijzen V-A-G[Auói linnen tassen Herdenking geboortedag Adrianus Hotfer Bladz. 3 HUIBRECHTSE vraagt: vooraOezdterheid! Het complete assortiment van Volkswagen en Audi Tijdens de show kun u bij ons de 1990-modellen van Volkswagen en Audi bewonderen. Dat zijn de economische Polo, de populaire Golf, de ruime Jetta, de zakelijke gezinsauto, de Passat en de representatieve Audi 80. Ook de aktiemodellen zijn present Zoals de Golf Manhattan vanaf 25.375,-; de Jetta Pacific vanaf 29.740,-; en de Polo Coupé die in prijs is verlaagd: vanaf 18.995,- De exclusievere modellen zijn ook present De Audi 100, het vlaggeschip van het Audi- assortiment. En van Volkswagen de supersnelle Corrado. Speciaal voor u organiseert Volkswagen een pracht van een wedstrijd. De winnaar ontvangt 2.500,- als hoofdprijs. Deze prijs kan door de winnaar wor den ingeruild voor een „groene" Golf, indien hij/zij het restant van de aanschafprijs van deze auto ver dient door medewerking te verlenen aan door Pon's Automobielhandel B.V. nader aan te geven publici- teits- en andere akties, op een door Pon's Automo bielhandel B.V. vastgestelde wijze. Naast de hoofdprijs zijn er 1.000 andere speciaal door Volkswagen geselecteerde prijzen! Meedoen is heel eenvoudig. Deelnameformulieren liggen in onze showroom. MAAK l""'„,„,T Met de V.W. Passat 1.9 diesel 50 kW/68 pk vanaf 41.125,- Of de V.W. Golf Milieu diesel met katalysator 44 kW/60 pk. U bent van harte welkom! Van zaterdag 21 oktober t/m zaterdag 28 oktober (m.u.v. zondag). Op maandag t/m donderdag: 10.00 tot 18.00 uur; vrijdag 10.00 tot 21.00 uur; zaterdag 10.00 tot 18.00 uur. Vanzelfsprekend zorgen wij voor de koffie en andere drankjes. Mr. Iman Caustraat 29 Stationsweg 32 3251 AP 3255 BL STELLENDAM OUDE TONGE Tel. 01879-1100 Tel. 01874-1056 (alleen voor reparatie en service) Trendstar reclame Oud Papier IJzer en Metaalafval Abonneert U op Eilanden-Nieuws Gebr. Buys DE GREVELINGEN NfeuweTo'ge camping en caravanhandel tel. 01875 -1259 VRIJDAG 20 OKTOBER 1989 EILANDEN NIEUWS voor alle voorkomende werkzaamheden, een van 17 jaar. Technische school elektro strekt tot aanbeveling l.v.m. de mogelijkheid tot opleiding in ons elektro technisch installatiebedrijf. Sollicitaties alleen schriftelijk. VINGERLING 3 - MIDDELHARNIS - TEL. 01870-2S18 Postbus 12 - 3240 AA Middelharnis Wanneer ben je een volgeling van Jezus, vroeg het meisje van dertien. Als je niet meer wilt bezitten dan nodig is en wat je meer hebt weg schenkt aan de armen, was mijn antwoord. Dan bent U het niet zei ze prompt. Zij loopt anders dan vroeger: langzaam, gebogen. Een voor teken van wat hij niet wil: dat zij ter aarde gaat en niet meer is. Zij knijpt af en toe in zijn hand, alsof zij zeggen wil: Ik ben er nog en doe mijn best om er wat langer te zijn dan ik kan. Voor jou. Uit: Geert Boogaard, Leven voorgoed. Uitgeverij G. F. Callenbach te Nijkerk. Paperback. 61 pag. Prijs 13,25 De kamperfoelie vlecht haar slanke ranken en steunt zich klemmend om haar eigen steel, verwart zich in het ruig en dik struweel; haar kracht heeft ze alleen zichzelf te danken. Ze buigt haar tere, pas ontloken twijgen en vlecht er nieuwe stengels strak omheen. Zo, saamgestrengeld in bevallig neigen, vindt ze haar houvast in zichzelf alleen. Mijn ziel is als die kamperfoelietwijgen: klemt zich zo vaak aan eigen steunsels vast, moet zich, gedwongen, naar de aarde neigen, torst vlees en zonde als een zware last, blijft naar de aarde èn de hemel hijgen, tot God haar losmaakt van haar aardse bast. 29 mei 1971 Hoog boven mij, in donkergroene dennen, zingt fluisterend de wind zijn avondzang. Ik hoor zijn stem, in huiverend herkennen van eigen leed en voel mij klein en bang. De dennen zuchten, wuivend met hun kronen en in dat zingen klinkt mijn eigen klacht. Omdat de duivel alles weg wil honen wat ik van Gods beloften heb verwacht Mijn ziel is als de wind: haar zingend zuchten verstaat geen mens. Wie hoort haar klagend lied? Het zijn gedachten, dromen en geruchten, heel vaak verstaat zij zelfde woorden niet Zij is onwettig; eenmaal zal zij vluchten en eeuwig zingen haar bevrijdingslied. Maart 1972 Uit: Arjen van Hoorn (ps. van A. Schouten van der Velden), Een licht in de nacht. Uitgeverij J. J. Groen Zoon, Leiden. Paperback. 48 pag. Prijs 12,75. Iemand, die veel godsdiensten en denksystemen had bestudeerd en zich veel had beziggehouden met de innerlijke strijd onder de mensen, kwam tot de vol gende slotsom: - De Griek zegt: „Mens, ken u zelf." - De Romein zegt: „Mens beheers u zelf." - De Boeddist zegt: „Mens, vernietig u zelf" - De Brahmaan zegt: „Mens, zink in zelfgepeins weg." - De Moslim zegt: „Mens, buig u zelf." - De Jood zegt: „Mens, heilig u zelf" Maar Christus zegt: Zonder Mij kunt gij niets doen! Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rast geven. De Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken, wat verloren is. En Paulus schrijft dat er geen onderscheid is. Allen hebben gezondigd en derven de heeriijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit Zijn genade door de verlossing, die in Christus Jezus is. Lezen Romeinen 3:21-28. Toen Luther de overbezette agenda van zijn vriend Melanchton zag, schreef hij erbij: „Jij gaat doodl jij hebt geen tijd om te luieren voor God." Het zal je dui- delij kzijn dat Luther dat heel serieus bedoelde. Melanchton had geen tijd om te mediteren, te luie ren, dat is om te bidden. Het ene uur reeg zich aan het volgende, zo ging het met de dagen, de weken, de maanden en... met de jaren. Velen van ons hebben met hetzelfde manco als Melanchton te maken. De tijd die we uittrekken voor bijbellezen, overdenking van het gelezene en het gebed, is vaak een sluitpost van de dag. Meestal te kort en vaak te moe om echt met volle aandacht bezig te zijn en „stille tijd" te houden. Misschien wil je het wel doen, maar „het vlees" is zwak. Soms slaap je al en word je met een schok wakker, het is goed om ons te realiseren, nu we nog zijn in het heden der genade, dat de Heere recht heeft op de tijd. Paulus schrijft: Wandelt als wijzen, de tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn en verstaat welke de wil des Heeren zij (Ef 5:15-17). Reserveer in je agenda een plaats voor „stille tijd". Lezen Efeze 5:8-21. Uit: Drs. LA. Kole, Vuurkooltjes. Om over na te den ken. Korte meditaties - eerder verschenen in het jeugd- blad Daniël. Paperback. 32 pag. Prijs 9,90. Een uitgave van uitgeverij De Groot Goudriaan te Kampen. GARAGE J. VAN GEEST Bedrukte v.a. ƒ1,79 inkl. opdruk; ex. btw Snelle levering Middelharnis 01870-6366 J. KLEIN B.V. tevens containers Tel. 01887 - 1795 Op vrijdagavond 27 oktober vindt de herdenking plaats van het feit dat vier honderd jaar geleden mr. Adriaen Bof fer in Zierikzee werd geboren. Hoffer behoort tot één van de meest bekende Zierikzeeënaars. In 1589 werd in Zierik zee geboren als zoon van Rochus Adriaensz. Hoffer en Suzanna Teel- linck. Adriaen studeerde in Leiden rech ten en vestigde zich in zijn geboortestad. In 1616 werd hij lid van de raad. Twee maal bekleedde hij het burgemeester sambt. Van 1627 tot zijn overlijden was Hoffer, die zich Adrianus Hoffer noem de, rentmeester-generaal van de domei nen van de grafelijkheid in Zeeland beoosten Schelde. Adriaen Hoffer werd één van de meest vooraanstaande personen van zijn tijd, zowel in zijn woonplaats als ver daar buiten. Hofferus was onder meer aktief op kerkelijk terrein. Hij was afgevaar digde naar de Nationale Synode van Dordrecht in 1618/1619, samen met ds. Godefridus Comeliszoon Udemans, de latere schoonvader van Hoffers zoon Ruchus. Het meest bekend is Hoffer geworden door zijn literaire aktiviteiten. Zijn hoofdwerk is de dichtbundel „Ne- derduytsche Poëmata". In Zierikzee zijn een straat en een plein naar deze beroemde inwoner genoemd. De herdenkingsavond vindt plaats in het stadhuis te Zierikzee. Na een wel komstwoord door de burgemeester van Zierikzee, mr. J. J. P. M. Asselbergs, spreekt streekarchivaris H. Uil over Adrianus Hofferus, magistraat en amb tenaar. Vervolgens wordt het woord gevoerd door de kerkhistoricus dr. W. J. op 't Hof, die spreekt over „De godsdien stige ligging van Adrianus Hofferus". Na de pauze worden de literaire aspek- ten belicht door prof dr. L. Strengholt, hoogleraar Nederlandse letterkunde aan de Vrije Universiteit. De titel van zijn lezing luidt: Een gans onder de zwa nen: de dichter Adriaen Hoffer. Na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De avond begint om 19.30 uur en is vrij toegankelijk. Uitslagen van maandag 16-10-89. DAMMEN afdeling 1 M. van 't Geloof - B. RoetmanO - 2 Joh. Koppelman - K. de Jongafgebr. H. Stolk - C. van Welie1 - 1 Afdeling 2 H. de Munck - W. Nieuwland1 - 1 H. Grootenboer - A v. Rossum2 - O C. v.d. Kroon - J. Knops Jz2 - O SCHAKEN J.C. de Jong - F. v.d. Linde1 - O W. Stolk - A.P. Nobelafgebr. W.L. Knöps - H.P. LoggenO - 1 H.K. Joldersma - A. v.d. LindeVi - Vi CARAVANS „De Grevelingen" is officieel dealer van de riante Muller, Atlas, Sunseeker en Brookwood stacaravans. Kom eens l<ijken op onze permanente shiow/. Wij fiebben ook altijd aanbiedingen in prachtige gebruikte sta- en toercaravans.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 11