Geen directe oplossing vrachtverkeer Den Bommel Politieberichten Raad Oostflakkee: Open dag vaarschool Korfbalvereniging KORVO Gezondheidsenquête op de Zuidhollandse Eilanden Uitslag P.V. „de Luchtbode" Bladz. 2 „EILANDEN NIEUWS" DINSDAG 19 SEPTEMBER 1989 Een grote schare afstammelingen van Adryan Arentsz. Haymeeteman vulde zaterdag 9 september het verenigingsgebouw „de Dorpstienden" te Ouddorp. Ongeveer 360 personen waren op deze grootse familiedag aanwezig. Bijna alle in Ouddorp woonachtige naamdragers, ca. 120, waren present. Bijna alle plaatsen op het eiland waren vertegenwoordigd. Een opsomming van de woon plaatsen buiten het eiland zou een lange waslijst vormen, maar toch wil ik er enkele noemen: Hellevoetsluis, Hoogvliet, Rotterdam, Delft, Voorschoten, 's- Gravenhage, Rijssenhout, Haarlem, Amsterdam, Vleuten, Geldrop, Best, Breda, Oudenbosch, Bergen op Zoom, Steenbergen en Zierikzee. Speciaal voor deze gele genheid waren 3 dames uit de Verenigde Staten van Amerika overgevlogen, waar ze alle drie in Californië woonachtig zijn. Twee van hen, zussen, zijn in Haarlem geboren, terwijl de derde, een dochter van de bekende taxi-ondernemer A. Hamee teman uit Oude Tonge, in Californië (Long Beach) een Montessorischool heeft opgericht. Tot de oudste bezoekers behoorden Han Hameeteman (92), Krijn Hameeteman (91) en de jongste Hameeteman die aanwezig was, Carl genaamd, was IVi jaar. Groot was de belangstelling voor de gepresenteerde stambomen. Metershoge en brede vellen waren aan de wanden van „de Dorpstienden" bevestigd om een ieder een overzicht te geven van het al of niet vruchtbare familieleven in de loop der eeu wen, ledere bezoeker kon zichzelf erop terugvinden, wat dan ook talloze malen gefotografeerd werd. Sommigen namen na afloop kopieën van enkele meters lengte mee om het thuis nog wat beter te bestuderen. Voor de duidelijkheid waren er 5 hoofdstukken in aangebracht, ieder met z'n eigen kleur. Deze kleur kregen de vertegenwoordigers van zo'n tak al opgespeld bij hun binnenkomst. Het vinden van familieleden werd daardoor wat vergemakke lijkt. Gewapend met het programmaboekje, mogelijk gemaakt door hen die een zaak hebben, traden al om 12.30 uur de eerste bezoekers binnen: de Haarlemse familie Hameeteman-Eudert. „Nog nimmer in Zeeland geweest". „In Zeeland? U bent hier echt in Zuid-Holland". „Heel leuk om het gebied te bezoeken waar onze voor ouders vandaan kwamen". Al heel snel begon het een stroom van mensen te wor den, zodat Nellie Hameeteman en haar helpsters het druk kregen. „U bent Guillaume uit Den Haag?" „Dat is Aren Hamete uit Ridderkerk? Mevr. Mijnders-Hameeteman, u komt toch uit Nagele? Wat leuk dat jij er ook bent Bart, dan is de tak Hameete ook vertegenwoordigd". Zo passeren ze: Martinus Gerardus uit Oud-Gastel, Godefriedus Petrus uit Lijnden, Anthonius Johannes uit Berg en Terblijt, Ans en Margo uit Delft, Jan-Gerard uit Vlaardingen, Huibrecht uit Stel- lendam. Jan Laurens uit Oude Tonge, Piet Hameete uit Rhoon, Mattheus, Anto- nius, Maria uit Bergen op Zoom, Klaas, Hans, Rosie, Minekee, Kees, Jan, Klara en Dirk uit Ouddorp, een lange, lange reeks. De bijeenkomst werd geopend door dhr. C. J. Hameeteman, die een historisch overzicht gaf van de verschillende takken. In de rubriek Pijpershoekse Verzame lingen zal dat een volgende keer wel aan de orde komen. Mevr. Hoek-Hameeteman wist de aandacht te boeien door het lezen van een sap pig verhaal over het slachten van een varken. Zo iets komt natuurlijk alleen tot z'n recht als het in dialect wordt gedaan en zo gebeurde het ook. Het was al vast een goede voorbereiding op het geschenk dat iedereen als herinne ring aan deze dag kreeg aangeboden, nl. het boekje „De lui van Oudenhil". Dank zij de welwillende medewerking van Boekhandel C. van Koppen kon dit gereali seerd worden. Wie kondigde de programma-onderdelen