Delta Flora geeft fleur aan Europa Politieberichten Politieberichten 4 5^ - k^è Vertrektijden bussen zendingsdag GZB Strijd om predikaat „milieuvriendelijk" Bazar Samaritaan Goedereede Oud papier en lorren voor de mobiele kliniek in West Pokot Oostflakkee Gratis mosselen met brood op mosseldag Orgelconcerten te Middelburg Orgelconcerten te Dreischor Bezwaren tegen aanwijzing Oosterschelde als natuurmonument Uitslagen P.V. „de Luchtbede" '3L'^-"t', 62e Jaargang -,. DINSDAG 1 AUGUSTUS 1989 No. 5821 POSTBUS 8 3240 AA MIDDELHARNIS Redactie en administratie: Langeweg 13, Sommelsdijk Tel. (01870) 2629. Na 5 uur (alleen voor redactie) tel. 01870 - 3392 FAX 01870 - 5736 CHR. STREEKBLAD OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG VOOR DE ZUID-HOLLANDSE EN ZEEUWSE EILANDEN Verschijnt tweemaal per week: dinsdag- en vrijdagavond ABONNEMENTSPRIJS 11,50 PER KWARTAAL ADVERTENTIEPRIJS 36 cent per mm; bij contract speciaal tarief. Giro 167930 Banli: Rabo Middelharnis Rek.no. 3420.01.108 - Vechtpartij Nabij het Springersdiep zaten in de avond van 23 juli 1989 twee groepjes speedbootvaarders elkaar zo in het vaarwater, dat er een kloppartij ont stond. Het resultaat was, dat in totaal zes personen zich onder doktersbehande ling moesten stellen wegens gebroken tanden, gekneusde ribben en hoofdwon den. Een proces-verbaal wordt tegen de heethoofden opgemaakt. - Auto uit het verkeer Omdat een Ford Taunus was ontdaan van zijn dak, viel dit vehicle van een inwoner uit Montfoort wel erg op. Aan gezien de auto in die staat niet was goed gekeurd werd hij van de weg gehaald. Pas na goedkeuring zal deze auto weer aan het verkeer mogen deelnemen. - Fietsendiven aktief In de afgelopen week werden in totaal zes fietsen ontvreemd. In de meeste gevallen betrof het fietsen die niet afge sloten waren. Wij adviseren dan ook om de fietsen met een goed slot af te sluiten! - Auto-inbraken Op de Brouwersdam werd ten nadele van een inwoner uit Ouddorp de radio cassetterecorder uit zijn auto gestolen. Eveneens op de Brouwersdam werd een surfplankimperial van een auto ge stolen. Uit de berm van de Groenendijk werd een hele auto gestolen, eigendom van een inwoner uit Dirksland. Het betrof een VW Golf. Achter restaurant De Punt te Ouddorp werd geprobeerd een Opel van een Duitse toerist weg te nemen. Het por- tierslot was reeds vernield. Vermoedelijk zijn de daders gestoord en gevlucht. Uit een Opel Kadett geparkeerd aan de Brouwersdam werd de radio cassette recorder ontvreemd. De auto was eigen dom van een Duitse toerist. - Verkeersongevallen Er vonden weer de nodige aanrijdin gen plaats. Bij camping Klepperstee te Ouddorp reden twee personenauto's tegen elkaar. Dit had alleen materiële schade tot gevolg. Op de parkeerplaats bij camping Groene Weide te Ouddorp werd een per sonenauto aangereden. De dader reed door en liet de eigenaar met de brok ken zitten. Op de kruising Ooievaarsdijk, Tertiaire weg 114 vond een aanrijding plaats tus sen twee personenauto's. Ook hier - aanzienlijke - materiële schade. In de Beatrtxstraat te Stellendam vond een aanrijding plaats, toen een perso nenauto achteruit reed vanaf een par keerplaats. Blikschade was het gevolg. Op de Weststraat te Ouddorp werd een fietser gewond, toen zij werd aangere den door een bromfietser, die niet