Nieuw programma Grutterswei Toch bijdrage gemeente Middelharnis voor familiehuls Daniel den Hoedkliniek floniidienuia Politiebericliten Touwtrektoernooi in Ouddorp voorseizoen '89-'90 Braderie en triathlon in Diricsland Resultaten Visserij-onderzoek weinig bemoedigend Middelharnis Oeitgendag 1989 wordt grote liappening! Raad geeft f 1000- na initiatief uit gemeenschap van Middelharnis Bibliotheek op de Oeitgendagbraderie Ophalen oud papier Eerste paal Zendvergunning Stichting Lokale Omroep Flakkee Feestelijk orgelconcert in Dirksland Extra kerkdiensten Ger. Gemeenten USl -<^S5 62e Jaargang DINSDAG 8 AUGUSTUS 1989 No. 5823 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 - 3392 FAX 01870 - 5736 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Bank: Rabo Middelharnis Rek.no. 3420.01.108 In het sociale en culturele leven op Flakkee is de „Grutterswei" te Oude Tonge niet meer weg te denken. Het is niet alleen een plaats die verenigingen en bruiloftspar tijen kan herbergen. Het is tevens een accommodatie voor het culturele leven van Flakkee en omstreken. Na een aanloopperiode van enkele jaren, met vallen en opstaan, heeft de interim Beheerscommissie van de „Grutterswei" voor het seizoen '89-'90 een fraai programmablad samengesteld. Het blad is op Oostflakkee huis- aan-huis verspreid. De commissie, bestaande uit de heren J. v. d. Vegt (voorzitter), G. Poortvliet, A Victo ria, H. de Rigter en M. van Baal, heeft voor een „elk wat wils"-formule gekozen. Naast een grote verscheidenheid aan uitvoeringen werken in het voorprogramma ook regionale verenigingen mee. Op vrijdag 15 december is er bijvoorbeeld een con cert van het Kathedralenkoor uit Poznan in Polen. Vooraf treedt de gem. zangvereni ging ,Advendo" uit Ooltgensplaat op. De uitvoering van het Deep River Quartet wordt voorafgegaan door een optreden van Excelsior uit Dirksland. Ook voor de kinderen wordt er iedere maand een programma aangeboden (leuk voor verjaardagsfeestje) zoals bijv. een produktie van Plok, gebaseerd op het verhaal „De Neus". De toegangsprijs bedraagt 4,-. Voor middelbare scholieren zal John Osborne's „Omzien in wrok" een interessant stuk zijn. Voornoemde commissieleden zijn erg verheugd over de totstandkoming van het programmablad. Door de commerciële aanpak konden deze huis-aan-huis worden verspreid. „Ik moet oppassen dat ik dit werk niet te leuk ga vinden", aldus weth. Poortvliet. Hij stelde voorts dat als je een programma maakt, je moet zorgen dat het publiek kan selecteren. Ook de mogelijkheden van het gebouw, en daarmee ook de beperking, noemde hij een belangrijke faktor in het kiezen van programma's. Er kunnen geen produkties met wisselende decors worden aangetrokken. Het gebouw leent zich daarentegen uitermate goed voor concerten. Op woensdag 20 december is er een jubileumconcert van de rijkspolitiekapel. Deze bestaat 40 jaar. Ook andere vormen van concerten treft u in het programmablad aan. Enkele beeldende kunstenaars zullen er in het komend seizoen hun werk tentoon stellen, dat ook te koop is. Bij de keuze van de exposanten is helaas uitsluitend de keus gevallen op overkanters. Wij menen dat er ook op ons eiland kunstenaars te vinden zijn die elk jaar een wisselende expositie kunnen aanbieden. De exposities zijn tijdens de openstelling van het gebouw te bezichtigen. Het programmablad is te verkrijgen bij de „Grutterswei", Willemstraat 14 te Oude Tonge. Er zijn