aan? Natuurlijk diegene die aan spraak- water geen gebrek had en dat was in dit geval Nellie. De kinderen volgden na de openings-toespraak een eigen programma met video, een „historisch" verhaal over een verre voorvader, een wandeling over het dorp voor de kleintjes en een bezoek aan de toren voor de groten onder hen. Wie belangstelling had voor een autopuz- zeltocht kon als volwassene daaraan zijn hart ophalen. Een tocht van ca. 35 km langs Ouddorps schoonste dreven en door Goedereedes historische straatjes voerde o.a. ook langs „de Maeren" waar de oorspronkelijke hameten nog te zien zijn. Een groots spektakel werd de groepsfoto. Een podium van minstens 50 m moest er voor zorgen dat allen tegelijk op dat ene „plaatje" konden. Groepsfoto's van de ver schillende takken maakten ook dit tot een kompleet geheel. Even was er nu rust, voor velen gelijk de mogelijkheid om aan de broodmaaltijd deel te nemen. Wat hebben Jan Flohil, zijn vrouw en helpers zich moeten inspan nen deze dag en hoe hebben ze hun werk bekroond gezien! Alle lof voor zo'n geweldig team! Het avondprogramma werd geopend met de film: De kop van Goeree. Drie t.v.- toestellen waren nodig om het publiek van deze schitterende film te laten genieten. Wat is Goeree toch mooi! In gedachten zie je je voorouders gaan over de lommer rijke Ouddorpse wegen en door de smalle straatjes van Goedereede. In Ouddorp teelden ze hun produkten, in Goedereede werden die ter markt gebracht. Hierna volgde een gedicht, speciaal voor deze dag gemaakt en voorgedragen door Ans Hameeteman uit Delft, Geweldig veel enthousiasme bracht het pas ontworpen familiewapen te weeg. Om dit te laten registreren bij het Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage, zodat het door alle takken van de familie gevoerd mag worden, zou een bedrag van 750,- nodig zijn. Giften waaronder een anonieme van 100,- brachten het al snel tot een fors bedrag. Zeer verheugend was daarbij de mededeling van vishandel Hameeteman om het tekort aan te vullen, hetgeen dan ook terstond plaats vond. Wie zal het gezellige, het spontane, het levendige en het enthousiasme zo maar ver geten. Zeker gebeurt dat niet als je als organisatoren zo maar, spontaan, zulke geweldige cadeaus krijgt aangeboden. Het hoeft ook allemaal niet vergeten te wor den, want de tientallen foto's bij Foto Hameeteman (daar zijn ze te bestellen) zul len het beeld levend houden en als dat niet lukt zullen de videobanden dat wel doen, of de balpennen met de familienaam (nog steeds te koop) en de memoblok- ken met de 8 variaties van de naam. Enthousiast, alsof het je eigen familie is, neem je afscheid van mensen die straks de reis over de oceaan weer zullen maken, van mensen die je maanden/jaren bij naam en adres kent en die nu een levend stukje van je familiegeschiedenis gewor den zijn. „Tot over twee of drie jaar, als het familieboek klaar is, dan komen we zeker weer". Als het klaar is, ja.... zeker!! Met weemoed omdat het voorbij is denk je terug aan de geweldige dag, maar tege lijkertijd met een dankbare herinnering omdat het zo geslaagd was en met „een hoopvolle blik voor wat misschiennog eens komt. Middelharnis, Goes, C. J. Hameeteman N. J. J. Hameeteman Afstammelingen van Willem en Nies/e Sandifon en Cornells en Arjaantje Nuy. Nazaten van Joost Haymeetman en Anna Catharina van Dessel Binnen het Gemeentebestuur van Oostflakkee bestaat best begrip voor de klacht van een tachtigtal bewoners van Emmastraat, Voor straat en Emmaplein te Den Bom mel over de hinder die zij onder vinden van het zware vrachtverkeer, maar vooralsnog ziet het gemeente bestuur geen directe oplossing. In de j.l. donderdagavond gehouden raads vergadering moest de raad het het College dan ook nazeggen dat deze problematiek op structurele wijze - op lange termijn - mede in het kader van de dorpsvernieuwing tot een oplossing moet