Morgen op Monumentendag CDIA ZÓ heide Marloes... „LEKKER WEG", de leukste toergids van Nederland Perspektief op aanpak vervuilde waterbodem Haringvliet/Hollandsch Diep/Biesbosch bromfiets slaapkamer net meisje VERBRUGGE l t t Ver. 'De Christenvrouw' afd. Dirksland Asselbergs ventilator Alle delen samen vormen een toeristische encyclopedie VRIJDAG 8 SEPTEMBER 1989 .EILANDEN NIEUWS" Bladz. 3 Heden nam de Heere, tot onze diepe droefheid, na een zorgzaam leven uit ons midden weg, mijn innig geliefde man, onze lieve vader, schoonvader en opa, broer, zwager en oom ABRAM VISSER echtgenoot van Neeltje Sarelse op de leeftijd van ruim 77 jaar. Sterke de Heere ons in dit smartelijk verlies. Middelharnis: N. Visser-Sarelse J.C. Visser J. Visser-Schellevis Arno, Rudi, Andrea Yerseke: E.L. Kamp-Visser C. Kamp Nathalie, Marc, Annelies Masterton (Nw. Zeeland): L.E. Funcke-Visser I. Funcke Jacqueline, Remco, Alexander, Lennard Nieuwe Tonge: A.M. Verkerke-Visser L.A. Verkerke Rudolf, Natasja, Lennard 8 september 1989 Rembrandtlaan 74, 3241 AK Middelharnis Gelegenheid tot condoleren: maandag 11 septem ber van 20.00 - 21.00 uur in de rouwkamer van „De Samaritaan", Kon. Julianaweg 59 te Som- melsdijk. De begrafenis zal D.V plaats vinden op dinsdag 12 september a.s. om 11.00 uur op de algemene begraafplaats „Vrederust" te Middelharnis vanuit de Lukaskapel van „De Samaritaan", waar vooraf de rouwdienst wordt gehouden. Aanvang 10.00 uur. Geen bloemen 1964 1989 C' We waren 25 jaar getrouwd. Iedereen die ons verrast heeft met gelukwensen, planten, bloemen en kado's zeggen we hartelijk dank. Fam. Vlietland FAMILIEBERICHTEN Bedroefd geven wij u kennis dat van ons is wegge nomen onze lieve en overgetelijke opa VISSER op de leeftijd van 77 jaar. Middelharnis: Arno Rudi Andrea Yerseke: Nathalie Marc Annelies Masterton (Nw. Zeeland): Jacqueline Remco Alexander Lennard Nieuwe Tonge: Rudolf Natasja Lennard Middelharnis, 8 september 1989 Na een ernstige ziekte is van ons weggenomen onze geliefde zwager en oom ABRAM VISSER echtgenoot van Neeltje Sarelse op de leeftijd van ruim 77 jaar. Sommelsdijk: H. van Lijken Middelharnis: A Sarelse Nw. Loosdrecht: G. Sarelse P. Sarelse-de Jong Middelharnis: M.B. Sarelse M. Sarelse-Nagtegaal neven en nichten Middelharnis, 8 september 1989 Eilanden-Nieuws is het blad voor uw familieberichten Dinsdagmiddag 5 september is in het Provincieliuis in Den Haag het rapport „Inventarisatienota water- bodemproblematiek en specieber ging" gepresenteerd. De Zuidhol landse gedeputeerde Peter van Heemst, voorzitter van het bestuur lijk overleg Haringvliet/Hollandsch Diep/Biesbosch, en K. Provoost (provincie Noord-Brabant), voorzit ter van de werkgroep die het rapport heeft opgesteld, gaven een toelich ting op het rapport. Minister Smit-Kroes heeft voor de sane ring van de waterbodems in Nederland in totaal 511 miljoen gulden gereser veerd. Eén derde deel daarvan is be stemd voor de Biesbosch en omringende wateren. Alle betrokken besturen in het bestuur lijk overleg Haringvliet/Hollandsch Diep/Biesbosch gaan akkoord met het rapport van de werkgroep. Het gaat daarbij om de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant, Rijkswaterstaat, alle aangrenzende gemeenten, de betrokken waterschappen, zuiveringsschappen en recreatieschappen. Wanneer het gere serveerde geld nu op tafel komt, zo zeg gen de opstellers van het plan, kan de Biesbosch (met omringende wateren) tijdens de komende kabinetsperiode worden schoongemaakt. Het gebied Haringvliet/Hollandsch Diep/Biesbosch vervult een groot aantal belangrijke funkties, zoals vaarweg (beroeps- en recreatievaart), natuurge bied (onder andere Nationaal Park de Biesbosch), drinkwatervoorziening, vis serij en recreatie. Om te bevorderen dat voor dit hele