Pracht speldag voor de Nieuwe Tongse jeugd Politieberichten Herfst Nieuw idee ontsiuiting Westplaat via brug over S'dijlcse havenltom Schaken in Stellendam Een zieke thuis? Risicofaktoren bij hart- en vaatziekten P.V. De Luchtbode Met hoed en bogen naar 't huwelijk van de juf Zendingsavond GZB l NAJAARSBINGO Uitslag hengelaarsvereniging Krammer Start nieuw Jongerenkoor Bijeenkomst verzorgende beroepen in Dirksland Bladz. 2 Dankzij de brandweer, groothandel Gebar en de Rabobank heeft de jeugd van Nieuwe Tonge jl. zaterdag een pracht speldag gehad. Ze werden verwacht op het voormalige voetbalterrein en reken erop dat ze gekomen zijn; ronduit geweldig hebben ze 't gevonden! 't Was ook prachtig wat er te doen was, vooral ook door de aanwezigheid en mede werking van de brandweer, want wie van de jeugd zou niet eens graag de spuit hanteren, dan wel niet om een echte brand te blussen maar om met de straal een bal te sturen of blokjes omver te spuiten en weer anderen te laten staan? De uitslag van de gehouden wedstrijdspelen is als volgt: Foto puzzeltocht: groep 5-6: 1. Wilma Wiersum, 2. Cathelijne Koppenaal, 3. Dirk Jan van Rossum; groep 7-8: 1. Ramona Schultz, 2. Diana van Es, 3. Elke van Alphen. Zeskamp: groep 8-9 jaar: 1. team Bertold van den Burg, 2. team André Krijtenberg; groep 10-12 jaar: 1. team Cees Kom, 2. team Sjoerd Hagoort. Ballonnenwedstrijd: prijzen over 4 weken afhalen bij de Rabobank. Oud-inwoner overleden MIDDELHARNIS Baldadigheid/overlast Alkohol in het verkeer Vernieling/baldadigheid Eerder is er, ter ontsluiting van de Westplaat, het toekomstige woongebied van Middelharnis, de filosofie geweest de Langeweg rechtdoor, over het Sommelsdijkse havenkanaal door te trekken, maar met die berichtgeving hebben we u niet lastig gevallen toen duidelijk werd dat dat idee de raad niet eens zou halen; thans is er een nieuw ontwerp dat stellig een reëler kans op realisering heeft. Al in de oktobervergadering zal de gemeenteraad gevraagd worden zich erover uit te spreken. „EILANDEN NIEUWS' DINSDAG 26 SEPTEMBER 1989 Door hard te trappen op een omgebouwde fiets kon - als onderdeel van de zeskamp - een waterstraal op een ..brandend" huisje worden gericht. De werkgroep G.V.O. van het Groene Kruis te Stellendam besteedt tijdens twee themabijeenkomsten aandacht aan risicofaktoren die een rol spelen bij het ontstaan van hart- en vaatziekten. De eerste bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 3 oktober a.s. Tijdens deze bijeenkomst zal door dr. R.P. van Rijs wijk, de plaatstelijke huisarts, een alge mene inleiding gehouden worden. Daarna gaat mevrouw L. Haagenbeek, diëtiste bij de kruisvereniging, in op de rol van voeding bij het voorkomen van hart- en vaatziekten. Op de tweede avond, dinsdag 10 oktober a.s., houdt dhr. Brugman, medewerker van de Nederlandse Hartstichting, een inleiding over stress aangevuld met filmmateriaal. Deze avond zal ook dr. Van Rijswijk weer aanwezig zijn om eventuele vragen te beantwoorden. Beide avonden worden gehouden in 't Haegse Huus, Haagsestraat 4, Stellen- dam, van 20.00 uur tot 22.00 uur. De toe gang is gratis. Tijdens deze avonden kunnen geïnte resseerden zich opgeven voor de kursus Beweging en Ontspanning, die bij vol doende deelname gegeven zal worden door de plaatselijke fysiotherapeute mevrouw J. van Dongen-van Kolfscho ten. Tevens is er de mogelijkheid zich op te geven voor de eerstvolgende reani- matiekursus. Voor meer informatie kan men bellen naar mevr. Van Immerseel, tel. 01879- 1194, of naar mevr. Meesen, tel. 01879- 3105. HERKINGEN Uitslag wedvlucht Bourges 23-9.66 oude en jonge duiven los om 8 uur bij w.z. westenwind. Afstand 524 km. K Kievit 1,2,4,5,9,12; I. Kievit 3,10,11 C. Logmans 6; M. Huizer en zn 7,13; H. Kievit 8. OOLTGENSPLAAT-TERNEUZEN Na een langdurige ziekte is op zaterdag 9 september 1989, op de leeftijd van 76 jaar in het ziekenhuis „De Honte" te Terneuzen