Plaatwerk Zou dat 'm zijn..., de hoogste? Voor eik een nieuwe head-phone Onderbreking gasvoorziening Braderie O.B.S. „De Inktvis htdbreiMse VERWERS auto's Garage Knöps B.V. USUUS^ Op Goeree-Overflakkee stemde 85,15% Hulpgoederen naar Polen Teveel patrouilleboten Schelde-Rijn verbinding Ramoco b.v. Goeree-Overflakkee alle merken NIET DE GROOTSTE Aktie tegen pierenspitters Citroen-Hesselink 62e Jaargang CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond Oude Tonge, Achthuizen, Den Bommel, Ooitgenspiaat en „buitengebieden" zaterdag 16 september 1989 van 6.00 tot 15.00 uur. Autobedrijf A. J. van Rumpt Vert.C. Bakker, tel. 01877-1589 JVC SONY vanaf lö99i" 3 JAAR volledige GARANTIE* Taxaties Agrarische bemiddeling Beleggingen RENAULT-deaier 5 \Sy/// voor AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER Het Zuidhollands Landschap stelt forten open op Monumentendag Aanmelden EHBO-kursus Dirksland, 01877 - 1357 Ambtsdragersbijeenkomst Gliagg „De Poort" -^^ VRIJDAG 8 SEPTEMBER 1989 No. 5832 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 FAX 01870 - 5736 3392 ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelharnis Rek.no. 3420.01.108 .-..«« E.M.G.O., r - «ODELHARNIS 'JïïïJïJJJ. In verband met noodzakelijke werkzaamheden aan het gastransportnet zal de gasvoorziening in onderbroken worden op: Aan de verbruikers wordt verzocht gedurende deze tijd de hoofdkraan bij de gasmeter af te sluiten. De direktie Goeree-Overflakkee heeft het lande lijk percentage van 80% van de stem gerechtigden dat woensdag naar de stembus ging aanzienlijk overschre den. In Goedereede was het zelfs 90%, in Dirksland 84,6%, in Middelharnis 80,6% en in Oostflakkee 85,4%, wat over de vier eilandelijke gemeenten een gemiddelde van 85,15% geeft. Heel bijzonder was de opkomst van 105% op stembureau II („Dorpstien- den") te Ouddorp. Die hoge score werd gehaald doordat meerdere in Ouddorp verblijvende zomergasten zich in hun eigen gemeente van een kiezerslegitima- tiekaart hadden voorzien. In 't bezit van zo'n kaart mag de stem in een andere gemeente dan op de oproepkaart ver meld, worden uitgebracht. Goeree-Overflakkee voldeed goeddeels aan het landelijk beeld. Meer kiezers kozen voor het CDA al komt dat lande lijk niet in meer kamerzetels dan de al bezette 54 tot uitdrukking. Alhoewel geen zetelwinst kwam het CDA op nieuw als grootste partij uit de stembus, gevolgd door de PvdA met 49 zetels. De socialisten moesten wel 3 zetels inleve ren. Kennelijk is een flink aantal PvdA- kiezers overgestapt naar D'66 die 3 zetels won (nu 12) en Groen Links die eveneens 3 zetels winst boekte en op een nieuw zeteltal van 6 terechtkwam, overi gens een matiger winst dan in die kring verwacht was. Elders in dit nummer geven we dorpsge- wijs een overzicht van de stembusuit slag. Wat zich landelijk voltrok, verlies voor de WD, wat winst voor het GPV - die zal landelijk groter zijn geweest, goed althans voor een tweede zetel - en zelfs in de winst voor Janmaat c.s./Cen- trumpartij heeft Goeree-Overflakkee enig aandeel geleverd. Geen winst voor de SGP en RPF die resp. hun 3 en hun ene zetel konden behouden. In politiek Den Haag wordt druk gespe culeerd over de samenstelling van de coalitie. De vroegere CDA coalitiepart ner, de WD, heeft 5 zetels verloren en lijkt zich daarmee als coalitiepartner buitenspel te hebben gezet. Een coalitie CDA-PvdA lijkt het meest voor