Rien Poortvlietmuseum Herkingen gaat door met de triathlon (Ex) watertoren Den Bommel te koop Raadscommissie stemt in meerderheid in met fin. consequenties Laatste concert te Dreischor Zomerzangdienst Goedereede Startavond kinder- en jeugdkoor Berging gezonken spits Topdrukte in Steliendams recreatiebad Groenbemesting P. van Sciielven GROTE BINGO Extra kerkdiensten Ger. Gemeenten 62e Jaargang 1^_ DINSDAG 15 AUGUSTUS 1989 No. 5825 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 - 3392 FAX 01870 - 5736 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelhamis Rek.no. 3420.01.108 Nog niet de hele gemeenteraad -, die wordt in de septembervergadering om een uitspraak gevraagd -, maar al wél de commissie Alg. bestuurszaken en financiën als representant daarvan, heeft zich gisteravond in meerderheid akkoord verklaard met de realisering van het Rien Poortvlietmuseum in het historische oude gemeentehuis van Middelharnis. WD en VDB (Vooruit strevend Dorpsbelang) gaven van nog wat reserves blijk m.b.t. de financiële opzet en de SGP-fraktie zou graag, voordat de raad beslist de veronder stelde financiële medewerking door derden bevestigd zien, maar de teneur van de uitspraken wees duidelijk in de richting van een overgrote instemming met wat het College voornemens is de raad voor te leggen. Van de gemeente wordt niet meer ge vraagd dan wat al in de Voorjaarsnota overeen was gekomen, verbouwen reno vatie van het oude gemeentehuis voor 320.000,-. De verbouwing/aanpassing die voor het huisvesten van het museum nodig is, is door architecte mevr. Den Hollander evenwel begroot op één miljoen en de inrichtingskosten op ƒ250.000,-, samen derhalve 1.250.000,-. De Stichting Rien Poortvliet Museum wordt verondersteld een lening van 530.000,- aan te gaan en partikulieren, bedrijfsleven en middenstand worden samen geacht 4 ton bij te dragen. Het bedrijfsleven in de wijde regio is daartoe aangeschreven en ter vergadering kon burg. mevr. Sleurink verzekeren al posi tieve reakties te hebben ontvangen. Ook van de banken is medewerking ge vraagd het te lenen bedrag tegen een gereduceerde rente - zonder gemeente garantie! - beschikbaar te stellen. Het Stichtingsbestuur heeft zich in Hat- tum georiënteerd op de exploitatie van het daar gevestigde Anton Pieck mu seum. Dat trekt jaarlijks tussen de 50.000 en 70.000 bezoekers. Het lijkt zeker niet overdreven het waarschijnlijke bezoe kersaantal aan het Rien Poortvlietmu seum op 50.000 te schatten. Zeker wordt de kulturele waarde van het te stichten museum onderkend, anderzijds leert de Hattumse praktijk dat elke museumbe zoeker nog eens 10,- in Hattum be steedt, welk vooruitzicht de Stichting de vrijmoedigheid geeft ook het Middel- hamisse bedrijfsleven aan te schrijven om een bijdrage in de exploitatie. am Van WD-zijde Icwam de kritische vraag wat het dhr. Poortvliet zélf waard is in Middelhamis voor een waarde van 2 miljoen gulden aan werk onder de meest gunstige omstandigheden te „stallen". „Een kapitaalkrachtig man aan wiens boeken je je blauw betaalt", voegde dhr. D. Hoogzand daaraan toe, maar van dhr. Poortvliet moet het een bijzondere tegemoetkoming worden gerekend zijn werk ter beschikking te stellen. Het bete kent dat nergens elders nog exposities kunnen worden gehouden mits daartoe door de Middelhamisse Stichting toe stemming voor wordt gegeven. Er zal met dhr. Poortvliet een gedegen over eenkomst met een looptijd van 25 jaar worden gesloten. Zou het Rien Poort vlietmuseum dan om enigerlei reden uit Middelharnis verdwijnen, dan rest de gemeente Middelhamis nog het repre sentatieve historische en monumentale gemeentehuis waarvan verkoop - zoals de heren Kersbergen en Rijvers