Raad Dirksland behandelt verzoek stichting Reform, school De van Nieuwalen hielden een fijne reünie in Ooitgensplaat Geslaagd voor doctoraal examen MODESHOW Politieberichten ....Mark Suurd LSS Standpuntwijziging ZWN steunt Europa kinderhulp Extra kerkdiensten Ger. Gemeenten Achter het stuur van Formule 1-bolide in Middelharnis Oostflakkee Afscheid „opstapper" A. Keyzer van Wezel Elektra B.V. Toestand automobilist na ongelul( zorgwekicend 10% KORTING 62e Jaargang DINSDAG 26 SEPTEMBER 1989 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 FAX 01870 - 5736 3392 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 11.50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelharnis Rek.no. 3420.01.108 De Vereniging voor Christelijk Basis onderwijs op Reformatorische Grond slag te Dirksland heeft het gemeente bestuur van Dirksland gevraagd een te stichten Reformatorische basisschool op te nemen op het plan van nieuwe scholen 1990/1993. De aanvrage zal in de a.s. donderdagavond te houden raadsvergadering worden behandeld. Een gemeentebestuur dient een aan vrage als deze te honoreren wanneer de aanvrager aannemelijk maakt dat de nieuwe school door tenminste 80 leer lingen zal worden bezocht. Volgens de door de Ver. overlegde prognose, afge leid van gedane ouderverklaringen, zal de Reformatorische school door 89 leer lingen worden bezocht. Ook voldoet de aanvrage aan de norm dat de school onmiddellijk n£i de voorgestelde datum van ingang van bekostiging door 30 leer lingen jonger dan 7 jaar zal worden bezocht; in het Dirkslandse geval zullen het er 45 zijn. Aangenomen wordt dat de school - volgens de huidige prognose 4 groepen zal tellen, in 1992 uit te breiden tot 5. In het door het College gevoerde beraad heeft weth. Grootenboer er zijn diepe teleurstelling over uitgesproken dat aan 90 jaar van vruchtbare samenwerking op onderwijsgebied een einde zal ko men. Echter blijft hem geen andere mogelijkheid dan het verzoek te steu nen. De Collegevoorz. burg. Oversier neemt een afwijkend standpunt in. Hij is van oordeel dat, nu het onderwijs - en vooral de kleine scholen - onder zware druk staat de grootste zorgvuldigheid dient te worden betracht bij de beslissing op nieuwe aanvragen die het aantal kleine scholen zullen doen toenemen. Burg. Oversier meent in art. 57 van de Wet op het Basisonderwijs een handvat te heb ben het verzoek af te wijzen. Dat artikel zegt dat plaatsing op het plan van scho len slechts kan worden gehonoreerd indien er sprake is van een school van een andere richting dan de bestaande bijzon dere school: Volgens de statuten van beide schoolver enigingen - de Reformatorische en de Ver. tot Stichting en Instandhouding van scholen met de Bijbel - gelden voor beiden Gods Woord en de Drie Formu lieren van Enigheid als grondslag, zo stelt dhr. Oversier vast. Weliswaar er kent de nieuwe schoolver. deze overeen komst, maar ervaart in de praktijk een andere benadering. Dhr. Oversier acht dat echter een verantwoordelijkheid van de besturen. HERKINGEN Ophalen oud papier Morgen (woensdag)avond wordt weer oud papier opgehaald voor de Pr. Joh. Frisoschool. Begonnen wordt om half 6 bij de school. Goed gebundeld en tijdig gereed zetten s.v.p. STELLENDAM Tijdens de inspec- tietocht van het bestuur van de Konink lijke Zuid-Hollandse Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen zal op zaterdag 30 september a.s. afscheid wor den genomen van matroos-opstapper A. L. Keyzer van de „De