overleden, mevr. Johanna Bakker, echtgenote van oud-schipper Leendert van Gent Hzn., wonenede Schoolweg 33, 4531 CA Terneuzen. De begrafenis heeft plaats gehad woens dag 13 september om 15.00 uur op de Zuiderbegraafplaats te Terneuzen, van uit het rouwcentrum „Van Kerkvoor- de". Het komt steeds meer voor dat zieken thuis verzorgd worden. Dit komt omdat de patiënt niet naar een ziekenhuis/ver zorgingshuis wil/kan of omdat het zie kenhuis vroegtijdig patiënten ontslaat. De verzorgers thuis krijgen dan een heel nieuwe taak, met alle onzekerheden van dien. Ze blijven met een aantal vragen zit ten zoals: - Hoe kan ik de patiënt het beste en gemakkelijkst wassen? - Wat kan de zieke het beste eten? - Wat kan ik doen om doorliggen te voorkomen? - Bij wie kan ik terecht met vragen? - Mijn moeder is zo zwaar, hoe kan ik haar tillen? Om op deze en andere vragen tegemoet te komen, organiseert de kruisvereni ging opnieuw een cursus. U maakt kennis met de wereld van- en rondom een zieke/bejaarde, tevens leert u de basistechnieken van het verzorgen. De cursus begint op 12 oktober te Middelhamis in het kruisgebouw. Langeweg 12. De kosten zijn 15.-. Indien u meer over dit onderwerp wilt weten en u verzorgt op dit moment een zieke ofu denkt dit in de toekomst te gaan doen. dan kan u zich aan melden tijdens het spreekuur, van 13.00 tot 14.00 uur op werkdagen. Tel. 01870-2300. Een klas van de Reformatorische School „de Plantage" te Barendrecht, voor moei lijk tot zeer moeilijk lerende kinderen, was vrijdagmiddag welgemoed naar Middel hamis gekomen om. feestelijk uitgedost met fleurige bogen en deftige hoeden, de huwelijksvoltrekking van hun juf Jacqueline Buth uit Middelharnis met Jimmy John Bezuijen luister bij te zetten. Na de plechtigheid in het oude gemeentehuis kreeg de juf een vrolijke ontvangst, waarover op school zeker nog zal worden nage praat, want Jacqueline heeft nog geen afscheid van haar pupillen genomen. Er zijn de afgelopen week diverse brom fietsen voor technisch onderzoek uit het verkeer gehaald, in verband met het feit dat er de laatste tijd veel overlast wordt veroorzaakt door jongelui die zich hin derlijk en luidruchtig met bromfietsen op het Rubensplein en naaste omgeving ophouden. Al die bromfietsen bleken opgevoerd te zijn, zodat proces-verbaal zal worden opgemaakt. Nadrukkelijk wordt erop gewezen dat bij soortgelijke overtredingen binnen een bepaald tijds bestek tot inbeslagneming van de totale bromfietsen zal worden overgegaan. In het weekeinde werd voor de derde maal in korte tijd een ademanalyse van een inwoner van Dirksland afgenomen, waarbij bleek dat hij het viervoudige aan alkoholica had genutdgd van wat wettelijk nog is toegestaan. Proces-ver baal zal worden opgemaakt. Een groepje jongens, die in de nacht van zaterdag op zondag, zeer luidruchtig over de Dijk trok, vermoedelijk oorzaak: DRANK hebben een etalageruit van een juist geopende sportzaak vernield. Toen de politie verscheen, hadden de daders zich al hardlopend uit de voeten gemaakt. Eventuele getuigen die een sig nalement van een of meer daders weten, worden verzocht kontakt op te nemen met de politie te Middelhamis. GOEDEREEDE D.V. woensdagavond 7.45 uur zal in „de Ark" een zendingsavond worden gehou den. Spreker is de heer Eikelenboom over „Kerk en Zending in Indonesië". Er is een boekentafel aanwezig. Allen hartelijk welkom. Nu is het herfst vertelt de lijsterbes. Je ziet ze staan in tuinen, langs de wegen. Haar trossen vlammen op bij zon en ook bij regen Als blad na blad valt van de boom dan straalt de lysterbes. Nog bloeien najaarsbloemen overal in de plantsoenen God gaf ons kleine land een zomer vol van zon en licht. De zomer ging voorbij, Hij regelt de seizoenen 't Wordt donker om ons heen, gordijnen gaan weer dicht. Maar nooit gaan Gods gordijnen dicht. Zijn zon blijft altijd stralen voor allen die van Christus zijn, Zijn Zoon bracht ons het licht Bij