op het verkeer lette. Op de provinciale weg te Ouddorp werd een personenauto door een vrachtwa gen ingehaald. De vrachtwagen „sneed" hierbij de personenauto, waardoor van deze een spiegel afbrak. De vrachtauto bestuurder reed door. Op de Vrijheidsweg te Ouddorp werd een fietsend echtpaar ernstig gewond door een botsing met een personenauto. De fietsers werden van achteren aange reden. De bestuurder van de personen auto verklaarde niet op de weg te hebben gelet, maar op de mooie natuur. In een bocht van de Oude Westeloose- dijk raakte een personenauto van de weg in de sloot. De bestuurder werd licht gewond. Hij verklaarde te zijn uitgewe ken voor een bromfietser. Op de Zuiderdiepstraatweg werd een geparkeerde auto aangereden. Ook hier reed de dader door. Het doorrijden na aanrijding komt veel voor. In de gevallen, dat de dader achter haald wordt, en gelukkig is dit nog wel het geval dankzij oplettende getuigen, zal tegen hen een proces-verbaal wegens het plegen van een misdrijf worden opgemaakt. - Illegale recreatie In vijftien gevallen maakte de politie te Ouddorp de afgelopen week proces verbaal op wegens het overnachten in een kampeermiddel buiten een kam peerterrein. Vooral de Brouwersdam is in trek bij wdldkampeerders. - Diefstallen Ten nadele van een ondernemer in Oud dorp werden drie lege kratten bij de win kel weggenomen. Dit werd gedaan door drie jongelui op de fiets. In een café te Ouddorp werd van een toerist zijn dure zonnebril gestolen. Uit een bunker werden een grondboor OUDDORP Op D.V zaterdagmorgen 5 augustus hopen wij weer langs te komen om uw oud papier en lorren op te halen voor bovengenoemde projekt, en tevens uw kleding die u op wil ruimen. Wilt u alles voor half negen aan de weg zetten. En op dinsdag 8 augustus na 15.00 uur wordt „de kom" van de gemeente op gehaald. Wie mee wil helpen is van harte welkom om half negen aan de Duinkerkerweg 6. Opbrengst: Oud papier1172,40 Lorren100,00 Giften25,00 Totaal1297,40 Hartelijk dank voor dit mooie bedrag, dat wij weer samen bij elkaar gespaard hebben deze maand. De zendingscommissie - Aangifte van diefstallen Door een garagehouder uit Oude Tonge werd aangifte gedaan van diefstal van een voorfront van een VW. Golf. Terwijl die auto geparkeerd stond op het terrein van het garagebedrijf hebben onbeken den het komplete front eruit gehaald. Schade ca. 1.550,-. Door een inwoner van Nieuwe Tonge werd aangifte gedaan van diefstal van een partij natuursteen met een gewicht van IVi ton. E^e partij steen lag opgesla gen op het incustrieterrein te Den Bom mel. De p/^^j^ever lijdt hierdoor een schade van ca. 800,-. - Aanbieden van slechte cassettes Ook in Oude Tonge blijkt weer iemand slachtoffer te zijn geworden van een gewiekst verkooppraatje waarbij hem een cassette met „verzilverd" tafelbestek werd aangeboden voor een „zacht prijs je" van ƒ400,-. Na de aankoop bleek pas dat de cassette van inferieure kwaliteit was. Nadrukkelijk wordt gewaarschuwd te gen dergelijke praktijken door geen waardevolle goederen te kopen van onbekende mensen die daarmee langs de deuren gaan. Dit zijn de vertrektijden van de bussen die op D.V. donderdag 3 augustus a.s. naar de zendingsdag te Driebergen gaan. Ooltgensplaat; Schaapsweg, halte ZWN8.00 uur Stad aan 't Haringvliet: Voorstraat, Herv. Kerk7.35 