Inleveraktie verboden wapens Mobil Intergem. Samenwerkingsverband Goeree-Overflakkee door Gedeputeerde Günther geïnstalleerd Geen geld.... MODESHOW us I ^u^ MERCEDES Akkerbouwer wil vechten; dat mag toch.... VERWERS auto's Rally Formula Garage Knöps B.V. Ramoco b.v. l Goeree-Overflakkee Citroen-Hesseünk iicmtmiffUMi 29 en 30 sept. a.s. 62e Jaai^an^ No. 5836 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 FAX 01870 - 5736 3392 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelharnis Rek.no. 3420.01.108 Landbouwpraatje: Bijna tegen beter weten in vechten de akkerbouwers in ons land voor hun bestaan. Ze zijn alle sombere verha len, zedenpreken, verwijten en vage beloftes spuugzat. Toegegeven, ze zit ten in een diep dal, maar ze willen omhoog krabbelen. En wie durft hen tegen te houden? De akkerbouwers zitten al enkele jaren in een hoek waar rake klappen vallen. De Europese graanpolitiek draait de duimschroeven aan omdat de graanpro- duktie uit de hand loopt en omdat een aanslag wordt gepleegd op de Europese geldkist. Bovendien heeft het weer de afgelopen jaren niet meegezeten (je zou het na deze fraaie zomer bijna verge ten!) en de prijzen van de zogenaamde vrije akkerbouwprodukten (produkten die niet onder het Europees prijsregiem vallen) lieten het afweten. Alle omstan digheden bij elkaar hebben het akker- bouwleven heel zuur gemaakt. Akker bouwers hebben de laatste driejaar tien duizenden guldens ingeleverd en de zaken op de boerderij lopen nog steeds achteruit. Alsof de ellende niet kompleet is: tal van coryfeeën in ons land bouwen fraaie en quasi-kundige verhalen op waarin de schuld van de akkerbouw- ellende wordt afgeschoven op de Euro pese beleidsmakers, de boerenorgani- saties, de ministers van de landbouw en - soms in erg verhullende taal - op de slapende akkerbouwers zelf Het is een aaneenrijging van betweterigheid, ach- terafpraat en „ik weet het allemaal zo goed". De akkerbouwers zijn dit geleu ter spuugzat en willen wel eens een echt ruggesteuntje dat verder gaat dan poli tieke beloftes en illusies op lange ter mijn. Hèt moet kunnen De akkerbouwers die in maart nog erg boos protesteerden in Den Haag heb ben hun visie op de toekomst nu op papier gezet. Boeren uit alle streken van het land en van alle politieke en reli gieuze gezindten hebben in een sector visie aangegeven dat ze een kansrijke toekomst zien, mits er hier en daar het een en ander gebeurt. Er is intensief geworsteld over de politieke lijn die naar een betere akkerbouwtoekomst leidt. Ondanks de roep om de graanproduktie te reguleren via toewijzingen (in vaktaal contingentering genoemd) kozen de akkerbouwers toch voor een marktge richt beleid. Maar zo'n beleid mag en hoeft niet te ontaarden in een genade loze prijsdaling voor granen. Er zullen dus randvoorwaarden worden gesteld. Van het Europees landbouwbeleid valt voorlopig geen hulp te verwachten, zeg gen de akkerbouwers. De politieke ver houdingen in de twaalf Europese part- nerlanden beloven weinig goeds op korte termijm. Daarom wordt van de Nederlandse overheid een helpende hand gevraagd. En waarom ook niet? Zelfs de meest fervente Europese land genoot (die heilig gelooft in de Europese Gemeenschap) moet erkennen dat tijde lijke problemen ook in nationaal ver band kunnen en mogen worden op gelost. Vandaar de roep om investerings steun, om tijdelijke inkomenshulp (al thans voor akkerbouwbedrijven met perspectief), om een betere inrichting van het landelijk gebied (landinrich ting). Het blijft in de sectorvisie van de akkerbouwers overigens niet alleen bij een wensenlijst voor de overheid. Er zijn ook stappen aangegeven voor de be- drijfsgenoten zelf Daarbij ligt de na druk op kwaliteitsverbetering, meer toegevoegde waarde geven aan de pro dukten (via sortering, bewerking, ver pakking, enz.) en vooral een betere en aan nieuwe omstandigheden aange paste afzetstructuur. Het is