Hem is volop levenslicht te halen voor ieder die het oog op Zijn ontferming richt. Zij gaan getroost hun levensweg als zonnelicht gaat doven Zijn liefdelicht vlamt heen door elke donkerheid. Het straalt hen toe van Hem die waakt en wacht hierboven totdat ze bij Hem zijn in 'd eeuw'ge heerlijkheid. LANERTA Zaterdag 7 oktober a.s. 20.00 uur zullen de bingoballetjes weer aan het rollen gaan en uw prijs bepalen. Wijkvereni- ging „De Zwaluw" organiseert een na jaarsbingo. We spelen deze avond 6 bingoronde's waar u weer prachtige prij zen mee kunt winnen. Ook houden wij deze avond twee verlo tingen en één superverloting. Wij hopen weer op uw komst en dat het voor u een prijsrijke avond wordt. Datum: 7 oktober a.s.; aanvang: 20.00 uur; zaal open: vanaf 19.30 uur; toegang: gratis. Het bingoteam Zaterdag 16 september j.l. werd de 2e witviswedstrijd van het nieuwe seizoen gehouden. Ondanks het zeer slechte weer was er toch nog een goede opkomst van vissers die een dobbertje uit wilden gooien. Gevist werd er in de Vliegers, nabij Middelharnis. Eje uitslag: 1. T. vd. Poel745 cm. 2. J. Volwerk444 cm. 3. W. van Welie342 cm. 4. P. van Heest249 cm. 5. A van Dijk151 cm. Zaterdag 30 september a.s. wordt er weer een witviswedstrijd gehouden en wel in de haven van Middelhamis. Inschrijven kan men van 7.30 - 8.00 uur bij café Zaaijer te Middelharnis. Gevist wordt er van 9.00 - 12.00 uur. Een ieder die lid is van de H.V. Kram mer is welkom. Voor meer informatie kunt u bellen naar C. van Poortvliet 01857-1009. Welke zanglustige jongeren van Goeree- Overflakkee en Schouwen-Duiveland willen meewerken aan en meezingen in een nieuw jongerenkoor? Het koor zal interkerkelijk van opzet zijn en het repertoire zal gericht zijn op met name psalmen, gezangen en goede kerkmuziek. Iedereen die zich door deze formule voelt aangesproken en niet jonger is dan 16 jaar wordt hierbij hartelijk uitgeno digd alvast eens kontakt op te nemen met een van de volgende twee personen, die verdere inlichtingen kunnen geven: - Cor Donselaar, tel. 0II14-2379 - Diny Looy, tel. 01875-1889. Met het oog op de totstandkoming van het koor is inmiddels kontakt opgeno men met iemand die op Flakkee als musicus goed bekend is. Het is de bedoeling de repetities te hou den op een nog nader te bepalen plaats in Middelhamis-Sommelsdijk, mede vanwege de centrale ligging. D.V. dinsdag 26 september a.s. zal in „Rehoboth", het verenigingsgebouw van de Ger. Gemeente te Dirksland, een bijeenkomst gehouden worden voor degenen die werkzaam zijn in een ver zorgend beroep. De heer J. van Belzen, medewerker van „de Vluchtheuvel" zal spreken over het thema „Geloofsbeleving en depressiviteit". Aanvang 19.30 uur. Belangstellenden zijn hartelijk welkom! Rechts de panden die op de nominatie staan om terwille van de doorbraak te moeten verdwijnen In de suggestie die nu door stedebouwkundige Serry Kruidenier is ontwikkeld spe len Langeweg en Oost Krakeelstraat een belangrijke rol. Via deze straten zal het bestemmingsverkeer Westplaat naar de Sommelsdijkse Kaai worden geleid om daar, via een oversteek, op de Havendijk terecht te komen, vanwaar een verbin dingsweg naar het meer oostelijk gelegen nieuwe woongebied wordt gedacht. De gemeente Middelhamis stelt zich voor dat nieuwe woongebied vanaf 1992 te gaan ontwikkelen tot een nieuw dorpsdeel met 450 a 500 woningen. Een tijdige ontsluiting is derhalve noodzaak. In de jongste visie daarop zullen een aantal panden moeten verdwijnen, met name café Wielaard en café 't Haasje aan de Oostdijk en het pand van voorheen Visser Meubelen, dat nog zeer recent van eigenaar veranderde door de aankoop ervan door verfhandel Seb van Dongen. Op die plaats zal een kleiner bouwwerk kunnen wor den herbouwd. Het plan voorziet vooralsnog niet in demping van de havenkom, waarom gedacht wordt aan de aanleg van twee landhoofden die met een brug ver bonden worden. Het vervolg van de weg