gebied een goed afgestemd beleid wordt gevoerd, is in oktober 1988 een bestuurlijk overleg Haringvliet/Hol landsch Diep/Biesbosch ingesteld om te komen tot een gemeenschappelijke be leidsvisie op de gewenste gebruiks- en ecologische funkties voor dit gebied en de uitwerking hiervan naar de verschil lende overheidsniveaus. Voor de meeste funkties die aan het gebied zijn toegekend is de kwaliteit van de waterbodem van essentieel belang. Omdat het gebied dient als bezinkbak voor verontreinigd slib uit het Rijn- en Maasstroomgebied, liggen hier ook de belangrijkste knelpunten om tot een goed funktionerend geheel te komen; of het nu gaat om het baggeren voor de scheepvaart, of om het tot ontwikkeling brengen van natuurgebieden. Het be stuurlijk overleg besloot om die reden met voorrang een inventarisatierapport te laten opstellen, waarin de waterbo- demproblematiek zou worden geïnven tariseerd en waarin te nemen maat regelen worden voorgesteld. Het bestuuriijk overieg stemt in niet de belangrijkste aanbevelingen uit het rapport. Het bestuuriijk overleg konkludeert dat er in beginsel mogelijkheden zijn om de vervuilde waterbodems aan te pakken. voornamelijk door het concentreren en isoleren van het verontreinigde slib op één plaats. Een dergelijke grootschalige operatie zou grote voordelen opleveren voor recreatie, visserij, natuur en scheep vaart. Het bestuurlijk overleg konklu deert dat de geraamde kosten van een dergelijke operatie van enige honderden miljoenen guldens als realistisch en haalbaar moeten worden ingeschat, gezien de kosten die bij de sanering van landbodems gebruikelijk zijn. Daarbij benadrukt het overleg de noodzaak om voortvarend de sanering van Rijn en Maas aan te pakken om te voorkomen dat ontoelaatbare herverontreiniging optreedt. Doorslaggevend voor de aanpak van de vervuilde waterbodem is het vinden van geschikte bergingslokaties voor de 28 miljoen kubieke meter verontreinigd slib. De bestaande lokaties blijken daar voor geen capaciteit te hebben. Het bestuurlijk overleg stemt in met een eer ste grove verkenning naar potentiële bergingslokaties, waarbij het Hol- landsch Diep als meest aangewezen lokatie naar voren is gekomen, zowel uit planologisch als uit milieuhygiënisch opzicht, en ook uit het oogpunt van kos ten. Om die reden stemt het bestuurlijk overleg met het voorstel om een milieu- effekt rapport (MER) te laten opstellen, waarin de specieberging in dit gebied gedetailleerd zal worden afgewogen. Daarbij zal overigens ook nog bekeken worden wat voor- en nadelen van ber ging op land of in water zijn. In het bestaande rijksbeleid (Milieube leidsplan, derde Nota Waterhuishou ding) is geen geld gereserveerd voor een grootschalige aanpak van de waterbo demsanering. Om die reden gaat het bestuurlijk overleg een brief schrijven aan de kabinets(in)formateur waarin er voor wordt gepleit de waterbodemsane ring in het regeerakkoord op te nemen en daarvoor gelden te reserveren. De eensluidende visie van alle betrok ken overheden in het gebied op de nood zaak van sanering en de steun aan de idee van grootschalige bergingslokaties heeft de aanpak van de sterk vervuilde waterbodem in het gebied een stuk dich terbij gebracht. D.V. woensdag 13 september a.s. hopen wij onze eerste vergadering van het nieuwe seizoen te houden. Spreker is de heer A.C. Lokker over „Emgo. voorlich ting over energie". De avond begint om kwart voor acht in „Onder de Wiek". Gasten hartelijk welkom. Deze avond kunt u zich opgeven voor het reisje naar korenmolen „De Hoop" in Bavel (bij Breda) op woensdag 4 okto ber. De kosten zijn 35,- voor de leden en 40,- voor niet-leden. De leden kun nen zich opgeven tot 27 september, daarna kunnen niet-leden zich opge ven. Heden overleed tot on ze diepe droefheid onze