worden gebracht. Slecht nieuws dus voor de geplaag- den.... Wel zijn er - aldus de toelichting - bor den langs de route geplaatst waarop de chauffeurs tot rustig rijden worden gemaand en de fa. Mast zal worden gevraagd het aantal verkeersbewegin gen door auto's van dit bedrijf zoveel mogelijk te beperken. Vrachtwagens rij den vooral naar het bedrijfsterrein en naar de fair-bank aan de haven en ook worden de bedrijven door vrachtwagens bevoorraad. De raad dacht graag mee, maar een oplossing werd niet gevonden. Niet althans in de suggestie van dhr. M. D. de Wit (CDA) de Kerkdreef te verbreden zodat zwaar verkeer op weg naar het Industrieterrein die zou kunnen nemen. Er is een onvoldoende ontsluiting naar de Schaapsweg waardoor de gesugge reerde verbreding van de Kerkdreef zin loos zou zijn. Op zaterdag 23 september houdt de Vaarschool Voorne een Open dag. Deze wordt gehouden in het cultureel cen trum De Goote, Reede 2 te Brielle. Belangstellenden zijn van 10 tot 15 uur van harte welkom. Ze kunnen dan ken nis maken met de docenten en het les materiaal dat voor de diverse kursussen wordt gebruikt. Uitgebreide informatie wordt verstrekt over de kursussen Vaarbewijs, Kustnavi- gatie en Marifoon. van Halenstraat. OUDE TONGE Telefoon 01874-2438 Uitslagen van 16 september 1989 KORVO 1 - G.K.V. 1uitgest. KORVO 2 - Oranje Wit 66 - 3 Good Luck J - KORVO J6 - 3 KORVO B - PKC B20 - 3 Programma 23 september 1989 VIOS (n) 1 - KORVO 116.00 uur Sch.vogels 3 - KORVO 215.00 uur Oranje Zwart J - KORVO J... 12.00 uur KORVO b - Vent. Sport B2 ...10.30 uur Nakroost van Comelis Haymeetman en Maatje Pieters Krijger. Nazaten van Comelis en Neeltje Grlnwis, Jacob en Elizabeth Tanis, Klaas en Jacomijntje de Blok. Komende week stuurt de Basisge zondheidsdienst Zuidhollandse Eilan den (Bagd ZHE) een vragenlijst naar 2800 mensen in de regio. De vragen zullen gaan over de gezondheid van mensen, wat ze van hun eigen gezond heid vinden en op wat voor manier ze voor hun gezondheid zorgen. Het is voor de eerste keer dat een gezondheidsenquête onder de bevol king van de Zuidhollandse Eilanden wordt gehouden. De Bagd ZHE pro beert op deze manier een beter idee te krijgen van de gezondheid van mensen uit deze regio. De vragen gaan over alledaagse dingen die met gezondheid te maken hebben. Bijvoorbeeld over eetgewoonten, het beoefenen van sport en het bezoeken van een huisarts. Ook zullen er vragen in voorkomen die meer te maken heb ben met hoe gezond mensen zich voe len. Bijvoorbeeld of ze wel eens hebben aangeklopt bij een hulpverleningsin stelling. De formulieren zijn zodanig opgesteld dat niemand kan herleiden wie wat gezegd heeft, ze zijn anoniem. Met behulp van de gegevens uit alle terugge stuurde vragenlijsten probeert de Bagd ZHE een beeld te krijgen van de over eenkomsten en verschillen die er kun nen bestaan in de gezondheidssituatie van mensen hier in de regio. De resultaten kunnen leiden tot voor stellen om de gezondheidssituatie van delen uit onze bevolking te verbeteren. Het is dan ook belangrijk dat de mensen die door de Bagd ZHE worden aange schreven, hun antwoordformulieren in gevuld terugsturen. Wanneer iemand vragen heeft over de gezondheidsenquête of vragen over gezondheid of de zorg ervoor, kan kon- takt worden opgenomen met de Basisge zondheidsdienst, Zuidhollandse Eilan den, Kon. Julianaplein 1, 3201 CH Spij- kenisse. Tel. 01880-20222. Dhr. P. V. d. Ree (WD) wilde ertegen waken de bedrijven de schuld te geven van alle ellende; eerder achtte hij de vraag terecht of de funderingstoestand van de wegen een voldoende is voor het tegenwoordige verkeer. Graag wilde dhr. V. d. Ree daarnaar een onderzoek zien ingesteld, zoals enkele jaren gele den trouwens al was besloten. Hij meende dat de bewoners er recht op hebben te weten hoe de zaken er voor staan waarom zo'n onderzoek z.i. priori teit dient