duidelijk dat de signalen vanuit de markt beter en sneller worden doorgegeven aan de boer. Daarmee doet de boer zijn voor deel en kan hij het produktieproces én de produkten aanpassen aan verande rende marktomstandigheden. Kost de reddingsoperatie veel geld? Wel nee, zeggen de akkerbouwers, een tijde lijke financiële injectie zal binnen af zienbare tijd worden terugverdiend; de cost gaat immers voor de baet! De opera tie vraagt veel meer geloof goede wil en energie. Dit heel wat anders dan de betweterige kretologie die nu wordt uitgestrooid over de ruim vijftiendui zend akkerbouwers in ons land. De akkerbouwers hebben wel degelijk goe de kansen. De samenleving - lees over heid en bedrijfsleven - zal hen wel die kansen moeten bieden. Een positieve daad en ruggesteun is echter wat anders dan de kommer-en-kwelverhalen en de „als ik het moest doen"-preken. Wie durft de akekrbouw af te schrijven? Het is een moorddadige poging die akker bouwers niet verdienen. B. Schouwing Op 1 september 1989 is in werking getreden de wet wapens en munitie. Naar aanleiding van de nieuwe wetge ving werd door het ministerie van jus titie besloten, gedurende de maand september een inleveraktie te houden. Om te voorkomen dat men zich met het verkeerde wapen voor de ver keerde aktie meldt (met als mogelijk gevolg strafvervolging) werd besloten tot het gelijktijdig instellen van een zogenaamd Generaal Pardon. Inleveraktie Het gaat om de hieronder genoemde wapens, waarvan het voorhanden heb ben eerst door de inwerking treding van de wet wapens en munitie verboden wordt. Tevens worden een aantal wa pens genoemd die in het verleden ook tot de verboden wapens gerekend kon den worden, maar waarvan op grond van verschillende niet gelijkluidende rechterlijke uitspraken onduidelijkheid bestond. Een eventuele financiële tege moetkoming staat achter het desbetref fende voorwerp. De inleveraktie heeft ook op Goeree- Overfiakkee het nodige resultaat. De afgelopen weken werden in Middelhar nis twee geweren, 5 wissellopen, 8 revol vers/pistolen, 1 machinepistool, 1 sein- pistool en munitie, alsmede een groot aantal vlindermessen, werpsterren, boks beugels, wurgstokjes en stiletto's. In Oude Tonge werden een behoorlijk aan tal sabels, vlindermessen, valmessen en bajonetten ingeleverd. In Ouddorp wer den diverse stiletto's, een vuurwapen, een kris en een sabel ingeleverd. De inleveraktie loopt tot 1 oktober a.s. Bij deze aktie kunt u inleveren: - vlindermessen, waarvan het lemmet langer dan 9cmis, dan wel tussen de 7 en 9 cm lang met een breedte van het lemmet van minder dan 14 mm; ƒ7,50. - vilmessen; 5,00. - stroomstootwapens; 25,00. - opvouwbare messen met een totale lengte van meer dan 28 cm; 7,50. - werpmessen; 7,50. - werpsterren: fabrieksmatig; 2.00. niet fabrieksmafig; 0,25. - vuurwapens die onder de werking van de vuurwapenwet bevoegd voorhan den werden gehouden; 75,00. Met deze wapens worden bedoeld de wapens in het bezit bij Bijzondere- of jachtaktehouders. Generaal Pardon Aktie In het kader van deze aktie kunnen ook (vuur)wapens worden ingeleverd die ook onder de Vuurwapenwet illegaal voorhanden werden gehouden. Er wordt hiervoor geen financiële vergoeding ver strekt. Door deze aktie wordt voorko men dat strafvervolging plaats vindt door de inlevering van een illegaal (vuur)wapen. Om welke wapens gaat het: - vuurwapens of onderdelen van vuur wapens, waarvoor geen machtiging werd verleend; - munitie of onderdelen van munitie, uitgezonderd gebruikte lege hulzen, waarvoor geen machtiging werd ver leend; - gas/alarmpistolen en revolvers, met uitzondering van die welke geen loop of een kennelijk verkorte geheel ge vulde loop hebben en die zodanig zijn ingericht dat zij alleen knalpatronen van een kaliber van 6 mm kunnen bevatten en waarbij de ligplaats van de patronen en de gasuiüaat lood recht op de loop of de lengterichting van het voorwerp staat. - speelgoedwapens