best zouden willen overwegen - in het Col lege „mijlenver" verworpen is. Bevestigd moest worden dat er in de nieuwe opzet geen huwelijksvoltrekkin gen meer in he* oude gemeentehuis plaats zullen kunnen vinden. Wel zal - zo zegde burg. mevr. Sleurink toe - in het Stichtingsbestuur de mogelijkheid bepleit worden in het meest fotogenieke deel van het gemeentehuis nog bruids foto's te mogen maken. Het Rien Poortvlietmuseum zal - mede op wens van de kunstenaar - zondags gesloten zijn. Dhr. Tiggelman (PvdA) had daar i.v.m. de ligging direkt naast de Herv. Kerk wel begrip voor, maar voor de exploitatie achtte hij zondagssluiting een „financiële aderlating" te zijn. De entreeprijs wordt in principe op ƒ3,50 gesteld, met reduktiemogelijkheden voor groepen. De huns inziens te matige entreeprijs, de te geringe huur van 17.000,- per jaar en Kamerlid mr. dr. J.T. van den Berg (S.G.P.) bezoekt Oostflakkee op vrijdag 18 augustus a.s. zal dhr. mr. dr. J.T. van den Berg, lid van de Tweede Kamer voor de S.G.P., de gemeente Oostflakkee bezoeken. Op het pro gramma staan een ontmoeting met o.m. het college van Burgemeester en Wet houders van de gemeente Oostflakkee en een bezoek aan de inmiddels in aan leg zijnde Zeelandroute (de nieuwe Rijksweg 59). De aanleg van Rijksweg 59 is bespoe digd door een door dhr. van den Berg op 16 december 1986 in de vergadering van de Tweede Kamer ingediende motie. Ondanks het feit dat minister Smit Kroes besloten heeft om de motie niet uit te voeren, omdat zij andere prioriteiten stelde, heeft de politieke druk achter de motie de aanleg van de Rijksweg onge twijfeld aanzienlijk versneld: de weg zou eerst pas in 1996 gereed zijn; de planning is nu 1992. Na om 3 uur ten Gemeentehuize te zijn ontvangen brengt dhr. v/d Berg om 4 uur een bezoek aan het werk. DEN BOMMEL Kerkelijke huwelijksbevestiging D.V vrijdag 18 augustus a.s. des nam. 3 uur zal in de Geref Kerk te Den Bom mel de huwelijksbevestiging plaats heb ben van Leun Temmink en Ivonne van Vilsteren, door drs. W. Venema, geref predt. te Den Bommel. SINT ANNALAND Extra kerkdienst Op donderdag 17 augustus a.s. zal D.V. des avonds om 19.30 uur (half acht) in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente in Nederland aan de Tuin- straat in Sint-Annaland een extra kerk dienst worden gehouden, waarin in de Dienst des Woords hoopt voor te gaan Ds. W. Verhoeks uit Amemuiden. de te grote financiële deelname door de gemeente bleef de heren Kersbergen en Rijvers hinderen en in een stemverkla ring maakten ze dat ook duidelijk. Van uit de overige frakties, SGP/RPF, PvdA en CDA werd instemming te kennen gegeven. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad in de septembervergade ring beslist, een „bestuurlijke inspan ning van formaat" weliswaar, maar het Stichtingsbestuur streeft ernaar het Rien Poortvlietmuseum al volgend jaar Pasen te kunnen openen. De deelnemers, opgesteld om een kilometer te zwemmen; het begin van de kwart triathlon Wie j.l. zaterdag in Herkingen niet trots kon zijn op zijn/haar prestaties in de gehouden kwart triathlon kon altijd nog bewondering hebben voor de organisatie van het evenement. Burg. Oversier die zich met honderden anderen 's morgens bij de start op het Jachthaventerrein te Herkingen bevond, had dat in elk geval, wetende dat het de comité- leden maanden werk heeft gekost om de triathlondag geolied te laten verlopen. De 290 deelnemers, in de Superprestige en in Recreantenklasse, hadden als opdracht een iviiometer te zwemmen daarop direct aansluitend 45 km te fietsen en vervolgens 10 km te lopen en daar bleek een getraind lijf voor nodig. De 19 jarige Perry Huizer uit Alblasserdam was, met een tijd van 1.58.31 