JB kantoorsystemen vestigde zich in Middelharnis De van Oostenbrugges hadden een gezellige reünie De trekker werd extra opgepoetst Politieberichten uS/-c,ss floniiSieman Goeree-Overflakkee viert 100 jaar fysiotherapie B en W Oostflakkee beraden zich over vloekverbod Goedereede Oostflakkee Appèlavond Jeugdbond Ger. Gemeenten Oud-raadslid overleden Extra kerkdiensten Ger. Gemeenten 62e Jaargang DINSDAG 19 SEPTEMBER 1989 No. 5835 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 FAX 01870 - 5736 3392 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelharnis Rek.no. 3420.01.108 Op zaterdag 23 september 1989 viert het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie haar 100-jarig be staan. Om deze 'verjaardag' te vieren hebben de vrijgevestigde Fysiotherapeuten van Goeree-Overflakkee gemeend, hieraan een feestelijk tintje te moeten geven en de mensen kennis te laten maken met het beroep fysiotherapie. Op deze dag zal, als het weer het toelaat, van 13.00 uur tot 15.00 uur een vlieg tuigje over Goeree-Overflakkee in ooste lijke richting vliegen, en boven alle dorpskernen van het eiland formulieren verspreiden. Deze formulieren moeten ingevuld wor den en kunnen in de praktijken in de gemeente Goedereede van 14.00 tot 17.00 uur worden ingeleverd, in de prak tijken op Midden en Oost-Flakkee kun nen deze van 16.00 tot 17.00 uur wor den ingeleverd. Tevens kunt U dan een kijkje nemen in de betreffende praktijk. U ontvangt in de praktijk een aardige surprise en dingt mee naar een van de prijzen, t.w. drie stereo-installaties. Op maandag 25 september zal de trek king plaatsvinden, in dezelfde week zul len de winnaars in deze krant bekend worden gemaakt. Dat Fysiotherapie in beweging is en blijft kunt u zien en meemaken op zater dag 23 september. In de j.l. donderdagavond gehouden raadsvergadering heeft SGP verte genwoordiger dhr. C. Breeman geen genoegen willen nemen met het voor stel van het College een verzoek van de Bond tegen het vloeken om een vloekverbod in de APV op te nemen, alleen maar voor kennisgeving aan te nemen. In een commentaar drukte dhr. Bree man zijn verbazing uit over het feit dat het College kennelijk geen noodzaak ziet een vloekverbod op te nemen omdat op naleving ervan toch geen controle zou kunnen worden uitgeoefend. Dhr. Breeman vond dat een gezocht argu ment; hij begreep best dat er 20 man po litie extra nodig zou zijn om alles te con troleren. Door aan het verzoek van de Bond tegen het Vloeken tegemoet te ko men had het College dat tenminste kun nen laten zien dat de zorg van de Bond haar ter harte gaat. Dhr. Breeman had graag alsnog een prae-advies van het College omdat velen tegen het hoofd worden gestoten wanneer het alleen maar voor kennisgeving wordt aangeno men. De voorz. zegde desgevraagd - ook door dhr. v. d. Ree - het prae advies in de waarschijnlijk al volgende raadsverga dering toe. OOLTGENSPLAAT Bejaardenmiddag in „Elthato" Nu na de vakantie de eerste bejaarden middag weer gaat beginnen zijn naast de trouwe bezoekers ook nieuwe belang stellenden hartelijk welkom. De samen komst wordt gehouden woensdag 20 september om 2.30 uur nam. in „Elthato". Er zijn van die mensen die voor zich zelf en voor hun klanten met het min dere geen genoegen nemen en daar is Joop Brevee er één van. Als kenner en verkoper van kantoorsystemen had hij zich in Ouddorp gevestigd waar het hem al snel aan ruimte ging ontbreken doordat het klantenbestand ziendero gen toenam. Een prima ontwikkeUng waaraan dhr. Brevee de consequentie verbond naar een ruimer en centraler gelegen onderkomen uit te zien. De klant is tenslotte koning en die dien je waardig te ontvangen. Sinds eind vorige week doet hij dat, uiterst representatief op Voorstraat 24 te Middelharnis, het vroegere pand van de Voogd Assurantiën, een historisch pand waarmee zich de meest geavanceerde kantoorystemen prima verdragen. Die wereld begint direct achter de voordeur en staat in de daarop volgende presenta tieruimte uitbundig te pronk, gereed voor aktie voor iedere geïnteresseerde die dhr. Brevee een demonstratie vraagt. Dhr. Brevee komt ze vrijwel dagelijks tegen, de ondernemers die al overtuigd zijn, maar ook hen die nog wat kop schuw staan tegenover de aanschaf van nieuwe kantoorapparatuur en daarom nog overtuigd moeten worden, maar geen nood, zowel met de apparatuur als met zijn klanten weet dhr. Brevee uitste kend om te gaan. Hij installeerde al tal van kantoren