de hand liggend. stad aan 't Haringvliet Tel. 01871 - 1553 99 Op zaterdag 16 september houdt de Openbare Basisschool „De Inktvis" te Dirksland een braderie. Deze wordt gehouden van 13.00 tot 17.00 uur op het schoolplein aan de Beatrixlaan te Dirksland. Op deze braderie o.a. rommelmarkt, stekjes en kruiden, buttons maken, grab belton, schminken, envelop trekken, kinderconcert, „zenuwspiraal". Ook zal er een grote verloting worden gehouden met bijzondere prijzen. Tevens stands van de Vereniging van Openbaar Onderwijs en de Dierenbe scherming. Vanzelfsprekend wordt ook aan de inwendige mens gedacht en zal er koffie, cake, koek, wafels, frisdrank en frites te koop zijn. Naast al deze festiviteiten zal er door leerlingen een sponsorloop gehouden worden waarvan de opbrengst ten goede komt aan het Koningin Wilhelmina Fonds (kankerbestrijding). Zaterdag 9 september 's morgens om 8 uur vertrekt bij Gebar te Nieuwe Tonge een 40 ft container naar Suwalki. Naar het verzorgingstehuis gaat een tandarts- uitrusting, medicijnen, rolstoelen en gebruikte kleding. Naar de Evangeli sche Kerk gaat kinderkleding en naar de Zielone boeren werkkleding. Het volgende transport vertrekt 18 december. Geert Theunisse, de berger-sleper in Dintelsas, daar al 15 j aar gevestigd, ener een half jaar geleden in geslaagd een „waakvlam"-overeenkomst te sluiten, inhoudend dat de gemeenten aan of nabij het Schelde-Rijnkanaal hem jaar lijks een bedrag per inwoner toekennen, waartegenover hij 24 per dag attent is om bij aanvaringen of strandingen te voorkomen'uat er een calamiteit ont staat die ernstige schade of gevaar zou kunnen veroorzaken, heeft aan de Mi nister van Waterstaat een schrijven gericht m.b.t. het over de balk smijten van gemeenschapsgeld, zoals hij dat dagelijks konstateert bij de Scheep vaartdiensten van Rijkswaterstaat en van de Rijkspolitie te water. In Dordrecht en Wemeldinge zijn cen trale verkeersposten gevestigd die de vaarroute met moderne middelen con troleren en schepen waarschuwen,m die van de vaarroute afwijken of op één of andere wijze zichzelf of anderen in gevaar brengen. De betonning is opti maal, I.V.S en M.V.S. systemen funktio- neren, terwijl de vaarroute door de aanleg van de Philipsdam en de Oester- dam veel minder gevaarlijk is geworden dan voorheen. Theunisse noemt het „van de gekke", dat de Stoomvaartdienst Oosterschelde, sinds de sluiting van de Philipsdam, niet zoals men zou verwachten is ingekrom pen, maar juist met een grote patrouille boot is uitgebreid. Een ex-D.S.G.M.-pa- trouillevaartuig, nu de RWS 83, vaart nu zestien uur per dag, met drie man aan boord en uitgerust met een 900 pk motor, zowel op het Zoommeer, als op de Oos terschelde „het water tot karnemelk", vindt Theunisse. Maar daarnaast zwermen - aldus zijn klacht - nog vijf andere boten van de Rijkspolitie te waer uit. Door opheffing van de D.S.G.M.-post in Willemstad werden - volkomen overbodig - twee ex- D.S.G.M.