kortingsmogelijkheden voor Pas65 en Cultureel Jongerenpas. Als mede voor degenen die een abonnement wensen te nemen (4 voorstellingen of meer). Op 11 en 12 augustus wordt, voor de 10e keer alweer, de jaarlijkse braderie in Dirksland gehouden. Kenmerkend is de gezelligheid op de geheel door vrijwilli gers georganiseerde braderie. Non-stop muziek, verzorgd door loop orkesten, muziekvereniging ,Amicitia" en stichting „Thunderbird. Voor de kin deren speciale aktiviteiten, zoals een springkussen en een optreden van de Bobo kindershow, (clowns en gooche len, aangeboden door buurtvereniging West). Zoals elk jaar is ook dit jaar de organisa tie er weer in geslaagd nieuwe aktivitei ten te presenteren. In de Kerkgracht worden waterski-wedstrijden georgani seerd. Iedereen kan hieraan meedoen en voor de kampioenen zijn leuke geld prijzen weggelegd. Bij de stand van discotheek „Thunder bird" worden weer armworstelkam- pioenschappen gehouden, en door mid del van een bijzondere attraktie kunnen hier ook flinke geldbedragen gewon nen worden. Bij de ClOOO zal Pepsi-Cola de bekende Pepsi-proef houden. Choc zal zijn pro- dukten presenteren en de verwachting is (de onderhandelingen zijn nog bezig) dat er een rodeo-stier zal staan. Sony komt, op uitnodiging van Van der Groef met een promotie-team het allernieuw ste op het gebied van video presen teren. Uiteraard kan ook dit jaar weer de Kerk toren beklommen worden. Verwacht mag worden dat het met name zaterdag middag erg druk zal worden op de toren. Immers, vanaf die hoogte zijn de ver richtingen van de triathlon-deelnemers in de omgeving goed te volgen. De laat ste kilometers van de triathlon grenzen aan het braderie parcours, en de finish is dan ook bij de braderie. Het programmaboekje van de braderie vermeldt het volgende programm: Vrijdag 11 augustus: braderie open van 15.00 uur - 22.00 uur. 15.00-19.00 uur muziek „disco Thunderbird"; 19.00- 21.00 uur Boerenkapel/looporkest; 19.00-21.00 uur waterskiwedstrijden in De resultaten van het Visserij-onder zoek zijn wat de komende jaren betreft weinig bemoedigend. Bekend was al dat de paaistand van de kabeljauw ver beneden het gewenste minimum ligt, de laatste drie jaarklasse van deze vis, waren erg zwak en maatre gelen om een verdere vermindering van de paaistand te voorkomen, dus minder aanlanding van kabeljauw, zijn dan ook onvermijdelijk. Maar ook met de schel vis zit het niet best. Ook hiervan is de paaistand te laag, zodat maatregelen van Brussel uit, te wachten zijn. De gamalenvissers klagen over schrale vangsten en juist de garnalenvisserij was een toevlucht voor Noordzeevissers die niet meer mochten uitvaren omdat de vangsthoeveelheid die hun was toegewe zen bereikt was. De schrale garnalen- vangsten (zo verspeldt het RIVO) zullen nog het gehele jaar aanhouden. Alleen voor de school laat men een wat optimistischter geluid horen, maar dan wel onder voorwaarde, en die is, dat de vissers de scholbox ter bescherming van de ondermaatste dieren, voldoende res- pekteren. De wijting gaf twee opeenvol gende jaarklassen, maar deze vis groeit langzaam tot volwassenheid. De vang sten zullen voorshands niet toenemen. fi-liil-1li*ir] de kerkgracht. Opgave ter plaatse. In schrijfgeld 2,50. Ie prijs 250,-, 2e prijs 150,-en 3e prijs 100,-. Zaterdag 12 augustus: 9.00-17.00 uur braderie open; 9.00-10.30 uur muziek disco „Thunderbird"; 10.30-11.30 uur Boerenkapel/looporkest; 11.30-13.00 uur muziek „disco Thunderbird"; 13.00- 14.00 uur kindershow Bobo; 14.00-16.00 uur vervolg waterskiwedstrijd; vanaf 14.00 uur aankomst triathlon; 15.00- 17.00 uur boerenkapel/looporkest; 16.30 uur prijsuitreiking waterskiwedstrijd. - Diefstallen Een 12-jarige jongen, die zat te vissen in een vijver op het terrein van Hemesse- roord, werd lastiggevallen door een groepje jongens die hem in het water wilden gooien. Hij is toen snel wegge rend, echter bij terugkomst zag hij dat de werpmolen van zijn hengel was gehaald en dat een hem bekende jongen daar mee in zijn handen stond. Tegen laatst genoemde wordt proces-verbaal opge maakt terzake diefstal. Door een werknemer van de EMGO werd aangifte gedaan van diefstal van rollen koperdraad, in totaal ongeveer 1500 kg, deze rollen lagen achter een hekwerk aan de Molenweg te Middel harnis. Men is vermoedelijk over het hek geklommen om bij de rollen te komen. - Ongeval Een 93-jarige inwoner van Sommelsdijk werd met zijn fiets, tijdens het overste ken van de Langeweg, ter hoogte van de Landbouwschool door een personen auto aangereden. Hij liep hierbij gering hoofdletsel en een gewonde hand op. - Auto-inbraak Vanuit een geparkeerde auto werd een portemonnee, inhoudende ƒ2000,- en een zevental cheques gestolen. DE AUTO STOND NIET OP SLOT!!! De politie dringt er nog eens met klem op aan, om ook op warme dagen de auto's af te sluiten en de ramen te sluiten, waar devolle zaken kunnen maar beter in het geheel niet in de auto's achtergelaten worden. - Drank in het verkeer Eenmaal is de afgelopen week proces verbaal opgemaakt tegen een automobi list, die volgens de ademanalyse op het bureau, teveel gedronken had. Zaterdag 12 augustus a.s. organiseert de plaatselijke ondernemersvereniging voor de 5e maal een grote braderie/eve- nementendag ter afsluiting van de Oelt- gendagen 1989. De braderie begint bij de feesttent aan de Sportlaan en gaat via de Weesmolen straat naar de oude dorpskern en door het Weespad, Pieter Biggestraat terug naar de Sportlaan. Vele mogelijkheden tot proeven, smul len en gewoon snuffelen bij een van de honderden kramen, die deze dag in Ooltgensplaat zijn opgesteld. Traditiegetrouw zullen ook diverse oude ambachtslieden hun oude ambachten demonstreren. Muzikaal wordt de braderie opgeluis terd door een 2-tal bandjes, die over de braderie zullen lopen. Naast de braderie zijn er vele andere attrakties en evenementen deze dag in Ooltgensplaat. Het Lunapark is reeds vanaf woens dag aanwezig. Er worden 40 oude traktoren verwacht, die demonstraties van het oude agrari sche werken zullen verzorgen en waar schijnlijk ook een ereronde door Oolt gensplaat zullen rijden. Ook zijn er oude legervoertuigen en oude motoren te bezichtigen. Speciale aandacht zal er ongetwijfeld zijn voor de show met oude brandweerauto's, waaronder een nog werkende stoom spuit. De vaargroep Flakkee is wederom van de partij met een waterbasin, waarin demonstraties met radiografisch be stuurde modellen worden gegeven. Ook de modelbouwvereniging uit de Hoekse Waard zal aanwezig zijn met hun modellen van stoommachines. Voor de liefhebbers van het populairste huisdier in Nederland, is er een demon stratie van hondendressuur. Een ruime plaats wordt ingeruimd voor de Voetbal International Sporttoer, een sportief feest, waar o.a. de volgende sportieve aktiviteiten gepland zijn: - Een luchtdoop per heteluchtballon. De ballon stijgt op vanaf een vaste plek ongeveer 