Leasing MODESHOW Verkeersongeval met verbijsterend gevolg: 2 doden Lichtbeelden aan 't begin van 60-jarig huwelijk fam. Soeteman-Jongejan USl -ü^?1L!!?^^ Onderbreking gas voorziening Jeugd E.H.B.O. Citroen-Hesselink KIEVIT WARMTE Rommelmarkt op het Havenhoofd te Goedereede Nieuw mannenkoor start volgende week Grote kans op een Protestants Christelijk Atheneum voor IVliddelharnis Feestelijk concert in Sint Catharijnekerk 29 en 30 sept. a.s. Ramoco b.v. i Goeree-Overflakkee l CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond Oude Tonge, Achthuizen, Den Bommel, Ooitgensplaat en „buitengebieden" zaterdag 16 september 1989 van 6.00 tot 15.00 uur. afd. Middelharnis-Sommelsdijk Het unieke Acoustimass systeem van Bose nu binnen ieders bereik Door een spektakulaire inruilaktie A. J. van Rumpt OUDETONGE Taxaties Agrarische bemiddeling Beleggingen Dirksland, 01877 - 1357 RENAULT-dealer jT-''"'-'li'*iri AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER Kruising Schaapsweg: VRIJDAG 15 SEPTEMBER 1989 No. 5834 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 - 3392 FAX 01870 - 5736 ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelharnis Rek.no. 3420.01.108 MIDDELHARNIS *»*US!SSS* In verband met noodzakelijke werkzaamheden aan het gastransportnet zal de gasvoorziening in onderbroken worden op: Aan de verbruikers wordt verzocht gedurende deze tijd de hoofdkraan bij de gasmeter af te sluiten. De direktie Op zaterdag 23 september hoopt de Eben-Haëzerschool te Goedereede-Ha- venhoofd een rommelmarkt te houden in en rondom de school. De opbrengst van deze rommelmarkt is bestemd voor de schoolbus en de aanschaf van een dia-projektor en copieer-apparatuur. Het belooft een gezellige dag te worden: 's Morgens vroeg zijn er al veel mensen in de weer om stapels oliebollen te bak ken, zodat u tegen koffietijd een vers bolletje kunt komen kopen. Trouwens dat „bakkie" kunt u ook op de rommel markt nuttigen. Verder treft u allerlei kraampjes aan met o.a. oude spulletjes, handwerkartikelen, tweedehands boe ken en nog veel en veel meer. Voor de kinderen is er die dag ook heel wat te beleven: Raden, grabbelen, sjoelen, enz. enz. Kom daarom naar onze rommelmarkt!! Op 23 september van 10.00 tot 16.00 uur bent u welkom. Mensen, die met de auto komen, raden we aan langs de haven van Goedereede-Havenhoofd te parke ren, het is dan ongeveer drie minuten lopen naar de rommelmarkt. Allen die in het bezit zin van een geldig Aen B diploma E.H.B.O., en dit niet wil len laten verlopen, kunnen deze winter de herhalingslessen volgen. De oefenavonden worden gehouden in het oefenzaaltje boven de brandweerka zerne aan de Ring in Middelharnis en wel de 2e en 4e donderdag van de maand. Aanvang 12 oktober 1989 van 18.00 tot 19.15 uur. Inlichtingen hierover zijn te verkrijgen bij mevr. Koning, tel. 5114 of bij mevr. de Vos, tel. 2932. Sanitair-Centr. verwarming 01870-2609 OOSTDIJK 49, SOMMELSDIJK Aanstaande woensdag, D.V. 20 septem ber, zal de eerste repetitie-avond plaats vinden van een nieuw mannenkoor. De eerste start is inmiddels gemaakt: woensdag j.l. vond in het gebouw „Pip- peloentje", Ka'stanjelaan 3 te Middel harnis de oprichtingsvergadering plaats. Een aantal leden hebben zich reeds aangemeld, maar uitbreiding van het koor is nog altijd mogelijk. Mocht u zich aangesproken voelen door de formule van een interkerkelijk chris telijk mannenkoor, met in het repertoire de nadruk op het geestelijk lied, komt u dan a.s. woensdag eens luisteren en meezingen! U bent van harte welkom op het hier voor vermelde adres. De aanvang is om 20.00 uur. Op het Ontwerp Plan van Scholen 1990- 1991 -1992 voor het voortgezet onderwijs, zoals dat in de Staatscourant van 30 augustus j.l. is gepubliceerd, is onder andere opgenomen een Atheneum ter completering van de Christelijke Scho lengemeenschap voor Havo en Mavo „Prins Maurits" te Middelharnis. Het Ontwerp Plan van Scholen als hier voor bedoeld, staat op dê agenda voor de septembervergadering van de Vaste Commissie voor Onderwijs en Weten schappen van de Tweede Kamer. Als