te hebben. Heel wat minder zwaar tilde dhr. Bam- hard (PvdA) aan het probleem waar voor hij geen oplossing zag temeer omdat daar geen stuiver voor beschik baar is. Z.i. kan de raad niet meer doen dan simpel te verklaren dat het een immens probleem is en dat hooguit de chauffeurs kan worden gevraagd lang zamer te rijden. Dhr. V. d. Ree steigerde bij zo'n dood doener: „....ik wens niet te worden inge calculeerd in de door dhr. Bamhard genoemde onmacht van de raad!" beet hij. „Wij hebben zelf de problemen laten ontstaan en wij hebben nü de plicht er iets aan te doen", zo toomde hij tegen het voorstel het kennelijk maar op z'n beloop te laten. Toch hield het College het erbij dat alleen structurele ontwikkelingen de hinder ooit weg zullen kunnen nemen. De verbreding van de Lageweg zal eraan helpen en - zo suggereerde weth. Poort- vliet - met de fa. Mast zou over verplaat sing van het bedrijf kunnen worden gesproken, 't Zal duur zijn en als nieuw knelpunt een groot gat in de huidige bebouwing geven. MIDDELHARNIS Diefstal fietsen In de afgelopen week werden in Middel harnis een aantal fietsen gestolen. Het betroffen een roodbruine Batavus da mesfiets, welke in de Nieuwstraat werd weggenomen; een mintgroene Raleigh Montage HK 18 (zgn. mountainbike), welke in de Vissersdijk stond; een groene Batavus herenfiets, welke aan het Kerkepad stond. Diefstal uit auto's In de nacht van 14 op 15 september werd uit een witte VW Golf geparkeerd in de Weistraat te Nieuwe Tonge een autora dio weggenomen. In diezelfde nacht werden nog twee autoradio's gestolen. De radio's zaten in een grijze Opel Kadett, geparkeerd in de Verolmestraat en een witte Opel Kadett bestel, gepar keerd in de Bemhardstraat. In alle gevallen waren er geen braaksporen aanwezig. De totale schade beloopt ongeveer 2500 gulden. De radio's waren van de merken Philips en Pioneer. Alkohol in het verkeer In het weekeinde werden twee bestuur ders van personenauto's voor een adem analyse overgebracht naar het politie bureau te Middelharnis. De een kon huiswaarts zonder verdere gevolgen. De ander bleek teveel gedronken te hebben. Tegen hem wordt proces-verbaal op gemaakt. Voorkoming misdrijven Autoradio's zijn een geliefd voorwerp bij het inbrekersgilde. De duurdere typen autoradio's, voorzien van casset terecorder en/of cd-speler, booster en/of equalizer brengen „tweedehands" nog redelijk veel geld op. Het is daarom aan te bevelen om bij nieuw aan te schaffen apparatuur te kiezen voor een sleemo del. Na gebruik kan de radio eenvoudig uitgenomen worden. Reeds gemon teerde apparatuur apparatuur kan in veel gevallen worden geschikt gemaakt voor sledegebruik. Ombouwsets zijn hiervoor verkrijgbaar. Steek uw licht eens op bij uw autodealer of audiospe- ciaalzaak. Het gesleep met apparatuur is voor velen een reden om de radio toch in de auto achter te laten. Een veiliger plaats is dan een kluisje, dat wordt gemonteerd op een van buiten onzicht bare plaats. Veel audiomerken leveren bijbehorende en aangepaste kluisjes. Wilt u helemaal op zeker spelen dan kunt u alle apparatuur nog voorzien van een code. Dit kan in de apparatuur wor den geëtst, gegraveerd of met-een spe ciale pen onzichtbaar worden aange bracht. Deze mogelijkheid is geschikt voor alle kostbare zaken in uw woning of daarbuiten. Laat ook andere waardevolle zaken nooit op zicht in uw auto achter. HERKINGEN Wedvlucht Arras d.d. 16 september. 190 oude -I- jonge duiven los om 11.45 uur bij Z.W. wind. Afstand 183 km. J. den Boer: 1, 19, 20, 26, 29, 32, 33; C. Logmans: 2,14,16; M. Huizer en Zn.: 3, 5,11,17, 22, 23, 25, 27; I. Kievit: 4, 10, 38; K. Kievit: 6,21,28,30,35,37; H. Kievit: 7, 9, 34; B. V. d. Ochtend: 8, 12; H. Kamer- bng: 13,15; A. Molenaar: 18,36; J. Mole naar: 24. 9 september was de Hameeteman familiedag in Ouddorp

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 2