Zeemanspot". Door schipper L. Koese en zijn beman ning wordt het vertrek van de heer Key zer betreurd. Opstapper Aart Keyzer was voor de Zuid-Hollandsche Reddingmaatschap pij een zeer waardevolle kracht vooral door zijn grote kennis op het gebied van EHBO die hij, vanwege zijn achter grond als brandweerman, in huis had. De heer Keyzer is in 1981 in dienst geko men van de reddingsmaatschappij en heeft na bijna 9 jaar als opstapper te hebben meegevaren, 135 reddingtoch- ten op zijn naam staan. Hierbij werden ongeveer 250 mensen behouden aan wal gebracht. Alhoewel zijn naam niet ver bonden is aan grote, spectaculaire red dingen, kan hij toch terugkijken op een imposante reeks reddingen. Het is - aldus de Collegevoorz. in de toe lichting op het (meerderheids)voorstel - duidelijk geworden dat de nieuwe On- derwijsvereniging in de dagelijks school praktijk de opvattingen gemanifesteerd wil zien die leven in de Gereformeerde Gemeente. Omdat de meerderheid van het bestuur van de huidige school met de Bijbel bestaat uit leden van de Geref Gemeente kunnen - zo meent de voorz. - ook op deze huidige school regels wor den gesteld die voldoen aan de binnen de Gereformeerde Gemeente levende opvattingen. Kritisch laat de voorz. burg. Oversier zich uit over het door de nieuwe School ver. aangegane lidmaatschap van de Ver. voor Gereformeerd Schoolonder- wijs VGS. Het bestuur van de huidige school was met de VGS over een aan te gaan lidmaatschap in bespreking, maar nu de nieuwe schoolver. inmiddels als lid is toegelaten betekent dat dat de VGS de bestaande school niet meer als lid mag accepteren omdat die binnen een straal van 3 km. is gelegen. „Ter beoordeling van de vraag of er van een school van een andere richting sprake is wordt - aldus de Collegevoorz. - veelal het lidmaatschap van de VGS als crite rium genomen. Nu de bestaande school voornemens was aansluiting bij de VGS te overwegen meent de voorz. dat dat crite rium niet meer mag gelden en dat daarom tot inhoudelijke beoordeling dient te wor den overgegaan". Een en ander analyserend meent de Collegevoorz. dat de gewenste nieuwe school niet als school van een andere richting kan worden aangemerkt. Als gevolg van die conclusie kunnen - aldus de voorz. - aangemelde leerlingen die op een afstand van minder dan 3 km van de huidige school wonen niet worden meegeteld zodat de overlegde prognose niet in stand kan blijven en aan het getalscriterium voor de stichting van een nieuwe school niet wordt voldaan, waar om de Collegevoorz. vindt dat de vraag om plaatsing op het plan voor scholen dient te worden afgewezen. De meerderheid van het College meent evenwel dat de aanvrage de wettelijke toelatingscriteria doorstaat. Van hen dan ook - in de vergadering van a.s. don derdagavond het meerderheidsvoorstel op de gedane aanvrage positief te be slissen. Kort voor het ter perse gaan van dit nummer bereikte ons het bericht dat weth. Grootenboer - en met hem zal dat gelden voor de hele CDA fraktie - zich heeft gesteld achter de argu mentatie van de voorzitter zodat het daaruit te vormen meerderheids voorstel de raad voor zal stellen op de aanvrage afwijzend te beschik ken. Waarschijnlijk zal het alleen nog de SGP fraktie zijn die het verzoek zal willen honoreren. Stichting Europa Kinderhulp, de vrij willigersorganisatie die jaarlijks voor ca. 3500 kansarme en minderbedeelde kin deren, afkomstig uit een zestal Europese landen een vakantie bezorgt bij gastge zinnen