uur Oude Tonge: Kolfweg, Herv. ver.gebouw7.50 uur Nieuwe Tonge: Kerkring, Herv. Kerk7.45 uur Middelharnis: Langeweg, De Goede Ree7.30 uur Sommelsdijk: Krakeelstraat, halte ZWN7.25 uur Stellendam: Eendrachtsweg, halte ZWN7.10 uur Goedereede-Havenhoofd: Duinroosplein7.05 uur Ouddorp: Preekhillaan, Ver.geb. Eben-Haëzer7.00 uur U wordt verzocht om voor de aangege ven tijd op de voor u bestemde plaats aanwezig te zijn. en een posthamer weggenomen. De gereedschappen waren eigendom van een inwoner van Ouddorp. In zwembad Zuiderdiep te Stellendam werd van een badgast de portemonnee ontvreemd. Uit een tent op een camping in Ouddorp werd 200,- uit een portemonnee ont vreemd. Op de Brouwersdam werd een strandtas met inhoud gestolen van een badgast. In Stellendam werden in de haven twee buitenboordmotoren van bootjes ont vreemd. - Drugs Door de politie van Ouddorp werd een inwoner van Ouddorp op heterdaad betrapt op het gebruik van hasjh. Een kleine hoeveelheid werd inbeslaggeno- men en proces-verbaal wordt opge maakt. Op zaterdag 19 augustus, de dag waarop in Yerseke weer de mossel onder de aan dacht wordt gebracht, zullen dertig dui zend porties mosselen gratis worden uitgereikt. Een Groningse bakker (broodfabrikant) wetend dat een be langrijk deel van de mosselen uit de Waddenzee wordt gevist haakt daar op in. Er wordt bij de mosselen ook brood verstrekt, dit jaar voor het eerst 24.000 sneetjes, van een speciaal bakmengsel, het Waddenbrood, zal op die dag zijn weg gratis naar de consument vinden. De bekende Rotterdamse organist Dirk Jansz. Zwart zal enkele orgelconcerten geven in de historische Koorkerk te Middelburg. Deze kerk munt uit door een prachtige accoustiek waardoor het orgel tot een fraaie klankuitstraling komt. De data zijn bepaald op de zater dagen 5 en 12 augustus aanstaande. Het programma van de eerste orgelavond (5 augustus) bestaat uit werken van Swee- linck. Bach, Handel, Havingha, Bas- tiaans, Mendelssonn, Jan Zwart en anderen. De aanvang is 's avonds om 8 uur. Op de donderdagen 3,10 en 17 augustus a.s. geeft de organist Dirk Jansz. Zwart orgelconcerten in de Hervormde Kerk te Dreischor. Het programma voor de eerstvolgende bespeling (op 3 augustus) bestaat uit werken van Bach, Buxtehude, Reger en Peeters. Het wordt omlijst met koraalbe werkingen van Karg Elert, Gebhardi en van Opstal. De aanvang is 's avonds om 8 uur. De Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer is gebelgd over de bewering in het blad dat door de Nederlandse Spoorwegen naar aanleiding van het 150 jarig jubileum van de Spoo'rwegen in een oplage van 2,2 miljoen gratis is en wordt verspreid, de bewering namelijk dat de trein het schoonste en de binnen vaart het meest milieuvervuilende ver voermiddel is. Deze bewering is nergens op gegrond en pertinent onjuist. Pikant in dit opzicht is, dat de door Minister Smit Kroes ingestelde onderzoekscom missie die de strategie voor het goede renvervoer per spoor heeft onderzocht, tot de conclusie komt, dat de binnen vaart de milieuvriendelijkste vervoer stak is. Alleen deze conclusie al zou vol doende zijn, om tegen de bewering in het jubileumblad c.q. tegen de Spoorwe gen een kort geding aan te spannen, om de binnenvaart van een onverdiende blaam te zuiveren nu een verzoek tot rectificatie