45 m op, en wordt vanaf de grond bestuurd. Een regelrechte sensatie, waarvoor het dringen zal zijn. - Motor mintrikebaan. Rijdend op 4- wielige mini-motortrikes, binnen een opblaasbaar circuit van 25 bij 15 meter kan de jeugd tot 15 jaar zich volop uitleven. - Computerfietswedstrijden. De deel nemers trekken op een racefiets hun sprintjes, waarbij hun verrichten door het publiek gevolgd kunnen worden via een beeldscherm. Na de verontwaardiging die vorige maand onder de bevolking van de gemeente Middelliarnis ontstond nadat de gemeenteraad - op voorstel van het College - een sympathiebijdrage aan het te bouwen familiehuis bij de dr. Daniël den Hoedkliniek weigerde, kwam het College van B en W in de raadsvergadering van afgelopen donderdag met het voorstel om alsnog 1000,- beschikbaar te stellen!. Ja en nee Het voorstel werd door de Raad met gemengde gevoelens ontvangen, ook omdat het niet eerst in commissiever band was besproken. Het CDA verklaarde bij monde van mevrouw Van Eek moeite te hebben met het voorstel; niet vanwege het doel maar vanwege de manier waarop het College dit behandeld heeft. Het raadsbesluit van 6 juli heeft nogal wat teweeg ge bracht. „In de pers heb ik duidelijk uit eengezet hoe en waarom we tot de besluitvorming zijn gekomen". Me vrouw Van Eek zei dat het CDA ruimte en steun voor particulier initiatief wou geven, particulier initiatief dat nu in de gemeente op gang is gekomen. „De opbrengst schijnt verheugend groot te worden". Het CDA was het volstrekt oneens met de behandeling van het voorstel door B en W maar zou toch vóór stemmen. Mevrouw Vemooy sprak van „paniek voetbal" van het College, een manier van werken met buiten spel zetten van de Raad waar zij voor paste. Ze nam de ommezwaai van het College kwalijk: „Door deze ommezwaai zet het College het CDA de SGP en de PvdA letteriijk n hun hemd". En dat met een argumen tatie van de kant van het College die niet klopte: een bijdrage uit de gemeentelijke pot voor jubilerende verenigingen in de gemeente Middelharnis past evenmin in het eendrachtig vastgestelde beleid, op grond van welk beleid in de raadsver gadering van 6 juli jl. aan de Raad was voorgesteld géén bijdrage aan het fami liehuis te geven. „Iedereen wil wel bijdragen, maar we hebben gekozen voor een bepaald dui delijk beleid. Beleid maken heeft - helaas - konsekwenties". Mevrouw Vernooy trok die konsekwen ties, evenals haar PvdA-coUega Van Heemst en de SGP-raadsleden Villerius en Brooshoofd. Op 12 augustus staat de bibliotheek Ooltgensplaat met een stand op de bra derie van de Oeltgendagen. De boeken die wij niet meer kunnen gebruiken bieden we te koop aan. Ook oude tijdschriften worden verkocht. Er zal vast wel wat van uw gading bij zitten. De bibliotheek is op die dag geopend en u kunt dan een kijkje komen nemen. Als dat kijkje bevalt dan biedt de biblio theek u een gratis proefabonnement tot 1990 aan, zodat u zelf kunt constateren wat de bibliotheek te bieden heeft. Touwtrekclub Duinzicht organiseert op 12 augustus a.s. in samenwerking met de Nederlandse touwtrekbond een touw- trektournooi. Het begint om 14.00 uur op de weide tegenover restaurant „Duinzicht". Er zal in drie klassen worden getrokken: Heren getraind, heren ongetraind en dames getraind. Tevens is er een centraal podium bij de Voetbal International Sporttoer, waar o.a. een Stersport wedstrijd, modeshows en een playbackwedstrijd worden ge organiseerd. Ongetwijfeld