alle andere deelnemers te snel af. De nrs 2 en 3 kwamen resp. uit Broek in Waterland en Ruurlo. De eerst geëindigde dame (2.21.02) kwam uit Heerle, de 2e uit Oud Gastel en de 3e uit Purmerend waaruit blijkt dat de deelnemers uit alle hoeken van het land afkomstig waren. In het flakkeese klassement eindigde Harro Verhage M'harnis als Ie met 2.09.00,2e met 2.11.00 was Jan van Soest uit Stel- lendam en 3e, met 2.14.00 Arve Hoogzand uit Sommelsdijk. Bij de dames was Carla van Vliet uit Herkingen Ie, vervolgens Annet Wervers uit S'dijk en als 3e dame eindigde S v.d. Mey uit Middelhamis. De organist Dirk Jansz. Zwart zal op donderdag 17 augustus a.s. het laatste orgelconcert van dit seizoen geven in de Hervormde Kerk te Dreischor. Het pro gramma bestaat deze avond geheel uit verzoeknummers met werken van Franck, Widor, Guilmont, Nieland, Jan Zwart en de concertgever. De aanvang is 's avonds om acht uur. Kom jij ook op vrijdag 18 augustus, naar de startavond van de kinderkoren „Het Jongeland" en „Het Jeugdland"? Jan Klaassen komt namelijk bij ons op koor en hij gaat een heel spannend poppen- kastavontuur beleven. En daarbij ben jij nu ook van harte welkom om 19.00 uur in de rekreatiezaal van de Samaritaan. Nu nog even iets over de kinderkoren zelf De koren gaan beide uit van de HDG. Hiervoor is een commissie ge vormd, bestaande uit de volgende perso nen: ds. J.T. Cazander, ds. W.H. van Kooten, dhr. J. de Keizer, dhr. M. Jor- daan, mej. J. de Keizer, mej. E. van Splunder en mevr. P.J. Stolk-de Kreij. We werken één keer per maand mee aan samenzangdiensten in de Samaritaan op zondagmiddag. Daarnaast zingen we ook tijdens Kerst- en Paasfeestvierin gen in de Samaritaan en de Goede Ree en verder op uitnodiging. We repeteren elke vrijdagavond in de Lukaskapel van half 7 tot half 8. Kinde ren van 4-8 jaar kunnen terecht bij „Het Jongeland" o.l.v. Jolanda de Keizer (tel. 3620) en Els van Splunder. Kinderen van 9 tot ongeveer 12 jaar zien we graag bij „Het Jeugdland" o.l.v. Nelly Stolk-de Kreij (tel. 6128). We hopen je te zien op de startavond en/ of op één van de daarop volgende repetitieavonden. Vriendelijke groeten van juf Nelly, juf Els en juf Jolanda De Franse spits Sequana, die vorige week in de buurt van Oude Tonge in het Volkerak zonk, nadat tevergeefs was getracht, het schip op de slikken te zet ten, wordt geborgen door het bergings bedrijf De Graaf uit Rotterdam. De Sequana heeft een kostbare lading, namelijk 352 ton chroomerts, ter waarde van ruim 700.000 gulden. De oorzaak van het ongeval is onbe kend. Het jonge schippersechtpaar Velghe uit Betume (Frankrijk) kon zich met de vijf maanden oude baby tijdig in veiligheid stellen, door over te stappen op de spits van een collega de Bella Vita. Het echtpaar moest echter wel bijna alles achterlaten, het schip zonk snel ter wijl men niet wist dat het lek was. Het subtropisch recreatiebad en het bui tenbad met speeltuin, terrassen en lig- weide „'t Zuiderdiep" te Stellendam, heeft de afgelopen weken topdagen gekend. Duizenden bezoekers zijn in de grote vakantie de kassa gepasseerd. Het bad heeft in haar nog korte bestaan een goede reputatie opgebouwd. Helaas had de drukte ook tot gevolg dat het bordje „vol" meerdere malen op de deur moest en hierdoor velen teleurgesteld moesten worden. Op 20 augustus worden de openingstij den weer zoals zij waren vóór de grote vakantie, omdat dan ook het school- zwemmen en leszwemmen weer gaat beginnen en daardoor de vakantie openingstijden komen te vervallen. Voor een algehele grote schoonmaak wordt het bad gesloten van maandag 4 september tot en met dinsdag 12 septem ber a.s. tegen lage prijzen Plegletta bladrammenas Maxi gele mosterd