tot dusver werd genegeerd. De Schuttevaer heeft zich gewend tot het Advocatenkantoor Van Dam en Kruide nier in Rotterdam voor een advies of tot vervolging kan worden overgegaan met kans op succes. Tegen de aanwijzing van de Ooster schelde als natuurmonument zijn 130 bezwaarschriften ingediend. Voor de watersport sector is de afsluiting van het Oliegeultje, in de nabijheid van de stormvloedkering, de grootste grief Ook wil de watersport geen al te sterke belemmering, om af te meren aan de rand van zandbanken en het varen bui ten de afgetonde vaarroutes als de wind daartoe dwingt. Pierenspitters, zeekraalsnijders, maar vooral ook verhuurders van sportvisbo- ten, vinden al te stringente bepalingen een aanslag op hun bestaan en natuur lijk hebben ook de sportvissers, die goede stekken verloren zien gaan hun bezwaren. De Vereniging Zevibel, de coördinator van de Zeeuwse Visserijbelangen, is van mening dat ten onrechte het vissen met sleepnetten wordt verboden en dat een visser die een vergunning heeft om met sleepnetten te vissen, die vergunning minstens tot het jaar 2000 moet kun nen benutten. Vandaag is de 32e nationale gladiolententoonstelling „Delta Flora" geopend. De opening werd verricht door Mr. S. Patijn, commis saris van de Koningin in Zuid-Holland. Delta Flora heeft dit jaar een actueel thema gekozen: Europa 1992. De arrangeur, Dick Baelde, heeft dit thema uitgewerkt in een fraai arrangement van bloemen in de kleuren van de vlaggen van de 12 landen die de E.E.G. vormen. „De Delta Flora is het neusje van de zalm voor de nationale en internationale gladiolenhandel", zo schrijft Mr. Patijn in zijn voorwoord van de katalogus. En Dick Baelde schrijft: „Zo gemakkelijk als u in 1992 gren zen overschrijdt, zo gemakkelijk loopt u nu in de bloemen- hal van land tot land en herkent u aan de talloze arrangementen de verschillende landen". De vele bloemenliefhebbers, die uit alle delen van het land en ook van ver over de grenzen naar Stellendam komen, zul len ongetwijfeld hun hart ophalen in deze 2400 m^ grote zomerbloementuin van de 32e Delta Flora, waar honderden variëteiten gladiolen omringd worden door begonia's, free- sia's, anjers, korenbloemen met sierheesters, coniferen en berken als natuurlijke achtergrond. Ook het scheepsmodel van de „Titanic" met een lengte van 4,10 meter zal naar verwacht wordt, veel belangstellenden trekken. De organisator van de Delta Flora, dhr. J.H. de Lignie, liet dit jaar voor het eerst het hele middenstandsgebeuren onder brengen in één grote tent van 5.000 m^. Ruim 100 deelnemers bieden de bezoekers een breed scala van produkten en diensten aan op deze Huishoud- en Con- sumentenbeurs.De kleinvee-tentoonstelling met o.a. konij nen, biggen, geiten en kippen is ook dit jaar weer te bewonderen. In een imitatie stuk duin huppelen er weer vro lijk konijntjes rond. Vooruitlopend op het wegvallen van de grenzen na de een wording van de 12 E.E.G. landen, voorziet voorzitter A.E. Struik niet alleen gunstige perspectieven voor de landbouw, en met name de bloembollenteelt, maar maakt hij zich ook zorgen; met name op de volgende punten: hij vraagt zich af of de sierteelt onder het hoge B.T.W. tarief zal gaan vallen. zullen in andere landen dezelfde zware milieu-eisen gesteld worden als in ons land. Het thema