in ons land, gaat zich ook inspannen voor de in de opvangcentra voor vluchtelingen verblijvende kinde ren. Het opvangcentrum in Goes zal als eerste projekt worden geholpen. In het opvangcentrum in Goes, gehuis vest in het oude Bergzichtziekenhuis aan de Reigerstraat, verblijven op dit moment ca. 300 vluchtelingen van uit eenlopende nationaliteit, waaronder ca. 40 kinderen. In principe is de verblijfs duur niet langer dan 9 weken. In die periode neemt het Ministerie van Justi tie de asielaanvraag in behandeling. Tij dens de verblijfsperiode mogen de kin deren niet naar school. En omdat men er van is uitgegaan dat er slechts weinig kinderen onder de vluchtelingen zou den zitten, is het centrum niet ingericht op de speciale behoeften van kinderen. Dit leidt tot een grenzeloze verveling in Nadat hem zaterdagavond rond 9 uur in de gemeente Dirksland een ernstig auto-ongeluk was overkomen is de 36- jarige Ouddorpse garagehouder Jaap Grinwis in zorgwekkende toestand, met zwaar hersenletsel, en in coma, naar een ziekenhuis in Den Haag ver voerd. Zijn 7-jarig dochtertje Anne- mieke dat bij hem in de auto zat bleef vrijwel ongedeerd. Samen maakten ze een autotochtje over Goeree Over- flakkee toen, op de terugweg naar Ouddorp, het nauwelijks verklaarbare ongeluk gebeurde. Het is waarschijnlijk dat dhr. Grinwis toen hij via de Westdijk vanuit de rich ting Herkingen naar Melissant reed in het donker de vloeiende bocht naar rechts, vanwaaraf de Westdijk zich als de Noorddijk voortzet, niet heeft gezien. Remsporen op de weg wijzen erop dat de Ford Sierra nog krachtig is afgeremd, maar desalniettemin dook de wagen van het dijktalud af en sprong via de muur van een daar gelegen duiker, in de ca. 4 meter dieper gelegen sloot. Gelukkig bevatte die watering weinig water en kwam de wagen op de wielen terecht, nauwelijks zichtbaar voor het verkeer dat nog zou passeren. Alhoewel niemand het ongeluk heeft zien gebeuren mag worden aangeno men dat de verongelukte wagen toch snel werd ontdekt door Dio Hakken- brak uit Herkingen die achterin de auto meereed die vanaf de Schenkeldijk de Westdijk naderde. Samen met vader en zoon Niek en Louw Mijnders uit Mid delharnis had hij - als drijver - aan de eendenjacht deelgenomen. Toen hij meende in de diep gelegen sloot auto lichten te zien werd zekerheidshalve een onderzoek ingesteld waarbij de trieste werkelijkheid aan het licht kwam, de bestuurder zeer ernstig gewond en het dochtertje, in de veiligheidsgordel, vrij wel bewusteloos, maar voor het overige ongedeerd. Zij werd het eerst in veilig heid gesteld. De redding van dhr. Grin wis was moeilijker omdat de deur maar gedeeltelijk open kon; dokter v. d. Doel uit Melissant verleende de eerste hulp. De brandweer van Melissant hielp bij de redding van het slachtoffer. OUDDORP heden (dinsdag)avond 7.30 uur ds. J. de Pater van Krabben- dijke. MIDDELHARNIS heden (dins- dag)avond 7.30 uur d». B. v. d. Hei den, Hardinxveld-Giessendam. OUDE TONGE woensdagavond 7.30 uur ds. J. Beens van Scherpenisse. OOLTGENSPLAAT donderdag avond 7.30 uur ds. F. Harinck van Rotterdam-Zuidwijk. een sfeer waarbij de diverse culturen gemakkelijk met elkaar in botsing ko men. Reden voor Europa Kinderhulp om iets te doen voor deze kinderen. De Stichting, op zoek naar fondsen voor dit projekt, vond een willig oor bij Zuid- West-Nederland en bij de LBO-school in Middelharnis. Dit heeft geleid tot een aktie waarbij de tweede klassers van deze school in