Plaatwerk Sommelsdijk: Mct dstuk simi (Ic wcthoudcr; eerste paal voor de „Jacobshoeve" KAT EN MUIS ROND MILIEU 01877-1309 Marinierskapel icomt naar lllliddelharnis Goedereede besteedt veel aandacht aan Monumentendag KIEVIT WARMTE Ramoco b.v. Goeree-Overflakkee Groenbemesting P. van Schelven Citroen-Hesselink Garage Knöps B.V. De mossel in opmars C.V.I. „De Proeftuin" H L-'ii^^ htubredïïUe MUS Dirksland a//e merken Komj^MmMi Hulpgoederen voor Polen 62e Jaargang CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond Schuldvraag Juridische spelletjes vanaf 1699i" 3 JAAR volledige GARANTIE* voor alle taxaties o.g. Sanitair-Centr. verwarming 01870-2609 RENAULT-dealer tegen zeer lage prijzen PEGLETTA bladrammenas MAXI gele mosterd TETILA It. raaigras B.V. Graanhandel AUTOMOBIELBEDRIJF VISSER Dirksland, 01877 - 1357 Middelharnis Telefoon 01870-2222 't Kost soms heel wat overweging om - uit waardering - iemands naam aan een projekt te verbinden, maar het bestuur van de bouwver. „Sommelsdijk" is zijn voorz. de heer H.L. van Kampenhout spontaan bijgevallen toen hij de naam „Jacobshoeve" suggereerde voor het complex van 19 woningen voor ouderen aan de Som- melsdijkse Stoofhoek. Met die naamgeving brengt de vereniging een hommage aan wethouder J.Th.M. Jacobs die in de totstandkoming van het complex een zeer constructieve rol heeft gespeeld. Weliswaar heeft de heer Jacobs per volgende zittingsperiode z'n poli tieke vertrek aangekondigd, maar in de naamgeving zullen zijn naam en funktioneren tot in lengte van jaren voortbestaan. Enorme belangstelling M'n plicht ^-|n..i.iij«ii«] Autobedrijf A. J. van Rumpt Vert.C. Bakker, tel. 01877-1589 VRIJDAG 18 AUGUSTUS 1989 No. 5826 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 - 3392 FAX 01870 - 5736 ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelharnis Rek.no. 3420.01.108 Een goed en schoon milieu behoort tot ieders verantwoordelijkheid. Nie mand zal de milieu-zorg aanvechten en toch wordt die zorg op de proef gesteld als een milieu-affaire leidt tot een kat-en-muis-spel, waarbij vervui lers en vervuilden op eikaars hielen zitten. Nederland had een dioxine staaltje. Jaren geleden is er al aan de bel getrok ken: bij de verbrandingsinstallaties voor huisvuil komen schadelijke stoffen vrij. Het gaat vooral om een gif dat dioxine heet en dat zich afzet op de bodem, in het gras en via de grazende koe in de melk. Je zult maar melkveehouder zijn die zijn dieren naar de wei stuurt onder de rook van de eerdergenoemde ver brandingsinstallaties. Maar die veehou ders zijn er; vooral in het westen (Zuid en Noord-Holland) is onlangs alarm geslagen omdat de melk te veel dioxine bevatte. De overheid nam maatregelen en besmette produkten werden onmid dellijk uit het traditionele circuit ge haald. Melk ging niet meer op de gebruikelijke wijze naar de afnemer (fabriek dan wel huisverkoop), het vee mocht niet meer worden verhandeld en het gras bleef in feite onbruikbaar voor dierlijke consumptie. Gedupeerde veehouders zagen hun gebruikelijke opbrengsten en inkomens kelderen en - alsof dat nog niet erg genoeg was - de publiciteitsmedia lieten zich verleiden tot tendentieuze berich ten, waarbij de boer als milieuvervuiler werd afgeschilderd. Het had niet veel gescheeld of het glas melk met doods- kop was op het tv-scherm de huis kamer binnengerold. Allereerst toont de dioxine-affaire aan dat boeren en tuinders al evenzeer het slachtoffer zijn van een vervuild milieu. Zij hebben part noch deel aan de dioxine-emissie en deszelfs besmetting. Als de boer door een van buiten komend milieu-onheil wordt getroffen komen de schuldvraag en de schadevergoeding om de hoek. Beide problemen lijken alleen maar oplosbaar langs eindeloze rechtspraak-procedures. Maar daar hebben boeren een vreselijke hekel aan, ook al omdat het