de Tweede Kamer geen plenaire behande ling verlangt, wordt het plan daarna vastgesteld. De definitieve vaststelling van het Plan van Scholen vindt plaats vóór of op 1 oktober 1989. Op het Ontwerp Plan van Scholen is voor het christelijk Atheneum nog geen jaar van bekostiging opgenomen, dit mede vanwege het feit dat, naar de mening vpv He--Staatssecretaris, pas sende huisvesting ontbreekt. Dit houdt in dat bekostiging van een Atheneum voor de „Prins Maurits" nog maximaal vijf jaren kan worden uitgesteld. Dit laatste dan uiteraard als het Scholen- plan in de huidige vorm wordt aan genomen. Als het Ontwerp Plan van Scholen 1990- 1991-1992 overeenkomstig de verwach ting ongewijzigd wordt vastgesteld dan zal daarmee, te zijner tijd, een lang gekoesterde wens van de protestants christelijke bevolking van Goeree-Over- flakkee in vervulling gaan: de mogelijk heid voor het volgen van Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs in de eigen regio, aan een school van de eigen signatuur. Een verblijdende ontwikke ling! Op zaterdagavond 23 september a.s. vindt in de Sint Catharijnekerk te Brielle een feestelijk muzikaal gebeu ren plaats. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan biedt het Sint Catharijne Kerkkoor de inwoners van Brielle en omstreken een zeer gevarieerd programma aan van koorzang, solozang en orgelspel. Het befaamd Rotterdams Jongenskoor zingt een aantal prachtige koorwerken. De bekende zanger Henry Blackmon zingt enige mooie aria's en spirituals. Het Sint Catharijne Kerkkoor voert een aantal graag gehoorde, veel gevraagde koorwerken uit zoals „Wachet auf ruft uns die Stimme" van Bach, het be roemde „Credo" uit de St Ceciliamis van Gounod, alsmede werken voor koor en orgel uit het Engelse geestelijke koorrepertoire. Dit alles met medewerking van de sopraan Margje Braspenning, en Marco P. 't Hart op het orgel. De aanvang van de avond is 20.00 uur, de toegang is gratis! In de pauze kunt u een kopje koffie of een frisdrankje gebruiken, en bij de uit gang wordt een deurkollekte gehouden ter bestrijding van de onkosten. U bent van harte welkom op 23 september! _,.-- Weg met djejoekels, stap nu j overop hel Acoustimass" ij systeem ftggmsf=~- SeHBi sound through rtsearch Bijbehorende Acoustimass module niet afgebeeld Kleiner dan 'n pak melk.... En dat is echt alles wat ie ziet. VINGERLING 3-middelharnis-tel 01870-2518 01871 - 1553, Stad a.h. Haringvliet Geopend: donderdag v.a. 10 uur, vrijdag tot 8 uur. Zaterdag tot 4 uur. van woningen, boerderijen, ianderijen enz. J.A. Mijs Tel. 01877-1309 N.A. van Kempen Tel. 01877-2614 voor Verkoop Service 01871 - 1662 Verkoop na 17.00 uur: J C. Breen, 01878 - 2496 J ^J^.l^^.l^l^l^•^i^4^i^l^4.l^l^4-^l^4.^J^l^-l^t^t^J^^^ FOTO - FILM - REPORTAGE - VIDEO - COMPUTER C3IZ3C=lC=3C3C3C3r~?C=l J6 - Molenweg J OuöÜOfp - Melaon 0\fS78-!612 en 2 f 20 d'flenpsse Prinishop Hofieioom ^72- Teielcon 01i>6-2400 nl Sommelsdiik tVeslkolieelsiraai 3 - Sanrni^lsaiik - Jelelao/i 01870-68'" Peugeot Talbot Peugeot Talbot dealer Kastanielaan 41-43 Middelharnis - tel. 01870-3094 De situatie na het ongeluk: vooraan de Kadett. een halve slag gedraaid en verder op de tussenberm, de auto waarin beide slachtoffers hadden gereden. Op de verraderlijke kruising Provincialeweg-Schaapsweg onder Den Bommel gebeurde woensdagmorgen tien voor 10 een verkeersongeval dat aan de twee inzittenden van een van de betrokken auto's het leven heeft gekost. Slachtof fers werden de 61-jarige mevr. J. L. L. Braber-Struik uit Middelharnis en haar 62-jarige (ongehuwde) vriendin mevr. M. J. van Strien uit Dirksland. Ze waren op weg naar de in Ermelo woonachtige dochter van de fam. Braber, bij wie ze enkele dagen zouden logeren. Toen mevr. Braber, komend uit de Schaapsweg, meende de kruising op te kunnen rijden naderde daar, vanuit de richting Haringviietbrug, een Opel Kadett, bestuurd door de 28-jarige mevr. J. M. M. Delfgauw uit Rotterdam, op wegnaar Middelharnis waar ze in een parfumeriezaak werkt. Haar wagen boorde zich in de linkerflank van de plot seling haaks voor haar