de periode van 25 t/m 28 september bushokjes zullen schoonma ken. De opbrengst hiervan komt aan het opvangcentrum in Goes ten goede. Voor Zuid-West-Nederland is de aktie waardevol omdat de reinheid van de abri's over het algemeen toch wat te wensen over laat. De komende jaren wordt een groter beroep gedaan op het openbaar vervoer. Dat betekent dat de kwaliteit van het streekvervoer moet ver beteren. Een onderdeel van die kwaliteit is de abri waarvan iedere reiziger ge bruik maakt. „'t Was eigenlijk een gokje", bekende zaterdagmorgen dhr. J. H. van Nieuwaal uit Zwijndrecht, maar toen al was aan z'n gezicht af te lezen dat het gokje, de organi satie van een familiereünie van de van Nieuwalen in Ooitgensplaat, geslaagd mocht heten. Wie zaterdag dan ook, op het eiland of in de verre regio, een van Nieuwaal wilde spreken zal 'm dan ook niet thuis getroffen hebben. In de benedenzaal van hotel Hobbel of later, in een van de Ooltgensplaatse straten of open bare gebouwen waren ze te vinden, meer dan honderd man sterk. Het was voor de eerste keer dat de broers, de zussen en de aangetrouwden, de neven en nichten en achterneven en nichten zo massaal bij elkaar waren gekomen. „Meestal zie je elkaar alleen maar bij begrafenissen, maar nu is er een heel wat prettiger reden!" zo verheugde zich dhr. van Nieu waal toen hij met kennleijk succes zijn kennis van de genea logie op zijn familieleden probeerde over te brengen. Stam vader Gijsbert Jan Zn. van Nieuwaal was in 1760 de eerste geweest die zich vanuit Geldermalsen in Ooitgensplaat ves tigde. Hij trouwde daar vier keer, het eerst met Krijntje Leest uit Den Bommel, om na meerdere weduwnaarschap pen naar Steenbergen te trekken waar hij andermaal een huwelij k aanging. Er werden door de eeuwen heen van Nieu walen en Nieuwalen (op Voorne en Putten) geboren; o.a. in de Achterhoek zijn nu nog zo'n twintig Nieuwalen te tellen en erwaren en zijn nog enkele van Rouveroy van Nieuwalen en in Geldermalsen woont die op de reünie aanwezige Hendrik van Hendrik van Gijsbert van Jacob van Nieuwaal. De oudste aanwezige was de 84-jarige wed. van Hassent-van Nieuwaal uit Ooitgensplaat. Dhr. van Nieuwaal, de speurder naar de genealogie schatte dat momenteel plm. 130 van Nieuwalen in leven zijn waar van er slechts 17 afwezig waren, o.a. de in Amerika woonach tigen en o.a. ook Engeltje van Nieuwaal, de weduwe van Piet Jordaan die een zoon van de Plaatse veldwachter was. De aanwezigen bleken afstammelingen, zo verklaarde dhr. van Nieuwaal uit het huwelijk van Pieter van Nieuwaal met Engeltje Voorwinden. STELLENDAM Donderdag 21 september j.l. is de 24- jarige Jos Klink uit Stellendam geslaagd voor het doctoraal examen Staatkun dige Economie aan de Erasmus Univer siteit Rotterdam. De titel van zijn scriptie luidde: Vergrij zing en uitgavenontwikkeling van de oude dagsvoorzieningen". In Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland. Drs. Klink werkte bij het schrijven van zijn scriptie nauw samen met de Econo mische Faculteit van de Vrije Universi teit van West Berlijn. OUDE TONGE a.s. vrijdag om 7 uur Zaterdag om half drie Deze dagen op de nieuwe najaar/winterkollektie OOLTGENSPLAAT Woensdag ophalen oud papier Morgen, woensdag 27 september, zal voor de zending van de Geref. Ge meente oud papier worden opgehaald. Omdat het 's avonds vroeg donker is gaat de ploeg reeds om 4 uur van start. Vriendelijk verzoek alles vroegtijdig en indien mogelijk gebundeld gereed te zetten. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. Voor degenen die eens willen ervaren hoe het is om in een Formule 1-bolide te zitten, is een bezoekje aan Boekholt Fas hion, Zandpad 78 in Middelharnis aan te raden. De deur van deze kledingzaak staat vrijdag 6 oktober 's middags en tij dens koopavond open om een wagen uit de stal van het Camel Team Lotus eens van nabij te bewonderen. Tegen een geringe vergoeding kun je er zelfs mee op de foto. De komst van de wagen naar Middel harnis maakt onderdeel uit van het Camel Collection Formule 1 Festival op een groot aantal plaatsen in Neder land. De winkels waarlangs het Festival tot eind oktober door ons land trekt, zijn geheel in de sfeer van de meest tot de ver beelding sprekende tak van de autosport opgetrokken. De etalages zijn aangepast en in de winkel zelf kan de bezoeker afwisselend beelden zien van de wereld van de Formule 1 en de exclusieve Camel Collection die verkrijgbaar is bij Boekholt Fashion. Er zijn ook fraaie prijzen te verdienen in Middelharnis met als klap op de vuur pijl een Camel Adventure outfit ter waarde van 1.000 gulden. Inbraken J.l. dinsdagnacht blijkt er ingebroken te zijn in het kantoor van een overslagbe drijf te Oude Tonge. Via een andere ruimte komende wisten de daders een deur te forceren. In het kantoor werd de administratie door elkaar gegooid. On dermeer werd een bedrag aan geld ontvreemd. Voorts werd er ingebroken bij een tapij- tenhandel te Oude Tonge. Ook hier werd een deur geforceerd. Vermist wordt een ledige kassa. Ingezonden: Redactie, toen we enkele weken geleden in grote collegialiteit en vriendschap afscheid namen van Mark Suurd als rat tenvanger in dienst van het Waterschap, hebben we onze goede vriend nog wat plaagstootjes gegeven. Best aardig op zo'n gezellige bijeenkomst, maar ze kwamen ook in de krant waardoor som migen misschien de indruk hebben gekregen dat Mark Suurd écht zo'n krent was die nooit eens trakteerde. Wilt u, redactie die kwalijke schijn wegne men door verder te vertellen dat onze Mark op de laatste personeelsreis zelfs alle collega's heeft getrakteerd? Dat zal hem zuiveren van de blaam die geheel ongewild op hem werd gelegd. OUDE TONGE Opbrengst koUekte De ten bate van het Prinses Beatrix- fonds gehouden kollekte heeft opge bracht 1.922.95. Allen die medewerk ten om tot dit resultaat te komen, heel hartelijk dank. Aanrijding met gewonde J.l. woensdagmiddag vond er een aanrij ding plaats op de kruising Bommelse- dijk en de S-47 te Achthuizen. Terwijl een bestuurster van een personenauto in de richting van Oude Tonge reed, stak een 13-jarige jongen uit Achthuizen op zijn fiets kort voor haar de rijbaan over. De jongen werd door de auto geschept en bekwam onder andere een zware hersenschudding. Aldaar is men verplicht, als bestuurder van een tweewielig voertuig, om de hoofdrijbaan S-47 over te steken via de onder de weg gelegen tunnel. Diefstallen uit auto's Te Oude Tonge blijkt vrijdagnacht inge broken te zijn in drie personenauto's. In alle gevallen werd de auto-radio-cas setterecorder ontvreemd. Schades van /300,-tot/1400,-. FOTO .FILM - REPORTAGE -VIDEO-COMPUTER C3 C=IC3C3C3t:3C3CZ3C3 Met de hele familie op de foto voor het gemeentehuis dat ter bezichtiging geopend was. Rechts vooraan de initiatiefnemer: de 5e van rechts in die rij, met lichte mantel, de oudste deelneemster mevr. Wed. van Assent-van Nieuwaal.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1