van de Delta Flora is dit jaar: Europa 1992. Op de foto ziet u Italië weergegeven met een model van de scheven toren van Pisa. wordt in alle landen hetzelfde toelatingsbeleid gehand haafd. Voorts is dhr. Struik van mening dat de bloembollenteelt voor een grote uitdaging staat om met minder beschermings middelen en bemesting en met een terugtreding van de over heid wat betreft financiering van voorlichting en onderzoek, een kwalitatief goed produkt te leveren. De Delta Flora wordt gehouden in en rondom de Gemeente lijke Visafslag, Meester Snijderweg 5 te Stellendam van dins dag 1 aug. t/m zaterdag 5 aug. 1989. Een bijzondere attraktie op de Delta Flora is een model van de Titanic. Op de achtergrond ziet u een sterrenhemel met een halve maan. Met 1998 lichtjes vormt dit 4.10 m lange schip een waar pronkstuk. HERKINGEN Wedvlucht Peronne d.d. 29 juli 1989. 283 jonge duiven los om 9 uur bij Z.W. wind. Afstand 214 km. Ph. Logmans: 1,4,6,7,8,10,21,30,31,33, 41,43, 50; J. den Boer: 2, 9,11,12, 15,19, 23, 28, 29, 34, 37, 39,40,42,44, 46,48, 49, 53, 54, 55; I. Kievit: 3, 32; C. Logmans: 5, 20; Gebr. Logmans (Jun.): 13, 56; H. Kamerling: 14; J. Molenaar: 16, 25; M. Huizer en Zn.: 17, 22, 27, 35, 51, 52; K. Kievit: 18, 24, 57; A. J. A. Volaart: 35, 38, 45, 47. Wedvlucht Bergerac d.d. 29 juli 1989.102 oude duiven los vrijdag 28 juli om 13.00 uur bij N. wind. Afstand 809 km. M. Huizer en Zn.: 1, 2, 9; B. v. d. Och tend: 3; Ph. Logmans: 4, 13, 17; J. den Boer: 5,6,8,12,15,16; K. Kievit: 7,10,18, Op vrijdag 29 sept. en zaterdag 30 sept. organiseert de welzijnszorgkommissie van het verpleeghuis De Samaritaan te Sommelsdijk weer haar jaarlijkse ba zar. De opbrengst van deze bazar is bestemd voor het organiseren van diverse aktivi- teiten voor de bewoners van het ver pleeghuis. Met deze middelen willen wij zorg dragen voor het in stand houden en het bevorderen van de leefbaarheid is huis. Omdat het verpleeghuis belangrijk is voor de gehele bevolking van Goeree- Overflakkee, wordt getracht een ieder bij de aktiviteiten te betrekken. 20, 24; C. Auperlee: 11, 23; A J. A Volaart: 14,22; A Molenaar: 19; C. Log mans: 21; H. Kamerling: 25, 26. Met name het bedrijfsleven wordt om medewerking verzocht. Vorig jaar stel den bedrijven artikelen beschikbaar voor het rad van avontuur en een finan ciële bijdrage voor de sponsorloop. Dit jaar wordt het advertentiespel geïntroduceerd. Dit is te vergelijken met het rad van avontuur. Alleen stopt het rad niet op een nummer maar op een firmanaam. De welzijnskommissie vraagt bedrijven mee te werken aan dit unieke adverten tiespel. Per dagdeel kan voor 50,- gere serveerd worden. De naam van het bedrijf wordt genoemd als het rad dit aanwijst, maar bovendien komt de naam steeds terug op de bordjes die de zaal ingaan. Bedrijven die de bazar willen ondersteu nen kunnen kontakt opnemen met De Samaritaan, t.a.v. de heer J. Reedijk, Kon. Julianaweg 59, 3245 KA Som melsdijk. FOTO - FiLt* REF>0nT4CE - VIDEO - COMPUTER lil!1.JI.IIJ>ll>| C3 ^3 ^3 C3 ■■■■■■^^^Mta at 35 - Molenweg 4 Ouddoro - Tcletuon 0IS7B-1E1Z er 2 ■lliaal RenessB Prmishop - Hogeioom U2 Telefoon 01U6-2400 -maal Sommalsdlik. WesHiralieelsIraal B Snmmelsdiyk - Teleloon

Krantenbank Zeeland

Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | 1989 | | pagina 1