verschijnende Mitsubishi Lancer. De klap van de botsing was zó hevig dat de Mitsubishi enkele tientallen meters verder op de tussenberm terecht kwam. Beide inzittenden bleken door vnl. inwendig letsel om het leven te zijn gekomen. De bestuurster van de Kadett werd met verwondingen in het Ziekenhuis te Dirksland opgenomen. Gelukkig kon worden vastgesteld dat het gebeurde geen gevolgen heeft voor haar zwangerschap. OUDE TONGE „Pietje van d'n bakker", zal hij in het Herkingen van de twintiger jaren wel genoemd zijn; welnu, dat Pietje moet in die periode een dekselse kwajongen zijn geweest. Hij dééd wel alsof, maar 't was niet écht dat de „lichtbeelden", die van wege de kerk werden vertoond, hem naar de consistorie lokten. Veel meer werd zijn aandacht geboeid door het Dirkslandse meisje Willy Jongejan dat hij met elke voorstelling aardiger - wat zeggen we - liever vond. Toen ze eens moeilijk zat en haar fraaie hoofdje steeds moest rekken, toen schoof dat Herkingense Pietje z'n jas onder haar en daar zat ze, op z'n jas, vanaf toen, z'n meisje. „Ja, beamen ze beiden, zo is 't écht geko men". En nóg zijn ze samen, Piet Soete- man en Willy Jongejan, want natuurlijk luisterde ze niet naar haar moeder die haar vermaande toch niet „mit zo'n jong ventje om te gaen". Ze deed het toch, ze hield van Pietje, al was die dan ook drie jaar jonger dan haar; hij léék in elk geval ouder dan'ie was. Moeder Jongejan had 't eens moe ten weten hoe die twee een leven lang samen opgetrokken zijn, hoe ze een gezin stichtten, een bakkerszaak op bouwden en nu al 60 jaar gelukkig getrouwd zijn; „wat een voorrecht" zeg gen ze elkaar vrijwel elke dag. „Wat 'n aereme maensen die allêêne binne" vindt dhr. Soeteman, terwijl hij zich koestert in de liefde waarmee ze samen worden omringd. Hun woning aan de Bastingstraat, vlak bij de bakkerij die nu door zoon Kees gedreven wordt, én in 't hartje van het dorp, mag een bolwerk van genegenheid heten. Eén zoon hebben ze moeten mis sen en dat bracht een groot verdriet in hun leven; met zoon Kees en de beide dochters bestaat een prima kontakt, zo ook met de 6 achterkleinkinderen die opa en oma op handen dragen. In de gezellige woonkamer staat dan ook een veelheid van foto's en portretten, want de liefde is wederzijds. Dorpsgenoten die langs komen zwaaien naar de rus tend bakker en z'n echtgenote en van harte zwaaien ze terug, „want", zegt dhr. Soeteman, de geboren Herkenaar, „'t binne fijne mensen hier". Na hun huwelijk in 1929 bleven ze nog anderhalfjaar in Herkingen waarna ze naar Oude Tonge verhuisden waar ze een failliete bakkerij overnamen. Er volgde een slopend leven, zowel voor de bakker als de bakkersvrouw, maar ze hebben zich geen dag beklaagd, welnee, of't moest zijn over die kerkgenoten die de Coöperatie hun klandizie gunden terwijl bij bakker Soeteman de eierkoe- ken toch ook maar 3 cent-, en de bolus sen 4 et. kostten, en voor een half pond koekjes ook niet meer dani 15 et bere kend werd. Kleine prijsjes weliswaar voor noeste vlijt, maar daar stonden vele zegeningen tegenover. Het gezin groeide op en de zaak liep lek ker, zoons en dochters hielpen mee en daar zijn ze niet minder van geworden, zeker niet in vlijt en mensenkennis...! Pas op z'n 73e stopte dhr. Soeteman écht met werken om sindsdien de dagen met vrouw Willy door te brengen en, onder 't genot van een pijpje terug te denken aan 't verleden en te praten over het heden, want ook daarbij voelen ze zich betrok ken. Zeventien jaar was dhr. Soeteman voorz. van de afd. Flakkee van de Bak kersbond, tienjaarouderlingin de Herv. Kerk, een periode waarin hij tal van gastpredikanten heeft gehuisvest en vooral de kandidaten onder hen moed insprak. Een rijk leven hebben ze gehad en heb ben ze nog steeds, omringd door de hun nen, 't Is allemaal goed gekomen met Pietje van d'n Bakkeren z'n Willy die hij zozeer begeerde dat ze op z'n jas mocht zitten, levenslang als ze dat wilde. En dat wilde ze.... Maandagavond a.s. geven ze een receptie in „de Grutterswei".

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1