die zeer op echte vuurwapens lijken; - spuitbusjes met traangas of andere weerloosmakende stoffen; - stiletto's en valmessen met een lem met langer dan 9 cm, of een lemmet Het unieke Acoustimass systeem van Bose nu binnen ieders bereik Door een spektakulaire inruilaktie Taxaties Agrarische bemiddeiing Beleggingen Voor ondertioud van uw Autobedrijf A. J. van Rumpt RENAULT-dealer voor Verkoop Service 01871 Verkoop na 17.00 uur: X C. Breen, 01878 - 2496 1662 tussen 7 en 9 cm en een breedte min der dan 14 mm; - boksbeugels en ploertendoders; - geheime handwapens (wapens die er anders uitzien dan een wapen); - wurtstokjes; - zware katapulten. Er zijn nog vele wapens niet genoemd. Hiervoor zijn in veel gevallen speciale maatregelen getroffen. Te denken valt aan; krissen, dolken, bajonetten, zwaar den, degens en sabels. Voor deze met name genoemde wapens is een vrijstel ling verleend. Deze vrijstelling geldt in het algemeen voor de woning. Het dra gen van deze wapens is derhalve nog steeds NIET toegestaan. Voor vragen kunt u altijd terecht bij tiet politiebureau te Middelharnis, 01870- 2444; te Ouddorp, 01878-1244 ofte Oude Tonge, 01874-1244. Wie niet beter wist zou j.l. dinsdagavond, in het gezel schap dat in kennelijke pais en vree aan Middelharnis' raadstafel zat, de gemeenteraad van één nieuwge vormde Gemeente hebben kunnen veronderstellen, maar die schijn bedroog, 't Was, na die van 1 januari 1966, niet een nadere gemeentelijke herindeling, maar 't was de van 1 januari 1985 daterende Wet op de Gemeenschappelijke regelingen die 19 vertegen woordigers van de vier eilandelijke gemeenten aan één bestuurstafel samenbracht teneinde, zo staat het in het reglement: „vanuit de gedachte van verlengd lokaal bestuur te streven naar een evenwichtige ontwikkeling van het gebied van de deelnemende gemeenten". De officiële installatie van het „intergemeentelijk samenwer kingsverband" was een plechtigheid waarvoor Gedepu teerde mevr. drs. I. Günther, belast met de bevordering van de intergemeentelijke samenwerking, enerzijds graag-, en anderzijds „met het schaamrood op de kaken" naar Middel harnis was gekomen. Graag omdat de start van het samen werkingsverband geheel beantwoordt aan de door haar nagestreefde doelstelling, maar met het schaamrood omdat zij enkele jaren geleden, toen een Provinciale herindeling aan de orde leek, Goeree Overflakkee aan de Provincie Zee land toedacht. Het deed haar goed te bemerken dat dat inmiddels op het Flakkeese vergeven en vergeten blijkt zodat ze „sans rancune" kan genieten van de geweldige ruimte waarmee het eiland zich presenteert; „een genoegen voor wie het vanuit Den Haag bezoekt" aldus de Gedeputeerde die besloot met de wens dat de hartelijke en open wijze van kon- takt tussen GS en de gemeenten bestendigd zal blijven. Het samenwerkingsverband werd alle succes toegewenst..! Bestuursbenoeming De eerste vergadering werd geleid door burg. van Velzen van Goedereede, maar dat zou van korte duur zijn omdat direct na de door mevr. Günther gepleegde installatie de benoe ming van het dagelijks bestuur en de voorzittersbenoeming plaats zou vinden. Daartoe voorgedragen door hun mede vertegenwoordigers uit eigen gemeente werden in het dage lijks bestuur benoemd; voor Middelharnis weth. J. H. Koppe laar (SGP), voor Goedereede weth. J. Klepper (SGP), voor Dirksland weth. J. H. Kalle (SGP) en voor Oostflakkee, aan gekondigd als „de rooie noot" in dat gezelschap weth. G. W. J. Poortvliet (PvdA). Voorzittersbenoeming Met 16 stemmen werd Middelharnis' burgemeester mevr. Sleurink-Rabbinge tot voorzitter benoemd, zoals weth. Kop pelaar dat - namens de Middelhamisse delegatie gevraagd had te doen, „gezien het feit dat Middelharnis de grootste van de deelnemende gemeenten is". Die argumentatie bleek overigens niet door ieder te worden gedeeld, al werd het ver zoek van dhr. Koppelaar wél gehonoreerd, temeer