-boten, nu RP 18 en 19, aan de politievloot toegevoegd. „Geldsmijterij en bureaucratie van de bovenste plank, volkomen overbodig rondkarren; wie niet beter zou weten waant zich op een grensrivier in het Oostblok, maar juist daar zijn de politie en andere rijksdien sten misschien wel minder nadrukkelijk aanwezig", zo luidt de klacht van Theu nisse. Tussen de schepen van Rijkswa terstaat en van de Rijkspolitie te water is door één en ander een rivaliteit ont staan, om bij het minste of geringste dat op het Zoommeer of in de Ooster schelde gebeurt, er het eerste bij te zijn. Ze stoten de partikuliere bergers, naast Theunisse zijn er nog vier andere, op deze manier het brood uit de mond. Vrijkomende mensen, door inkrimping van de overbodige vloten zouden kun nen worden aangesteld als sluis- of brugwachter, of op vuurtorens, waarvan men er Nota Bene een aantal gaat sluiten. Theunisse heeft op zijn schrijven een brief gekregen van Minister Smit-Kroes, waarbij hij op ambtelijke wijze met een kluitje in het riet wordt gestuurd, maar hij is niet van plan het erbij te laten zit ten. Hij gaat aan de bel trekken, bij andere instanties. Varende controles akkoord, maar niet op de geldverslin dende en volkomen overbodige schaal, zoals thans gebeurt, meent Theunisse. ^ImIET alleen VERKOOP m maar een deskundige voorlich- I ting voor, en uitgebreide demonstratie met blijvende tech- nische service na de koop! voor aSIe xOterheid I VINGERLING 3-MIDDELHARNIS-TEL 01870-2513 Klinkertandseweg 9 3244 BD Nieuwe Tonge Tel. 01875-2235 Het betrouwbare adres voor uw 2e hands auto! van woningen, boerderijen, landerijen enz. J.A. Mijs Tel. 01877-1309 N.A. van Kempen Tel. 01877-2614 Verkoop Service 01871 - 1662 X Verkoop na 17.00 uur: t C. Breen, 01878 - 2496 FOTO - FILM - HEPOfiTAGE - VIDEO - COMPUTER ^l^.].,|ilL«if| t=3 C3 (=1 113 cqlHBlIMuZA^ C3 C3 lU Middelharnis Telefoon 01870-2222 De 300-tons kraan die we veronderstel den de grootste kraan te zijn die ooit op Goeree-Overflakkee heeft gewerkt - zie de krant van j.l. vrijdag - was niet de eer ste van dit formaat, zo heeft men ons laten weten. Op 27 aug. 1985 werkte zo'n krachtpatser aan het leggen van een dui ker in het bestemmingsplan „de Staver" te Sommelsdijk. Peugeot Talbot Peugeot Talbot dealer Kastanjelaan 41-43 Middelharnis - tel. 01870-3094 t^^<.^"«^^t,^^<.^ï*^^«^^t^^*^^»^^<^^*.^^*.^^«-^'**^»l De zonnebloemen van de fam. Witvliet, Nieuwstraat 37 te Stad aan 't Haringvliet hebben het ver geschopt, zó ver zelfs dat het erop lijkt dat een van hen met een lengte van 501 centimeter Flakkees' allerhoogste is. Foto Hamee- teman te Ouddorp houdt daarover een wedstrijd. Tot dusver werden per week nieuwe records gevestigd, maar een zo imposante leng te als in de achtertuin van de fam. Witvliet gemeten lijkt nauwelijks te kunnen wor den overschreden. De plan ten hebben geen extra zorg gehad, wel heeft de heer Wit vliet een rek getimmerd waar de stengels steun aan vinden. Ii^^c^'if I ^ll^li iJIIH.Til |_'>ln.'>i'Qll Ql't"^ II C> II C I'(P II C'1 t'ï'I't'L^ tP l"* I'i-"^ u"* P II l."^ 1^ II Qi 1.^ II i_^ i^ii i'Tni i^ii 1^-1 i'- I 1^-11 1^-11 1^-1 I iii^ 1.^11 i"^!! lTi'iT'i L^ II I Het gereedkomen van de Philipsdam zorgde voor een gemakkelijker bereiken van de eilanden Sint Philipsland en Schouwen Duiveland. Vooral pieren spitters en mosselrapers wonend in westelijk Noord-Brabant wisten al spoe dig of al eerder, dat de slikken en schor ren noordelijk van Sint Philipsland goede stekken waren voor beide bezig heden. Onder hen zijn persenene die met het spitten van pieren c.q. het rapen van mosselen hun bestaan vinden, anderen oefenen de verkoop van pieren en mosselen uit als bijverdienste. Van de zijde van het Zeeuwse Land schap wil men nu vooral de beroepsspit- ters die in grote getalen dagelijks op de slikken verschijnen, tegen gaan houden. Want