is dit overzicht niet kom pleet, de organiserende ondernemers vereniging heeft een reputatie hoog te houden met het op het laatste moment aantrekken van attrakties. Ooltgensplaat verwacht op de Oeitgen dag enige tienduizenden bezoekers uit de vrijde omgeving. Men wordt verzocht, indien mogelijk met het openbaar ver voer te reizen, en in ieder geval de auto's aan de rand van het dorp te parkeren. Duidelijk standpunt SGP De heer Villerius kon het voorstel van het College niet volgen: „In de vorige vergadering paste een bijdrage niet in het beleid, nu is er een handvat gevon den dat niet past". De SGP was van mening - net als mevrouw Vemooij - dat tegen andere goede doelen in de gezond heidszorg bij een zelfde verzoek geen nee gezegd zou kunnen worden. Alléén wat geven in dit geval bestem pelde de heer Villerius als onrechtvaar dig. De SGP zou dan ook alleen met het voorstel mee kunnen gaan als iedere tak in de gezondheidsdienst op verzoek eenzelfde bedrag zou worden toege kend. Kernpunt bij de SGP was niet de bereid heid tot geven of de hoogte van het bedrag, maar de willekeur en het afwij ken van het door de Raad zelf vastge stelde beleid. „Als we niet voldoen aan de regels die we zelf vastgesteld hebben, dan kunnen we alle verordeningen en regels wel over boord gooien", aldus de heer Villerius. De heer Joppe nam voor de RPF een ander standpunt in: hij ging volledig akkoord met het voorstel van het Col lege en vond het alleen jammer dat de bijdrage niet 2500,- was zoals hij in de vorige vergadering had voorgesteld. Waarom geen 7500,-? De fractie Hoogzand zag de aanvraag van de Den Hoedkliniek los van ge meentelijke verordeningen. Evenals in de vorige raadsvergadering vond de heer Hoogzand 1000,- voor Middelharnis als centrumgemeente een afgang. Zijn fractie kwam met het voorstel van een eenmalige bijdrage van 0,50 per inwoner, afgerond op 7500,-. Hij be treurde het dat het gemeenschappelijk overlegorgaan op Goeree-Overflakkee niet tot een gezamenlijk standpunt was gekomen. Hoogzand vond geen steun voor zijn STELLEND AM Op zaterdag 12 augustus wordt door de financiële Commissie van het open Herv. Jeugdwerk weer oud papier opge haald. Wij beginnen om 8.30 uur op de Molenkade en zo vervolgens om 9.00 uur in de Nieuweweg en Eendrachtsweg. Zet u uw oud papier tijdig en gebun deld gereed. SOMMELSDIJK Volgende week woensdag, 16 augustus hoopt weth. Jacobs de eerste paal te slaan voor een complex woningen dat door de Bouwver. Sommelsdijk aan de Stoofhoek gerealiseerd zal worden. De Stichting Lokale Omroep Flakkee heeft van het Commissariaat Voor De Media de zendvergunning ontvangen voor de gemeente Dirksland. Dit bete kent dat de S.L.O.F. uitzendingen mag gaan verzorgen via de kabel en de ether. De aanvraag voor de gemeente Oost flakkee is momenteel nog in behande ling, verwacht wordt dat ook hier binnen enkele weken een definitieve beslissing genomen zal worden. Wanneer de S.L.O.F. met uitzendingen zal gaan beginnen is momenteel nog niet bekend. Achter de schermen wordt er door bestuur en medewerkers hard gewerkt om de gehele procedure zo snel mogelijk te laten verlopen. Informatie over de Stichting Lokale Omroep Flakkee kan men verkrijgen via Postbus 191 te Middelharnis of via de volgende telefoonnummers: 01870- 3154 of 01870-6031. voorstel, met hoeveel vuur hij dat ook verdedigde. De discussie met zijn overbuurvrouwen in de Raad dreigde zelfs even te ontaar