Tetila H. raaigras Wikken B.V. Graanhandel Oude Tonge Tel. 01874-1066 Wie altijd al exklusief heeft vidllen wonen, krijgt binnenkort een unieke kans nu de Watermaatschappij Zuid West Nederland heeft besloten de wtaertoren te Den Bommel (Zuidzijde) te verkopen. Jongerius Onroerend Goed heeft de toren in de verkoop genomen; de laatste twee jaar heedft de watertoren overi gens niet meer als zodanig gefunktioneerd. Personeel van loonbedrijf D. Ras B.V. verrichtte dezer dagen de handelingen die de toren definitief buiten het cir cuit hebben geplaatst. Op de foto zitten A. Fluit (Oude Tonge) en H. van Heemst (Sommelsdijk) bij een juist verwijderde afsluiter. De Bommelse watertoren werd in 1932 gebouwd door het Haagse aannemings bedrijf BATO, voor de som van 80.000,-. De toren mst op 156 geheide palen. De bouw van de 44 meter hoge toren heeft van april tot november geduurd. In die maand werd de bouw voltooid met de dakbedekking die door fa. Seton te Oude Tonge werd aangebracht. OUDE TONGE Informatie-avond voor bevoil(ing over recreatie ontwil(l(elingen. De burgerij van Oude Tonge zal begin september kennis kunnen nemen van de gemeentelijke plannen voor de re creatieve ontwikkelingen ten zuiden van het dorp. Op maandag 4 september om 20.00 uur belegt het gemeentebestuur van Oost flakkee een informatie-avond voor de bevolking in de „Grutterswei". Burgemeester en wethouders zullen daar toelichting geven op de voorlopige plannen inzake een jachthaven, een camping, bungalowparken en een strandje. Ook wordt inzicht gegeven in de wijze waarop het recreatieve (auto)- verkeer door of langs het dorp geleid zal worden. De informatie-avond heeft een oriënte rend karakter. Ze is bedoeld om de bevolking in te lichten. Definitieve voor stellen aan de gemeenteraad zullen later dit jaar worden gedaan. Op de bijeen komst zullen vertegenwoordigers aan wezig zijn van het gemeentebestuur, de gemeentelijke medewerkers, de Gront- mij en het stedebouwkundig bureau Zandvoort. In Ooltgensplaat werd onlangs een soortgelijke informatie-avond gehou den over de „recreatieve toekomst" van dat dorp. De opkomst was daar vrij groot. OOLTGENSPLAAT Kerl(dienst door ziel(te vervallen De aangekondigde kerkdienst op don derdag 17 augustus a.s. in de Geref Gemeente gaat wegens ziekte van Ds. van Dijk uit Veen niet door. In de Herv. Kerk van Goedereede wordt a.s. woensdagavond, 16 augustus, een zomerzangdienst gehouden, aanvang half acht. Vocale medewerking wordt verleend door het jongerenkoor „One More Voice", o.l.v. dhr. W.C. Meijboom. De meditatie zal worden verzorgd door ds. H. Westerhout. DIRKSLAND Vrijdag 18 augustus in Dirksland, aan vang 8 uur. Mooie prijzen Ie ronde gra tis. Dit ten bate van de kleindierenshow op 2, 3 en 4 november op de Gre- velingenshow. Komt allen naar de EHBO-zaal bij de Victoriahal, Philipshoofjesweg, Dirks land. Elke 3de vrijdag van de maand. OUDDORP woensdagavond 7.30 uur ds. A. Moerkerken van Gouda. MELISSANT donderdagavond 7.30 uur ds. H. Paul van H.I. Ambacht. MIDDELHARNIS dinsdagavond (heden) 7.30 uur ds. M. Mondria van Waardenburg. NIEUWE TONGE de dienst van woensdagavond, waarin zou voor gaan ds. A. Bac te Bodegraven, gaat wegens omstandigheden NIET DOOR. OUDE TONGE woensdagavond 7.30 uur ds. J. de Pater van Krabben- dijke. <r !opkw3hleil. goede service en voordelige prijzen. rO - FILM - REPORTAGE - VIDEO - COMPUTER ^W'^'-'^l-*"*) |c=3 t=3 C3 c=] csmmmiÈmÊSiJZ rlomeetemoH Wesistraai 35 - Mo'onwea 4 - OudOorp - Telefoon 0I878-1BI2 en 2120 Filiaal Renesse: Prlntstiop - Hogezoom 172- Telefoon 01116-2400 Somwelstiilk - Telefoon 01B70-eB4J Filiaal Sommelsaijk: Wealliral

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1