geliefde broer, zwager en oom A. VISSER op de leeftijd van 77 jaar. Sommelsdijk: J. Visser J. Visser Middelharnis: L. Visser W.A Visser- de Koning Middelharnis, 8 september 1989 TE KOOP YAMAHA 50 DT in zeer goede staat 1750,- Kortewegje 17 SOMMELSDIJK Tel. 01870-5317 Trendstar reclame TE KOOP 2-pers. mahoniehouten incl. linnenkast, bedbodem, etc. Tel. 01873-2707 GEVRAAGD: voor de huishouding fam. N Sperling OUDDORP Tel. 01878-1422 TE KOOP Een in nieuwe staat verkerende 7V2 pk.; in kist Prijs 1500,- L. Verolme Dorpsweg 14 SOMMELSDIJK Tel. 01870-3317 250 gram GELE BONEN1.98 250 gram ANANASBLOKJES1.98 250 gram WIJNBALLEN1.98 250 gram VRUCHTENHARTJES1.98 250 gram TUM-TUM1.98 250 gram HOESTMELANGE1.98 250 gram PEPERMUNTDRAGEES 1.98 250 gram gekl. DROPSTAAFJES1.98 250 gram ENGELS DROP1.98 250 gram KOKINDJESDROP1.98 Bij aankoop van 2 zakken: Roomboter Spekulaas 4 OQ Pakje a 200 gramvoor I VV Binnenweg 9 SOMMELSDIJK De gezamenlijke CDA-afdelingen op Goeree- Overflakkee bedanken de CDA-kiezers op Goeree-Overflakkee voor het verkiezingsresultaat op 6 september 1989 t.b.v. de Tweede Kamerverkiezingen, met als uitslag: Goedereede: 2174 CDA-stemmen 30,8% Dirksland: 1294 CDA-stemmen 27,8% Middelharnis: 2505 CDA-stemmen 26,2% Oostilakkee: 1998 CDA-stemmen 32,8% waarbij in Goedereede en Dirksland het CDA als grootste uit de bus is gekomen. Wij hopen en vertrouwen op uw steun in maart 1990 bij de gemeenteraadsverkiezingen. CDA Goeree-Overflakkee MIDDELHARNIS De machinist die gistermiddag de 11-jarige Marloes Kruimer de handels aanwees waarmee ze de hei-installatie kon bedienen, had makkelijk praten. Hij kende de hevigheid van de klappen die er gingen vallen, zo niet Marloes die de handels liet voor wat ze waren en haar handen gebruikte om haar oren af te schermen. De installatie knalde vrolijk verder en Marloes sloeg daarom tóch de eerste paal onder de nieuwe douaneloods die op- en overslagbedrijf Arie van Donge aan de Huygens bouwt, met z'n 6500 m^ meer dan dub- bel zo groot als de al bestaande opslagruimte. Marloes is een dochtertje van de zakenpartner van de heer Donge, de heer A. Kruimer. Tegen het eind van het jaar zal de nieuwe ruimte gereed zijn. Verrassend VcmGogh Adoptte-projecl EENMALIGE AANBIEDING Voor al uw Snelle levering Scherpe prijzen Middelharnis 01870-6366 ri Stam Media uit Amsterdam heeft tien toergidsen uitgebracht onder de titel „Lekker Weg". De gidsen sluiten aan bij het gelijknamige tv-programma van de KRO van afgelopen zomer. Dit najaar zijn bij de KRO nog eens zes „Lekker Weg..."-uitzendingen te zien. De gidsen schetsen In woord en beeld de historie van een stad of streek, de cultuur en de toerlstlsch-recreatleve mogelijkheden. Daarnaast bieden de boekjes veel feitelijke informatie met adressen, openingstijden, bezienswaar digheden, overnachtingsgelegenheden en flets- en wandelroutes. Er zijn inmiddels tien gidsen verschenen: man, „en alle toergidsen van nu en van de Over „De Dorpen van Emmen", „Op het toekomst samen vormen een complete toe- Eiland van Dordrecht", „In het Geuldal" ristische almanak van Nederland", en „In de Friese Wouden" (Zuid-Fries- Verzameling land), „De Baronie van Breda", „Zuidelijk Flevoland", „Den Haag", „Het Hooge Land" (Groningen), „Walcheren" en „Rot terdam". In het najaar wordt de serie vervolgd met gidsen over „Amsterdam", „Het Eem- land", „Het Rijk van Nijmegen", over de „Schermer, Beemster en Wormer" en over „Overijssel". Daarmee is dan de se rie van 15 toergidsen compleet. Voor vol gend jaar staan weer 15 boekjes over stad en streek op stapel. In het eerste, meest uitgebreide deel van de gidsen geven de auteurs Chris Houtman en Dick van den Heuvel aan de hand van anekdotes en feiten een andere kijk op de stad of de streek. Ze gingen daar op be