succes in de meeste gevallen uitblijft. Op vrijdag 22 september a.s. verzorgt de Marinierskapel der Koninklijke Marine een concert in het recreatiecentrum „De Staver" te Middelharnis. De Marinierskapel is een professioneel orkest en bestaat uit 60 musici. Veelzijdigheid heeft de marinierskapel hoog in het vaandel staan, niet alleen in de wijze van optreden doch zeker in muzikale zin. Het repertoire van het orkest varieert van traditionel militaire werken tot klassieke concertwerken. Ook schuwt de Marinierskapel het moderne repetoire niet. Bach, Badings, Bernstein, maar ook de Beatles, Stevie Wonder en Sten Kenton behoren tot het repetoire van het orkest. Qua Patet Orbis, de lijfspreuk van het korps mariniers, geldt zeker voor de marinierskapel. Het orkest bereisde o.a. Indonesië, Rusland, Canada, de Ver enigde Staten, Venezuela, Porto Rico, de Nederlandse Antillen en bijna geheel Europa. De Marinierskapel der Koninklijke Marine heeft een zeer druk programma. Het orkest verzorgt per jaar meer dan 150 optredens. Concerten, radio- en t.v. opnames, begeleidingen van solisten en koren. Sinds 1984 brengt de marinierskapel platen en CD's onder haar eigen label uit. Sinds 1986 staat het orkest onder leiding van Gert Buitenhuis. Gert Buitenhuis studeerde aan de conservatoria van Utrecht en Tilburg bij onder anderen Herman Strategier en Rocus van Ype- ren. Aan het begin van de zestiger jaren ging Gert Buitenhuis deel uitmaken van de marinierkapel. Twintig jaar was hij soloklarinettist en concertmeester, ver volgens vervulde hij de functie van „pro ducer/arrangeur" in welke hoedanig heid hij veel optredens voor de mari nierskapel voorbereidde, onder andere voor radio en televisie. Gert Buitenhuis is als docent verbonden aan het Twents Conservatorium in Enschede. Voorts maakt hij deel uit van het college van juryleden Stichting De schuldvraag is ingewikkeld. De ver- brandinsinstallaties veroorzaken emis sies van schadelijke en giftige stoffen. Maar zolang zij voldoen aan door de overheid gestelde normen, is er geen sprake van onwettigheid. De overheid probeert de normen weliswaar aan te scherpen, maar dat vraagt even tijd bij de verbrandingsinstallaties om aanpas singsinvesteringen te doen. Voor de boe ren rest dan ook maar één conclusie: het dioxine-gevaar blijft voorlopig en gedu rende de komende jaren lopen zij voort durend kans met een „besmette bedrijfs voering" te worden opgezadeld. En wiens schuld is dat? De installaties zeg gen te voldoen aan wettelijke normen en de overheid schuift de verantwoorde lijkheid wederom terug naar de vuilver branders. Een ping-pong-wedstrijd waarbij de boer als gedupeerde of als kandidaat-gedupeerde mag toezien. Over schadevergoeding bij dioxine- overlast gesproken: de onlangs gedu peerde boeren hebben een handteke ning gekregen. Tot 1 november a.s. kun nen zij in de directe schade worden tege moetgekomen. Dat is trouwens iets anders dan schadevergoeding. Wat bete kent overigens deze tijdelijke handrei king? Boeren die na 1 november schade ondervinden van dioxine-besmetting moeten zich maar in gerechtelijke pro cedures gooien om ergens verhaal te maken. Als de overheid suggereert dat er na 1 november geen directe schade meer verwacht wordt is dat pure overmoed. De vuilverbrandingsinstallaties kunnen voorlopig ongestoord doorgaan met hun verbrandingsprocédé en dus dioxi ne-emissies. Boeren zullen voorlopig zeker de kans lopen dat hun bedrijf en dus ook produktie „verdioxineerd" worden. Een onzeker perspektief dat het boeren- bestaan in feite onmogelijk maakt. Als de enige oplossing dan wordt ge zocht in een eindeloze juridisch steek spel, waarbij overheid en vuilverbran ders elkaar als kat en muis achternalo pen, mag men van milieuzorg in het boerenkamp niets meer verwachten. Waarmee maar gezegd is dat