omdat al volgend jaar mei, wanneer de nieuwbenoemde gemeentera den aantreden, een nieuwe bestuurs- en voorzittersverkie zing zal plaatsvinden. Dhr. C. L. M. de Wit maakte duidelijk dat de vertegenwoor- digers van Oostflakkee zich distanciëren van een Middel hamisse claim op de voorzittersplaats; ook burg. Oversier van Dirksland maakte duidelijk de Middelhamisse argu mentatie een ondeugdelijke te vinden, al maakte hij-, zowel als dhr. de Wit duidelijk niets tegen burg. Sleurink als per soon te hebben. De beste voornemens Tot de voorzitterstaak geroepen wist mevr. Sleurink bij het functioneren de steun en hulp van het algemeen- en het dagelijks bestuur „bitter hard" nodig te zullen hebben. In het halve jaar dat voor de verkiezingen te wachten staat hoopt zij met aller inbreng „de kar op de rails" te kunnen zetten wat er toe moet leiden Goeree Overflakkee in het landen daarbui ten die plaats te geven die haar toekomt. 3xSGP.... In de Rondvraag werd van de zijde van het CDA, bij monde van weth. Visser, gewezen op de politieke samenstelling, 3x SGP, binnen het dagelijks bestuur. Hij meende dat ieder zal kunnen begrijpen dat liet CDA daar wat moeite mee heeft, niet zodanig dat nu, voor het halve jaar waarin de huidige samenstelling functioneert, „dwarsgezeten" zou worden, maar wél maakte dhr. Visser duidelijk dat e.e.a. straks bij de nieuwe verkiezing opnieuw besproken dient te worden. Vooraleer het strijdtoneel werkelijk betreden zal worden werd, in de foyer van het gemeentehuis een dronk uitge bracht op het welslagen van het Samenwerkingsverband, het kleinste van het land, dat in de optiek van Binnenlandse Zaken eigenlijk niet had kunnen bestaan, maar dat dankzij GS tóch tot stand kwam. Ware dat niet het geval geweest dan zou Goeree Overflakkee met één van de omliggende eilan den een Samenwerkingsverband moeten zijn aangegaan. Dirksland, 01877 - 1357 AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER Voorlopig is er geen geld voor de aanleg van milieuvriendelijke oeververdedigin gen in het Grevelingenmeer, Markie- zaadsmeer. Haringvliet en Hollands Diep en Volkerak meer. Lage walletjes van grind zijn nodig om de afkalving van de oevers tegen te gaan, maar minister Smit-Kroes heeft op haar begroting daarvoor geen geld uitgetrok ken. Misschien kan in samenwerking met het Ministerie van Landbouw iets worden gedaan, voorlopig is er bij Waterstaat geen geld. Viswedstrijd voor de jeugd OUDETONGE Goeree-Overflakkee I ^i'.^^-iii.^-'^l Weg met -i'''": '"■■■'^^~".l diejoekels, stap nu -^ .jj.,, overop het Acouslimass' Beller sou rxl Ihrough msaa red Bijbehorende Acoustimass module niet afgebeeld Kleiner dan 'n pak melk.... En dat is echt alles wat je ziet. 3244 BD Nieuwe Tonge Tel. 01875-2235 Het betrouwbare adres voor uw 2e bands auto! van woningen, boerderijen, landerijen em. J.A. Mijs Tel. 01877-1309 N.A. van Kempen Tel. 01877-2614 Middelharnis Telefoon 01870-2222 Molendijk 85, Stad a.h. Haringvliet Tel. 01871-1553 ^^♦♦♦♦•.♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦JH De eerste zitting van het bestuur van het Samenwerkingsverband De tot voorz. benoemde mevr. Sleurink wordt door burg. van Velzen haar plaats gewezen, naast mevr. Günther. Peugeot Talbot dealer Kastanielaan 41-43 Middelharnis - tel. 01870-3094 Op zaterdag 23 sept. is er voor de jeugd t/m 16 jaar een viswedstrijd, in de singel bij de Samari taan (S'dijk). Deelname: gratis, het duurt van 14-16 uur. Er zijn leuke prijzen te winnen, beschikbaar gesteld door: Dierenspec.zaak, Breeman, te M'harnis. Organisatie: .,de Zwa luw". Tot morgen. FOTO - FILM - REPORTAGE - VIDEO - COMPUTER CU C3 CD C3 C^ r-? C3 J - Oudao'B- Teleloon OfSTB-1612 en 2120 - Hage.-DOm :72 - Telefoon O'^W-ZiOO irakeeisliaai 3 - Soinmeisai,k - Teieloon O TS?o Geopend: donderdag v.a. 10 uur, vrijdag tot 8 uur. Zaterdag tot 4 uur.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1