richting Westplaat zal via de „peekoaie" en het eerste gedeelte van de Havendijk lopen. Het ontwerp van dhr. Kruidenier voor ziet vervolgens in de bouw van woningen/appartementen in resp. 3 en 5 woonlagen vlak aan de haven, maar dat lijkt niet de grootste prioriteit. Wél is dat het geval met de nodige verbreding van de Oostkrakeelstraat in welk verband ook amovering van de woningen aan de zuidkant daarvan wordt gedacht. Café Wielaard (l) zal ook plaats moeten maken: later waarschijnlijk ook de woningen rechts om het verkeer op de Oostkrakeelstraat meer ruimte te geven. Als je in de loop van de week een verslag probeert te schrijven over de verspeelde ronde, dan valt het niet mee om zo'n ronde te kwalificeren. De een noemde het een spectaculaire ronde, de ander een foutenfestival. Is het schaken eigen lijk niet te moeilijk voor ons?? Genoeg gefilosofeerd; een verslag van de verspeelde 2e ronde. Botma was al snel klaar; Smit haalde in het Siciliaans twee varianten door el kaar en dreigde een toren te verliezen en dat binnen 10 minuten!! Smit heeft nu beloofd minder snel te spelen. Ik ben benieuwd of hij die belofte gestand kan houden. Tanis koos een zéér interessante bestrij- dingswijze tegen Hameetemans Steinitz variant van het Spaans. Zwart kwam onder grote druk en iedereen gaf geen cent voor de zwarte veste. Maar ziedaar het wonder dat geschiedde; Tanis bood remise aan kort na de Ie tijdcontrole. Hameeteman hoefde niet lang na te denken. Zijn broer. Dimmen, deed het zeer goed tegen van Oostenbrugge. Een rustige Pirc waarin wit een voordeeltje had. Zwart probeerde van alles om de witte stelling uit haar voegen te lichten, ten koste van de eigen stelling. Maar ook hier een vroegtijdig einde door een wit rémise-aanbod. Zwart had geen keuze, want zijn stelling oogde op zijn minst onprettig. Zonneveld ontsnapte wederom aan een nederlaag. Roon had het Siciliaans voorbereid, i.p.v. zijn vertrouwde Pirc- verdediging. Zonneveld, duidelijk ver rast, speelde het middenspel te opper vlakkig en kwam in licht nadeel. In een poging de boel te forceren, tastte wit ver schrikkelijk mis. Zwart veroverde de kwaliteit en een pion, waar tegenover wit wat vage compensatie kon stellen. Maar zie, Roon begon op wits tijdnood te spe len i.p.v. rustig uitspelen. En daarin gin het mis voor zwart: een verkeerde afruil kostte zwart een stuk. Gelukkig voor zwart verkeerde wit in een verschrikke lijke tijdnood (12 zetten in 2 minuten) zodat wit zwarts rémise-aanbod wel haast moest accepteren. Een duidelijk opgeluchte Zonneveld, en een zeer onte vreden en mopperende-Roon. Van Gurp, de voetballende schaker, blijft vriend en vijand verbazen. Nu bond hij Breeuwer aan zijn zegekar. Via verwisseling van zetten kwam een Da me-gambiet op het bord waarin zwart handig gebruik maakte van enkele witte steekjes. De witte stelling kwam te zwaar onder druk te staan (loper-dame batterij op g2) en met enkele krachtzetten wist zwart wit tot overgave te dwingen. Van Rossum gaat ten onder tegen Bolle- man. In de afgebroken stand staat zwart een vol stuk voor, wat normaal gespro ken genoeg is voor de winst. Koese staat technisch en positioneel totaal gewonnen tegen Tanis, terwijl van Rhee geen moeite had met de oudere Tanis; een snelle torenwinst kwam zwart niet meer te boven. De afgebroken partij uit de eerste ronde tussen van Ast en Leydens eindigde inderdaad in een overwinning voor de witspeler, maar niet nadat deze enige angstige momenten had overleefd. Uitslagen 2e ronde d.d. 19 september D. Botma - H. Smitl -O K. Tanis - K HameetemanVi - Vi D. Hameeteman - H. van OostenbmggeVi - Vi G.J. Zonneveld - A. RoonVi-'^A W. Breeuwer - J. van GurpO - 1 W. van Rossum - A Bollemanafg. L. Koese - P. Tanisafg. P. van Rhee - H. Tanis1-0 Uitslag afgebroken partij: F. van Ast - R. Leydens1 -O Uw schakende verslaggever G.J. Zonneveld

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 2