milieuzorg, verantwoordelijkheid en eerlijkheid hand in hand moeten gaan. Als dat niet het geval is, zit het voorlopig zeker fout met ons milieu. B. Schouwing De commissie Open Monumentendag Goedereede heeft voor de op 9 septem ber te houden Monumentendag een interessant programma opgesteld, dat 's morgens om 10 uur begint. In de schuur Bekaf 1 zal die dag een centraal infor matiecentrum funktioneren. Om half 11 zal door gedeputeerde de heer H.A. v.d. Meer het centraal monumenten-infor matiebord op de Markt worden ont huld. Om 11 uur begint een carillonbespeling door stadsbeiaardier Jan Bezuijen en beginnen ook de stadswandelingen die - onder begeleiding van gidsen - tot 4 uur 's middags voortduren. Er wordt ook een fotopuzzeltocht ge houden, waarvan om half 5 de uitslag bekend wordt gemaakt in het informa tiecentrum. Er zijn die dag in Goedereede tal van aktiviteiten, o.a. exposities door Goe- reese kunstenaars, videovertoning van het bezoek van H.M. de Koningin en o.a. demonstratie graanmalen in koren molen „De Windvang". Overkoepelende Muziekorganisaties en van de adviescommissies van het minis terie van WVC. De aanvang van het concert is 20.00 uur. De toegangsprijs is 15,-. Kaarten kunnen worden gekocht bij de V.V.V. kantoren te Middelharnis, te Oud-Beyerland, te Hellevoetsluis en te Zierikzee, en bij reisburo Buysse te Middelharnis. Kaarten kunnen ook worden besteld door middel van overmaking op bank rekening nr. 34.20.90.100 t.n.v. Konink lijke Fanfare „Sempre Crescendo" 100 jaar in concert. Per bestelling 1,- extra overmaken voor administratie en ver zendkosten. De organisatie is in handen van de jubi leumcommissie Koninklijke Fanfare „Sempre Crescendo" 100 jaar in con cert. NIET ALLEEN VERKOOP maar een deskundige voorlich ting voor, en uitgebreide demonstratie met blijvende tech nische service na de koop! vooraBezOterhetdï VINGERLING 3-MIDDELHARNIS-TEL 01870-2518 OOSTDIJK 49, SOMMELSDIJK voor Verkoop Service 01871 - 1662 Verkoop na 17.00 uur: C. Breen, 01878 - 2496 OUDE TONGE Tel. 01874-1066 Peugeot Talbot Peugeot Talbot dealer Kastanielaan 41-43 Middelharnis - tel. 01870-3094 Bij dat funktioneren als wethouder van o.a. Volkshuisvesting heeft ook meerdere malen het slaan van eerste palen behoord en ook woensdagmiddag zette de heer Jacobs daar toe de veiligheidshelm op. "t Zat 'm niet in de heer Jacobs dat de bijna 22 meter lange paal per klap slechts wat centimeter- tjes vorderde, maar tenslotte was 'ie er toch, één van de 56 palen die het drie-hoge complex een stevige fundering moe ten geven. Na die moeizame en luidruchtige paalslag waren de genodigden wel aan een verfrissing toe, geserveerd in het naastgelegen gebouw „Refugium". Grote afwezige was 's bouwverenigings voorzitter Van Kampenhout, wegens ziekte nog wel.... Vice-voorzitter de heer J. Kootstra vulde de afwezigheid van de voorzitter op met een hartelijk welkomstwoord en, in de geest van de voorzitter, een verklaring voor de naamskeuze. De onthulling van door weth. Jacobs (r) van het naambord. De vereniging had de mogelijkheid tot aankoop van de grond door de heer Jacobs „op een presenteerblaadje" aan geboden gekregen. Zelfs werd, ook weer door bemiddeling van de heer Jacobs, het benodigde contingent verkregen en, voor het spelen van een zo aktieve rol en de bewonderens waardige snelheid van handelen werd de heer Jacobs met de naamgeving bedankt. In de muur van het complex zal de naam worden aangebracht. Voor bewoning van één van de 19 woningen voor ouderen blijkt bijzonder grote belangstelHng te bestaan. De heer Kootstra maakte duidelijk dat het bestuur bij de toewijzing selektief tewerk zal gaan. Het is namelijk mogelijk dat, zó dicht gelegen bij „De Goede Ree", van de faciliteiten van dit verzorgingshuis gebruik wordt gemaakt, waardoor het zelf standig wonen belangrijk