met apparatuur en meubi lair en dat zozeer tot tevredenheid dat de klantenkring allang niet meer beperkt is tot Goeree Overflakkee, maar dat ook de wijde regio en verderafgelegen plaatsen in het land daarin betrokken zijn, 't gaat goed met JB Kantoorsystemen. Bij JB Kantoorsystemen staat service hoog in het vaandel en dat wordt zeer op prijs gesteld. Overigens rekent dhr. Bre vee zich dat niet als verdienste aan, wie het beste verkoopt dient ook de beste service te geven, geen vriendelijkheid maar een adeldom die verplicht en zo zal het ook vanuit het nieuwe onderko men aan de Middelharnisse Voor straat gebeuren. Gevraagd naar het leveringsprogram gaf niet dhr. Brevee-, maar de computer antwoord. Zo werkt dat op een geauto matiseerd kantoor: kopieermachines, telefaxen, schrijf- en rekenmachines, laserprinters, Matrix-dot-printers, kan toor en computermeubilair, tekstverwer kers, overhead projektoren, computers, kassa's, microfilm, papiervernietigers en diverse supplies, dat alles van merken waarvan dhr. Brevee weet dat ze de bes ten zijn. - Diefstal In een kantoorpand aan de Ireneweg werd op 15 september ingebroken. Er werden 2 Shipmate navigators, een Phi lips navigator, cheques en geld mee genomen. - Afvallende lading Een schijf constructiemateriaal met een doorsnede van 67,5 cm en een dikte van ongeveer 15 cm rolde op het Industrie terrein in Stellendam van een vracht auto en kwam een eind verder tot stilstand tegen een geparkeerde perso nenauto. De personenauto was pas enkele weken oud. De vrachtauto-chauf feur had niets gemerkt en was doorgere den. Zijn naam is wel bekend. - Brandje Een stuk duin op het Haveneind bleek op 11 september in brand te staan. De brandweer was zeer snel ter plaatse en kon uitbreiding van het vuur voor komen. - Onenigheid tussen automobilisten Op 14 september kregen twee automobi listen het met elkaar aan de stok op de Haringvlietdam. Daar is wegens weg werkzaamheden een inhaalverbod van kracht. Bij het inhalen ontstonden ken nelijk wat irritaties, wat ontaardde in snijden. Beide auto's raakten elkaar in de flank. Eén van de chauffeurs meldde zich op het bureau in Oude Tonge. De ander meldde zich korte tijd later in Ouddorp. - Snelheidscontroles Op het Haveneind in Goedereede- Havenhoofd zijn afgelopen maand twee snelheidscontroles gehouden. In totaal 3 uren tijd werden 51 snelle rijders op de bon geslingerd. De hoogst gemeten snel heid was 87 km per uur. Bij een snel heidscontrole op de Zuiderdiepstraat- weg werden 15 overtreders bekeurd. - Illegale recreatie Ook na het seizoen blijven er nog steeds mensen pogingen ondernemen om bui ten de kampeerplaatsen te overnachten. Afgelopen week werden weer 9 slapers bekeurd. - Inleveraktie wapens Inmiddels zijn twee vuurwapens bij de politie ingeleverd. Tot en met 30 septem ber kan iedereen straffeloos elk soort wapen inleveren. Voor wapens die per 1 oktober verboden worden, wordt een vergoeding verleend. Voor wapens die nu al verboden zijn, wordt geen vergoe ding gegeven. - Rijden zonder rijbewijs In verband met het besturen van een personenauto, zonder in het bezit te zijn van een rijbewijs, werd tegen een 21- jarige inwoner van Ooltgensplaat, pro ces-verbaal opgemaakt. Omdat de be stuurder voor de 4e maal voor hetzelfde feit werd geverbaliseerd, werd tevens de personenauto van de man inbeslag genomen. - Brand Vrijdag omstreeks 0115 uur, werd brand ontdekt in het houten strandpaviljoen „De Banaan" op het strandje nabij het Hellegatsplein te Ooltgensplaat. De ge alarmeerde brandweer restte nog slechts een nablussen want het paviljoen brand- de in korte tijd geheel af. Naar de oor zaak van de brand wordt een onderzoek ingesteld. Door de politie wordt brand stichting niet uitgesloten. De schade bedraagt tenminste 50.000,-. - Vernieling personenauto J.l. zaterdag deed een inwoonster van Ooltgensplaat aangifte van vernieling van haar personenauto. Onbekenden vonden het blijkbaar nodig om diverse onderdelen van haar auto, welke voor haar woning stond geparkeerd, te be schadigen en of onbruikbaar te maken. De schade aan de auto wordt geschat op ƒ500,-. Op D.V. vrijdag 22 september zal er in het verenigingsgebouw van de Ger. Gemeente te Dirksland een appèlavond gehouden worden. De heer F. Mulder, theologisch student, zal spreken over: „Zeggen en doen". Alle leden van —16 en +16-vereni gingen worden uitgenodigd deze jeugd bijeenkomst bij te wonen. Oudere en jongere