zoek, begeleid door een regionale ge schiedschrijver. Het tweede deel van de gids bestaat vooral uit feitelijke informatie over openingstijden, verblijfsmogelijkhe den, enzovoort. „Een reeks toeristische verhalen, voorval len, feiten en trips", zegt auteur Chris Hout- „Lekker Weg" toergidsen: lezenswaardig en met een handzaam pocket-formaat. De 96 pagina's tellende boekjes zijn uitge voerd in vierkleuren-druk op fraai papier, sterk gebonden en voorzien van een vierkleuren landkaart. Wie alle „Lekker weg..." toergidsen heeft, beschikt over een complete toeristische verzameling. Deze in handzame deeltjes uitgevoerde encyclope die is een bron van informatie voor wie belangstelling heeft voor het eigen land en er regelmatig op pad gaat. De praktische gidsjes helpen de reiziger om overal te komen op juist die plekjes die interessant zijn. leder boekje is onderverdeeld in diverse hoofdstukken; geschiedenis, huidige situa tie, cultuur ter plekke, bezienswaardighe den, recreatieve mogelijkheden. De hoofd stukken worden verluchtigd met tientallen tips voor bezoek, die verwijzen naar het laatste hoofdstuk achterin. Hier staat prakti sche informatie met een korte omschrijving van wat er te zien en te beleven is, met belangrijke adressen, routes en tips. Elke gids gaat bovendien vergezeld van een landkaart, die precies het betreffende gebied omvat. Hierdoor zijn de boekjes geknipt als handzame toergids bij een be zoek aan de plaats of streek. Ook kan men de gidsen gewoon met plezier lezen, los van het feit of men er wel of niet woont of het gebied kent. Zo wordt in het Drentse boekje geschreven, hoe enkele Van Goghs in deze provincie letterlijk in vlammen opgingen. In de Dordtse gids wordt onder andere verteld, dat het uitsterven van de bever mede te wijten is aan het feit dat de katholieke kerk de bever als vis aanmerkte, geschikt om op de vleesloze vrijdag te consumeren. In Limburg werden de toeristen tijden lang voor de gek gehouden door een „salonklui zenaar", die zich wel als kluizenaar voor deed, maar dat in het geheel niet was. De pastoor riep hem tenslotte tot de orde. Een deel van de opbrengst van elke gids is bestemd voor een adoptie-project, dat in. elk gebied is gekozen. In Drente komt de opbrengst ten goede aan de restauratie van een authentieke trekschuit, in Dordrecht heeft het bever-observatorium van de Hol landse Biesbosch baat bij de verkoop van de boekjes, in Limburg wordt het geld besteed aan de restauratie van grotwonin gen, terwijl in Friesland een Belvedère in het Oranjewoud in oude luister wordt her steld. Andere adoptie-projecten zijn: een ge brandschilderd raam voor de Grote Kerk te Breda, de bouw van een pre-historische nederzetting nabij Lelystad, een blijvende tentoonstelling in het Schevenings Mu seum, een te verplaatsen historisch huisje voor museum Het Hooge Land (Gronin gen), het Ramschip De Schorpioen te Mid delburg en de Stichting Industrieel Erfgoed te Rijnmond. U steunt met de aanschaf van één of meer toergidsen dus tevens het goede doel. De full-colour uitgaven van Stam Media uit Amsterdam zijn verkrijgbaar bij de WV's, boekhandel en kiosken. Prijs, in clusief landkaart/plattegrond, f 14,95 per stuk. Lezers van deze krant kunnen profite ren van een eenmalige aanbieding. Zij ontvangen twee toergidsen naar keuze voor de somma van 24,90 inclusief verzendkosten. De normale prijs be draagt f 29,90 4,50 porto ƒ34,40. Het voordeel is dus bijna 10 gulden. Stuur een bankcheque of giro betaalkaart naar Stam Media, Ant woordnummer 6402, 1380 VJ Muiden (postzegel plakken hoeft niet). Vermeld duidelijk uw naam, adres en woon plaats plus welke gidsen u wilt ontvan gen. Vergeet niet uw bank- of giropas- nummer in te vullen.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 3