zal kunnen worden verlengd. De heer Jacobs sloeg zich voor al z'n succesvolle bemoei ingen allerminst op de borst. „Ik heb niet meer dan m'n plicht gedaan", verklaarde hij, al was er ook „een helder ogenblik" aan te pas geweest. Met alle betrokkenen was de heer Jacobs dik tevreden over het welslagen van het projekt op deze unieke lokatie, vlakbij het verzorgingshuis en rede lijk dicht bij de kernen van Sommelsdijk en Middelharnis. „We hebben elkaar een handje kunnen helpen", bevestigde de heer Jacobs. De naamgeving aanvaardde hij overigens in dank. Niet alleen, dat momenteel de mosselex port van yerseke uit behoorlijk loopt, maar overal blijkt men aandacht te gaan schenken als bron van eiwitrijk voedsel, dat kan meewerken aan de opheffing van het voedseltekort in diverse lan den. Een en ander bleek uit een rede die Drs. A. C. Drinkwaard heeft gehouden op een vergadering in Bruinisse. Van visserij op wilde mosselen, gaat men overal in de wereld aandacht schenken aan mosselcultuur, al gebeurt dat dan niet zoals in Nederland op per celen in de slikken en de vooroevers van Delta en Waddenzee, maar aan staken (c.q. bamboestokken, zoals in Zuide lijke landen. Deze kweek methode onder meer in Spanje in gebruik heeft er onder meer voor gezorgd, dat dit land de grootste mosselproducent van Europa is geworden. En wie zou denken, dat onder andere Thailand nu een mosselproduktie heeft van 70 miljoen kilogram en dat is meer dan de produktie van Frankrijk. Russische onderzoekers besteden aan dacht aan de mogelijkheden van de mosselcultuur, in Canada is men even eens bezig een cultuur te bouwen en in de gehele wereld, in Rusland werd onlangs een mossel-seminair gehouden voor teelt in de Zwarte Zee. In juni j.l. werd een symposium van de Internationale Raad voor het onderzoek der zee over mosselen gesproken, in oktober a.s. wordt in Bordeaux een ver gadering gehouden van de European Aquaculture Society, waar Drs. Drin- kwaar, die in Bruinisse over de mossel FOTO - FILM - REPORTAGE - VIDEO - COMPUTER CJ C3 CJ Op 14 september gaat een transport naar verpleegtehuis PDPS (de Samaritaan); de boeren aan de Groeneweg en de Evangelische Kerk. Kleding, medicij nen, dekens e.d. kunnen voor deze zen ding gebracht worden tot 1 september bij: Gebar, Langeweg, Nieuwe Tonge. Voor afhalen tel. 01875-2074. Enkele families van de Evangelische Kerk te Suwalki hebben zeer dringend hulp nodig. Informaties hierover 01875- 2074. stad aan 't Haringvliet Tel. 01871 - 1553 sprak, voorzitter zal zijn van een Panel sessie, en waarbij eveneens de mosselen zal behandelen. MIDDELHARNIS Over enkele weken start het nieuwe kur- susjaar weer op het christelijk vormings instituut voor vorming en opleiding „De Proeftuin" te Middelharnis. Voor enkele vakken is inschrijven nog mogelijk, o.a.: middenstand, typen, steno, tekstverwerken (Word Perfect), verzorgingsmedewerkster, verkoop praktijk, BVB I en II en kantoorassistent I en II. Inlichtingen hierover op het vormings instituut, tel. 01870-4455. In het afgelopen kursusjaar verkregen de volgende leerlingen een diploma. Middenstand: Ben Viskil, Suzanne Hob bel, Frans v.d. Vliet. Typen: Elly Groenendijk. Tekstverwerken: Elly Groenendijk, Diana v.d. Werf Verzorgingsmedewerkster: Jolanda Witvliet. E.H.B.O.: John Kokshoorn, Jeanette v.d. Nieuwendijk, Paula Verkroost, Anne- miek Goudswaard. Eenvoudige gezondheidsleer: Annemiek Goudswaard. Maatschappijleer: Annemiek Gouds waard. Eenvoudige Nederlandse Handelscorres pondentie: Petra Groenendijk, Anita van Broekhoven, Miranda van Koppen. Wiskundige begrippen: René Kardux. Inleiding tot technisch tekenen: René Kar dux, Pieter Wolfert. Boeken en rekenen: Anita van Broek hoven. Verkooppraktijk: Anita van Broekhoven. Modem Engels: Pieter Wolfert.

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1