belangstellenden zijn van harte welkom! De bijeenkomst vangt aan om half acht. De van Oostenbrugges lijken tóch wel goedgehu meurde luidjes te zijn, maar j.l. zaterdag hadden de kinderen en kleinkinderen van het vroegere Stellen- damse echtpaar Frans van Oostenbrugge en Gerritje Spui het helemaél naar de zin. Op vrijwel volle sterkte waren ze aanwezig op een familiereiinie waartoe de idee een tijdje geleden op een verjaardag zomaar spon taan was opgeborreld. „Doen....", vond de verjaar- 'dagsvisite en j.l. zaterdag waren ze er, tot uit Canada toe...! Zo uitgebreid „in tal en last" is de fam. van Oostenbmgge dat de organisatoren de uitnodigingen moesten beperken tot de neven en nichten en uiteraard de ooms en tantes, zoons en dochters van het eerdergenoemde Stellendamse echtpaar, van 't welk wordt verondersteld dat ze vanuit Hellevoetsluis naar Stellendam zijn gekomen. In Stellendam, waar vader Frans van Oostenbrugge met o.a. de visserij de kost ver diende werden de 12 kinderen geboren, 9 zoons en 3 doch ters waarvan er nog 6 in leven zijn, 5 waren er op de reünie; niet broer Aren (87) die in Canada woont, voor hem zou de reis te vermoeiend zijn geweest. Stamvader Frans van Oostenbrugge overleed al in 1921, de stammoeder, Gerritje Spui in 1956 en op de reünie zijn dier bare herinneringen aan hen opgehaald. Hoe vader 's avonds netten breide en hoeveel garnalen zouden moeder en doch ters hebben gepeld? Prima vonden ze 't om op de foto te gaan, want ook die zou weer een herinnering zijn aan wat een geweldige-, en onvergetelijke dag geworden is, waarop in liefde werd teruggedacht aan de inmiddels overleden broers, Han, Marien, Kees, Flip en Aai en aan de overleden zus Riek. SINT ANNALAND Donderdag is in zijn woning aan de Molendijk in Sint Annaland overleden op 92-jarige leeftijd de heer J. A. den Engelsman. Hij maakte destijds deel uit vanaf het jaar 1945 tot de gemeentelijke herindeling op 1 januari 1971 van de gemeenteraad van Sint Annaland voor de SGP. Tot op 74-jarige leeftijd was hij raadslid en ook voor de verkiezingen na de herindeling stond Den Engelsman nog op de kandidatenlijst. Naast zijn werk als landbouwer en winkelier in de kleine kruidenierszaak aan de Molen dijk was wijlen de heer Den Engelsman verder penningmeester van de School met de Bijbel en tevens penningmeester van de plaatselijke SGP-afdeling. Bij zijn afscheid als raadslid werd Den Engelsman eind juni 1971 door de toen malige burgemeester W. Baas konink lijk onderscheiden met de eremedaille in goud verbonden aan de orde van Oranje Nassau. De heer Den Engels man was de enige nog in leven zijnde van het voormalige oude bestuur van de School met den Bijbel in Sint Anna land. MELISSANT Ophalen oud papier Morgen (woensdag)avond wordt weer oud papier opgehaald. Graag goed gebundeld en tijdig gereedzetten s.v.p. MIDDELHARNIS heden (dins- dag)avond 7.30 uur ds. C. A. van Die ren van Stolwijk (bed. H.D.). NIEUWE TONGE heden (dins- dag)avond 7.30 uur ds. A F. Hon- koop van Zwijndrecht. OUDE TONGE donderdagavond 7.30 uur ds. J. Koster. OOLTGENSPLAAT woensdag avond 7.30 uur ds. J. de Pater van Krabbendijke. Toen Piet van Rossum en Anne Arensman, beiden uit Stad, vrijdag in het huwelijk traden hebben ze hun agrarische kom-af niet verloo chend. Niet een sjieke limousine-, maar de trekker werd gestart om bruid en bruidegom naar het grote gebeuren te rijden. Niet al te com fortabel, naar 't lijkt, maar dat heeft het jonge paar zeker niet gehin derd. Fris als een hoentje stapte bij het oude gemeentehuis ook de bruid uit het gerij, uiteraard liefdevol geholpen door haar aanstaande. Het gerucht dat die twee met de traktor zouden gaan had zich kennelijk in Stad verspreid, want ook Stadtenaars bevonden zich onder hen die de aankomst van het jonge paar kwamen bekijken. FOTO - FILM - REPORTAGE VIDEO COMPUTER 'J-l-l-ll^*"«) Zittend v.l.n.r.: Piet (79). Mina (84). Hendrik (82): staand v.l.n.r. Dina, echtgenote van de voor haar zittende Piet. Leuntje. echtgenote van de naast haar staande Leendert (71) van Oostenbrugge, Leentje (76) Grinwis-van Oostenbrugge en geheel rechts Griet (van 't hoekje), weduwe van Flip van Oostenbrugge: zij was uit Canada gekomen in gezelschap van twee dochters en een zoon. iki^^i^rèt ië'^ï4^|^2«r9*««'^:»ii^^i«rMi«^»i^i«r3M«'^^ «^»».^»<-^V^K^^ Vi^^t^^<^%t<^ït^H^W^^l.^%t^ït^ït.^^t^V.^^ï^^t.^%(^^V^^t^^<^^;^^^^^(^^t^l

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1