sinds de Oosterschelde tot natuur gebied is verklaard is het betreden van de slikken met laag water verboden. Het argument dat de ambtenaar Chr. Jacobussen voor het verbod aanvoert, namelijk dat de pierenspitters de vogels zouden verjagen, is beslist onjuist. Pie renspitters trekken juist vogels aan, die in de omgewoelde grond altijd nog wel wat van hun gading weten te pikken. Jacobussen wil zo spoedig mogelijk ver bodsborden neerzetten, zodra die er staan kan men beginnen met het (zon der noodzaak) opmaken van bekeu ringen. Het Zuidhollands Landschap zal op de Open Monumentendag op zaterdag 9 september a.s. de forten Penscherdijk en Noorddijk op Voorne voor het publiek openstellen. Van 10.00 tot 17.00 uur kun nen bezoekers een kijkje nemen in de forten. Beide forten, gebouwd omstreeks 1880 vormden een onderdeel van de „Vesting Maasmond". Hiertoe behoorden de omwalde steden Brielle en Hellevoet- sluis. De forten hebben echter nooit de kanonnen behoeven af te vuren. Wel zijn ze in de Tweede Wereldoorlog door de Duitse bezetters gebruikt voor mu- nitie-opslag en werden toen uiteraard streng bewaakt. De forten hebben zich tot fraaie elementen in het Voornse landschap ontwikkeld en kregen grote natuurwaarden. Fort Penscherdijk ligt ten zuiden van Brielle aan de weg naar Hellevoetsluis, in een kunstmatig aangebracht bocht van de Penscherdijk. Fort Noorddijk ligt ten noorden van Hellevoetsluis in een kunstmatig aange brachte bocht van de Noorddijk ten westen van Nieuwenhord, aan de weg naar Brielle. OUDDORP Na een mooie zomer hoopt de EHBO- afdeling in Ouddorp weer een nieuwe cursus te starten. Als u denkt dat EHBO een kwestie is van alleen verbanden aanleggen, heeft u het mis. Een EHBÖ'er heeft een vrij brede kennis van eerste hulpverlening nodig. Een ieder die zich aangesproken voelt om zijn/ haar medemens te kunnen helpen in geval van nood, kan zich aanmelden bij onze sekretaris, de heer E. v.d. Wende, tel. 01878-1811. Doe dit wel voor zaterdag 30 september a.s. Verdere informatie krijgt u van de heer v.d. Wende. De voorlichtingssamenkomst voor ambtsdragers uit Zeeland, West-Bra- bant en Goeree-Overflakkee zal D.V. plaatsvinden op donderdag 5 oktober a.s. in de aula van de Voetius Scholenge meenschap, Klein Frankrijk 19 te Goes. Sprekers zijn: de voorzitter drs. W. den Hengst over ,.De aciitergronden en de ont staansgeschiedenis": de direkteur dr. J. van der Wal over „De plaats en taaie van Gliagg „De Poort": een medewerker drs. P.M. Wagenaar over „Hulp in konkrete gevallen De samenkomst vangt aan om 19.30 uur. Kerkeraden, die onverhoopt geen uitno diging hebben ontvangen zijn uiteraard ook van harte welkom. Reckendrees, fabrikant van kunststoffen-, aluminium- en heulen kozijnen, ramen en deuren, van welk merk Bouw- en Aannemingsbedrijf Kleine Tanis te Ouddorp subdealer is, heeft ook op 't Flakkeese een goede deelname onder vonden aan de landelijk gehouden wedstrijd waarin een slagzin moest worden gemaakt. Per regio was voor de 10 besten een head-phone beschikbaar en dins dagavond ontving dhr. Kleine de winnaars daarvan in de showroom aan de Broekweg 2 waarin de produkten van Reckendrees worden geëxposeerd. Voor de showroom gingen ze op de foto, een mooi cadeau rijker en met de weten schap dat Kleine Tanis deskundig en welvoorzien is als het om het Recken- dreesprodukten gaat.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1