den in een minder elegant gekrakeel, waaraan de voorzitter mevrouw Sleu- rink een einde probeerde te maken. Incidenteel geschenlc De heer Rijvers van Vooruitstrevend Dorpsbelang wilde het voorstel van het College steunen gelet op de sterke bin ding van de burgers met de Den Hoed kliniek. Nuchtere taal van de WD-er Kersber- gen. „Het ware beter geweest als het Col lege mijn voorstel in de vorige raads vergadering had overgenomen, want nu ligt het voor ons", verzuchtte hij. „Het gaat om een incidenteel geschenk voor een zeer belangrijke accomodatie voor onze regio. Nu is er een hoop com motie. Mevrouw Van Eek ging zelfs in de krant schrijven waarom het CDA er tegen was. Dat was wel heel zwak; als raadsleden daar aan beginnen kun je nogal wat kranten vol schrijven". In zijn verdediging van het Collegevoor stel zei wethouder Kievit dat de vorige keer na rijp beraad door de meerderheid besloten is: niet doen. Later heeft B en W de zaak heroverwogen, uitgaande van de visie van de heer Kersbergen. „We moeten dit wel zien als een incidenteel speciaal geval, waaraan op grond van initiatieven in de gemeente éénmalig steun wordt gegeven. De financiële mid delen laten niet toe meer dan 1000,- te geven". Duidelijk? In reactie op het commentaar van de heer Kersbergen zei mevrouw Van Eek: „Ik heb het in de krant verduidelijkt, want het is in de Raad wel duidelijk besproken, maar het stond niet duide lijk in de krant. Mensen gingen me bel len en daarom heb ik het duidelijk gemaakt". Mevrouw Van Eek betoogde tenslotte dat het particulier initiatief niet op gang gekomen zou zijn als de Raad de eerste keer besloten zou hebben iets aan het familiehuis te geven. „Nu komt er véél meer dan wanneer het anders was gegaan". Zo besloot de Raad van Middelharnis met 12 stemmen vóór en 4 tegen ter gele genheid van het 75-jarig bestaan van de Dr. Daniël Den Hoedkliniek voor deze éne keer 1000,- te schenken. Everhart Zwart een bekende telg uit een grote organistenfamilie en kleinzoon van de legendarische organist Jan Zwart, geeft op donderdag 10 augustus a.s. een feestelijk orgelconcert op het schitterende orgel van de sfeervolle Ned. Herv. Dorpskerk te Dirksland. Evenals vorig jaar speelt de concertge ver ook dit jaar tweemaal op genoemd orgel. 27 juli jl. was de eerste keer. Ever- hard Zwart geniet op het eiland reeds grote bekendheid en zijn concerten wor den dan ook dankbaar bezocht. Ook voor de toeristen op het eiland een unieke gelegenheid om het orgel in volle glorie te kunnen beluisteren. Voor het programma van 10 augustus a.s. koos de concertgever o.a. werken van zijn leermeester Feike Asma (koraalfan tasie „Op bergen en in dalen"); J. S. Bach; César Franck (Allegretto); Sa muel de Lange (Sonate over het koraal „Ja Jezus heerst! het ongeloof ver- stomm"); Bryan Hesford (Variaties over een thema van Paganini) en de fantasie- toccatine over Psalm 33 van grootvader Jan Zwart. Aanvang van het concert 20.00 uur, toe gang slechts 6,-. HERKINGEN woensdagavond 7.30 uur ds. J. Koster van Dirksland. STAD aan 't HARINGVLIET donder dagavond 7.30 uur kand. G. M. de Leeuw te Rotterdam. OOLTGENSPLAAT donderdag avond 7.30 uur ds. F. Harinck van Rotterdam-Zuidwijk. iA,« J'- ir A..----------------■•^'-'■r-^C jr MpliwaMeit goede si FOTO FILM - REPORTAGE - Taleloon 01B7S-1BI2 en 2120 '72- Teleloon 01)16-2400 e - Sommolsdljk - Teleloon 01B70

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1